Strategia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na lata 2007 - 2009 - Programy - KWP w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Strategia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na lata 2007 - 2009

 

I. DIAGNOZA POZYCJI STRATEGICZNEJ KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W OPOLU
 I.1. DANE OGÓLNE
 I.1.1. CHARAKTERYSTYKA DEMOGRAFICZNA ORAZ INFRASTRUKTURALNA WOJEWÓDZTWA  
            Województwo opolskie jest położone w południowo-zachodnim regionie Polski - graniczy z Czechami oraz czterema polskimi województwami: dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i śląskim. Obejmuje tereny dawnego województwa opolskiego sprzed reformy administracyjnej z 1 stycznia 1999 r. wraz z fragmentami byłego województwa częstochowskiego
Obszar regionu to 9412 km2 (3% powierzchni kraju), a mieszka tutaj około 1,044 tys. osób (co stanowi około 2,7 % ludności kraju). Stolicą województwa jest miasto Opole. Administracyjnie województwo podzielone jest na 11 powiatów i jedno miasto na prawach powiatu (Opole) oraz 71 gmin.
Największe miasta regionu to: Opole – 131272 mieszkańców, Kędzierzyn-Koźle – 66379, Nysa – 47959.
Stopień zurbanizowania regionu jest zbliżony do przeciętnej krajowej. Ponad połowa ludności mieszka w miastach. Ok. 22 % mieszkańców województwa zatrudnionych jest w rolnictwie.
Stopa bezrobocia w regionie wynosi 16,3 %. Sytuacja w tym zakresie jest zróżnicowana, gdyż część powiatów we wschodniej części województwa ma ten wskaźnik znacznie niższy, podczas gdy powiaty zachodnie (nyski, brzeski, namysłowski) zdecydowanie przekraczają poziom 23 %.
Województwo opolskie jest regionem rolniczo-przemysłowym. Na jego terenie znajduje się 30 rezerwatów przyrody.
W województwie dominuje przemysł budowlany, spożywczy, chemiczny, energetyczny i turystyczny. Temu ostatniemu sprzyjają trzy duże zbiorniki retencyjne tj. jeziora turawskie, otmuchowskie i nyskie.
Atutem Opolszczyzny jest jej położenie na trasie ważnych linii komunikacyjnych - drogowych, kolejowych, a także odrzańskiego szlaku wodnego.
Przez teren województwa przebiega najważniejsza dla południowej części kraju autostrada A-4, będąca częścią transeuropejskiej trasy Berlin-Kijów. Na południowej granicy, obejmującej odcinek 202 km, znajduje się sześć przejść granicznych osobowo-towarowych z Czechami. Położenie na trasie międzynarodowej magistrali kolejowej wschód-zachód, która w perspektywie ma być włączona do Europejskiego Transportu Kolejowego, stwarza solidne podstawy do dynamicznego rozwoju regionu. Opolszczyzna, to jeden z najlepiej rozwiniętych obszarów kraju w zakresie infrastruktury - gęstość sieci dróg publicznych wynosi 90,9 km na 100 km kwadratowych (łączna długość 5290 km). Obecnie zarejestrowanych jest ok. 500000 pojazdów samochodowych.
Na Opolszczyźnie splatają się różne kultury: polska, śląska, niemiecka, czeska. O specyfice województwa przesądza fakt, iż ok. 20 % ludności deklaruje przynależność do mniejszości niemieckiej. Ok. 150000 mieszkańców pracuje poza granicami kraju, z tego ok. 100000 na terenie Niemiec i Holandii.
 Mapa regionu
 
 
I.1.2. SCHEMAT ORGANIZACYJNY KWP I GŁÓWNE ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
                Policja w województwie opolskim funkcjonuje w kształcie organizacyjnym przyjętym od 01.01.1999 r., ściśle powiązanym z reformą administracji publicznej i nowym podziałem administracyjnym kraju, wdrożonym na podstawie uchwalonych w 1998r. ustaw ustrojowych. Wprowadzone zostały zmiany w ustawie o Policji, zgodnie z którymi Policja weszła w skład administracji zespolonej, podlegającej odpowiednio zwierzchnictwu wojewody i starosty.
Opolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji podlegają kierownicy i ich zastępcy niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Policji, funkcjonujących na obszarze województwa:
1)     Komendy Miejskiej Policji w Opolu,
2)     Komendy Powiatowej Policji w Brzegu,
3)     Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach,
4)     Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu,
5)     Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku,
6)     Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach,
7)     Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie,
8)     Komendy Powiatowej Policji w Nysie,
9)     Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie,
10)   Komendy Powiatowej Policji w Prudniku,
11)   Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich,
12)   Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu.
Komenda Wojewódzka Policji stanowi aparat pomocniczy organu Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji i realizuje szereg funkcji o charakterze zarządzającym, nadzorczym, koordynacyjnym, szkoleniowym, a także wykonawczym w odniesieniu do najpoważniejszych przestępstw kryminalnych i gospodarczych. Niezależnie od tego wykonuje szereg zadań o charakterze usługowym i wspomagającym działania jednostek terenowych w zakresie prewencyjnym, wykrywczym jak i logistycznym.    
Zakres działania Komendy określają odrębne przepisy Komendanta Głównego Policji o szczegółowych zasadach organizacji i zakresie działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
 
Struktura organizacyjna Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu:
1) Kierownictwo:
a)   Opolski Komendant Wojewódzki Policji,
b)   I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji,
c)   Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji,
d)   Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji;
2) Komórki organizacyjne w służbie kryminalnej:
a)   Wydział Kryminalny,
b)   Wydział Dochodzeniowo-Śledczy,
c)   Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą,
d)   Wydział Techniki Operacyjnej,
e)   Wydział Wywiadu Kryminalnego,
e)   Laboratorium Kryminalistyczne,
f)    Wydział do walki z Korupcją;
3) Komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej:
a)   Wydział Prewencji,
b)   Wydział Ruchu Drogowego,
c)   Wydział Postępowań Administracyjnych,
d)   Sztab Policji,
e)   Sekcja Antyterrorystyczna,
f)    Wydział Konwojowy;
4) Komórki organizacyjne w służbie wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym:
a)   Wydział Prezydialny i do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
b)   Wydział Kadr i Szkolenia,
c)   Wydział Kontroli,
d)   Wydział Finansów,
e)   Wydział Zaopatrzenia,
f)    Wydział Transportu,
g)   Wydział Łączności i Informatyki,
h)   Zespół Prasowy,
i)    Zespół do spraw Zamówień Publicznych,
j)    Stanowisko Samodzielne do spraw Prawnych, 
k)   Stanowisko Samodzielne do spraw Audytu Wewnętrznego.
l)    Stanowisko Samodzielne.
Szczegółowe zadania każdej z komórek organizacyjnych określone są w Regulaminie Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z dnia 12 lipca 2005 r. opracowanym na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
 
