DOBÓR DO SŁUŻBY W POLICJI NA ROK 2018 - Rekrutacja do Służby w Policji - KWP w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do Służby w Policji

DOBÓR DO SŁUŻBY W POLICJI NA ROK 2018

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W OPOLU OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA ROK 2018.

 

Terminy przyjęć kandydatów do służby w Policji w 2018 roku zostały przez Komendanta Głównego Policji określone

dla województwa opolskiego następująco:

20 marca 2018r.     

16 kwietnia 2018r. 

2 lipca 2018r.          

20 sierpnia 2018 r. 

24 września 2018r.

7 listopada 2018 r. 

31 grudnia 2018 r.    

 

Liczba osób planowanych do przyjęcia do służby stanowić będzie odzwierciedlenie poziomu wakatów w garnizonie opolskim, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.

Na podstawie przeprowadzanej w 2018 roku cyklicznej analizy fluktuacji kadr w Policji Komendant Główny Policji może

dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów przyjęć do służby w Policji.

Dokumenty należy składać w  Zespole  Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu od 25 czerwca 2018 r. w każdy poniedziałek od godz. 10.00 -17.00, wtorek i czwartek w godz. 9.00-14.00, ul. Powolnego 3, pokój 05, nr  telefonu 77 4222150, 77 4222151 lub 77 422 21 58 

oraz w Komendach Powiatowych Policji województwa opolskiego codziennie w godzinach urzędowania.

Tatuaż

Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu musztry w Policji (Dz. Urz. KGP poz. 18 z późn. zm.) umundurowanemu policjantowi w szczególności zabrania się eksponowania widocznego tatuażu.

WYCIĄG Z REGULAMINU MUSZTRY (Dz. Urz. KGP poz.18 z późn. zm.).

"Pkt 7 W przypadku, gdy wygląd umundurowanego policjanta nie spełnia w ocenie przełożonego wymogów określonych w regulaminie, przełożony wydaje policjantowi polecenie niezwłocznego dostosowania wyglądu do określonych wymogów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie dopuszcza go do służby lub odsuwa od jej pełnienia.

Pkt 8 Odmowa wykonania polecenia, o którym mowa w pkt 7, stanowi przewinienie dyscyplinarne i jest podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów.

Pkt 9 Przełożony może uwzględnić odstępstwo od zasad określonych w pkt 2 ppkt 1, 4, 6 regulaminu w przypadkach podyktowanych charakterem służby lub względami bezpieczeństwa".

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
 • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,  
 • mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (wpis w książeczce wojskowej – przeniesiony do rezerwy). 

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy część A i B,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,  świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
 • dowód osobisty do wglądu,
 • książeczka wojskowa z wpisem „przeniesiony do rezerwy” do wglądu.

PREFEROWANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI POSIADAJĄCY

       >  wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, a w szczególności o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne

       >  wykształcenie wyższe licencjackie, inżynierskie;

       >    tytuł ratownika albo ratownika medycznego;

       >  uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

       >  uprawnienia ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną - organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej

       >  prawo jazdy kategorii „A” lub „C”.

       Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji

 

adres e-mail: kandydaci@opolska.policja.gov.pl

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ RÓWNIEŻ na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY REKRUTACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:

* na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl/rekrutacja) oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu (www.opolska.policja.gov.pl)
 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz.432 z 2012r. z późn. zm.)

 

Metryczka

Data publikacji 04.12.2017
Data modyfikacji 26.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Stefanik Wydział Prezydialny i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Stefanik
do góry