Ważne informacje dla kandydatów do służby w Policji - Rekrutacja do Służby w Policji - KWP w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do Służby w Policji

Ważne informacje dla kandydatów do służby w Policji

Komplet wymaganych dokumentów:

1.       podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu;

2.       wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B); 

3.       kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (min. wykształcenie średnie) i kwalifikacje zawodowe;

4.       kopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służb;

5.       kserokopia książki wojskowej z wpisem „przeniesiony do rezerwy” (str. 1,3, 6,9);

6.       kserokopia posiadanego prawa jazdy.

W komendach powiatowych Policji województwa opolskiego dokumenty można składać w komórkach kadrowych codziennie w godzinach urzędowania oraz całodobowo złożyć u dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Opolu.

 

Z dniem 5 sierpnia 2020 r. wchodzi w życie rozporzadzenie MSWiA z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postepowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjecie do służby w Policji.

W związku z tym od dnia 5 sierpnia 2020 r. wymagany jest kwestionariusz osobowy kanydata do służby w Policji, zgodny ze wzorem umieszczonym w ww. rozporządzeniu w zakładce: "dokumenty do pobrania".

Informacje dotyczące tatuaży

Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu musztry w Policji umundurowanemu policjantowi w szczególności zabrania się eksponowania widocznego tatuażu. W przypadku, kiedy policjant posiada widoczny tatuaż, przełożony może nie dopuścić go do pełnienia służby lub może odsunąć od jej pełnienia. Odmowa wykonania polecenia przełożonego o odsunięciu lub niedopuszczeniu do pełnienia służby pociąga za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną, wyjątkami są tu przypadki podyktowane charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.

W związku z wznowieniem czynności realizowanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji, prosi się kandydatów do służby w Policji przystępujących do etapów postępowania kwalifikacyjnego o konieczności posiadania przez nich przedmiotów ochrony osobistej umożliwiających zakrycie ust i nosa, a także rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.

W przypadku realizowania etapu testu wiedzy i testu sprawności fizycznej przedmioty ochrony osobistej umożliwiające zakrycie ust i nosa, a także rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk kandydaci będą zobowiązani używać w pomieszczeniach zamkniętych z wyjątkiem rozgrzewki, zapoznania się z torem oraz w trakcie testu sprawności fizycznej.

Powyższe podyktowane jest koniecznością zapewnienia reżimu sanitarno-epidemicznego, w związku ze stanem epidemii wirusa SARS-CoV2, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa kandydatom oraz funkcjonariuszom i pracownikom Policji.

Metryczka

Data publikacji : 12.03.2020
Data modyfikacji : 31.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Obacz
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Obacz
do góry