Zasady naboru - Praca w Korpusie Służby Cywilnej - KWP w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w Korpusie Służby Cywilnej

Zasady naboru

 
 
Szczegółowe zasady prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do korpusu służby cywilnej reguluje Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691).

W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

1. jest obywatelem polskim,

2. korzysta z pełni praw publicznych,

3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,

5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu ogłasza zgodnie z art. 28 w/wym. ustawy informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w kierowanym przez siebie urzędzie poprzez:

- umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu,

- w Biuletynie Informacji Publicznej KWP w Opolu (http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl)

- w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (www.dsc.kprm.gov.pl)

- na stronie internetowej KWP w Opolu (www.opolska.policja.gov.pl)

Kwalifikacje jakie musi posiadać kandydat ubiegający się o przyjęcie do pracy są określane w ogłoszeniu o wolnym stanowisku pracy.
 

Wszystkich chętnych do podjęcia pracy zapraszamy do zapoznawania się z ogłoszeniami o wolnych stanowiskach pracy, publikowanymi na stronie internetowej

Oferty aktualizowane są na bieżąco.

Metryczka

Data publikacji : 19.11.2007
Data modyfikacji : 03.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KWP w Opolu
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Obacz Wydział Prezydialny i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Obacz
do góry