Ocena stanu bezpieczeństwa i budżet

Ocena stanu bezpieczeństwa w 2014 roku na terenie województwa opolskiego

I. ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM w 2014 r.

1. Dane ogólne

Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w województwie opolskim uwzględniając dane statystyczne i wyniki opinii społecznej należy ocenić dobrze.

Wyniki statystyczne przedstawiały się następująco: w 2014 r. stwierdzono 23418 przestępstw, wykrywając 68,8 % sprawców (w 2013 r. – 28695, przy czym sprawców wykryto w 70,0 % przypadków). Liczba przestępstw spadła o 18,4 %.

Skalę i strukturę przestępczości oraz poziom wykrywalności w latach 2013 - 2014 ilustruje poniższe zestawienie:

 

 

Przestępstwa

Dochodzenia i śledztwa wszczęte

Przestępstwa stwierdzone

Przestępstwa wykryte

Wykrywalność

%

 

2013

2014

Dynamika

w %

2013

2014

Dynamika w %

2013

2014

2013

2014

Ogółem

25403

21308

83,9

28695

23418

81,6

20356

16675

70,0

68,8

Kryminalne

17280

15483

89,6

18258

15871

86,9

10363

9377

55,6

57,3

Gospodarcze

2094

2101

100,3

4675

4178

89,4

4319

4022

92,2

89,6

Drogowe

5120

2650

51,8

4903

2378

48,5

4869

2340

99,3

98,4

                       

 

Policjanci w 2014 r. zakończyli 21914 postępowań przygotowawczych (śledztw i dochodzeń). Z tego 513 trwało powyżej 6 miesięcy i 104 powyżej 12 miesięcy. Były to z reguły skomplikowane sprawy wielowątkowe, wieloczynowe z dużą liczbą podejrzanych. Pozostałe postępowania kończono najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od momentu wszczęcia. Dobra jakość pracy dochodzeniowo-śledczej przekładała się na dobre efekty wykrywcze.

Najlepszą skuteczność policjanci osiągnęli w ściganiu sprawców przestępstw skierowanych przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej, narkotykowych, drogowych i gospodarczych. Najsłabszą skuteczność zanotowano w ściganiu sprawców przestępstw kryminalnych skierowanych przeciwko mieniu.

W zakończonych postępowaniach przygotowawczych ustalono 9627 osób podejrzanych (o 22,7 % mniej niż w 2013 r.), z czego 370 to nieletni (w 2013 r. – 596).

7015 (33,7 % ogółu) postępowań przygotowawczych zakończono wniesieniem aktu oskarżenia.

 

2. Przestępczość kryminalna

W uznawanej za najbardziej dokuczliwą społecznie przestępczości kryminalnej odnotowano spadek dynamiki przestępstw stwierdzonych – 86,9 %.

 

Sytuację w przestępczości kryminalnej przedstawia poniższa tabela:

 

Rodzaj

przestępstwa

Dochodzenia i śledztwa wszczęte

Przestępstwa

stwierdzone

Przestępstwa

wykryte

2013

2014

wsk.dyn.

2013

2014

wsk.dyn.

2013

wsk.wyk.

2014

wsk.wyk

Zabójstwo

7

14

200,0

10

11

110,0

10

100,0

10

90,9

Uszczerb. na zdrow.

483

512

106,0

431

386

89,6

384

89,1

333

86,3

Bójka lub pobicie

248

239

96,4

218

199

91,3

172

78,2

144

72,4

Zgwałcenia

69

59

85,5

45

24

53,3

41

91,1

22

88,0

Ustawa o przeciwdziałaniu narkom.

598

693

115,9

1588

1544

97,2

1493

94,0

1462

94,6

Rozbój i wymusz. rozbójnicze

198

211

106,6

214

238

111,2

157

73,0

196

81,3

Kradzież z włamaniem

2891

2697

93,3

3429

3402

99,2

1199

33,2

1340

37,9

Kradzież cudz. rzeczy

5116

4202

82,1

5401

4292

79,5

1969

35,6

1649

35,8

w tym samochodów

178

195

109,6

182

191

105,0

45

24,7

300

70,9

Uszkodzenie

rzeczy

1409

1140

80,9

1423

1146

80,5

486

33,9

426

36,7

 

W grupie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu nastąpił spadek dynamiki przestępstw stwierdzonych o 17,2 %, przy spadku wykrywalności do 80,6 % (w 2013 r. – 85,8 %).

Liczba zabójstw wzrosła (do 11), wskaźnik wykrywalności wyniósł 90,9 %.

W przypadku zgwałcenia stwierdzono niższą o 14,5% dynamikę przestępstw stwierdzonych, przy spadku wykrywalności o 3,1% (88,0%).

W grupie bójka lub pobicie odnotowano spadek przestępstw stwierdzonych (96,4 %), przy spadku wykrywalności o 5,8 % do poziomu 72,4 %.

            W grupie przestępstw kryminalnych przeciwko mieniu odnotowano spadek o 15,3 % przestępstw stwierdzonych, przy wzroście wykrywalności o 0,9 % do poziomu 49,8 %.

Stwierdzono o 6,6 % więcej rozbojów i wymuszeń rozbójniczych, przy wzroście ich wykrywalności o 8,3 % do poziomu 81,3 %.

W kategorii kradzieży z włamaniem – spadła ilość przestępstw stwierdzonych o 0,8 %, przy wzroście wykrywalności o 4,7 % do poziomu 37,9 %.

W odniesieniu do kradzieży cudzej rzeczy odnotowano znaczny spadek ilości przestępstw stwierdzonych (dynamika 79,5 %), przy nieznacznym wzroście wykrywalności o 0,2 % (35,8 %).

W 2014 r. nastąpił wzrost przestępstw stwierdzonych kradzieży samochodów o 5,0 %, przy wzroście wykrywalności o 46,2 % do poziomu 70,9 %.

            Osobnego omówienia wymagają przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Charakteryzują się one tym, iż ich wykrycie to efekt praktycznie wyłącznie inicjatywy policjantów, gdyż nie ma tutaj klasycznego zawiadomienia o przestępstwie, a diler i jego klient nie są zainteresowani ujawnieniem procederu. W 2014 r. stwierdzono 1544 przestępstw (2013 r. – 1588) – dynamika 97,2 %.

 

3. Przestępczość gospodarcza

            W ocenianym okresie jednostki organizacyjne Policji województwa opolskiego wszczęły 2101 postępowań o przestępstwa gospodarcze (dynamika 100,3 %), ujawniając 4178 przestępstw tj. o 10,6 % mniej (2013 r. – 4675). Wskaźnik wykrywalności wyniósł 89,6 %. Ustalono 937 sprawców – dynamika 89,4 %.

