Status prawny KWP w Opolu - Status prawny - KWP w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny KWP w Opolu

Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność Policji jest Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 360).

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu. Siedziba KWP znajduje się w Opolu, przy ul. Korfantego 2

Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (z późn. zm).

Statut KWP w Opolu nadany jest przez Zarządzenie nr 32 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 października 2015 r w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu. (z późn. zm.) 

Struktura organizacyjna KWP w Opolu uregulowana jest Regulaminem Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z dnia 27 marca 2019 r. (z późn. zm.).

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu wykonuje na obszarze województwa opolskiego, zadania Policji w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustaw.

Organami administracji rządowej na obszarze województwa w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego są:

1.      wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego Policji działającego w jego imieniu albo komendant wojewódzki Policji działający w imieniu własnym w sprawach:

–        wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,

–        wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią,

2.      komendant powiatowy (miejski) Policji,

3.      komendant komisariatu Policji.

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 20.03.2007
Data modyfikacji : 14.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Obacz
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Obacz
do góry