Ocena stanu bezpieczeństwa i budżet

Ocena stanu bezpieczeństwa w województwie opolskim w 2013 r., realizacja budżetu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w 2013 roku i planowane zadania na 2014 rok.

Ocena stanu bezpieczeństwa w województwie opolskim w 2013 r.

– roczne sprawozdanie z działalności

Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

 

 

 

I. ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM w 2013 r.

1. Dane ogólne

Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w województwie opolskim uwzględniając dane statystyczne i wyniki opinii społecznej należy ocenić dobrze.

Wyniki statystyczne przedstawiały się następująco: w 2013 r. stwierdzono 28697 przestępstw, wykrywając 70,0% sprawców (w 2012 r. – 29909, przy czym sprawców wykryto w 71,0 % przypadków). Liczba przestępstw spadła o 4,1 %.

Skalę i strukturę przestępczości oraz poziom wykrywalności w latach 2012 - 2013 ilustruje poniższe zestawienie:

 

Przestępstwa

Dochodzenia i śledztwa wszczęte

Przestępstwa stwierdzone

Przestępstwa wykryte

Wykrywalność

%

 

2012

2013

Dynamika

w %

2012

2013

Dynamika w %

2012

2013

2012

2013

Ogółem

25870

25406

98,2

29909

28697

95,9

21421

20358

71,0

70,0

Kryminalne

17498

16744

95,7

19588

17738

90,6

11508

10136

58,0

56,0

Gospodarcze

1714

2017

117,7

3653

4616

126,4

3441

4273

93,8

92,4

Drogowe

5606

5120

91,3

5477

4903

89,5

5454

4869

99,5

99,3

Inne

1052

1525

145,0

1191

1440

120,9

1018

1080

85,5

75,0

                       

 

Policjanci w 2013 r. zakończyli 26947 postępowań przygotowawczych (śledztw i dochodzeń). Z tego 858 trwało powyżej 6 miesięcy i 273 powyżej 12 miesięcy. Były to z reguły skomplikowane sprawy wielowątkowe, wieloczynowe z dużą liczbą podejrzanych. Pozostałe postępowania kończono najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od momentu wszczęcia. Dobra jakość pracy dochodzeniowo-śledczej przekładała się na dobre efekty wykrywcze.

Najlepszą skuteczność policjanci osiągnęli w ściganiu sprawców przestępstw skierowanych przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej, narkotykowych, drogowych i gospodarczych. Najsłabszą skuteczność zanotowano w ściganiu sprawców przestępstw kryminalnych skierowanych przeciwko mieniu.

W zakończonych postępowaniach przygotowawczych ustalono 12450 osób podejrzanych (o 13,3 % mniej niż w 2012 r.), z czego 596 to nieletni (w 2012 r. – 1007).

10643 (39,5% ogółu) postępowań przygotowawczych zakończono wniesieniem aktu oskarżenia.

 

 

 

2. Przestępczość kryminalna

W uznawanej za najbardziej dokuczliwą społecznie przestępczości kryminalnej odnotowano spadek dynamiki przestępstw stwierdzonych – 90.6%.

Sytuację w przestępczości kryminalnej przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj

przestępstwa

Dochodzenia i śledztwa wszczęte

Przestępstwa

stwierdzone

Przestępstwa

wykryte

2012

2013

wsk.dyn.

2012

2013

wsk.dyn.

2012

wsk.wyk.

2013

wsk.wyk

Zabójstwo

14

7

50,0

17

10

58,8

16

88,9

10

100,0

Uszczerb. na zdrow.

505

483

95,6

445

431

96,9

401

384

90,1

89,1

Bójka lub pobicie

280

248

88,6

264

218

82,6

200

172

75,5

78,2

Zgwałcenia

47

69

146,8

24

45

187,5

19

41

79,2

91,1

Ustawa o przeciwdziałaniu narkom.

496

598

120,6

1849

1588

85,9

1779

1493

96,2

94,0

Rozbój i wymusz. rozbójnicze

225

198

88,0

271

214

79,0

223

157

81,1

73,0

Kradzież z włamaniem

3023

2891

95,6

3801

3428

90,2

1528

1199

39,1

33,2

Kradzież cudz. rzeczy

5744

5116

89,1

6426

5400

84,0

2665

1968

40,8

35,6

w tym samochodów

187

178

95,2

381

182

47,8

240

45

62,8

24,7

Uszkodzenie

rzeczy

1573

1409

89,6

1587

1423

89,7

575

486

36,1

33,9

 

W grupie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu nastąpił spadek dynamiki przestępstw stwierdzonych o 11,0 %, przy wzroście wykrywalności do 85,8 % (w 2012 r. – 84,0 %).