Działania pionu do zwalczania przestępczości gospodarczej ukierunkowane były przede wszystkim na ujawnianie przestępstw:

-        korupcyjnych w sferze gospodarczej i urzędniczej,

-        naruszeń praw autorskich i znaków towarowych,

-        cyberprzestępczości,

-        komputerowych, w tym w związku z funkcjonowaniem systemów bankowych kart płatniczych,

-        oszustw i wyłudzeń w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym, obrocie leasingowym i na szkodę państwowych funduszy celowych,

-        wyłudzeń zwrotu podatku VAT,

-        nielegalnego obrotu towarami objętymi podatkiem akcyzowym,

-        nielegalnego wytwarzania i rozprowadzania paliw płynnych,

W ubiegłym roku wszczęto 79 postępowań o przestępstwa korupcyjne (dynamika 117,9 %), w wyniku których stwierdzono 204 przestępstwa (dynamika 71,8 %), przy wykrywalności sprawców – 99,8 %. Ustalono 89 sprawców – dynamika 189,4 %.

.

II. BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

 

W zeszłym roku stwierdzono 2378 przestępstwa drogowe (2013 r. – 4903) - spadek dynamiki o 51,5 %, przy wykrywalności wynoszącej 98,4 %.

W wyniku prowadzonych działań policjanci zatrzymali ogółem 1970 (2013 r. – 1823) kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości (art. 178a § 1 i 2 kk) i 709 (2013 r. – 569) w stanie po użyciu alkoholu (art. 87 § 1 i 2 kw).

Ponadto policjanci ruchu drogowego przepracowali:

-         15751 godziny przy obsłudze zdarzeń drogowych,

-         2912,5 godzin przy zabezpieczeniu imprez,

-         479,5 godzin przy wykonywaniu pilotaży i innych zdarzeniach specjalnych,

-         722 godzin w ramach spotkań dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W czasie wykonywanych służb policjanci ruchu drogowego oprócz ujawnionych wykroczeń:

-         zatrzymali 2046 praw jazdy (2013 r. - 1169),

-         zatrzymali 12208 dowodów rejestracyjnych (2013 r. - 10657),

-         ujawnili 7 poszukiwanych pojazdów (2013 r. - 7),

-         ujawnili 89 poszukiwanych osób (2013 r. - 79),

-         zatrzymali 128 sprawców przestępstw na gorącym uczynku (2013 r. - 79),

-         skierowali 330 wniosków w sprawie miejsc niebezpiecznych na drogach (2013 r. - 350).

 

Główne problemy w ruchu drogowym wiążą się ze stale wzrastającą liczbą pojazdów i słabą infrastrukturą drogową. Policja nie ma wpływu na stan i gęstość dróg, jednakże inspiruje zarządców dróg do wprowadzania konkretnych rozwiązań komunikacyjnych w miejscach uznanych za najbardziej zagrożone. Nieprzerwanie prowadzona jest wśród dzieci i młodzieży edukacja z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach. W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach Policja, poza kontrolami, w pełni wykorzystuje posiadany sprzęt do pomiaru prędkości (radary ręczne, fotoradary, wideorejestratory), organizuje wzmożone działania na terenie kolejnych powiatów, ukierunkowane na ujawnianie kierujących niestosujących się do ograniczeń prędkości. Podjęto działania aktywizujące policjantów do ujawniania wykroczeń polegających na niestosowaniu urządzeń bezpieczeństwa biernego.

 

III. PRZESTĘPCZOŚĆ W POWIATACH

 

Poszczególne komendy powiatowe i miejska Policji osiągnęły wyniki zbliżone do osiągniętych w 2013 r. Wzrost skuteczności pracy Policji odnotowano w 4 jednostkach terenowych.

Szczegółowo przestępczość i wykrywalność ogólną w poszczególnych powiatach obrazuje poniższa tabela:

 

 

Nazwa

Doch. i Śledztwa

Przestępstwa

Wykrywalność

Lp.

jednostki

wszczęte

stwierdzone

wykryte

% wykrycia

 

Policji

2013

2014

wsk.dyn.

2013

2014

wsk.dyn.

2013

2014

2013

2014

1.    

KPP Brzeg

2462

2090

84,9

2907

2471

85,0

2134

1839

72,2

73,8

2.    

KPP Głubczyce

1046

892

85,3

1255

1103

87,9

1012

903

80,4

81,0

3.    

KPP K-Koźle

2233

1884

84,4

2346

1968

83,9

1424

1159

59,6

58,3

4.    

KPP Kluczbork

1645

1241

75,4

1584

1208

76,3

1271

949

79,4

78,3

5.    

KPP Krapkowice

1142

1003

87,8

2665

1226

47,8

2219

963

86,2

77,0

6.    

KPP Namysłów

1095

883

80,6

1160

863

74,4

982

743

82,9

83,9

7.    

KPP Nysa

3677

3216

87,5

3849

3158

82,1

2664

2155

68,8

67,2

8.    

KPP Olesno

1393

1096

78,7

1739

1638

94,2

1466

1395

83,3

84,5

9.    

KMP Opole

7771

6566

84,5

7781

6349

81,6

4389

3345

55,2

52,0

10.  

KPP Prudnik

1324

1023

77,3

1685

1367

81,1

1454

1175

85,9

85,6

11.  

KPP Strzelce Op.

1571

1370

87,2

1624

1342

82,6

1180

905

72,1

67,0

                         

 

 IV. WYKROCZENIA

 

Policjanci garnizonu opolskiego w 2014 roku ujawnili ogółem 259433 wykroczeń, przy 241064 ujawnionych w 2013 r. (wzrost o 7,6 %), z czego:

- wobec sprawców wykroczeń zastosowano środki oddziaływania pozakarnego tzw. pouczenie

 w 2014 roku – 55526 (w 2013 r.- 79044, spadek o 29,8 %) ,

- w postępowaniu mandatowym ukarali w 2014 roku - 183598 sprawców wykroczeń (w 2013 r.-

 148132, wzrost o 23,9%),

- skierowali do sądów wniosków o ukaranie w 2014 roku - 12886 (w 2013 roku – 8507, wzrost

 o 51,5 %).

 

Z ujawnionych wykroczeń:

- 205726 to czyny skierowane przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym (2013 roku –

 187230, wzrost o 9,9 %),

- 12587 to czyny skierowane przeciwko mieniu (2013 rok – 10596, wzrost o 18,8 %),

- 7527 to czyny przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu (2013 rok – 9663, spadek

 o 30,2 %),

- 7151 to czyny skierowane przeciwko urządzeniom użytku publicznego (2013 rok – 6923,

 wzrost o 3,3 %).