I.1.3. STRUKTURA KADROWA POLICJANTÓW  I PRACOWNIKÓW   CYWILNYCH  
         W województwie opolskim etat Policji wynosi 2454 stanowisk policyjnych, natomiast korpus służby cywilnej liczy 185 stanowisk. Poza tym funkcjonuje 305,55 etatów na stanowiskach pozaetatowych.
Na Komendę Wojewódzką Policji przypada 370 etatów policyjnych, a na podlegające jej jednostki odpowiednio:
- Samodzielny Pododdział Prewencji Policji – 120,
- 10 komend powiatowych i 1 miejska Policji – 1964.
Lokalne samorządy pokrywają dodatkowo koszty funkcjonowania 5 policjantów (dzielnicowych), pełniących służbę w jednostkach terenowych.
W ostatnim czasie po przejęciu zadań konwojowych Komendzie Wojewódzka Policji przybyło 56 etatów.
Poszczególne służby Policji liczą odpowiednio :
a)     kryminalna – 790 policjantów tj. 32,68 %,
b)     prewencji i ruchu drogowego 1413 policjantów tj. 56,52 %,
c)     wspomagająca – 144 policjantów tj. 5,87 % ogółu.
Ponadto 61 etatów zajmują kierownicy jednostek Policji.
W ciągu ostatnich dwóch lat obniżono liczbę policjantów w służbie wspomagającej z 268 do 144. Część zadań przejęli pracownicy cywilni, a część pozostali policjanci. Pozyskane etaty policyjne przeszły do służby prewencyjnej.
W sferze kadrowej od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej podstawowym problemem jest zwiększająca się liczba wakatów na stanowiskach policyjnych – aktualnie ok. 100 i ta liczba utrzymuje się od dłuższego czasu.
         Jednostki terenowe pełnią funkcje wykonawcze realizując bezpośrednio zadania związane z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wykrywaniem i ściganiem sprawców przestępstw i wykroczeń.
Największą z nich jest KMP w Opolu z 570 etatami policyjnymi, a najmniejsza KPP w Namysłowie z 70 etatami.
         Podkreślić należy, że nowej roli i pozycji Policji w systemie administracji publicznej nie towarzyszyły w ostatnich latach istotne zmiany w zakresie jej ustawowych obowiązków i zadań, określonych w ustawie o Policji oraz szeregu innych aktów prawnych. W chwili obecnej ich realizacja przebiega bez poważniejszych zakłóceń.
 
I.1.4 PARTNERZY WSPÓŁPRACUJĄCY NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA
 Do głównych partnerów Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego należy wymienić:
1.    Wojewoda Opolski,
2.    Marszałek Województwa Opolskiego,
3.    władze samorządowe (Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Komisje bezpieczeństwa i porządku),
4.    sądy i prokuratury powszechne,
5.    Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Delegatura w Opolu,
6.    Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu,
7.    Państwowa Inspekcja Pracy – Inspektorat w Opolu,
8.    Inspekcja Sanitarna – Inspektorat w Opolu,
9.    Inspekcja Handlowa – Inspektorat w Opolu,
10.  Izba Celna w Opolu,
11.  Straż Ochrony Kolei,
12.  Śląski Oddział Straży Granicznej,
13.  Straż Rybacka,
14.  Straż Leśna,
15.  Żandarmeria Wojskowa – Placówka w Opolu,
16.  Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu,
17.  Inspekcja Transportu Drogowego w Opolu,
18.  Urzędy Skarbowe,
19.  Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu,
20.  Straże Miejskie,
21.  Kuratorium Oświaty w Opolu,
22.  dyrektorzy placówek oświatowych
23.  organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia),
24.  uczelnie wyższe (Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji),
25.  Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
26.  Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,
27.  środki masowego przekazu (Nowa Trybuna Opolska, Gazeta Wyborcza w Opolu, radio i telewizja w Opolu),
28.  operatorzy oferujący usługi telekomunikacyjne i elektroniczne,
29.  agencje ochrony osób i mienia,
30.  producenci systemów technicznego zabezpieczenia mienia,
31.  zarządcy dróg,
32.  banki,
33.  instytucje ubezpieczeniowe,
34.  organizacje chroniące prawa własności twórczości intelektualnej.
      Zadania realizowane we współpracy z poszczególnymi z partnerów opisano w priorytetach i zadaniach dla poszczególnych komórek i jednostek organizacyjnych.
 
 
I.2. ANALIZA OTOCZENIA WEWNĘTRZNEGO I ZEWNĘTRZNEGO
 I.2.1. ANALIZA ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ I INNYMI PATOLOGIAMI SPOŁECZNYMI ORAZ PROGNOZA ZAGROŻEŃ
 
W ubiegłym roku stwierdzono 32628 przestępstw, wykrywając 69,1 % sprawców (w 2005 r. – 34637, przy czym sprawców wykryto w 68 % przypadków). Liczbę przestępstw ograniczono o 5,8 % i zmniejsza się ona czwarty rok z rzędu.
Skalę i strukturę przestępczości oraz poziom wykrywalności w latach 2005 - 2006 ilustruje poniższe zestawienie:

 
Przestępstwa
Dochodzenia i śledztwa wszczęte
Przestępstwa stwierdzone
Przestępstwa wykryte
Wykrywalność
%
2005
2006
Dynamika
w %
2005
2006
Dynamika w %
2005
2006
2005
2006
Ogółem
28091
27302
97,2
34637
32628
94,2
23622
22673
68,0
69,1
Kryminalne
19134
18119
94,7
23128
21677
93,7
12931
11966
53,3
54,8
Gospodarcze
1424
1491
104,7
3903
3586
91,9
3760
3468
96,3
96,7
Drogowe
6663
6582
98,8
6563
6161
93,9
6525
6132
99,4
99,5
Inne
870
1110
127,6
1043
1204
115,4
946
1107
90,7
91,9