Liczba zabójstw spadła (do10), wskaźnik wykrywalności wyniósł 100,0 %.

W przypadku zgwałcenia stwierdzono wyższą o 87,5% dynamikę przestępstw stwierdzonych, przy wzroście wykrywalności o 11,9% (91,1%).

W grupie bójka lub pobicie odnotowano spadek przestępstw stwierdzonych (82,6 %), przy wzroście wykrywalności o 2,7% do poziomu 78,2 %.

            W grupie przestępstw kryminalnych przeciwko mieniu odnotowano spadek o 9,5 % przestępstw stwierdzonych, przy niewielkim spadku wykrywalności o 2,4 % do poziomu 48,9 %.

Stwierdzono o 35,9 % mniej rozbojów i wymuszeń rozbójniczych, przy spadku ich wykrywalności o 7,1 % do poziomu 74,0 %.

W kategorii kradzieży z włamaniem – spadła ilość przestępstw stwierdzonych o 9,8%, przy spadku wykrywalności o 5,8% do poziomu 33,2%.

W odniesieniu do kradzieży cudzej rzeczy odnotowano znaczny spadek ilości przestępstw stwierdzonych (dynamika 84,0%), przy spadku wykrywalność o 5,2% (35,6%).

W 2013 r. nastąpił spadek przestępstw stwierdzonych kradzieży samochodów o 52,2 %, przy spadku wykrywalności o 38,1 % do poziomu 24,7 %.

            Osobnego omówienia wymagają przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Charakteryzują się one tym, iż ich wykrycie to efekt praktycznie wyłącznie inicjatywy policjantów, gdyż nie ma tutaj klasycznego zawiadomienia o przestępstwie, a diler i jego klient nie są zainteresowani ujawnieniem procederu. W 2013 r. stwierdzono 1588 (2012 r. – 1849) – dynamika 85,9%.

3. Przestępczość gospodarcza

            W ocenianym okresie jednostki organizacyjne Policji województwa opolskiego wszczęły 2017 postępowań o przestępstwa gospodarcze (dynamika 117,7%), ujawniając 4616 przestępstw tj. o 26,4% więcej (2012 r. – 3653). Wskaźnik wykrywalności wyniósł 92,4 %. Ustalono794 sprawców – dynamika 89,5 %.

Działania pionu do zwalczania przestępczości gospodarczej ukierunkowane były przede wszystkim na ujawnianie przestępstw:

-        korupcyjnych w sferze gospodarczej i urzędniczej,

-        naruszeń praw autorskich i znaków towarowych,

-        komputerowych, w tym w związku z funkcjonowaniem systemów bankowych kart płatniczych,

-        oszustw i wyłudzeń w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym, obrocie leasingowym i na szkodę państwowych funduszy celowych,

-        wyłudzeń zwrotu podatku VAT,

-        nielegalnego obrotu towarami objętymi podatkiem akcyzowym,

-        nielegalnego wytwarzania i rozprowadzania paliw płynnych.

W ubiegłym roku wszczęto 67 postępowań o przestępstwa korupcyjne (dynamika 77,0%), w wyniku których stwierdzono 284 przestępstw (dynamika 207,3%), przy wykrywalności sprawców – 100,0%. Ustalono 45 sprawców – dynamika 112,5 %.

.

II. BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

 

W zeszłym roku stwierdzono 4903 przestępstwa drogowe (2012 r. – 5477)- spadek dynamiki 0 10,5 %, przy wykrywalności wynioszącej 99,3 %.

W wyniku prowadzonych działań policjanci zatrzymali ogółem 5587 kierujących pojazdami po spożyciu alkoholu, w tym 943 kierujących pojazdami w związku z popełnieniem wykroczeń (art. 87 § 1 i 2kw) 4644 w związku z kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości (art. 178a § l i 2 kk i art. 87 § 1a kw). W porównaniu do roku 2012 nastąpił w tej mierze spadek o 73 ujawnionych tj. 1,3%.

