Niezbędne informacje dotyczące procedowania skarg i wniosków - Skargi i wnioski - KWP w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Niezbędne informacje dotyczące procedowania skarg i wniosków

Podstawy prawne:

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji  realizowana jest w oparciu o:

  • art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku,
  • Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego, zwanej dalej k.p.a.,
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 k.p.a.).

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności(art. 241 k.p.a.).

 

Ochrona skarżącego:

Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych (225 § 1 k.p.a.).

Niemniej jednak Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje. (J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813).

 

Terminy na rozpatrzenie i załatwienie skarg/wniosków:

Organ właściwy do rozpatrzenia skargi/wniosku powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca (art. 237 § 1 k.p.a.).

Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę/wniosek we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia albo przekazania (art. 237 § 2 k.p.a).

Powyższe terminy liczy się od daty wpływu skargi/wniosku bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji właściwej do załatwienia sprawy.

W razie niemożności załatwienia skargi w powyższych terminach, na organie spoczywa obowiązek powiadomienia skarżącego o przyczynie zwłoki, wyznaczenia nowego terminu załatwienia skargi oraz pouczenia o prawie do wniesienia ponaglenia.

 

Rozpatrzenie i załatwienie skargi/wniosku

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania (§ 8 ust. 2 ww. rozporządzenia).

O sposobie załatwienia skargi/wniosku zawiadamia się skarżącego/wnioskodawcę (art. 237 § 3 i 244§ 2 k.p.a.).

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub, jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239 (art. 238 § 1 k.p.a.).


Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:


Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00

Linki: strona główna RPO: www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny: www.rpo.gov.pl/wniosek

Metryczka

Data publikacji : 23.04.2018
Data modyfikacji : 28.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Obacz Wydział Prezydialny i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Obacz
do góry