Struktura organizacyjna KWP w Opolu - Struktura organizacyjna - KWP w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna KWP w Opolu

Struktura organizacyjna jednostki Policji to układ i wzajemne zależności między poszczególnymi jej komórkami oraz stanowiskami, wskazujące hierarchię oraz specjalizację zadań służbowych w jednostce Policji.

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ustalony został Regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
Regulaminy komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji ustala właściwy dla nich komendant Policji w porozumieniu z właściwym przełożonym. Regulamin komendy wojewódzkiej Policji nie stanowi części regulaminu urzędu wojewódzkiego.
Regulamin określa strukturę organizacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, zakres zadań komórek organizacyjnych i tryb kierowania w jednostce oraz zasady współdziałania jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze województwa opolskiego.
Komendant Wojewódzki Policji w Opolu wykonuje na obszarze województwa opolskiego zadania Policji w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustaw.

 Komendant Wojewódzki Policji w Opolu podlega :

1. zwierzchnictwu Wojewody Opolskiego, sprawowanemu nad funkcjonowaniem zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, z wyjątkiem spraw dotyczących:

- wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
- wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią;

2. nadzorowi Komendanta Głównego Policji w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów oraz centralnego organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu oraz komendant powiatowy (miejski) Policji są przełożonymi policjantów na terenie swojego działania.

 

Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu

Komendą Wojewódzką Policji kieruje Komendant przy pomocy I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji, Zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji, kierowników komórek organizacyjnych oraz bezpośrednio podległych policjantów i pracowników.

 

 Komendant Wojewódzki Policji w Opolu

nadinsp. Jarosław Kaleta

 


I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu 

 insp. Adam Tychowicz

 


  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu

 podinsp. Jacek Basik

 


 Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu

  insp. Rafał Stanisławski

 


 Komendant Wojewódzki Policji w Opolu sprawuje nadzór nad niżej wymienionymi komórkami organizacyjnymi Komendy: 

1.     Wydział Ochrony Informacji Niejawnych,

2.     Wydział Prezydialny i Komunikacji Społecznej,

3.     Wydział Kadr i Szkolenia,

4.     Wydział Kontroli,

5.     Wydział Finansów,

6.     Sekcja Psychologów,

7.     Zespół Prawny,

8.     Zespół Prasowy,

9.     Zespół Ochrony Pracy,

10.     Jednoosobowe Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego,

11.   Jednoosobowe Stanowisko do spraw Ochrony Praw Człowieka,

 

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji  sprawuje nadzór nad  niżej wymienionymi komórkami organizacyjnymi Komendy: 

1.     Wydział Kryminalny,

2.     Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą,

3.     Wydział Techniki Operacyjnej,

4.     Wydział Wywiadu Kryminalnego,

5.     Laboratorium Kryminalistyczne,

6.     Wydział do Walki z Korupcją,

7.     Wydział do Walki z Cyberprzestępczością;

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji ­ sprawuje nadzór nad  Samodzielnym  Pododdziałem Prewencji Policji w Opolu, Samodzielnym  Pododdziałem Kontrterrorystycznym Policji w Opolu i niżej wymienionymi komórkami organizacyjnymi Komendy: 

1.     Wydział Prewencji,

2.     Wydział Postepowań Administracyjnych,

3.     Sztab Policji,

4.     Wydział Ruchu Drogowego,

5.     Wydział Konwojowy;

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji sprawuje nadzór nad niżej wymienionymi komórkami organizacyjnymi Komendy: 

1.   Wydział Zaopatrzenia,

2.   Wydział Transportu,

3.   Wydział Łączności i Informatyki,

4.   Sekcja do spraw Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych;

5.   Zespół do spraw Inwentaryzacji.

Metryczka

Data publikacji : 20.03.2007
Data modyfikacji : 01.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Obacz Wydział Prezydialny i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Obacz
do góry