Ponadto policjanci ruchu drogowego przepracowali:

-         16632 godziny przy obsłudze zdarzeń drogowych,

-         2521 godzin przy zabezpieczeniu imprez,

-         435 godzin przy wykonywaniu pilotaży i innych zdarzeniach specjalnych,

-         495 godzin w ramach spotkań dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W czasie wykonywanych służb policjanci ruchu drogowego oprócz ujawnionych wykroczeń:

-         zatrzymali 1169 praw jazdy (2012 r. - 1190),

-         zatrzymali 10657 dowody rejestracyjne (2012 r. - 9774),

-         ujawnili 7 poszukiwanych pojazdów (2012 r. - 5),

-         ujawnili 79 poszukiwanych osób (2012 r. - 83),

-         zatrzymali 74 sprawców przestępstw na gorącym uczynku (2012 r. - 123),

-         skierowali 350 wniosków w sprawie miejsc niebezpiecznych na drogach (2012 r. - 245).

 

Główne problemy w ruchu drogowym wiążą się ze stale wzrastającą liczbą pojazdów i słabą infrastrukturą drogową. Policja nie ma wpływu na stan i gęstość dróg, jednakże inspiruje zarządców dróg do wprowadzania konkretnych rozwiązań komunikacyjnych w miejscach uznanych za najbardziej zagrożone. Nieprzerwanie prowadzona jest wśród dzieci i młodzieży edukacja z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach. W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach Policja, poza kontrolami, w pełni wykorzystuje posiadany sprzęt do pomiaru prędkości (radary ręczne, fotoradary, wideorejestratory), organizuje wzmożone działania na terenie kolejnych powiatów, ukierunkowane na ujawnianie kierujących niestosujących się do ograniczeń prędkości. Podjęto działania aktywizujące policjantów do ujawniania wykroczeń polegających na niestosowaniu urządzeń bezpieczeństwa biernego.

 

III. PRZESTĘPCZOŚĆ W POWIATACH

 

Poszczególne komendy powiatowe i miejska Policji osiągnęły wyniki zbliżone do osiągniętych w 2012 r.. Wzrost skuteczności pracy Policji odnotowano w 5 jednostkach terenowych.

Szczegółowo przestępczość i wykrywalność ogólną w poszczególnych powiatach obrazuje poniższa tabela:

 

 

Nazwa

Doch. i Śledztwa

Przestępstwa

Wykrywalność

Lp.

jednostki

wszczęte

stwierdzone

wykryte

% wykrycia

 

Policji

2012

2013

wsk.dyn.

2012

2013

wsk.dyn.

2012

2013

2012

2013

1.    

KPP Brzeg

2453

2462

100,4

2873

2907

101,2

2254

2134

77,3

72,2

2.    

KPP Głubczyce

1017

1046

102,9

1050

1255

119,5

800

1012

75,3

80,5

3.    

KPP K-Koźle

2539

2233

87,9

2856

2346

82,1

1769

1424

61,3

59,6

4.    

KPP Kluczbork

1656

1646

99,4

1906

1584

83,1

1575

1271

81,9

79,4

5.    

KPP Krapkowice

1258

1142

90,8

1730

2565

148,3

1431

2219

82,2

86,2

6.    

KPP Namysłów

1021

1095

107,2

1044

1160

111,1

826

982

79,0

82,9

7.    

KPP Nysa

3906

3678

94,2

4372

3850

88,1

3250

2665

73,5

68,8

8.    

KPP Olesno

1301

1393

107,1

2603

1739

66,8

2341

1466

89,6

83,3

9.    

KMP Opole

7972

7772

97,5

8196

7782

94,9

4553

4390

55,0

55,3

10.  

KPP Prudnik

1481

1571

106,1

1785

1624

91,0

1391

1180

77,2

72,1

11.  

KPP Strzelce Op.

1228

1324

107,8

1494

1685

112,8

1231

1454

81,8

85,9

                         

 

 

IV. WYKROCZENIA

Policjanci garnizonu opolskiego ujawnili ogółem 239408 wykroczeń, przy 264086 ujawnionych w 2012 r. (spadek o 9,3 % ), z czego:

-     wobec sprawców wykroczeń zastosowano w 78799 przypadkach środki oddziaływania pozakarnego tzw. pouczenie (w 2012 r.- 101308, spadek o 22,2 % ),

-     w postępowaniu mandatowym ukarali 147466 sprawców wykroczeń (w 2012 r.- 146990, wzrost o 0,3 % ),

-     skierowali do sądów 8220 wniosków o ukaranie (w 2012 r. – 7987 , wzrost o 2,9 % ).

