Rekrutacja do Służby w Policji

Etapy postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji

1. Test wiedzy.

Test ten składa się z 40 pytań. Przy każdym pytaniu są do wyboru 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz 1 punkt. Pytania dotyczą funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Baza zagadnień do testu zamieszczona jest na stronie internetowej Komendy Głównej Policji > www.policja.pl .

 

2. Test sprawności fizycznej

Przystępując do tego testu kandydat musi mieć dodatkowo przy sobie:

  • zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania ćwiczeń fizycznych wydane w terminie nie przekraczającym 14 dni do dnia przystąpienia do testu sprawnościowego,
  • strój i obuwie sportowe.

Zaliczenie testu sprawności fizycznej następuje po pokonaniu toru przeszkód czasie nie przekraczającym 1 minuty 41 sek.

Film prezentujący sposób pokonywania toru przeszkód można zobaczyć na stronie internetowej > www.policja.pl

 

3. Badania psychologiczne - Test Multiselect                             

Test psychologiczny przeprowadzany jest metodą MultiSelect i składa się z dwóch części: indywidualnego badania kandydata, które odbywa się przed komputerem oraz rozmowy
z psychologiem. Za test psychologiczny możesz uzyskać od 1 do 60 punktów. W trakcie testu sprawdzane są zdolności intelektualne, zachowania społeczne, stabilność, postawa w pracy.

W przypadku  negatywnego wynik testu psychologicznego  – to do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przeprowadzenia tego etapu.

 

4. Rozmowa kwalifikacyjna.

Wywiad zorganizowany ma formę rozmowy, kandydat oceniany jest pod kątem motywacji podjęcia służby w Policji, wiedzy na temat Policji, oceniana jest również autoprezentacja. Kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego, jeśli uzyska od 36 do 60 punktów.

 

5. Ankieta bezpieczeństwa osobowego

Złożenie wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego rozpoczyna proces postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Postępowanie ma na celu ustalenie, czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony "poświadczeniem bezpieczeństwa". Nieuzyskanie takiego dostępu skutkuje przerwaniem postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydata.

 

6. Komisja lekarska

W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim, na podstawie których komisja lekarska oceni psychiczną i fizyczną zdolność kandydata do służby w Policji

Aktualnie obowiązujące zasady doboru do służby w Policji

Informujemy, iż proces doboru kandydatów do służby w Policji realizowany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432 z późn. zm.).

Metryczka

Data publikacji 23.09.2010
Data modyfikacji 10.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Opolu
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Obacz Wydział Prezydialny i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Obacz
do góry