DOBÓR DO SŁUŻBY W POLICJI NA ROK 2017 - Rekrutacja do Służby w Policji - KWP w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do Służby w Policji

DOBÓR DO SŁUŻBY W POLICJI NA ROK 2017

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W OPOLU OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA ROK 2017.

UWAGA! Komendant Główny Policji dokonał modyfikacji terminów i limitów przyjęcia do służby w Policji na roku 2017, określając je w następujący sposób: 

 

Terminy i limity przyjęć kandydatów do służby w Policji w 2017 roku zostały przez Komendanta Głównego Policji określone dla województwa opolskiego następująco:

22 lutego 2017 r. – limit 25 osób

23 maja 2017 r. – limit 48 osób

3 lipca 2017 r. – limit 17 osób

2 listopada 2017 r. - limit 22 osoby

28 grudnia 2017 r. – limit 63 osoby

 

Na podstawie przeprowadzanej w 2017 r. cyklicznej analizy fluktuacji kadr w Policji Komendant Główny Policji może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
 • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,  
 • mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (wpis w książeczce wojskowej – przeniesiony do rezerwy). 

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy część A i B,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,  świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
 • dowód osobisty do wglądu,
 • książeczka wojskowa z wpisem „przeniesiony do rezerwy” do wglądu.

PREFEROWANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI POSIADAJĄCY

       >  wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, a w szczególności o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne

       >  wykształcenie wyższe licencjackie, inżynierskie;

       >    tytuł ratownika albo ratownika medycznego;

       >  uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

       >  uprawnienia ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną - organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej

       >  prawo jazdy kategorii „A” lub „C”.

       Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji

Dokumenty należy składać w  Zespole  Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w każdy wtorek i czwartek w godz. 9.00-14.00, ul. Powolnego 3, pokój 05, nr  telefonu 77 4222150, 77 4222151 lub 77 422 21 58 

adres e-mail: kandydaci@opolska.policja.gov.pl

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ RÓWNIEŻ na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY REKRUTACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:

* na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl/rekrutacja) oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu (www.opolska.policja.gov.pl)
 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz.432 z 2012r. z późn. zm.)

Metryczka

Data wytworzenia 03.12.2014
Data publikacji 03.12.2014
Data modyfikacji 14.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Hnatiuk
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Obacz Wydział Prezydialny i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Obacz
do góry