 

V. ZAPOBIEGANIE PRZESTĘPCZOŚCI I WYKROCZENIOM

1. Zapobieganie przestępczości kryminalnej.

Przedsięwzięcia profilaktyczne realizowane przez opolską Policję ukierunkowane były przede wszystkim na przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii, przemocy w rodzinie, przemocy wobec dzieci i młodzieży, przemocy rówieśniczej, cyberprzestępczości oraz oszustwom dokonywanych na osobach starszych. Działania realizowano w ramach następujących programów:

 

   wojewódzki program profilaktyczny „Bezpieczne dziś – bezpieczne jutro”,

   wojewódzki program profilaktyczny „Narkotyki teraźniejszość bez przyszłości”,

   Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”, w tym panele dotyczące:

 

·                    Bezpieczeństwa w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania,

·                    Przemocy w rodzinie,

·                    Bezpieczeństwa w szkole,

·                    Bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej,

·                    Bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

·                    Bezpieczeństwa w działalności gospodarczej,

·                    Ochrony dziedzictwa narodowego.

          

W ramach powyższych programów policjanci na bieżąco podejmowali działania prewencyjne i profilaktyczne, szczególnie w ramach wojewódzkiego programu „Bezpieczne dziś – bezpieczne jutro”. Zgodnie z założeniami programu jednostki garnizonu opolskiego realizowały następujące akcje profilaktyczne: „Bezpieczny Przedszkolak”, „Dziewiątka”, „Bezpieczny Rowerzysta”, „Pierwszaki”, „Bezpieczny Senior”. Celem podejmowanych przedsięwzięć profilaktycznych było zapobieganie patologii i demoralizacji oraz zapobieganie przestępczości i demoralizacji wśród dzieci i młodzieży. W tym zakresie wydane zostały przez Wydział Prewencji KWP w Opolu publikacje profilaktyczne, skierowane do dzieci i młodzieży, dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Dzięki wsparciu finansowemu Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz we współpracy z Fundacją Pro-Lege w Opolu opublikowano i rozkolportowano książeczki: „Bezpieczny Przedszkolak” – 10 000 egzemplarzy, „Pierwszaki” – 10 000 egzemplarzy, „Dziewiątka” – 5 000 egzemplarzy oraz „Bezpieczny rowerzysta” – 500 egzemplarzy. Ponadto opracowano i wydano zakładkę edukacyjną „Tak sobie życia nie ustawisz”, mającą na celu zwrócenie uwagi młodych ludzi na problem przemocy rówieśniczej i chuligaństwa stadionowego. Książeczki i materiały profilaktyczne do szkół trafiają za pośrednictwem policjantów, głównie dzielnicowych, specjalistów ds. nieletnich i prewencji kryminalnej oraz funkcjonariuszy ruchu drogowego, którzy wykorzystują je w trakcie spotkań z dziećmi, organizowanych w szkołach i świetlicach szkolnych, dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Często wykorzystywane są także przez wychowawców i nauczycieli, a także rodziców w codziennej edukacji dzieci.

Przeprowadzono także kolejną edycję wojewódzkiego konkursu plastycznego dla dzieci klas I-II pod hasłem „Pierwszy dzień w szkole? Więc opowiem Ci o bezpieczeństwie” oraz wojewódzki konkurs plastyczny dla przedszkoli na najlepszą okładkę pod hasłem „Bezpieczny Przedszkolak”. W ramach wsparcia finansowego zakupiono również 210 sztuk policyjnych maskotek „Policuś”, które otrzymały wszystkie komendy powiatowe Policji województwa opolskiego z przeznaczeniem do prowadzenia działań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą.

We współpracy z Fundacją Pro-Lege w Opolu oraz Fundacją Górażdże – Aktywni w Regionie wydano poradnik dla rodziców i nauczycieli pn. „Informacje i wskazówki jak uchronić dziecko przed uzależnieniem” (10 000 egzemplarzy). Broszura ta stanowi element wyposażenia walizek narkotykowych, za pomocą których policjanci podczas spotkań starają się uświadomić rodzicom jakie przedmioty znalezione przy dziecku mogą świadczyć o jego kontakcie z narkotykami. Ponadto Wydział Prewencji KWP w Opolu przy współudziale Opolskiego Kuratorium Oświaty oraz Pełnomocnika Zarządu Województwa Opolskiego ds. Przeciwdziałania Narkomanii kontynuował realizację wojewódzkiego programu profilaktycznego pod nazwą "Narkotyki. Teraźniejszość Bez Przyszłości" i zorganizował kolejną już VIII edycję konkursu literackiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa opolskiego. Tematyka prac pisemnych obejmowała trzy zagadnienia: „Wyzwania cyfrowej przyszłości szansą czy zagrożeniem?”, „Co znaczy „być razem” współcześnie?”, „Dlaczego świat bez narkotyków?"

 

Największym przedsięwzięciem profilaktycznym zorganizowanym na terenie Opola był przystanek PAT. Był to jeden z największych lokalnych projektów w historii programu „Profilaktyka a Ty”, którego współorganizatorem był Wydział Prewencji KWP w Opolu. Opolski projekt w ciągu 6 dni obejmował: casting do spektaklu „Sekret”, utworzenie opolskiej grupy PaT, próby i warsztaty teatralne, pokaz przedpremierowy, działanie PaT/R dla rodziców, premierę i działanie PaT/M dla uczniów opolskich szkół oraz organizację regionalnego Przystanku PaT z grupą i otwarciem sztabowym, warsztatami (24), PaTosferą na miejskim rynku i galą finałową w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym.

Szczególnym nadzorem objęto działania skierowane do osób starszych, szczególne pod kątem dokonywanych oszustw i przestępstw oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym w celu ograniczenia liczby wypadków w udziałem seniorów.

W celu ograniczenia zjawiska kradzieży rowerów wdrożono w 2014 roku na terenie województwa opolskiego „Elektroniczny Rejestr Przedmiotów Oznakowanych”, który pozwala na oznakowanie jednośladów i ich późniejszą identyfikację i poszukiwanie.