           Przedstawione dane uwidaczniają, że spadek ogółu przestępstw stwierdzonych wynika z mniejszej liczby przestępstw kryminalnych gospodarczych oraz drogowych.
         Odnotowano wzrost poziomu wykrywalności ogólnej - wynoszący 69,1 %, co oznacza, że Policja ustaliła ponad 2/3 sprawców przestępstw.
Najlepszą skuteczność policjanci osiągnęli w ściganiu sprawców przestępstw skierowanych przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej, narkotykowych, drogowych i gospodarczych. Najsłabszą skuteczność zanotowano w ściganiu sprawców przestępstw kryminalnych skierowanych przeciwko mieniu.
W zakończonych postępowaniach przygotowawczych ustalono 15991 osób podejrzanych (o 6,7 % mniej), z czego 1273 to kobiety (w 2005 r. – 1353).
Wobec 14 191 podejrzanych (w 2005 r. – 15302) wystąpiono z wnioskiem o sporządzenie aktu oskarżenia. Warto przy tym zauważyć, że o ile w 2006 r. z ogółu podejrzanych 33,4 % stanowiły osoby uprzednio karane sądownie, to w ubiegłym roku ich udział wzrósł do 57,0 %. W ogólnej liczbie ustalonych podejrzanych m.in. 16,5 % (2643) stanowili uczniowie i studenci (2005 r. - 14,5%), 32,5 % (5199) - pracujący (2005 r. - 27,8 %), 30,6 % (4895) - bezrobotni (2005 r. – 32,2 %), 13,2 % (2 109) - niepracujący i nie poszukujący pracy (2005 r. – 15,0 %) oraz 6,9 % (1100) - renciści i emeryci (2005 r. – 6,7 %). Ponad 40 % sprawców przestępstw to osoby bez pracy, przy czym udział bezrobotnych zmalał o 1,8 %.
Sprawdziły się prognozy, dotyczące tego, iż bezrobocie będzie jednym z najistotniejszych czynników kryminogennych, obok płci i młodego wieku sprawców.
Znikomy wpływ na przestępczość mieli cudzoziemcy. Obywatele innych państw byli podejrzanymi o dokonanie 42 przestępstw (tj. 0,13 % ogółu przestępstw).
         Z ogółu stwierdzonych w województwie przestępstw 25,7 % (8 373) popełniono na terenach wiejskich. Zdecydowanie najczęściej miejscem przestępstwa było miasto Opole, gdzie stwierdzono 21,3 % ogółu przestępstw (6965).
W uznawanej za najbardziej dokuczliwą społecznie przestępczości kryminalnej odnotowano pozytywny trend to jest zmniejszanie się liczby przestępstw kryminalnych trzeci rok z rzędu. W najbardziej dokuczliwych społecznie kategoriach przestępstw tzw. pospolitych, odnotowano spadek ich liczby, co jest pozytywną tendencją.
 

Rodzaj
przestępstwa
Dochodzenia i śledztwa wszczęte
Przestępstwa
stwierdzone
Dochodzenia i śledztwa zakończone
Przestępstwa
wykryte
2005
2006
wsk.dyn.
2005
2006
wsk.dyn.
2005
2006
wsk.dyn.
2005
wsk.wyk.
2006
wsk.wyk
Zabójstwo
17
11
64,7
13
16
123,1
15
15
100,0
12
92,3
16
100,0
Uszczerb. na zdrow.
415
482
116,1
353
359
101,7
520
570
109,6
326
92,4
320
89,1
Bójka lub pobicie
385
396
102,9
390
359
92,1
494
572
95,5
325
83,3
285
79,4
Zgwałcenia
47
74
157,4
43
63
146,5
61
86
141,0
38
88,4
50
79,4
Ustawa o przeciwdziałaniu narkom.
331
405
122,4
1984
2133
107,5
494
558
113,0
1940
97,8
2060
96,6
Rozbój i wymusz. rozbójnicze
437
380
87,0
507
432
85,2
483
440
91,1
373
72,4
290
66,7
Kradzież z włamaniem
4157
3537
85,1
5083
4408
86,7
4250
3694
86,9
1685
32,7
1530
34,3
Kradzież cudz. rzeczy
6765
6067
89,7
7442
6655
89,4
7083
6366
89,9
2318
31,0
2151
31,9
w tym samochodów
675
301
44,6
727
337
46,4
716
318
44,4
131
17,9
122
31,7
Oszust. o char. krym.
771
810
105,1
1046
851
81,4
880
877
99,7
788
75,3
521
60,8
Fałsz. o char. krym.
862
857
99,4
1184
1170
98,8
1061
989
93,2
701
59,2
695
59,4