Z ujawnionych wykroczeń:

-     183446 to czyny skierowane przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym ( 2012 roku - 183200, wzrost o 0,1 %),

-     13079 to czyny skierowane przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu ( 2011 roku – 13950, spadek o 6,2 %),

-     10382 to czyny skierowane przeciwko mieniu (2012 r. – 10682, spadek o 2,8 %),

-     31171 to czyny szczególnie uciążliwe społecznie (2012 r. - 38890, spadek o 19,8 %),

-     12413 to czyny z ustawy o wychowaniu w trzeźwości(2012 r. - 18332, spadek o 32,3 %).

 

 

V. ZAPOBIEGANIE PRZESTĘPCZOŚCI I WYKROCZENIOM

1. Zapobieganie przestępczości kryminalnej.

Jednym z głównych zadań stawianych przed Policją jest inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym przy współdziałaniu w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. Działania realizowano w ramach następujących programów:

   wojewódzki program profilaktyczny „Bezpieczne dziś – bezpieczne jutro”,

   wojewódzki program profilaktyczny „Narkotyki teraźniejszość bez przyszłości”,

   Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”, w tym panele dotyczące:

·         Bezpieczeństwa w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania,

·         Przemocy w rodzinie,

·         Bezpieczeństwa w szkole,

·         Bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej,

·         Bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

·         Bezpieczeństwa w działalności gospodarczej,

·         Ochrony dziedzictwa narodowego.

Przedsięwzięcia profilaktyczne realizowane przez opolską Policję ukierunkowane one były na przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii, przemocy w rodzinie, przemocy wobec dzieci i młodzieży, przemocy rówieśniczej, cyberprzestępczości oraz oszustwom dokonywanym na osobach starszych.

            W ramach powyższych programów policjanci na bieżąco podejmowali działania prewencyjne i profilaktyczne, szczególnie w ramach wojewódzkiego programu „Bezpieczne dziś – bezpieczne jutro”. W ramach tego programu jednostki garnizonu opolskiego realizowały następujące akcje profilaktyczne: „Bezpieczny Przedszkolak”, „Dziewiątka”, „Bezpieczny Rowerzysta”, „Pierwszaki”, „Bezpieczny Senior”. Celem podejmowanych przedsięwzięć profilaktycznych było zapobieganie patologii i demoralizacji oraz zapobieganie przestępczości i demoralizacji wśród dzieci i młodzieży. W tym zakresie wydane zostały przez Wydział Prewencji publikacje profilaktyczne, skierowane do dzieci i młodzieży, dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Dzięki wsparciu finansowemu Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ( 27 000 zł) oraz we współpracy z Fundacją Pro-Lege w Opolu opublikowano i rozkolportowano książeczki: „Bezpieczny przedszkolak” – 10 000 egzemplarzy, „Pierwszaki” – 10 000 egzemplarzy oraz „Bezpieczny rowerzysta” – 2000 egzemplarzy. Ponadto opracowano i wydano zakładkę edukacyjną „Bezpieczny rowerzysta” dla uczniów szkól podstawowych, mającą na celu edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz naklejkę i linijkę do książki dla przedszkolaków i uczniów szkól podstawowych, mającą na celu edukację dzieci pod kątem znajomości numerów alarmowych i znaków drogowych. Przeprowadzono wojewódzki konkurs plastyczny dla dzieci klas I-II pod hasłem „Pierwszy dzień w szkole? Więc opowiem Ci o bezpieczeństwie” oraz wojewódzki konkurs plastyczny dla przedszkoli na najlepszą okładkę pod hasłem „Bezpieczny Przedszkolak”. W ramach wsparcia finansowego zakupiono również 210 sztuk policyjnych maskotek „Policuś”, które otrzymały wszystkie komendy powiatowe Policji województwa opolskiego z przeznaczeniem do prowadzenia działań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą. We współpracy z Fundacją Pro-Lege w Opolu wydano poradnik dla rodziców i nauczycieli pn. „Informacje i wskazówki jak uchronić dziecko przed uzależnieniem” (2500 egzemplarzy). Broszura ta stanowi element wyposażenia walizek narkotykowych, za pomocą których policjanci podczas spotkań starają się uświadomić rodzicom jakie przedmioty znalezione przy dziecku mogą świadczyć o jego kontakcie z narkotykami.