Ponadto realizowano akcje ogólnokrajowe „Bezpieczne ferie”, „Dzień wagarowicza”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczna droga do szkoły”, a z informacji przekazanych po ich zakończeniu przez komendy powiatowe/miejską Policji wynika, że były ukierunkowane na zapobieganie zagrożeniom występującym na lokalnym terenie i dostosowane do potrzeb społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dodatkowo policjanci są członkami komisji ds. bezpieczeństwa. W oparciu o zawarte porozumienia, prowadzone kampanie z lokalnymi samorządami, współpracowano ze strażami gminnymi i miejskimi, SOK-iem (w zakresie bezpieczeństwa na obszarach kolejowych), Kuratorium Oświaty w Opolu, Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim, Fundacją Pro-Lege w Opolu oraz innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

 

2. Zapobieganie przestępczości i demoralizacji nieletnich oraz przemocy w rodzinie.

W 2014 roku na terenie województwa opolskiego policjanci ujawnili 370 (2013 r. – 596) nieletnich sprawców czynów, którym udowodniono popełnienie 531 (2013 – 804) czynów karalnych. W porównaniu do 2013 roku nastąpił spadek o 226 nieletnich sprawców oraz o 273 czynów karalnych.

W 2014 roku ujawniono 323 nieletnich pod wpływem alkoholu (2013 – 330), a 52 pod wpływem narkotyków (2013 – 31). Ujawniono też 159 uciekinierów z domów rodzinnych (2013 r. – 119), a 478 z placówek opiekuńczo-wychowawczych, MOW (2013 r. – 453).

Porównując ilość spotkań z młodzieżą, to w 2014 r. przeprowadzono 3947 (2013 r. – 3370) – wzrost o 577 spotkań, natomiast w roku 2014 roku przeprowadzono 1896 (2013 r. – 1761) spotkań z pedagogami – wzrost o 135 spotkań.

W 2014 r. policjanci wypełnili 1875 razy formularz „Niebieska Karta A” w związku z prowadzoną procedurą „Niebieskie Karty” (w 2013 r. – 1500). Liczba osób, co do których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie wyniosła 2550 (w 2013 r. – 1908). Wśród liczby osób, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie – 1900 (w 2013 r. – 1513), 1158 (w 2013 r. – 858) znajdowało się pod wpływem alkoholu.

Działania podejmowane w 2014 r. przez Wydział Prewencji KWP w Opolu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

-       bieżąca współpraca w ramach powołanego przez Wojewodę Opolskiego Zespołu Doradczego ds. współpracy w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

-       na terenie działania KPP w Strzelcach Opolskich, KPP w Nysie, KPP w Oleśnie i KMP w Opolu przeprowadzono konferencje dla katechetów Diecezji Opolskiej pn. Działania Policji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

-       w ramach programu „Moc – tak, Przemoc-nie”, mającego na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinach policyjnych prowadzone były wspólnie z psychologami KWP w Opolu, szkolenia kadry kierowniczej KMP/KPP garnizonu opolskiego,

-       realizowane były działania w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020,

-       podczas XVI Forum Dzielnicowych, w którym udział wzięli kierownicy rewirów dzielnicowych, posterunków Policji oraz koordynatorzy procedury „Niebieskiej Karty”, omówiono pytania dotyczące realizowanych zadań z zakresu procedury „Niebieskie Karty”,

-       na bieżąco prowadzone były szkolenia oraz sprawdzenia z zakresu wprowadzonych w Policji do użytku służbowego narzędzi szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie.

 

4. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

W ramach realizacji programu „Razem Bezpieczniej", Wydział Ruchu Drogowego KWP w Opolu w 2014 roku zrealizował następujące przedsięwzięcia:

 

„Zwiększenie liczby i aktywności patroli policyjnych na drogach".

 

W każdym miesiącu organizowano wzmożone działania policjantów ukierunkowane na:

ujawnianie kierujących przekraczających dozwolone prędkości jazdy - akcja „PRĘDKOŚĆ",

przestrzeganie zakazu kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do niego - działania „ALKOHOL i NARKOTYKI", „NARKOTYKI", „TRZEŹWY PORANEK", „DYSKOTEKA",

egzekwowanie stosowania przez kierujących i pasażerów urządzeń bezpieczeństwa biernego (pasy bezpieczeństwa i foteliki do przewozu dzieci) – działania „PASY”,

egzekwowanie od pieszych i rowerzystów znajomości przepisów ruchu drogowego oraz właściwych relacji pomiędzy nimi, a kierującymi pojazdami silnikowymi –    działania „NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO". W trosce o bezpieczeństwo tej grupy uczestników ruchu drogowego WRD KWP w Opolu zrealizował akcję pn. „Bezpieczeństwo pieszych – niechronieni uczestnicy ruchu drogowego w miastach” Przedsięwzięcie miało charakter prewencyjny i badawczy, z wykorzystaniem mobilnej kamery SM w Opolu, nieoznakowanego radiowozu WRD KWP i oznakowanego radiowozu WRD KMP do rejestrowania wykroczeń, zachowań pieszych i kierujących i wpływu tych zachowań na bezpieczeństwo. Kolejnym działaniem na rzecz tej grupy było przedsięwzięcie pn. „Rowerem bezpiecznie przez Opole”, realizowane wspólnie przez WRD KWP, WRD KMP, SM i Miejskiego Oficera Rowerowego, a zamierzeniem było zdiagnozowanie stanu bezpieczeństwa rowerzystów.

 

W ramach „DYNAMICZNEGO NADZORU NAD RUCHEM DROGOWYM" policjanci pełnili służbę pojazdami wyposażonymi w wideorejestratory, poruszali się na wyznaczonych trasach przebiegających przez tereny sąsiadujących jednostek Policji. Harmonogram pracy uwzględniał zapewnienie nadzoru nad ruchem oraz wymuszoną obecność na głównych ciągach komunikacyjnych województwa.

W okresach wzmożonego ruchu na drogach prowadzono działania zmierzające do eliminowania zachowań patologicznych w ruchu drogowym - działania „BEZPIECZNY WEEKEND", „BEZPIECZNE FERIE", „BEZPIECZNE WAKACJE", „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY", „BEZPIECZNA TRASA", w rejonach szkół oraz newralgicznych skrzyżowań przeprowadzono działania „STOP CZERWONE ŚWIATŁO” z wykorzystaniem mobilnej kamery do rejestrowania uczestników ruchu drogowego ignorujących sygnalizację świetlną.

Na terenie garnizonu opolskiego Policji, z mocy Decyzji nr 182/2014 OKWP z dnia 6 sierpnia 2014, utworzony został „Wojewódzki zespół do zwalczania agresywnych zachowań na drogach”. W skład tego zespołu wchodzą policjanci służby ruchu drogowego i służby kryminalnej.

