Strategia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na lata 2013 - 2015 - Programy - KWP w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Strategia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na lata 2013 - 2015

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Strategia Wojewódzka Policji

na lata 2013 - 2015

W 2012 r. w województwie opolskim ograniczono przestępczość ogółem, przy spadku wykrywalności o 2,5% do poziomu 71,0%. Na podobnym poziomie utrzymano przestępczość przeciwko mieniu. Znacznie wzrosło zagrożenie kradzieżami samochodów, przy czym uzyskano dobrą wykrywalność wynoszącą 73,1%. Odnotowano spadek dynamiki przestępstw gospodarczych i korupcyjnych. Wzrosła dynamika przestępstw narkotykowych.

Pozytywne zmiany w obrazie przestępczości na terenie województwa opolskiego to spadek liczby rozbojów (o 20,3%), bójek lub pobić (o 16,5%), wzrost dynamiki przestępstw narkotykowych (o 13,9%).

Dobre efekty w walce z przestępczością przekładają się na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Z V edycji Polskich Badań Przestępczości przeprowadzonych przez firmę 4P Research Mix wynika, że Policja na Opolszczyźnie cieszy się wysokim zaufaniem społecznym – 77,7% respondentów uważa, że opolska Policja jest skuteczna w walce z przestępczością. Dobre oceny pracy Policji wystawiło 77,3% ankietowanych. „Poczucie bezpieczeństwa po zmroku w okolicy miejsca zamieszkania” deklaruje 87,7 % mieszkańców Opolszczyzny. Wyrażone przez uczestników badania oceny plasowały województwo opolskie w czołówce krajowej i były podobne do wyników badań przeprowadzonych w latach poprzednich. Policja postrzegana jest jako formacja skuteczna, dobrze realizująca swoje zadania, zarówno w wymiarze ogólnym, jak i ściśle lokalnym. Duża w tym zasługa samorządów, z którymi współpraca układa się bardzo dobrze.

 

Sytuacja kryminalno-porządkowa przedstawia się następująco:

przestępstwa ogółem - spadek o 4,4 % z 31355 do 29909 przestępstw, przy spadku wykrywalności sprawców o 2,3 %, do poziomu 71,0 %,

przestępstwa kryminalne - wzrost o 0,8 % (z 19433 do 19588), przy spadku wykrywalności o 1,1 % (do 58,0 %),

przestępstwa gospodarcze – dynamika 70,9% (spadek z 5149 do 3653), przy wykrywalności 93,8 %, w tymprzestępstwa korupcyjne – dynamika 44,8 % (spadek z 306 do 137), przy wykrywalności 100,0 %,

przestępstwa drogowe – dynamika 98,4 % (spadek z 5565 do 5477), przy wykrywalności 99, 5 %,

przestępczość nieletnich – spadek udziału w stosunku do ogółu podejrzanych o 11,8%, do poziomu 7,0%, spadek dokonanych przez nich czynów o 8,6% (z 1472, do 1346),

przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – dynamika 113,9 % (wzrost z 1624 do 1849), przy wykrywalności 96,2 %.

 

Wnioski z diagnozy lokalnej.

Odnotowane w ostatnich trzech latach tendencje w obszarach przestępczości narkotykowej, gospodarczej i korupcyjnej oraz utrzymujące się zagrożenie przestępczością nieletnich uzasadniają konieczność uwzględnienia ich jako Priorytetów Lokalnych w opracowywanej Strategii.

Ze względu na Priorytet III Komendanta Głównego Policji „Ochrona interesów obywatela, przedsiębiorców i Skarbu Państwa poprzez skuteczniejszą walkę z przestępczością gospodarczą” odstąpiono od konstruowania priorytetu lokalnego w obszarze przestępczości gospodarczej.

