Struktura organizacyjna KWP w Opolu - Struktura organizacyjna - KWP w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna KWP w Opolu

Struktura organizacyjna jednostki Policji to układ i wzajemne zależności między poszczególnymi jej komórkami oraz stanowiskami, wskazujące hierarchię oraz specjalizację zadań służbowych w jednostce Policji.

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ustalony został Regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
Regulaminy komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji ustala właściwy dla nich komendant Policji w porozumieniu z właściwym przełożonym. Regulamin komendy wojewódzkiej Policji nie stanowi części regulaminu urzędu wojewódzkiego.
Regulamin określa strukturę organizacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, zakres zadań komórek organizacyjnych i tryb kierowania w jednostce oraz zasady współdziałania jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze województwa opolskiego.
Komendant Wojewódzki Policji w Opolu wykonuje na obszarze województwa opolskiego zadania Policji w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustaw.

 Komendant Wojewódzki Policji w Opolu podlega :

1. zwierzchnictwu Wojewody Opolskiego, sprawowanemu nad funkcjonowaniem zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, z wyjątkiem spraw dotyczących:

- wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
- wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią;

2. nadzorowi Komendanta Głównego Policji w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów oraz centralnego organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu oraz komendant powiatowy (miejski) Policji są przełożonymi policjantów na terenie swojego działania.

 

Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu

Komendą Wojewódzką Policji kieruje Komendant przy pomocy I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji, Zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji, kierowników komórek organizacyjnych oraz bezpośrednio podległych policjantów i pracowników.

 

 Komendant Wojewódzki Policji w Opolu

nadinsp. dr Rafał Kochańczyk

 


 I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu 

 insp. Rafał Stanisławski

 


  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu

mł. insp. Jacek Basik

 


Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu

     insp. Bartłomiej Burniak

 


 Komendant Wojewódzki Policji w Opolu sprawuje nadzór nad niżej wymienionymi komórkami organizacyjnymi Komendy: 

1.     Wydział Ochrony Informacji Niejawnych,

2.     Wydział Prezydialny i Komunikacji Społecznej,

3.     Wydział Kadr i Szkolenia,

4.     Wydział Kontroli,

5.     Wydział Finansów,

6.     Sekcja Psychologów,

7.     Zespół Prawny,

8.     Zespół Ochrony Pracy,

9.     Jednoosobowe Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego,

10.   Jednoosobowe Stanowisko do spraw Ochrony Praw Człowieka,

 

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji  sprawuje nadzór nad niżej wymienionymi komórkami organizacyjnymi Komendy: 

1.   Wydział Zaopatrzenia,

2.   Wydział Transportu,

3.   Wydział Łączności i Informatyki,

4.   Sekcja do spraw Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych;

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji ­ sprawuje nadzór nad  Samodzielnym  Pododdziałem Prewencji Policji w Opolu, Samodzielnym  Pododdziałem Kontrterrorystycznym Policji w Opolu i niżej wymienionymi komórkami organizacyjnymi Komendy: 

1.     Wydział Prewencji,

2.     Wydział Postepowań Administracyjnych,

3.     Sztab Policji,

4.     Wydział Ruchu Drogowego,

5.     Wydział Konwojowy;

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji sprawuje nadzór nad niżej wymienionymi komórkami organizacyjnymi Komendy: 

1.     Wydział Kryminalny,

2.     Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą,

3.     Wydział Techniki Operacyjnej,

4.     Wydział Wywiadu Kryminalnego,

5.     Laboratorium Kryminalistyczne,

6.     Wydział do Walki z Korupcją.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 20.03.2007
Data modyfikacji : 25.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Obacz Wydział Prezydialny i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Obacz
do góry