W grupie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu odnotowano wzrost dynamiki we wszczęciach (o 11,5 %) i utrzymanie się na ubiegłorocznym poziomie przestępstw stwierdzonych (100,6 %), przy niewielkim spadku wykrywalności do 84,5 % (w 2005 r. – 87,5 %).
Liczba zabójstw wzrosła (z 13 do 16) i po raz kolejny jest ona zdecydowanie najniższa w kraju. Wszystkie ubiegłoroczne zabójstwa zostały wykryte.
W przypadku przestępstwa zgwałcenia stwierdzono wyższą o 46,5 % dynamikę przestępstw, przy jednoczesnym spadku wykrywalności o 9,0 % (79,4 %).
W grupie przestępstw bójka lub pobicie wzrosła ilość wszczęć o 2,9 %, spadła ilość przestępstw stwierdzonych o 7,9 % oraz wykrywalność o 3,9 % do poziomu 79,4 % (w 2005 r. – 83,3 %). Miejscami i obiektami najbardziej zagrożonymi bójką lub pobiciem były: ulica (98 przypadków), restauracja – pub - bar (51), szkoła (21).
         W grupie przestępstw kryminalnych przeciwko mieniu wszczęto o 8,9 % mniej postępowań przygotowawczych, i stwierdzono o 9,3 % przestępstw mniej, przy wykrywalności na poziomie 46,5 %.
Zarejestrowano o 4,8 % mniej rozbojów i wymuszeń rozbójniczych, przy spadku ich wykrywalności - do 66,7 %.
Głównym przedmiotem przestępstwa w przypadku rozboju, wymuszenia i kradzieży rozbójniczej najczęściej były: pieniądze (189 przypadków), telefony komórkowe (127). Miejsca lub obiekty najbardziej zagrożone rozbojem, wymuszeniem i kradzieżą rozbójniczą to: ulica (214 przypadków), mieszkanie (33), sklep (23), park (19), szkoła (17).
W kategorii kradzieży z włamaniem występuje trwała tendencja spadkowa, bowiem od 1999 roku, kiedy to stwierdzono 10737 kradzieży z włamaniem, systematyczne działania prewencyjne zmierzające do uniemożliwiania lub utrudniania włamań, poskutkowały ograniczeniem tego rodzaju przestępstw do 4408 w 2006 roku tj. spadkiem o 59 % w stosunku do 1999 r.
W odniesieniu do kradzieży cudzej rzeczy wzrosła wykrywalność o 0,9 % (31,9%). Za pozytywne należy uznać ograniczenie w kolejnym roku liczby tej kategorii przestępstw (o 10,6 %). W tej kategorii 53,3 % ogółu spraw zakończonych stanowiły drobne kradzieże, o wartości do 1000 zł.
Ich masowość wynika przede wszystkim z faktu umożliwiania potencjalnym sprawcom łatwego dostępu do mienia. Sprawcy kradzieży niejednokrotnie wykorzystują niedbalstwo, lekkomyślność czy roztargnienie właściciela rzeczy.
W 2006 r. nastąpiła dalsza poprawa w ograniczeniu i ściganiu przestępstw kradzieży samochodów. Odnotowano spadek przestępstw stwierdzonych o 53,6 % i wzrost wskaźnika wykrywalności o 13,8 %, do poziomu 31,7 %, co daje nam trzecią pozycję w kraju.
         W przypadku przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w 2005 r. stwierdzono ich 1984, natomiast w roku 2006 było ich już 2133. Zagrożenie tą przestępczością będzie rosło. Świadczyć o tym mogą zatrzymania dilerów ze znacznymi ilościami narkotyków.
W kwestii bezpieczeństwa na drogach w zeszłym roku stwierdzono 6161 przestępstw drogowych, z czego 5674 to prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym, czyli przestępstwo z art. 178a k.k. W 2005 r. ujawniono 6004 nietrzeźwych kierujących. Te liczby nie zawierają osób, które prowadziły pojazd w stanie po użyciu alkoholu (do 0,5 promila alkoholu we krwi), gdyż takie zachowanie jest wykroczeniem z art. 87 k.w., a nie przestępstwem. Wykrywalność przestępstw drogowych wyniosła 99,5 %.
Na drogach województwa opolskiego 2006 r. Policja odnotowała 1053 wypadki, w wyniku których zginęło 127 osób, natomiast obrażeń ciała doznały 1329 osób. Ponadto jednostkom Policji zgłoszono 9 039 kolizji drogowych.
W porównaniu do 2005 roku odnotowano: 

– wzrost liczby wypadków drogowych
o   40
­     tj. 3,9 %,
– spadek liczby zabitych w wyniku wypadku 
o   21  
­     tj. 14,2 %,
– wzrost liczby rannych 
o   35
­     tj. 2,7 %,
wzrost liczby kolizji drogowych
o 792
­     tj. 9,6 %.

Pozostałe rodzaje przestępstw wykazują od kilku lat stabilną strukturę przedmiotową i podmiotową, dotyczy to zwłaszcza przestępstw gospodarczych i korupcyjnych. Skutecznie neutralizowana jest na terenie województwa przestępczość zorganizowana.
Profilaktyka wśród dzieci i  młodzieży oraz rozpoznanie zjawiska przestępczości i demoralizacji wśród nieletnich i młodzieży jest w szczególnym zainteresowaniu służb prewencyjnych. Spośród 15991 osób podejrzanych do 16 lat miało 1401, w tym 124 to dziewczyny. Od 17 do 20 lat miało 2302 podejrzanych, w tym 121 kobiet. W ogólnej liczbie ustalonych podejrzanych m.in. 16,5 % (2643) stanowili uczniowie i studenci.
W roku 2006 zagrożonych demoralizacją było 380 nieletnich (2005 r. – 505). Pod wpływem alkoholu ujawniono 797 nieletnich (2005 r. – 556), a 19 pod wpływem narkotyków (2005 r. – 22). Nieletnich sprawców czynów karalnych odnotowano 1401 (2005 r. – 1 341), a czynów karalnych 1314 (2005 – 1 362). 
W chwili popełnienia przestępstwa 90 nieletnich było w stanie nietrzeźwym (2005 r. – 83), a  1 w stanie po użyciu narkotyków (2005 r. - 1)  W Policyjnej Izbie Dziecka zatrzymano 111 (2005 r. – 69) nieletnich.
Tendencje wynikające z porównania wskaźników zagrożenia, liczby przestępstw i ich wykrywalności plasują Opolszczyznę na poziomie średniej krajowej.
 Wykrywalność sprawców przestępstw na Opolszczyźnie i kraju w 2006 r.

Przestępstwa
Opolszczyzna
dane w %
Polska
dane w %
Miejsce
w kraju
Ogółem
69,1
62,4
VI
Kryminalne
54,8
47,5
IV
Bójki i pobicia
79,4
78,1
IX
Rozboje
66,7
57,0
II
Kradzieże
31,9
21,8
III
Kradzieże samochodów
31,7
14,5
III
Włamania
34,3
24,9
IV

Zagrożenie przestępczością na 100000 mieszkańców w 2006 r.

Przestępstwa
Opolszczyzna
Polska
Miejsce
w kraju
Ogółem
3124,3
3337,5
VII
Kryminalne
2075,7
2342,9
VI
Bójki i pobicia
34,4
37,4
VII
Rozboje
41,4
92,3
II
Kradzieże
637,2
736,1
VIII
Kradzieże samochodów
32,3
80,1
IV
Włamania
422,1
455,7
VIII