1 kwietnia 2014 opolska Policja uruchomiła program „Widzisz-zareaguj”. Na specjalną skrzynkę kontaktową e-mail dla osób, które nie godzą się z agresją na drodze i brakiem poszanowania dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na adres problemdrogowy@opolska.policja.gov.pl można zgłaszać przejawy łamania prawa ze strony uczestników ruchu drogowego. Przysłane materiały są analizowane pod kątem pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności.

 

W 2014 roku w Wydziale Ruchu Drogowego KWP w Opolu powstał „Program poprawy infrastruktury drogowej w województwie opolskim”, którego celem jest badanie stanu infrastruktury, współpraca z właściwymi w tej materii podmiotami i proponowanie rozwiązań infrastrukturalnych służących ograniczeniu zdarzeń drogowych.

 

2. „Usprawnienie działań z zakresu kontroli technicznej pojazdów", „ Intensyfikacja kontroli przewoźników".

 

cyklicznie prowadzono działania pn. „BUS", których celem było ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości występujących w przewozie osób, szczególnie dzieci i młodzieży,

cyklicznie prowadzono działania pn. „TRUCK", których celem było ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości związanych z wykonywaniem transportu drogowego osób i rzeczy.

w ramach codziennej służby wzmożono kontrole samochodów ciężarowych powyżej 7,5t. i autobusów. Kontrole te mają na celu podejmowanie stanowczych działań wobec tej kategorii uczestników ruchu drogowego, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

3. „Edukacja w celu kształtowania świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego".

 

Policjanci ruchu drogowego wspierani policjantami prewencji prowadzili na terenach szkół podstawowych oraz przedszkoli, przy współpracy z dyrektorami i pedagogami szeroko pojętą edukację na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym najmłodszych (nadzór i uczestnictwo w konkursach bezpieczeństwa ruchu drogowego).

W ramach współpracy z Krajowym Centrum BRD policjant WRD KWP prowadził wykład dla mieszkańców województwa opolskiego nt. bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. Jest to kontynuacja cyklicznych działań prowadzonych na terenie powiatów.

„BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY" - policjanci ruchu drogowego przeprowadzali kontrole właściwego oznakowania przejść dla pieszych, kontrolę respektowania zasad i przepisów ruchu drogowego przez kierujących i pieszych w rejonach szkół. Uczestniczyli w spotkaniach profilaktycznych z uczniami młodszych klas i ich rodzicami.

Policjanci ruchu drogowego przy współpracy ze Strażą Ochrony Kolei uczestniczyli w działaniach, na rzecz poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych w ramach kampanii „BEZPIECZNY PRZE JAZD. ZATRZYMA J SIĘ I ŻYJ" .

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w 2014 roku, wziął udział przy organizacji kolejnego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz Turnieju Motoryzacyjnego.

Policjanci Wydziału promowali również bezpieczeństwo wśród młodzieży wiejskiej, poprzez udział w turnieju wiedzy o BHP w rolnictwie w Zespole Szkół Zawodowych w Opolu.

Kolejnym przedsięwzięciem edukacyjnym była akcja WRD pn. „BĘDZIESZ WIDOCZNY – OCALISZ ŻYCIE”, ukierunkowana na zwiększenie świadomości i bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, podczas której rozdawano m.in. elementy odblaskowe rowerzystom i pieszym.

Program „Myślę, więc jestem bezpieczny na drodze” - to program profilaktyczny realizowany przez WRD KWP w Opolu i WRD KMP/KPP w ramach kampanii „Kieruj się rozsądkiem”, służący kształtowaniu wśród młodzieży odpowiedzialnych postaw i zachowań w ruchu drogowym. Adresatami programu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnch na Opolszczyźnie.

Policjanci uczestniczyli w działaniach edukacyjnych w ramach przedsięwzięcia „Akademia bezpiecznego kierowcy”.

W ramach działań profilaktycznych brali udział w rozpoczęciu i zakończeniu sezonu motocyklowego w ZSM w Opolu podczas cyklicznych spotkań „ZSM-motka”.

 

VI. INNE DZIAŁANIA SŁUŻB POLICYJNYCH

 

W zakresie prewencji szczególną uwagę przywiązywano do zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez o charakterze masowym. Zabezpieczono 186 imprez masowych oraz 99 zgromadzeń publicznych, w tym:

104 o charakterze sportowym,

82 o charakterze artystyczno-rozrywkowym.

W czasie ich trwania nie odnotowano zbiorowych zakłóceń porządku publicznego.

W analizowanym okresie odnotowano 98 fałszywych informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego oraz ujawniono 321 niewybuchów.

 

Policja wykonała 3447 konwojów (2013 r. – 3780), w trakcie których konwojowano 4212 osób (2013 r. – 4804). Podczas realizacji konwojów przejechano 377047 km (w 2013 r. - 385067 km.). Nie wykonano 644 (w 2013 r. – 795) konwojów z przyczyn niezależnych od Policji. Policjanci Wydziału Konwojowego KWP przepracowali 10463 godzin w służbach patrolowych (w 2013 r. – 2394).

W Policyjnej Izbie Dziecka zatrzymano 210 (2013 r. – 170) nieletnich.

 

W zakresie działania służby prewencyjnej pozostaje także zapewnienie bezpieczeństwa na wodach powszechnie dostępnych. W tym celu powoływano w okresie letnim sezonowe ogniwa służby wodnej nad największymi zbiornikami wodnymi (Jeziora: Turawskie, Otmuchowskie, Nyskie).

 

Na strukturze KWP w Opolu funkcjonuje Laboratorium Kryminalistyczne, a w jednostkach terenowych komórki techniki kryminalistycznej. Służący w nich policjanci odpowiedzialni są za zabezpieczanie śladów kryminalistycznych i wydawanie opinii kryminalistycznych, wymagających wiedzy specjalistycznej. W 2014 r. wykonano 1196 (2013 r. - 1362) opinii kryminalistycznych oraz 467 (2013 r. – 510) sprawdzeń śladów linii papilarnych w systemie AFIS.

W zakresie poszukiwań i identyfikacji w 2014 r. policjanci zarejestrowali 2308 osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, zatrzymali lub ustalili miejsce pobytu 1981. Przyjęli 693 zgłoszenia o zaginięciu osób, odnaleźli 578.. Ujawnili 10 zwłok o nieustalonej tożsamości, zidentyfikowali 14 zwłok.