            Książeczki i materiały profilaktyczne do szkół trafiają za pośrednictwem policjantów, głównie dzielnicowych, specjalistów ds. nieletnich i prewencji kryminalnej oraz funkcjonariuszy ruchu drogowego, którzy wykorzystują je w trakcie spotkań z dziećmi, organizowanych w szkołach i świetlicach szkolnych, dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Często wykorzystywane są także przez wychowawców i nauczycieli, a także rodziców w codziennej edukacji dzieci.

            Szczególnym nadzorem objęto działania skierowane do osób starszych, szczególnie pod kątem dokonywanych oszustw i przestępstw oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w celu ograniczenia liczby wypadków w udziałem seniorów.

Realizowano akcje ogólnokrajowe „Bezpieczne ferie”, „Dzień wagarowicza”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczna droga do szkoły”, a z informacji przekazanych po ich zakończeniu przez komendy powiatowe/miejską Policji wynika, że były ukierunkowane na zapobieganie zagrożeniom występującym na lokalnym terenie i dostosowane do potrzeb społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Policjanci są członkami komisji ds. bezpieczeństwa. W oparciu o zawarte porozumienia, prowadzone kampanie z lokalnymi samorządami, współpracowano ze strażami gminnymi i miejskimi, SOK-iem (w zakresie bezpieczeństwa na obszarach kolejowych), Kuratorium Oświaty w Opolu, Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim, Fundacją Pro-Lege oraz innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

W ramach panelu „Ochrona dziedzictwa narodowego” dzielnicowi spotykali się z księżmi oraz zarządcami obiektów, podczas których propagowali m.in. nowoczesne środki monitoringu, wspólnie dokonywali lustracji obiektów sakralnych, wskazując słabe punkty np. wadliwie zamontowane zabezpieczenia, zbyt gęsto posadzona roślinność (iglaki, drzewa) ułatwiające ewentualnym przestępcom działanie.

 

2. Zapobieganie przestępczości i demoralizacji nieletnich oraz przemocy w rodzinie.

W 2013 roku na terenie województwa opolskiego policjanci ujawnili 596 (2012 r. -1007) nieletnich sprawców, którym udowodniono popełnienie 804 (2012r. -1346) czynów karalnych. W porównaniu do 2012 roku nastąpił spadek o 134 ujawnionych sprawców oraz spadek o 542 czyny karalne.

W 2013 r. ujawniono 330 nieletnich pod wpływem alkoholu (2012 r. - 436), a 31 pod wpływem narkotyków (2012 r. - 14). W 2013 r. ujawniono 119 nieletnich uciekinierów z domów rodzinnych (2012 r. - 1260), a 453 z placówek opiekuńczo-wychowawczych, MOW (2012 r. - 537).

Porównując ilość spotkań z młodzieżą, to w 2013 r. przeprowadzono 3370 (2012 r. - 3731) spadek o 361 spotkań, natomiast ilość spotkań z pedagogami w 2013 roku to 1761 (2012 r. - 1912) spadek o 151 spotkań.

 

3. Działania w obszarze dotyczącym przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W 2013 r. na ternie działania KWP w Opolu policjanci wypełnili 1500 formularzy „Niebieska Karta A” (2012 r - 1466.) w związku z przemocą w rodzinie. Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosowała przemoc w rodzinie wyniosła: 1513 (2012 r, - 1482 r.). Natomiast wobec 1908 osób (2012 r. - 1955) zaistniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą. 858 osób (2012 r. - 877), wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie znajdowało się pod wpływem alkoholu.

Utrzymywano bieżącą współpracę w ramach powołanego przez Wojewodę Opolskiego Zespołu Doradczego ds. współpracy w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Policjanci byli szkoleni z zakresu procedury „Niebieskie Karty” podczas XIV Forum Dzielnicowych, w którym udział brali kierownicy rewirów dzielnicowych, posterunków Policji oraz koordynatorzy procedury „Niebieskiej Karty”. Odbyły się również szkolenia w ramach realizowanego programu „Moc – tak, Przemoc-nie”.