         Do pozytywnych zmian w obrazie przestępczości na terenie województwa opolskiego należy zaliczyć:
-          ponad 50 % spadek kradzieży samochodów,
-          spadek kradzieży i kradzieży z włamaniem,
-          spadek rozbojów. 
Uwzględniając powyższe tendencje można przyjąć, że prognoza zagrożeń dla stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego przedstawia się następująco:
a)     utrzymanie lub nieznaczny spadek liczby włamań. Oczekiwane jest ograniczenie tej kategorii przestępstw jako efekt systematycznych działań z zakresu prewencji kryminalnej,
b)     dominacja kradzieży, skierowanych na przedmioty, na które w danym momencie będzie popyt np. telefony komórkowe, laptopy, rowery itp. Popełnienie tego typu przestępstw nie wymaga specjalnych kwalifikacji, wymienione przedmioty mają często znaczną wartość, a dodatkowo często złodzieja czyni przysłowiowa okazja,
c)     zwiększenie liczby przypadków kradzieży oraz fałszerstw kart płatniczych i kredytowych tzw. plastikowych pieniędzy oraz oszustw i wyłudzeń popełnionych przy ich użyciu,
d)     utrzymanie zagrożenia kradzieżami samochodów w większości dokonywanych przez zorganizowane grupy przestępcze spoza województwa,
e)     utrzymanie zagrożenia związanego z kradzieżami metali kolorowych z infrastruktury kolejowej i telekomunikacyjnej,
f)      zwiększenie liczby wyłudzeń i oszustw związanych z usługami kredytowymi, obsługą wszelkiego rodzaju funduszy, dotacji itp.,
g)     wzrost zagrożenia przestępstwami popełnianymi na szkodę sektora ubezpieczeniowego oraz Skarbu Państwa, zwłaszcza wyłudzeń zwrotu podatków,
h)     utrzymanie zagrożenia przestępczością korupcyjną na styku interesów prywatnych i państwowych oraz we wszystkich sferach życia publicznego,
i)      powstawanie nowych form popełniania przestępstw przy użyciu technologii informatycznych oraz za pośrednictwem sieci elektronicznych i internetu,
j)      wzrost liczby ujawnianych przestępstw narkotykowych i ogólny rozwój tego typu przestępczości,
k)     utrzymanie zagrożenia w produkcji i obrocie paliwami i biopaliwami,
l)      wzrost zagrożenia przestępczością przeciwko środowisku (wwóz odpadów po otwarciu granic),
m) utrzymanie zagrożenia zjawiskiem chuligaństwa stadionowego, próbami zbiorowego zakłócania porządku publicznego w związku z organizowanymi imprezami masowymi, pobytami VIP i protestami społecznymi,
n)    nieznaczny wzrost liczby zdarzeń drogowych spowodowany zwiększającą się liczbą uczestników ruchu drogowego i pojazdów,
o)     utrzymanie niekorzystnej tendencji wzrostu liczby nietrzeźwych kierowców,
p)     utrzymanie niekorzystnej sytuacji w zakresie nieletnich popełniających czyny karalne, zagrożenia młodzieży patologią, przemocą w rodzinie. 
Ponadto mogą nastąpić mało znaczące przesunięcia w strukturze czy geografii przestępczości.
Trafność prognozy uzależniona będzie od wielu czynników, przede wszystkim społecznych i ekonomicznych oraz obowiązującego stanu prawnego.
 
 
I.2.2. ANALIZA OTOCZENIA ZEWNĘTRZNEGO
 Na zlecenie KGP przeprowadzono Badania Poczucia Bezpieczeństwa, Oceny Pracy Policji oraz Ciemnej Liczby Przestępstw.
Celem badania „Ocena pracy Policji oraz ciemna liczba przestępstw” było poznanie oczekiwań społeczeństwa wobec Policji, ocena pracy Policji w poszczególnych komendach wojewódzkich oraz ogólna ocena pracy Policji w Polsce.
 
 Wyniki badań w odniesieniu do Opolszczyzny obrazują wykresy: 
 
 Ocena skuteczności Policji w okolicy zamieszkania
 
Ocena pracy Policji w okolicy miejsca zamieszkani
 
 
Poczucie bezpieczeństwa po zmroku w okolicy miejsca zamieszkania
 
 
 
Obawa o bezpieczeństwo po zmroku – unikanie pewnych miejsc, ulic, ludzi
 
 
 
Częstotliwość widywania patroli pieszych lub zmotoryzowanych w okolicy zamieszkania
 
 
 
Obawa przed brawurowo jeżdżącymi kierowcami
 
 
 
Obawa przed zaczepianiem przez grupy agresywnie zachowującej się młodzieży
 
 
Obawa przed napadami i rozbojami
 
 
 
Obawa przed włamaniami do mieszkań, piwnic lub samochodów
 
 
 
Obawa przed niszczeniem mienia przez wandali
 

 
         Z wyników badań opinii publicznej wynika, że Policja na Opolszczyźnie cieszy się wysokim zaufaniem społecznym. Te wysokie, ponadprzeciętne oceny dotyczące praktycznie wszystkich badanych aspektów lokują garnizon opolski w czołówce kraju. Policja postrzegana jest jako formacja skuteczna, dobrze realizująca swoje zadania, zarówno w wymiarze ogólnym, jak i ściśle lokalnym. Zwracają uwagę najwyższe w Polsce wskaźniki dotyczące poczucia bezpieczeństwa. Generalnie mieszkańcy Opolszczyzny czują się bezpiecznie w miejscu zamieszkania i okolicy. Podkreślenia wymaga fakt, iż wysokie oceny społeczne mają trwały charakter, a tego rodzaju tendencje utrzymują się od początku wprowadzenia do Policji badań opinii publicznej, jako istotnego czynnika ocennego.
       Ubiegłoroczne badania opinii publicznej potwierdzają także znane od kilku lat prawidłowości dotyczące postrzegania głównych zagrożeń. Największe obawy w społeczeństwie regionu budzą „piraci drogowi”. Ta tendencja utrzymująca się od początku badań wynika głównie z braku dużych aglomeracji, a stosunkowo wysoki wskaźnik w tym zakresie (III miejsce w kraju) ilustruje znaną zależność, iż obawy dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym to cecha charakterystyczna dla wsi i małych miast.
       Odmiennie wygląda sytuacja w odniesieniu do pozostałych zagrożeń. Poniżej przeciętnej krajowej mieszkańcy obawiają się włamań, niszczenia mienia. Z kolei obawy związane z zaczepianiem przez grupy agresywnie zachowującej się młodzieży oraz napadami i rozbojami to zagrożenia o najmniejszej skali w Polsce.
 
 
I.2.3. ANALIZA WEWNĘTRZNA 
Centrum Badania Opinii Społecznej w Warszawie w dniach od 2 do 5 października 2006 r. zrealizowało na zlecenie Komendy Głównej Policji drugą edycję badania na temat satysfakcji z pracy i warunków materialnych funkcjonariuszy Policji. Było to badanie ankietowe. Ankieta, pod rygorem prawa, była całkowicie anonimowa, a obliczenia dokonywane były wyłącznie w CBOS w Warszawie. 
 