Opolski Komendant Wojewódzki Policji jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych oraz postanowień na mocy licznych ustaw np. o broni i amunicji, o ochronie osób i mienia, o usługach detektywistycznych, o cudzoziemcach, o obywatelstwie polskim, o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Niezależnie od wydawania decyzji Opolski Komendant Wojewódzki Policji sprawuje nadzór i kontrolę nad szeregiem podmiotów gospodarczych - świadczących usługi w zakresie ochrony osób i mienia, formacjami ochronnymi, strażą ochrony kolei, strażą leśną, łowiecką itp. - w szczególności w zakresie uzbrojenia tych formacji. Prowadzi również nadzór w zakresie ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie, znajdujących się w ewidencji prowadzonej przez Wojewodę. Zadania z tego zakresu dla Komendanta Wojewódzkiego Policji określone są w ponad 20 ustawach.

Na podstawie przepisów o ochronie osób i mienia wydano: 253 zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, 13 zaświadczeń o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz 167 decyzji (w tym: decyzje zezwalające na dopuszczenie do pracy z bronią, odmowy wydania dopuszczenia do pracy z bronią – 17, wydanie licencji detektywa – 8, inne decyzje - 142).

W ramach nadzoru przeprowadzono 6 kontroli koncesjonowanych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie ochrony osób i mienia oraz wewnętrznych służb ochrony oraz 3 kontrole obiektów, obszarów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.

Przeprowadzono 9 kontroli podmiotów posiadających broń oraz 40 kontroli magazynów broni w podmiotach świadczących usługi w zakresie ochrony osób i mienia.

W 2014 r. opolska Policja nie składała wniosków o wydalenie cudzoziemców. Sporządzono 889 opinii o cudzoziemcach ubiegających się o zezwolenie na zamieszkanie w RP na pobyt czasowy, 98 opinii o cudzoziemcach ubiegających się o zezwolenie na osiedlenie, 39 opinii w sprawie pobytu rezydenta długoterminowego, 95 opinii w sprawie zarejestrowania pobytu cudzoziemca na terenie RP, 57 opinii w sprawie nadania obywatelstwa polskiego.

Na podstawie przepisów o broni wydano: 127 decyzji zezwalających na posiadanie broni myśliwskiej, 31 decyzji cofających pozwolenie na broń myśliwską oraz 29 decyzji cofających pozwolenie na broń do ochrony osobistej , 30 decyzji zezwalających na posiadanie broni sportowej, 6 decyzji cofających pozwolenie na broń sportową, 25 decyzji zezwalających na posiadanie broni kolekcjonerskiej, 1 decyzję zezwalającą na posiadanie broni w celach szkoleniowych. Przyjęto do depozytu 102 szt. broni. Wydano 926 zaświadczeń uprawniających do zakupu broni oraz 5 kart rejestracyjnych broni pozbawionej cech użytkowych.

 

VII. OPOLSZCZYZNA NA TLE KRAJU

Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w województwie opolskim, uwzględniając dane statystyczne i wyniki badań opinii społecznej należy ocenić dobrze.

Dobre efekty w walce z przestępczością przekładają się na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Z VII edycji Polskiego Badania Przestępczości przeprowadzonego w okresie I – II.2014 r. wynika, że Policja na Opolszczyźnie cieszy się wysokim zaufaniem społecznym – 70,7 % respondentów uważa, że opolska Policja jest skuteczna w walce z przestępczością (w kraju – 69,6). Dobre oceny pracy Policji wystawiło 69,4 % ankietowanych (w kraju – 72,4). „Poczucie bezpieczeństwa po zmroku w okolicy miejsca zamieszkania” deklaruje 81,1 % mieszkańców Opolszczyzny (w kraju – 76,9). Wyrażone przez uczestników badania oceny plasowały województwo opolskie w czołówce krajowej i były podobne do wyników badań przeprowadzonych w latach poprzednich. Policja postrzegana jest jako formacja skuteczna, dobrze realizująca swoje zadania, zarówno w wymiarze ogólnym, jak i ściśle lokalnym. Duża w tym zasługa samorządów, z którymi współpraca układa się bardzo dobrze.

 

Wykrywalność sprawców przestępstw na Opolszczyźnie i w kraju w 2014 r.

 

 

Przestępstwa

Opolszczyzna

dane w %

Polska

dane w %

Miejsce

w kraju*

Ogółem, w tym:

68,9

66,7

X

kryminalne, w tym:

57,3

55,9

X

bójki i pobicia

72,4

79,5

XVII

rozboje

81,3

74,8

III

kradzieże

35,8

30,5

VI

kradzieże samochodów

70,9

26,4

I

włamania

37,9

35,2

VI

*Miejsce spośród 17 KWP, gdyż KSP obsługująca stolicę i przyległe powiaty działa na prawach KWP

 

 

VIII. REALIZACJA BUDŻETU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W OPOLU W  2014 ROKU I PLANOWANE ZADANIA NA 2015 ROK.

 

            W porównaniu do roku ubiegłego, budżet garnizonu opolskiego w podziale na poszczególne grupy wydatków przedstawia się następująco (w złotych):

 

Grupa wydatków

 Plan finansowy w 2013 roku

 Plan finansowy w 2014 roku

 % planu 2014/2013

Projekt planu finansowego na 2015 r.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

7 148 037

6 852 522

95,87

8 017 000

Wydatki płacowe

156 032 407

157 290 040

100,81

156 211 000

Wydatki rzeczowe

28 781 344

30 312 526

105,32

22 673 000

Wydatki majątkowe

2 137 955

3 486 868

163,09

6 849 000

Razem

194 099 743

197 941 956

101,98

193 750 000

 

1.      Inwestycje

W ramach inwestycji w 2014 r. realizowano dwa zadania z łącznym limitem 2 451 131 zł:

KPP Brzeg – rozbudowa istniejącej siedziby z limitem 188 250 zł, przeznaczonym na opłatę drugiej należności za opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania została spowolniona do 2017 r.,

   termomodernizacja budynku siedziby KWP w Opolu przy ul. Korfantego 2 z limitem 1 547 830 zł – środki z NFOŚiGW, udział własny – 49 401 zł. W ramach tych środków zrealizowano I etap całkowitej wymiany c.o., wymiany stolarki okiennej, docieplenie stropu poddasza. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 r. jako II etap.