 

W 2013 r. Komenda Wojewódzka Policji w Opolu realizowała w charakterze partnera z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opolu projekt pn. „Przemoc to Nie-Moc” w ramach Rządowego Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”. Celem projektu było ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie, poprzez zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie, działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc. Założeniem projektu była również współpraca pomiędzy wszystkimi podmiotami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W ramach projektu zrealizowano:

I. Kampanię informacyjno-edukacyjna skierowaną do:

- społeczności regionu z informacjami z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Przemoc to Nie-Moc”,

- personelu medycznego szpitali oraz pogotowia z zakresu procedury „ Niebieskie Karty”,

- uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, którzy będą uczestnikami spektakli profilaktyczno – edukacyjnych, poprzez które dowiedzą się m.in. o konsekwencjach przemocy i sposobów ich unikania.

II. Szkolenia, których celem było podniesienie kompetencji pracowników realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, skierowane do:

- członków zespołów interdyscyplinarnych (przedstawicieli: OPS, kuratorów sądowych, pedagogów, członków GKRPA, policjantów, lekarzy) pn. „Przyczyny zachowań agresywnych jako element diagnostyczny w planowaniu działań terapeutycznych i korekcyjnych wobec sprawców przemocy” oraz kompleksowe wsparcie dla osób doświadczających przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem krzywdzonych dzieci. Policjanci brali udział w szkoleniach organizowanych z zakresu procedury „Niebieskie Karty” dla pracowników służby zdrowia.

- kierowników rewirów dzielnicowych i posterunków Policji pn. „Psychologiczne aspekty kontaktu z ofiarą i sprawcą przemocy w rodzinie”. Współpraca w ramach zespołów interdyscyplinarnych. Szkolenia zorganizowane zostały w dwóch grupach w okresie od 21 do 22 października 2013 r. i od 23 do 24 października 2013 w hotelu Mieszko w Pokrzywnej,

 

W związku z wdrożeniem z dniem 1 stycznia 2014 r. do użytku służbowego w Policji narzędzia szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie, w ubiegłym roku zostali przeszkoleni policjanci podejmujący interwencje wobec przemocy w rodzinie. W przedmiotowej sprawie przeprowadzono spotkanie z Wojewódzkim Koordynatorem Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu na temat wzajemnej współpracy w ramach podejmowanego przedsięwzięcia.

 

4. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

W ramach realizacji programu „Razem Bezpieczniej", Wydział Ruchu Drogowego KWP w Opolu w 2013 roku zrealizował następujące przedsięwzięcia:

 

„Zwiększenie liczby i aktywności patroli policyjnych na drogach".

W każdym miesiącu organizowano wzmożone działania policjantów ukierunkowane na:

   ujawnianie kierujących przekraczających dozwolone prędkości jazdy - akcja „PRĘDKOŚĆ",

   przestrzegano zakazu kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu - działania „ALKOHOL i NARKOTYKI", „NARKOTYKI", „TRZEŹWY PORANEK", „DYSKOTEKA",

   egzekwowano przestrzeganie stosowania przez kierujących i pasażerów urządzeń bezpieczeństwa biernego (pasy bezpieczeństwa i foteliki do przewozu dzieci) – działania „PASY”,

   egzekwowano od pieszych i rowerzystów znajomość przepisów ruchu drogowego oraz właściwych relacji pomiędzy nimi, a kierującymi pojazdami silnikowymi – działania „NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO". W trosce o bezpieczeństwo tej grupy uczestników ruchu drogowego WRD KWP w Opolu zrealizował akcję pn. „Bezpieczeństwo pieszych – niechronieni uczestnicy ruchu drogowego w miastach” Przedsięwzięcie miało charakter prewencyjny i badawczy, z wykorzystaniem mobilnej kamery SM w Opolu, nieoznakowanego radiowozu WRD KWP i oznakowanego radiowozu WRD KMP do rejestrowania wykroczeń, zachowań pieszych i kierujących i wpływu tych zachowań na bezpieczeństwo. Kolejnym działaniem na rzecz tej grupy było przedsięwzięcie pn. „Rowerem bezpiecznie przez Opole”, realizowane wspólnie przez WRD KWP, WRD KMP, SM i Miejskiego Oficera Rowerowego, a zamierzeniem było zdiagnozowanie stanu bezpieczeństwa rowerzystów,

   w działaniach organizowanych na terenie podległych KPP uczestniczyli policjanci ruchu drogowego wspierani policjantami z SPPP KWP Opole oraz Wydziału Konwojowego KWP Opole,

