Etapy postępowania kwalifikacyjnego - Rekrutacja do Służby w Policji - KWP w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do Służby w Policji

Etapy postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji

1. Test wiedzy.

Test ten składa się z 40 pytań. Przy każdym pytaniu są do wyboru 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz 1 punkt. Pytania dotyczą funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

UWAGA!!!

Z dniem 5 sierpnia 2020 r. wchodzi w życie Rozporzadzenie MSWiA z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie postepowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjecie do służby w Policji.


ZMIANA ZASAD PRZEPROWADZANIA TESTU WIEDZY!!!
Test wiedzy obejmujący zakres funkcjonowania Policji obowiązywał będzie:
1)    kandydatów, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego przed 5 sierpnia 2020 r., pod warunkiem, że przystąpią do tego testu po dniu 4 września 2020 r.,
2)    kandydatów, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego po 4 sierpnia 2020, r.,
3)    od dnia 5 września 2020 r. wszystkich kandydatów, bez względu na datę przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego.

PYTANIA DO TESTU WIEDZY NIEZAWIERAJĄCE ODPOWIEDZI

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH DO TESTU WIEDZY Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA POLICJI

2. Test sprawności fizycznej

Przystępując do tego testu kandydat musi mieć dodatkowo przy sobie:

  • zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania ćwiczeń fizycznych wydane w terminie nie przekraczającym 14 dni do dnia przystąpienia do testu sprawnościowego,
  • strój i obuwie sportowe.

Zaliczenie testu sprawności fizycznej następuje po pokonaniu toru przeszkód czasie nie przekraczającym 1 minuty 41 sek.

Film prezentujący sposób pokonywania toru przeszkód można zobaczyć na stronie internetowej > www.policja.pl

 

3. Badania psychologiczne - Test Multiselect                             

Test psychologiczny przeprowadzany jest metodą MultiSelect i składa się z dwóch części: indywidualnego badania kandydata, które odbywa się przed komputerem oraz rozmowy
z psychologiem. Za test psychologiczny możesz uzyskać od 1 do 60 punktów. W trakcie testu sprawdzane są zdolności intelektualne, zachowania społeczne, stabilność, postawa w pracy.

W przypadku  negatywnego wynik testu psychologicznego  – to do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przeprowadzenia tego etapu.

 

4. Rozmowa kwalifikacyjna.

Wywiad zorganizowany ma formę rozmowy, kandydat oceniany jest pod kątem motywacji podjęcia służby w Policji, wiedzy na temat Policji, oceniana jest również autoprezentacja. Kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego, jeśli uzyska od 36 do 60 punktów.

 

5. Ankieta bezpieczeństwa osobowego

Złożenie wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego rozpoczyna proces postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Postępowanie ma na celu ustalenie, czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony "poświadczeniem bezpieczeństwa". Nieuzyskanie takiego dostępu skutkuje przerwaniem postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydata.

 

6. Komisja lekarska

W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim, na podstawie których komisja lekarska oceni psychiczną i fizyczną zdolność kandydata do służby w Policji

 

Metryczka

Data publikacji : 23.09.2010
Data modyfikacji : 31.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Opolu
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Obacz Wydział Prezydialny i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Obacz
do góry