 

2.  Remonty

Remonty realizowano w ramach środków pochodzących z budżetu oraz w ramach budżetu Programu Standaryzacji z łącznym limitem 4 130 000 zł.

remonty realizowane z budżetu na kwotę 650 000 zł w zakresie częściowego remontu wewnętrznej elewacji, małej architektury oraz montażu logo Policji, przebudowy strefy wejściowej, doposażenia w sprzęt kwaterunkowy pomieszczeń pozyskanych po przebudowie garaży w budynkach KWP Opole, KPP Kędzierzyn-Koźle, KPP Namysłów, I KP Opole,

remonty realizowane z budżetu Programu Standaryzacji na kwotę 3 480 000 zł w zakresie doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z przepisami p.poż., wykonania kolorystyki elewacji wraz z małą architekturą, remontu placu manewrowego wraz z odwodnieniem, zabezpieczenie piwnic przed zawilgoceniem, remontu garaży, malowania pomieszczeń, wymiany instalacji wod.-kan., c.o., elektrycznej, przebudowie garaży na pomieszczenia biurowo-techniczne, częściowego dostosowania obiektu do wymogów standaryzacyjnych zawartych w Księgach, doposażenia w sprzęt kwaterunkowy w obiektach KPP Strzelce Opolskie, KPP Nysa, I KP Opole,

remonty realizowane ze środków pozabudżetowych wysokości 71 500 zł od Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych w budynku administracyjnym KPP Kędzierzyn-Koźle.

 

Ponadto zakupiono wyposażenie specjalistyczne na kwotę 161 834 zł dla służb rowerowych i wodnych – umundurowanie zgodnie z normami, ruchu drogowego; doposażono służby motorowe; specjalistyczne zespoły służby kryminalnej – m.in. kominiarki, nakolanniki, pasy; Sekcję Antyterrorystyczną – w sprzęt do wspinaczki wysokościowej, kamizelki ostrzegawcze, odzież ochronną.

W 2014 r. z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 987 871 zł dla 645 osób uprawnionych z przeznaczeniem na zapomogi, dopłaty do wypoczynku pracowników oraz dzieci, wycieczki, pożyczki oraz paczki. Z Funduszu Zapomogowego udzielono 8 zapomóg na kwotę 11 100 zł. Z funduszu dla emerytów i rencistów policyjnych oraz innych osób uprawnionych wydatkowano dla 618 osób kwotę 677 437 zł.

 

Podsumowanie prac KWP w Opolu w zakresie transportu w 2014 r.

            W minionym roku Komenda Wojewódzka Policji w Opolu pozyskała 26 pojazdów:

środki z budżetu KWP – 5 samochodów osobowych: 2 Peugeot (Wydział Transportu, Wydział Łączności i Informatyki), 3 nieoznakowane (służba kryminalna KPP Kluczbork, KPP Krapkowice, KWP Opole),

w ramach tzw. „sponsoringu” za połączone środki finansowe 50/50% jednostek samorządowych i KGP – 8 samochodów osobowych: 4 oznakowane (służba ruchu drogowego KPP Kędzierzyn-Koźle – 2, po jednym KPP Kluczbork, KPP Olesno), 4 nieoznakowane (służba kryminalna KMP Opole, KPP Strzelce Opolskie, KPP Olesno),

rozdział Biura Logistyki Policji KGP – 10 nowych samochodów osobowych nieoznakowanych (służba kryminalna),

przekazane bezpłatnie przez instytucje państwowe – 3 samochody osobowe nieoznakowane dla służby kryminalnej i ruchu drogowego (z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej – 2i, z Instytutu Pamięci Narodowej – 1),

Równolegle wyłączano z eksploatacji 25 pojazdów spełniających kryterium wieku i przebiegu:

3 samochody osobowe powypadkowe przekazano do kasacji,

1 samochód osobowy powypadkowy przekazano nieodpłatnie dla KWP Lublin,

21 wycofanych z eksploatacji pojazdów przewidzianych jest do zbycia.

W kategorii pojazdów – oznakowane osobowe grupy A – osiągnięto założony próg 85 % należności. Najstarsze pojazdy w tej kategorii są z roku 2004.

W kategorii pojazdów – nieoznakowane osobowe grupy A i B – wymieniono sprzęt w ilości 22 sztuki.

Działania powyższe poprawiły środowisko pracy funkcjonariuszy Policji oraz wpłynęły na większą mobilność.

Wdrożony w 2009 r. program racjonalizacji kosztów transportu pozwolił na osiągnięcie, założonego przez KGP na koniec 2014 r., kosztu jednego kilometra na poziomie 0,85 zł.

 

 

Podsumowanie prac KWP w Opolu w zakresie łączności i informatyki w 2014 r.

 

   uruchomiono łącza światłowodowe OST112 do wszystkich Komend Powiatowych PSP na terenie woj. opolskiego,

   wdrażano system telefonii IP w jednostkach Policji woj. opolskiego,

   kontynuowano wdrażanie systemu SWOP w zakresie pięciu modułów: kadra, płace, gospodarka materiałowa, środki trwałe, administracja,

   napisano i wdrożono oprogramowanie Elektronicznego Rejestru Przedmiotów Oznakowanych,

   wdrożono Elektroniczny Rejestr Czynności Dochodzeniowo – Śledczych dla służb kryminalnych,

   opracowano dokumentację, wdrożono politykę bezpieczeństwa oraz uzyskano akredytację ABW w zakresie systemu SułTelP i SułTelP „Poufny”,

   opracowano dokumentację, wdrożono politykę bezpieczeństwa, wybudowano infrastrukturę sieci niejawnej PSTDN oraz uzyskano dla niej akredytację ABW.

 

Plany na rok 2015

 

   zakończenie uruchamiania pozostałych funkcjonalności systemu SWOP,

   utrzymywanie infrastruktury teleinformatycznej w garnizonie opolskim,

   dalsze działania zmierzające do modernizacji serwerowni w węźle teleinformatycznym w KWP w Opolu,

   dalsza modernizacja serwerów programowych funkcjonujących w KWP w Opolu, świadczących usługi dla jednostek garnizonu opolskiego,

   rozbudowa sieci WLAN w budynku KWP i KMP w Opolu,

   kontynuowanie wdrażania systemu telefonii IP,

   przygotowanie dokumentacji do projektu budowy serwerowni w KWP w Opolu,

   rozbudowa infrastruktury sieci niejawnej PSTDN na terenie garnizonu opolskiego – 10 jednostek szczebla KPP oraz 2 jednostki szczebla KP,

   budowa łączy cyfrowych w relacjach JRG - powiatowe węzły sieci OST112 na terenie województwa opolskiego.

 

Sytuacja kadrowa

 

Policja składa się z 3 rodzajów służby: prewencyjnej, kryminalnej, wspomagającej. Szczegółowe rozmieszczenie etatów policyjnych w poszczególnych służbach obrazuje poniższa tabela:

 

służba

 

jednostka

Kryminalna

Prewencyjna

Wspomagająca

Ogółem

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

KWP*

158

152

279

270

62

63

494

485

KP/M/P

693

681

1259

1268

16

16

1968

1965

Ogółem

846

34,36%

833

34,0%

1538

62,46%

1538

62,77%

78

3,16%

79

3,2%

2462

2450

* z Samodzielnym Pododdziałem Prewencji Policji

 

Policjantów wspomaga 601 pracowników cywilnych, w tym 288 na stanowiskach w korpusie służby cywilnej.