Wyniki badań w województwie opolskie przedstawiają się następująco: 
Czy Pana(i) zdaniem, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w Policji zmierza w dobrym, czy też w złym kierunku?
 
 
 
W dobrym
W złym
Trudno powiedzieć
Liczba badanych
Ogółem
 
7,1
61,0
31,8
9246
Województwo
opolskie
6,5
63,3
30,2
222
  

  
Proszę powiedzieć, która z każdej spośród dwóch skrajnych opinii jest Panu(i) bliższa
Średnia 
Std.dev. 
Mediana 
Liczba osób 
Nadmiar formalności, biurokracja
2
3
4
Brak zbęd-nych formalności, biurokracji
%
%
%
%
%
Ogółem
72,4
18,5
5,8
1,8
1,6
1,42
,81
1,00
9446
Województwo
opolskie
78,2
15,3
4,6
1,1
,9
1,31
,69
1,00
224
                     

  
 
Proszę powiedzieć, która z każdej spośród dwóch skrajnych opinii jest Panu(i) bliższa
Średnia 
Std.dev. 
Mediana 
Liczba osób 
Stosunkowo słabe wynagro­dzenie
2
3
4
Stosunkowo dobre wynagro­dzenie
%
%
%
%
%
Ogółem
50,2
30,2
14,7
3,8
1,1
1,75
,92
1,00
9406
Województwo
opolskie
51,2
31,1
14,2
3,6
 
1,70
,84
1,00
223
                     

  

 
 
 
Proszę powiedzieć, która z każdej spośród dwóch skrajnych opinii jest Panu(i) bliższa
 
Średnia 
Std.dev. 
Mediana 
Liczba osób 
Niepewność pracy
2
3
4
Stabilne zatrudnienie
%
%
%
%
%
Ogółem
10,2
12,8
26,0
31,8
19,1
3,37
1,22
4,00
9454
Województwo
opolskie
9,1
7,7
32,9
36,4
13,9
3,38
1,10
4,00
224
                     

  
  
Jak określił(a)by Pan(i) swoje zadowolenie z wykonywanej pracy?
Liczba osób 
bardzo duże
raczej duże
przeciętne
raczej małe
bardzo małe
%
%
%
%
%
Ogółem
2,7
21,5
55,5
14,7
5,6
9552
Województwo
opolskie
1,3
19,7
56,0
14,9
8,1
225
               
  

  
Jak Pan(i) ocenia obecną sytuację finansową Pana(i) gospodarstwa domowego?
Liczba osób 
od dłuższego czasu nie starcza nam na opłacenie podstawowych świadczeń (czynszu, światła itp.)
czasami nie starcza nam na opłacenie podstawowych świadczeń (czynszu, światła itp.)
wystarcza nam na bieżące wydatki
co jakiś czas możemy sobie pozwolić na ekstra wydatki poza zaspokojeniem bieżących potrzeb
co miesiąc możemy sobie pozwolić na ekstra wydatki poza zaspokojeniem bieżących potrzeb
%
%
%
%
%
Ogółem
15,6
33,5
44,7
5,7
,4
9557
Województwo
opolskie
13,3
32,2
46,8
6,8
,9
226
               

 

  
Co w największym stopniu motywuje Pana(ią) pozytywnie do pracy?
Liczba osób 
dobra opinia przełożo­nych
nagrody pieniężne za osiągnięte wyniki
urlopy nagrodo­we
pochwały w rozkazach
odznaczenia
skierowa­nie na dodatko­we kursy/ szkolenia
przedterminowy awans
lepsze warunki pracy
uznanie społeczne
inne
trudno powie­dzieć
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Ogółem
44,6
57,2
5,5
4,2
2,4
13,1
16,4
24,0
25,7
6,1
15,8
9474
Województwo
opolskie
41,2
49,9
2,4
3,1
3,1
13,0
16,4
26,4
25,2
4,4
20,7
223
                           

  
  
Którą z poniższych możliwości bierze Pan(i) pod uwagę, w swoich planach zawodowych?
Liczba osób 
pozostanie w Policji w aktualnym miejscu pracy
przeniesienie do innej jednostki/ komórki organizacyjnej, ale nie czynię jeszcze starań w tym kierunku
przeniesienie do innej jednostki/ komórki organizacyjnej i czynię starania w tym kierunku
rezygnację z pracy w Policji, ale nie czynię jeszcze starań w tym kierunku
rezygnację z pracy w Policji i czynię starania w tym kierunku
trudno powie­dzieć
%
%
%
%
%
%
Ogółem
37,1
16,6
8,5
22,8
4,6
10,4
9555
Województwo
opolskie
38,4
15,5
10,6
25,4
2,5
7,6
226
                 

 

Badaniem objęci byli policjanci z obszaru całego kraju. W pierwszej kolejności wybrane zostały jednostki do badania, a następnie w ramach poszczególnych jednostek Policjanci do badania dobierani byli według następujących proporcji:

 •      60% - służba prewencyjna
 •      30% - służba kryminalna
 •      10% - służba wspomagająca
Podstawowe ustalenia badawcze:
 • Badani dosyć krytycznie oceniają kierunek zmian dokonujących się w Policji. Większość z nich (63,3 %) uważa, że sytuacja w Policji zmierza w złym kierunku. Blisko co trzeci Policjant (30,2 %) nie ma opinii na ten temat.
 • W największym stopniu Policjanci niezadowoleni są z nadmiaru formalności, biurokracji (78,2 %) oraz ze stosunkowo słabego wynagrodzenia. Natomiast do największych atutów wykonywanej pracy zaliczają dobre stosunki z kolegami (79,7 %) oraz stabilność zatrudnienia (51,2 %).
 • Pomimo raczej krytycznej oceny kierunku zmian dokonujących się w Policji, zadowolenie z pracy Policjantów kształtuje się na przeciętnym poziomie – tak ocenia je ponad połowa z nich (56,0 %). Jednocześnie grupa osób zadowolonych z wykonywanej pracy (21,0 %) jest nieznacznie mniejsza niż grupa niezadowolonych (23,0 %).
 • Mniej więcej co siódmy Policjant deklaruje, że od dłuższego czasu nie starcza mu na opłacanie podstawowych świadczeń (13,3 %), a co trzeci, że czasami nie starcza na opłacenie podstawowych świadczeń (32,2 %). Dużej części Policjantów wystarcza jedynie na bieżące wydatki. Jedynie bardzo niewielka grupa może sobie pozwolić na jakieś dodatkowe wydatki poza zaspokojeniem bieżących potrzeb. Jeśli chodzi o subiektywną ocenę sytuacji finansowej swojego gospodarstwa domowego, to wypada ona gorzej wśród Policjantów niż wśród ogółu społeczeństwa.
 • Najsilniejszym bodźcem i zachętą do pracy dla Policjantów są nagrody pieniężne za osiągnięte wyniki (49,9 %). Także duże znaczenie ma dobra opinia przełożonych (41,2 %). Do innych silnych czynników pozytywnie motywujących do pracy zaliczyć można uznanie społecznie (25,2 %) oraz lepsze warunki pracy (26,4 %).
 • Badani zapytani, o plany na przyszłość, w zdecydowanej większości (64,5 %) zadeklarowali chęć kontynuowania pracy w Policji. Co trzynasty Policjant nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat.