Najważniejsze cele przyjęte do realizacji w garnizonie:

-          utrzymanie efektywności zapobiegania i zwalczania przestępczości pospolitej,

-          dalsza poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

-          wprowadzenie skutecznych mechanizmów zabezpieczania imprez masowych,

-          racjonalizacja wykorzystania środków finansowych i zasobów rzeczowych,

-          pozyskiwanie i efektywne wykorzystanie środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych,

-          rozwijanie współpracy Policji z organami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji oczekiwań lokalnych społeczności,

-          sprawne zaspokajanie zidentyfikowanych potrzeb policjantów i pracowników w zakresie szkoleniowym oraz zasad rozwoju i awansu zawodowego,

-          poprawa wizerunku Policji w społeczeństwie.

 

Prognoza zagrożeń:

-          utrzymanie lub nieznaczny wzrost dynamiki przestępczości pospolitej, w tym kradzieży z włamaniem,

-          dominacja kradzieży, skierowanych na przedmioty, na które w danym momencie będzie popyt np. telefony komórkowe, laptopy, rowery itp. Popełnianie tego typu przestępstw nie wymaga specjalnych kwalifikacji, wymienione przedmioty mają często znaczną wartość, a dodatkowo często złodzieja czyni przysłowiowa okazja,

-          zwiększenie liczby przypadków kradzieży oraz fałszerstw kart płatniczych i kredytowych to jest tzw. plastikowych pieniędzy oraz oszustw i wyłudzeń popełnionych przy ich użyciu,

-          utrzymanie zagrożenia kradzieżami samochodów w większości dokonywanych przez zorganizowane grupy przestępcze spoza województwa,

-          utrzymanie zagrożenia związanego z kradzieżami metali kolorowych z infrastruktury kolejowej i telekomunikacyjnej,

-          zwiększenie liczby wyłudzeń i oszustw związanych z usługami kredytowymi, obsługą wszelkiego rodzaju funduszy, dotacji itp.,

-          wzrost zagrożenia przestępstwami popełnianymi na szkodę sektora ubezpieczeniowego oraz Skarbu Państwa, zwłaszcza wyłudzeń zwrotu podatków,

-          utrzymanie zagrożenia przestępczością korupcyjną we wszystkich sferach życia publicznego oraz na styku interesów prywatnych i państwowych,

-          wzrost zagrożenia przestępstwami, w tym pornografią dziecięcą, przy użyciu technologii informatycznych oraz za pośrednictwem sieci elektronicznych i Internetu,

-          wzrost liczby ujawnianych przestępstw narkotykowych i ogólny rozwój tego typu przestępczości,

-          utrzymanie zagrożenia w produkcji i obrocie paliwami oraz biopaliwami,

-          wzrost zagrożenia przestępczością przeciwko środowisku (otwarcie granic i wwóz odpadów),

-          wzrost liczby zdarzeń drogowych spowodowany zwiększającą się liczbą uczestników ruchu drogowego i pojazdów oraz wprowadzeniem odpłatności za przejazd opolskim odcinkiem autostrady A-4, co skutkować będzie przeniesieniem znacznego obciążenia ruchu na alternatywną do autostrady drogą krajową nr 94 przebiegającą między innymi przez Brzeg, Opole i Strzelce Opolskie,

-          utrzymanie niekorzystnej sytuacji w zakresie nieletnich popełniających czyny karalne, zagrożenia młodzieży patologią, przemocy w rodzinie.

Ponadto mogą nastąpić mało znaczące przesunięcia w strukturze czy geografii przestępczości. Poprawy efektywności wymagać będzie ujawnianie i ściganie przestępstw gospodarczych, korupcyjnych, narkotykowych, neutralizacja zachowań pseudokibiców. Zmian jakościowych wymaga skuteczność poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Osiągnięcie tych celów możliwe będzie poprzez zaktywizowanie rozpoznania operacyjnego. Oczekiwany jest też wzrost wskaźnika skuteczności rewindykacji mienia.