   w ramach „DYNAMICZNEGO NADZORU NAD RUCHEM DROGOWYM" policjanci pełnili służbę pojazdami wyposażonymi w wideorejestratory, poruszali się na wyznaczonych trasach przebiegających przez tereny sąsiadujących jednostek Policji. Harmonogram pracy uwzględniał zapewnienie nadzoru nad ruchem oraz wymuszoną obecność na głównych ciągach komunikacyjnych województwa,

   w okresach wzmożonego ruchu na drogach prowadzono działania zmierzające do eliminowania zachowań patologicznych w ruchu drogowym - działania „BEZPIECZNY WEEKEND", „BEZPIECZNE FERIE", „BEZPIECZNE WAKACJE", „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY", „BEZPIECZNA TRASA",

   w rejonach szkół oraz newralgicznych skrzyżowań przeprowadzono działania „STOP CZERWONE ŚWIATŁO” z wykorzystaniem mobilnej kamery do rejestrowania uczestników ruchu drogowego ignorujących sygnalizację świetlną.

 

„Usprawnienie działań z zakresu kontroli technicznej pojazdów", „ Intensyfikacja kontroli przewoźników".

   cyklicznie prowadzono działania pn. „BUS", których celem było ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości występujących w przewozie osób, szczególnie dzieci i młodzieży,

   cyklicznie prowadzono działania pn. „TRUCK", których celem było ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości związanych z wykonywaniem transportu drogowego osób i rzeczy.

 

 

„Edukacja w celu kształtowania świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego".

 

Policjanci ruchu drogowego wspierani policjantami prewencji prowadzili na terenach szkół podstawowych oraz przedszkoli przy współpracy z dyrektorami i pedagogami szeroko pojętą edukację na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym najmłodszych.(nadzór i uczestnictwo w konkursach BRD).

W ramach współpracy z Krajowym Centrum BRD policjant WRD KWP prowadził wykład dla mieszkańców Opola nt. bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.

 „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY" - policjanci ruchu drogowego przeprowadzali kontrole właściwego oznakowania przejść dla pieszych, kontrolę respektowania zasad i przepisów ruchu drogowego przez kierujących i pieszych w rejonach szkół i przedszkoli. Uczestniczyli w spotkaniach profilaktycznych z uczniami młodszych klas i ich rodzicami.

Policjanci ruchu drogowego przy współpracy ze Strażą Ochrony Kolei uczestniczyli w działaniach, na rzecz poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych w ramach kampanii „BEZPIECZNY PRZE JAZD. ZATRZYMA J SIĘ I ŻYJ" .

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w 2013 roku, wziął udział przy organizacji kolejnego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz Turnieju Motoryzacyjnego.

Wydział promował również bezpieczeństwo wśród młodzieży wiejskiej, poprzez udział w turnieju wiedzy o BHP w rolnictwie w grudniu 2013 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Opolu.

Kolejnym przedsięwzięciem edukacyjnym była akcja WRD pn. „BĘDZIESZ WIDOCZNY – OCALISZ ŻYCIE” ukierunkowana na zwiększenie świadomości i bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, podczas które m.in. elementy odblaskowe rowerzystom i pieszym.

.

 

VI. INNE DZIAŁANIA SŁUŻB POLICYJNYCH

 

W zakresie prewencji szczególną uwagę przywiązywano do zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez o charakterze masowym. Zabezpieczono 163 imprezy masowe oraz 77 zgromadzeń publicznych, w tym:

   100 o charakterze sportowym

   63 o charakterze artystyczno-rozrywkowym.

W czasie ich trwania nie odnotowano zbiorowych zakłóceń porządku publicznego.

W analizowanym okresie odnotowano 13 fałszywych informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego.

 

Policja wykonała 3780 konwojów (2012 r. – 4013), w trakcie których konwojowano 4804 osób (2012 r. – 5095). Podczas realizacji konwojów przejechano 385067 km.(w 2012 r. - 382052 km.). Nie wykonano 795 (w 2012 r. – 857) konwojów z przyczyn niezależnych od Policji. Policjanci Wydziału konwojowego KWP przepracowali 2394 godzin w służbach patrolowych ( w 2012 r. – 3682).

W Policyjnej Izbie Dziecka zatrzymano170 (2012 r. – 218) nieletnich.