   

  
I.2.4. ANALIZA SWOT 
Dla dokonania diagnozy pozycji strategicznej wykorzystano analizę SWOT. Narzędzie to pozwala w efekcie na sformułowanie regionalnych kierunków rozwoju Policji. Analiza (której nazwa jest angielskim skrótem od słów Strengths - silne strony, Weaknesses - słabości, Opportunities - szanse i Threats - zagrożenia) opiera się o wskazanie czynników determinujących rozwój Policji:
·      czynników zewnętrznych : szans i zagrożeń istniejących w otoczeniu,
·      czynników wewnętrznych: mocnych i słabych stron Policji,
Do sporządzenia listy czynników wykorzystano metodę paradelficką, polegającą na niezależnym sporządzeniu przez uczestników prac indywidualnych list proponowanych czynników.  
L.p.
Czynnik
Szanse
1
Wysokie społeczne poparcie dla działań Policji na Opolszczyźnie
2
Członkowstwo w Unii Europejskiej i dostęp do funduszy unijnych
3
Wzrastający poziom współpracy z Policją Czeskiej Republiki
4
Możliwości finansowania działań Policji ze źródeł samorządowych
5
Dobra współpraca z instytucjami porządku publicznego
6
Występowanie nowych technologii na rynku
7
Nadanie wysokiej rangi problemowi walki z korupcją na poziomie rządowym
8
Wejście w życie „ustawy o modernizacji Policji”
9
Rozwój monitoringu wizyjnego
10
Dobre położenie geograficznie i nieduże terytorium regionu
11
Wdrożenie rządowego programu „Razem bezpieczniej”
12
Dobra koniunktura gospodarcza i spadek liczby bezrobotnych
13
Wysoki wskaźnik zaufania społeczeństwa dla Policji
14
Większa edukacja prawna dzieci i młodzieży oraz ochrona przed zagrożeniami na terenie szkół i placówek oświatowych
15
Zwiększenie uprawnień straży gminnych
16
Rozwój systemów monitoringu wizyjnego w miastach i gminach
17
Przekazywanie przez samorządy terytorialne środków na finansowanie dodatkowych patroli

  
Zagrożenia
1
Występowanie nowych rodzajów przestępczości tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
2
Brak sprawnej koordynacji w zakresie zarządzania kryzysowego w państwie
3
Nakładanie kolejnych zadań na Policję bez przydzielania zasobów do ich realizacji
4
Pogorszenie kondycji finansów publicznych
5
Angażowanie służb policyjnych do konwojowania
6
Brak zrozumienia wspólnoty interesów wśród instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne
7
Brak świadomości społecznej w zakresie faktycznej roli policji w systemie organów porządku publicznego
8
Relatywnie duża ilość zakładów karnych i aresztów śledczych
9
Agresywne zachowania kibiców, wzrastająca popularność ideologii faszystowskiej w tym środowisku
10
Wzrost zagrożenia w ruchu drogowym na drogach krajowych i lokalnych po wprowadzeniu opłat na autostradzie A-4
11
Wzrastające zagrożenie związane z handlem narkotykami oraz nielegalną uprawą konopi
12
Wzrost agresywnych zachowań dzieci i młodzieży na terenie szkół i placówek wychowawczych
13
Utrzymujące się zagrożenie terroryzmem
14
Brak dostosowania terenowego zakresu działania sądów i prokuratur do podziału administracyjnego 
15
Brak bezpośredniego dostępu przez straże gminne do baz danych (PESEL, SEPIK)
16
Brak straży gminnych w 19 gminach
17
Niezadowalająca ściągalność mandatów karnych kredytowanych

 

  

Silne strony
1
Zwalczanie przestępczości zorganizowanej i narkotykowej
2
Wykorzystywanie nowoczesnych metod zwalczania przestępczości (analiza kryminalna, genetyka)
3
Potencjał i umiejętności policjantów i pracowników
4
Młoda i obiecująca kadra kierownicza niższego szczebla
5
Zaangażowanie Policji w działania profilaktyczne
6
Badania opinii publicznej i ich wykorzystanie do planowania działań
7
Stabilne zatrudnienie
8
Procedury i algorytmy postępowania na stanowiskach kierowania
9
Dostosowanie jednostek policyjnych do podziału administracyjnego kraju
10
Dobra współpraca z Prokuraturą
11
Niewielka powierzchnia oraz liczba ludności województwa pozwala na lepszą koordynację działań i kontrolę zagrożeń
12
Utrzymujący się od dłuższego czasu spadek dynamiki przestępstw kryminalnych oraz wysoki wskaźnik wykrywalności

 

Słabe strony
1
Niedostateczne wyposażenie w sprzęt łącznościowy, transportowy
2
Dobór do policji, system szkolenia i doskonalenia zawodowego, brak czytelnych zasad awansu zawodowego
3
Spadek atrakcyjności zawodu policjanta i odpływ doświadczonej kadry
4
Złe warunki socjalne pracy
5
Słaba komunikacja wewnętrzna
6
Niski poziom kultury organizacyjnej
7
Nieprzewidywanie kosztów podejmowanych działań
8
Nadmiernie rozwinięta sprawozdawczość w odniesieniu do poziomu wykorzystania tych danych
9
Przestępczość i patologie w środowisku policjantów
10
Niski stopień wyposażenia w sprzęt informatyczny, szczególnie komend powiatowych, komisariatów i posterunków
11
Niska efektywność służby patrolowej
12
Centralizacja budżetu Policji
13
Niska wykrywalność własna przestępstw kryminalnych