Trafność prognozy uzależniona będzie od wielu czynników, przede wszystkim społecznych i ekonomicznych oraz obowiązującego stanu prawnego.

Utrzymanie w 2013 r. i latach następnych właściwego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w województwie uzależnione będzie od dużej aktywności służb policyjnych i wspierania jej w różnych aspektach przez podmioty pozapolicyjne.

 

1.      Priorytety i zadania ustanowione dla wszystkich komend wojewódzkich (stołecznej) policji przez Komendanta Głównego Policji

 

PRIORYTET I

Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką i skuteczną reakcję Policji na zdarzenie

 

1.      Optymalizacja zabezpieczenia prewencyjnego poprzez skierowanie większej liczby sił policyjnych do pełnienia służby o charakterze patrolowo - interwencyjnym i obchodowym.

2.      Optymalne wykorzystanie sił i środków będących w dyspozycji dyżurnego, zapewniających prawidłową obsługę zdarzeń.

3.      Usprawnianie przepływu informacji pomiędzy służbą kryminalną i służbą prewencyjną.

4.      Upowszechnianie w Policji debaty społecznej jako formy komunikowania się ze społeczeństwem w sprawach dot. bezpieczeństwa i porządku publicznego.

5.      Kontynuowanie przedsięwzięć mających na celu kształtowanie efektywnej współpracy służby kryminalnej z sądami i prokuratorami i innymi służbami.

6.      Podniesienie efektywności pracy Policji w zakresie poszukiwań osób (w tym osób zaginionych).

 

PRIORYTET II

Działania Policji skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach.

 

 1. Zwiększenie liczby policjantów ruchu drogowego pełniących bezpośrednio służbę na drogach.
 2. Aktywizacja działań na rzecz bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, zwłaszcza pieszych.
 3. Wzmocnienie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w celu wzrostu poziomu bezpieczeństwa na drogach.

 

PRIORYTET III

Ochrona interesów obywatela, przedsiębiorców i Skarbu Państwa poprzez skuteczniejszą walkę z przestępczością gospodarczą.

 

 1. Podjęcie działań zwiększających skuteczność ujawniania przestępstw gospodarczych, w tym popełnianych w cyberprzestrzeni oraz ścigania ich sprawców.
 2. Utrwalanie prawidłowej praktyki w zakresie ujawniania, identyfikacji, zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstwa (mającego związek z przestępstwem).

 

PRIORYTET IV

Zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy policjantom i pracownikom policji w celu doskonalenia jakości wykonywanych przez nich zadań.

 

 1. Poprawa warunków lokalowych i stanu technicznego pomieszczeń służbowych.
 2. Zapewnienie optymalnych warunków do doskonalenia sprawności fizycznej oraz umiejętności strzeleckich policjantów.
 3. Dążenie do obniżenia poziomu wakatów w Policji.

 

PRIORYTET V

Usprawnienie pracy Policji poprzez wprowadzanie i wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych i finansowych..

 

 1. Usprawnienie procesu pozyskiwania i wykorzystania funduszy zewnętrznych przez Policję.

 

PRIORYTET VI

Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych.

 

 1. Kontynuacja współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie zabezpieczania imprez masowych (samorządy, organizatorzy, SOK, Straż Gminna/Miejska).

 

2.      Priorytety lokalne i zadania Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego

Policji:

 

PRIORYTET LOKALNY I:

Podniesienie poziomu rozpoznania, wzrost efektywności ujawniania i ścigania przestępczości narkotykowej.

 

 1. Zaktywizowanie działań nieetatowych zespołów i policjantów skierowanych do walki z przestępczością narkotykową.

Mimo niewielkiej poprawy w tym obszarze przejawiającej się wzrostem dynamiki wszczętych postępowań przygotowawczych (z 444 w 2009r. do 499 w 2012r.), przestępstw stwierdzonych (z 1401 do 1849), ilością ustalonych podejrzanych (z 588 do 719), zagrożenie przestępczością narkotykową należy uznać za wysokie. Aktywizowanie pracy operacyjnej nie tylko nieetatowych zespołów powołanych do zwalczania przestępstw narkotykowych ale też szerokie wykorzystanie innych służb Policji, zwłaszcza służby prewencyjnej powinno przynieść znaczącą poprawę efektywności.

