DOBÓR DO SŁUŻBY W POLICJI NA ROK 2019 - Rekrutacja do Służby w Policji - KWP w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do Służby w Policji

DOBÓR DO SŁUŻBY W POLICJI NA ROK 2019

                                                                                                

OGŁOSZENIE O  ROZPOCZĘCIU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA ROK 2019.

Komendant Główny Policji określił minimalną liczbę osób planowanych do przyjęcia do służby w Policji w roku 2019 na poziomie 4 448 osób oraz ustalił przyjęcia do służby w nw. terminach:

 • 7 marca 2019 r.     
 • 21 maja 2019 r. 
 • 16 lipca 2019 r.          
 • 2 września 2019 r.
 • 7 listopada 2019 r. 
 • 30 grudnia 2019 r.    

Liczba osób planowanych do przyjęcia do służby stanowić będzie odzwierciedlenie poziomu wakatów w garnizonie opolskim, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.

W 2019 roku realizowane będą przyjęcia kandydatów do służby Policji w Komendach Powiatowych/Miejskiej Policji województwa opolskiego, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz w Samodzielnym  Pododdziale Prewencji Policji w Opolu.

Dokumenty należy składać w  Zespole  Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w każdy poniedziałek od godz. 8.00-16.00, wtorek i czwartek w godz. 9.00-14.00, ul. Powolnego 3, p. 5, nr  telefonu 77 4222150, 77 4222151 lub 77 422 21 58 oraz w Komendach Powiatowych Policji województwa opolskiego w komórkach kadrowych codziennie w godzinach urzędowania.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

Obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,  korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe (matura nie jest wymagana) oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 

 1. podanie o przyjęcie do służby w Policji,
 2. wypełniony kwestionariusz osobowy część A i B ►pobierz
 3. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,  świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
 4. dowód osobisty do wglądu,
 5. książeczka wojskowa z wpisem „przeniesiony do rezerwy” do wglądu.

PREFEROWANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI POSIADAJĄCY:

 • wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, a w szczególności o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne
 • wykształcenie wyższe licencjackie, inżynierskie
 • tytuł ratownika albo ratownika medycznego
 • uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych
 • uprawnienia ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną - organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej
 • prawo jazdy kategorii „A” lub „C”

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)

oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu (www.opolska.policja.gov.pl)

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 432 z 2012 r. z późn. zm.).

Tatuaż

Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu musztry w Policji (Dz. Urz. KGP poz. 18 z późn. zm.) umundurowanemu policjantowi w szczególności zabrania się eksponowania widocznego tatuażu.

WYCIĄG Z REGULAMINU MUSZTRY (Dz. Urz. KGP poz.18 z późn. zm.).

"Pkt 7 W przypadku, gdy wygląd umundurowanego policjanta nie spełnia w ocenie przełożonego wymogów określonych w regulaminie, przełożony wydaje policjantowi polecenie niezwłocznego dostosowania wyglądu do określonych wymogów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie dopuszcza go do służby lub odsuwa od jej pełnienia.

Pkt 8 Odmowa wykonania polecenia, o którym mowa w pkt 7, stanowi przewinienie dyscyplinarne i jest podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów.

Pkt 9 Przełożony może uwzględnić odstępstwo od zasad określonych w pkt 2 ppkt 1, 4, 6 regulaminu w przypadkach podyktowanych charakterem służby lub względami bezpieczeństwa".

Metryczka

Data publikacji : 08.01.2019
Data modyfikacji : 28.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Obacz
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Obacz
do góry