  
II. CELE KWP W OPOLU NA LATA 2007-2009
II.1. PRIORYTETY I CELE WYNIKAJĄCE Z RZĄDOWYCH I RESORTOWYCH PROGRAMÓW DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO 
Najistotniejszym dokumentem mającym wpływ na kształt zadań określonych w Strategii Wojewódzkiej jest Rządowy Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” przyjęty Uchwałą Rady Ministrów Nr 218/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r., w którym wskazano następujące priorytety:
1.     Wzrost realnego bezpieczeństwa.
2.     Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski.
3.     Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez zaktywizowanie i zdynamizowanie działań administracji rządowej na rzecz współpracy z administracją samorządową, organizacjami samorządowymi, pozarządowymi i społecznością lokalna.
4.     Poprawienie wizerunku Policji i wzrost zaufania społecznego do tej i innych służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Jednocześnie wskazano w nim obszary, które pozostają w szczególnym zainteresowaniu tj.:
1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania.
2. Przemoc w rodzinie
3. Bezpieczeństwo w szkole.
4. Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej.
5. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
6. Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej.
7. Ochrona dziedzictwa narodowego.
Wszystkie priorytety i obszary zostały uwzględnione przy planowaniu celów i zadań dla komórek i jednostek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
Poza tym przy kształtowaniu zadań wykorzystano i uwzględniono priorytety nakreślone w: 
·        Strategii Antykorupcyjnej,
·        Krajowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2005 -2013 „Gambit”,
·        Programie „Zero Tolerancji dla Przemocy w Szkole”,
·        Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010,
·        Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
·        Krajowym Programie Przeciwdziałania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości Wśród Dzieci i Młodzieży.
Uwzględniono również inne programy obejmujące sferę bezpieczeństwa, informatyzacji oraz instytucjonalnego rozwoju administracji.
Ponadto zawarto zadania związane z wejściem w życie ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-200" (Dz. U. Nr 35 poz. 213 z dnia 27 lutego 2007 r.).
 
II.2. PRIORYTETY KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 
W celu osiągnięcia przyjętych założeń Komendant Główny Policji wyznaczył pięć głównychPriorytetów, których konsekwentna realizacja, jest w jego przekonaniu, gwarantem powodzenia działań Policji w najbliższych latach.
 
 PRIORYTETY KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI na lata 2007-2009
 1. Skuteczne zapobieganie i zdecydowana eliminacja przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczności lokalnych.
 2. Rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości kryminalnej, gospodarczej i korupcyjnej, w tym przede wszystkim o charakterze zorganizowanym.
 3. Doskonalenie przygotowań Policji do działań w sytuacjach kryzysowych.
 4. Modernizacja Policji ukierunkowana na poprawę środowiska pracy policjantów i pracowników Policji.
 5. Utrzymanie wysokiej społecznej oceny pracy Policji i poziomu poczucia bezpieczeństwa.
 Priorytety Komendanta Głównego Policji zostały w całości uwzględnione w Strategii Wojewódzkiej.
 
II.3. PRIORYTETY I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UWARUNKOWAŃ REGIONALNYCH 
Na podstawie § 6 ust. 4 Zarządzenia Nr 159 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie planowania i sprawozdawczości w Policji Opolski Komendant Wojewódzki Policji opracowując Strategię Wojewódzką uwzględnia uwarunkowania regionalne oraz regionalne programy dotyczące bezpieczeństwa.
W celu należytej realizacji zadania Decyzją nr 50/2007 Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 07.03.2007 r. powołano nieetatowy zespołu do opracowania Strategii Wojewódzkiej na lata 2007 – 2009 oraz określenia systemu planowania i sprawozdawczości w jednostkach i komórkach organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
Decydujący wpływ na kierunki działania Policji na tym szczeblu ma struktura i geografia przestępczości oraz innych zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Informacje te przedstawiono w skróconej wersji w analizie zagrożenia przestępczością i innymi patologiami społecznymi oraz prognoza zagrożeń.
Strategia uwzględnia uwarunkowania regionalne oraz regionalne programy dotyczące bezpieczeństwa publicznego w szczególności „Strategię Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000-2015”,uchwaloną przez Sejmik Województwa Opolskiego.  W obszarze celu strategicznego Poprawa warunków życia w regionie” przewidziano, iż wzrostowi gospodarczemu muszą towarzyszyć również procesy uwzględniające potrzeby człowieka. Sformułowanie tego celu ma prowadzić do ustalenia działań w zakresie podstawowych potrzeb człowieka i zapewnić mu godziwe i spokojne życie. Cele operacyjne w zakresie poprawy warunków życia w regionie ustalono następująco:
-        ograniczenie poziomu bezrobocia poniżej 9%,
-        aktywizacja obszarów wymagających szczególnych programów,
-        ograniczanie bezrobocia (przeciwdziałanie marginalizacji),
-        wspieranie ośrodków subregionalnych (lokalnych centrów rozwojowych),
-        rozwój budownictwa mieszkaniowego,
-        rozwój instytucji oświaty, zdrowia, kultury, sportu i turystyki dla podniesienia standardu życia,
-        województwo opolskie bezpiecznym regionem,
-        dążenie do przedłużenia życia mieszkańców przy jednoczesnym stałym podnoszeniu jego jakości.
Problematyka bezpieczeństwa publicznego jest przez mieszkańców regionu stawiana na jednym z pierwszych miejsc w hierarchii potrzeb. Zadanie to winno być w zasadniczej warstwie realizowane przez administrację rządową, dysponującą instytucjami, finansami i strukturą organizacyjną niezbędną do realizacji tego celu. Planując rozwój regionalny należy jednak uwzględnić możliwość wspierania tego procesu przez tworzenie instytucji i organizacji wspomagających główne siły porządkowe. Rozwój instytucji obywatelskich współpracujących w obszarze bezpieczeństwa powinien uzyskać pomoc organizacyjną i finansową pochodzącą ze wszystkich poziomów samorządu. Realizacja zadań z zakresu sportu, turystyki, oświaty czy kultury tworzyć będzie możliwości (zwłaszcza dla ludzi młodych) dla życia zgodnego z obowiązującym prawem. 
Strategia wskazuje oczekiwany stan docelowy, kierunki
dojścia do niego przez wyznaczenie celów, a także określenie konkretnych zadań do wykonania.

 

Metryczka

Data publikacji : 17.03.2010
Data modyfikacji : 17.03.2010
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Prezydialny i ds. OIN KWP w Opolu
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Mękal - Wnuk Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Mękal - Wnuk
do góry