Sposób naliczania:

Wartość wskaźnika obliczana jest na podstawie ilości ustalonych podejrzanych o przestępstwa narkotykowe w okresie ostatnich trzech lat na podstawie danych z Policyjnego Systemu Statystyki Przestępczości „TEMIDA”. Wartością oczekiwaną na rok 2013 jest średnia z lat 2009-2012 i wynosi ona dla KWP w Opolu 783 osób.

 

PRIORYTET LOKALNY II:

Wzrost efektywności ścigania przestępczości korupcyjnej.

 

 1 .Wzrost efektywności ścigania przestępczości korupcyjnej.

Podobna sytuacja dotyczy przestępstw korupcyjnych, gdzie odnotowano spadki przestępstw stwierdzonych (z 652 w 2010 r. do 137 w 2012 r.).

Trend w tym obszarze budzi zaniepokojenie, gdyż świadczy o osłabieniu pracy operacyjnej pionu powołanego do zwalczania tej przestępczości. Przyjęcie tego priorytetu pozwoli na systematyczne monitorowanie efektywności pracy i podejmowanie decyzji pozwalających na poprawę efektów wykrywczych. Przewidywane utrzymywanie się zagrożenia przestępczością korupcyjną we wszystkich sferach życia publicznego oraz na styku interesów prywatnych i państwowych, przestępczością przeciwko środowisku (otwarcie granic i wwóz odpadów) oraz w produkcji i obrocie paliwami i biopaliwami, powoduje konieczność intensyfikacji działań operacyjno-wykrywczych.

 

Sposób naliczania

Wartość wskaźnika obliczana jest na podstawie ilości ustalonych podejrzanych o przestępstwa korupcyjne w okresie ostatnich trzech lat na podstawie danych z Policyjnego Systemu Statystyki Przestępczości „TEMIDA”. Wartością oczekiwaną na rok 2013 jest średnia z lat 2009-2012 i wynosi ona dla KWP w Opolu 129 osób.

 

 PRIORYTET LOKALNY III:

Ograniczenie przestępczości nieletnich.

 

1.      Ograniczenie przestępczości nieletnich.

Problemem jest utrzymywanie się niekorzystnej sytuacji dotyczącej nieletnich, popełniających czyny karalne, zagrożenie młodzieży patologią, przemoc w rodzinie. Specyfika województwa opolskiego (20% ludności deklaruje przynależność do mniejszości niemieckiej, około 150 tys. mieszkańców pracuje poza granicami kraju, z czego około 100 tys. na terenie Niemiec i Holandii) sprzyja wymienionym zagrożeniom (niepełne, dysfunkcyjne rodziny). Zapobieganie patologiom i demoralizacji młodzieży to jedno z głównych zadań Policji. Służy temu szereg programów prewencji kryminalnej. Przyjęcie powyższego priorytetu i monitorowanie przestępczości nieletnich pozwoli na analizę zjawiska i podejmowanie skutecznych działań go ograniczających.

Sposób naliczania:

Wartość wskaźnika obliczana jest na podstawie ilości ustalonych nieletnich sprawców czynów karalnych w okresie ostatnich trzech lat na podstawie danych z Policyjnego Systemu Statystyki Przestępczości „TEMIDA”. Wartością oczekiwaną na rok 2013 jest średnia z lat 2009-2012 i wynosi ona dla KWP w Opolu 1125 nieletnich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 24.05.2013
Data modyfikacji : 24.05.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Opolu
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Dryszcz Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Dryszcz
do góry