Przewidywana w 2015 r. ilość przyjęć policjantów – 83.

 

 

 

 

 

 

 

IX. PODSUMOWANIE

 

Uwzględniając całokształt dokonań policjantów i pracowników z jednostek organizacyjnych Policji w województwie opolskim można stwierdzić, że osiągnięte wyniki są dobre. Stan bezpieczeństwa i porządku w regionie jest na satysfakcjonującym poziomie. Co ważne dobre wyniki osiągnięto przy dwóch istotnych przeszkodach: niedofinansowaniu Policji i związaną z tym koniecznością wdrożenia programów racjonalizujących wydatki.

Osiągnięcie dobrych efektów w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nie byłoby możliwe bez współpracy szeregu podmiotów, to jest terenowej administracji rządowej, samorządu województwa i lokalnych władz samorządowych oraz wymienionych już służb, straży, inspekcji, Fundacji Pro-Lege oraz innych instytucji. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi układała się w sposób zadowalający. Zdecydowana większość samorządów lokalnych przekonała się, że warto inwestować w bezpieczeństwo. W szczególności wyraża się to przez finansowanie dodatkowych ponadnormatywnych służb, zakup samochodów, paliwa, wyposażenia biurowego, sprzętu informatycznego, remontów obiektów policyjnych oraz poprzez czynienie innych nakładów na poprawę bezpieczeństwa, takich jak choćby monitoring wizyjny.

W 2014 r. podpisano z samorządami 37 porozumienia na wypłatę rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 Ustawy o Policji na kwotę 479 000,00 zł (w 2013 – 44 porozumienia na kwotę 469 000,00 zł).

Na konto Funduszu Wsparcia Policji wpłynęło 545 600,00 zł. Środki te wydano w całości, co pozwoliło na poważne wzmocnienie służb patrolowo-obchodowych i było wyjściem naprzeciw oczekiwaniom lokalnych społeczności.

Od reformy administracyjnej państwa w 1999 r. struktury policyjne szczebla powiatowego w naszym województwie funkcjonują w niezmienionym kształcie. Taka stabilność pozytywnie wpływa na uzyskiwanie dobrych efektów. Policjanci z województwa opolskiego zawsze wyróżniali się skutecznością. Sukcesywnym zmianom ulegają rozwiązania organizacyjne w poszczególnych jednostkach Policji z uwagi na rozwój ilościowy i jakościowy przestępczości oraz przypisywanie nowych zadań. W tym przypadku każdy komendant dysponuje uprawnieniami do takiego ukształtowania struktury, aby odpowiadała aktualnym potrzebom i sprzyjała najbardziej efektywnemu wykorzystaniu posiadanych sił i środków.

 

X. PROGNOZA ZAGROŻEŃ

 

 Prognoza zagrożeń stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego zakłada:

-          utrzymanie lub nieznaczny wzrost dynamiki przestępczości pospolitej, w tym kradzieży z włamaniem,

-          dominacja kradzieży, skierowanych na przedmioty, na które w danym momencie będzie popyt np. telefony komórkowe, laptopy, rowery itp. Popełnianie tego typu przestępstw nie wymaga specjalnych kwalifikacji, wymienione przedmioty mają często znaczną wartość, a dodatkowo często złodzieja czyni przysłowiowa okazja,

-          zwiększenie liczby przypadków kradzieży oraz fałszerstw kart płatniczych i kredytowych to jest tzw. plastikowych pieniędzy oraz oszustw i wyłudzeń popełnianych przy ich użyciu,

-          utrzymanie zagrożenia kradzieżami samochodów w większości dokonywanych przez zorganizowane grupy przestępcze spoza województwa,

-          utrzymanie zagrożenia związanego z kradzieżami metali kolorowych z infrastruktury kolejowej i telekomunikacyjnej,

-          zwiększenie liczby wyłudzeń i oszustw związanych z usługami kredytowymi, obsługą wszelkiego rodzaju funduszy, dotacji itp.,

-          wzrost zagrożenia przestępstwami popełnianymi na szkodę sektora ubezpieczeniowego oraz Skarbu Państwa, zwłaszcza wyłudzeń zwrotu podatków,

-          utrzymanie zagrożenia przestępczością korupcyjną we wszystkich sferach życia publicznego oraz na styku interesów prywatnych i państwowych,

-          wzrost zagrożenia przestępstwami dokonywanymi przy użyciu technologii informatycznych oraz za pośrednictwem sieci elektronicznych i Internetu, w tym pornografią dziecięcą,

-          wzrost liczby ujawnianych przestępstw narkotykowych i ogólny rozwój tego typu przestępczości,

-          utrzymanie zagrożenia w produkcji i obrocie paliwami i biopaliwami,

-          wzrost zagrożenia przestępczością przeciwko środowisku (otwarcie granic i wwóz odpadów),

-          utrzymanie poziomu liczby zdarzeń drogowych spowodowany zwiększającą się liczbą uczestników ruchu drogowego i pojazdów,

-          utrzymanie niekorzystnej sytuacji w zakresie nieletnich popełniających czyny karalne, zagrożenia młodzieży patologią, przemocy w rodzinie.

Ponadto mogą nastąpić mało znaczące przesunięcia w strukturze czy geografii przestępczości. Poprawy efektywności wymagać będzie ujawnianie i ściganie przestępstw gospodarczych, korupcyjnych, narkotykowych, związanych z handlem ludźmi, neutralizacją zachowań pseudokibiców. Zmian jakościowych wymaga skuteczność poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Osiągnięcie tych celów możliwe będzie poprzez zaktywizowanie rozpoznania operacyjnego. Oczekiwany jest też wzrost wskaźnika skuteczności rewindykacji mienia.

            Trafność prognozy uzależniona będzie od wielu czynników, przede wszystkim społecznych i ekonomicznych oraz obowiązującego stanu prawnego.

            Utrzymanie w 2015 r. i latach następnych właściwego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w województwie uzależnione będzie od dużej aktywności służb policyjnych i wspierania jej w różnych aspektach przez podmioty pozapolicyjne.

 

 

 

 

 

Metryczka

Data wytworzenia : 20.02.2015
Data publikacji : 20.02.2015
Data modyfikacji : 31.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Opracowano w Wydziale Komunikacji Społecznej KWP w Opolu
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Dryszcz Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Brzezińska
do góry