 

W zakresie działania służby prewencyjnej pozostaje także zapewnienie bezpieczeństwa na wodach powszechnie dostępnych. W tym celu powoływano w okresie letnim sezonowe ogniwa służby wodnej nad największymi zbiornikami wodnymi (Jeziora: Turawskie, Otmuchowskie, Nyskie).

 

Na Opolszczyźnie funkcjonuje Laboratorium Kryminalistyczne oraz komórki techniki kryminalistycznej. Służący w nich policjanci odpowiedzialni są za zabezpieczanie śladów kryminalistycznych i wydawanie ekspertyz, wymagających wiedzy specjalistycznej. W 2013 r. wykonano 1362 (2012 r. - 1392) ekspertyzy kryminalistyczne oraz 510 (2012 r. – 457) sprawdzeń śladów linii papilarnych w systemie AFIS.

W zakresie poszukiwań i identyfikacji w 2013 r. policjanci zatrzymali lub ustalili miejsce pobytu 1630 (2012 r. – 1741) osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, rejestrując 2090 (2012 r. – 2217) osób poszukiwanych. Odnaleźli 564 (2012 r. – 653) osoby zaginione, przyjmując 555 (2012 r. – 651) zgłoszeń o zaginięciu osoby. Ujawnili 12 zwłok, zidentyfikowali 7 ( w 2012 odpowiednio 12 i 12) osób o nieustalonej tożsamości.

 

Komendant Wojewódzki Policji jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych oraz postanowień na mocy licznych ustaw np. o broni i amunicji, o ochronie osób i mienia, o usługach detektywistycznych, o cudzoziemcach, o obywatelstwie polskim, o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Niezależnie od wydawania decyzji Komendant Wojewódzki Policji sprawuje nadzór i kontrolę nad szeregiem podmiotów gospodarczych - świadczących usługi w zakresie ochrony osób i mienia, formacjami ochronnymi, strażą ochrony kolei, strażą leśną, łowiecką itp. - w szczególności w zakresie uzbrojenia tych formacji. Prowadzi również nadzór w zakresie ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie, znajdujących się w ewidencji prowadzonej przez Wojewodę. Zadania z tego zakresu dla Komendanta Wojewódzkiego Policji określone są w ponad 20 ustawach.

Na podstawie przepisów o ochronie osób i mienia: wydano 280 decyzji ( w tym: wydanie licencji pracownika ochrony 101, odmowa wydania licencji - 60 inne decyzje - 119).

Przeprowadzono 4 egzaminy dla ubiegających się o licencję pracownika ochrony pierwszego i drugiego stopnia- w których uczestniczyło 91 osób.

W ramach nadzoru przeprowadzono 8 kontroli koncesjonowanych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie ochrony osób i mienia oraz wewnętrznych służb ochrony oraz 23 kontrole obiektów, obszarów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.

Przeprowadzono 34 kontrole magazynów broni w podmiotach świadczących usługi w zakresie ochrony osób i mienia.

W 2013 r. Policja nie składała wniosków o wydalenie cudzoziemców. Sporządzono 468 opinii o cudzoziemcach ubiegających się o zezwolenie na zamieszkanie w RP na pobyt czasowy, 54 opinie o cudzoziemcach ubiegających się o zezwolenie na osiedlenie, 43 opinie w sprawie pobytu rezydenta długoterminowego, 99 opinii w sprawie zarejestrowania pobytu cudzoziemca na terenie RP, 69 opinii w sprawie nadania obywatelstwa polskiego.

Na podstawie przepisów o broni: wydano 130 decyzji zezwalających na posiadanie broni myśliwskiej, 31 decyzji cofających pozwolenie na broń myśliwską oraz 47 decyzji cofających pozwolenie na broń gazową , 3 decyzji cofających pozwolenie na broń bojową, 22. decyzje zezwalających na posiadanie broni sportowej, 10 decyzji cofających pozwolenie na broń sportową, 22 decyzje zezwalające na posiadanie broni kolekcjonerskiej, 1 decyzję zezwalającą na posiadanie broni pamiątkowej. Przyjęto do depozytu 117 szt. broni, przekazano z depozytu na Skarb Państwa 77 sztuk broni oraz 24 sztuku do zniszczenia. Wydano 622 zaświadczeń uprawniających do zakupu broni. Przeprowadzono 3 egzaminy dla osób ubiegających się o broń, w których uczestniczyły 4 osoby.

 

 

VII. OPOLSZCZYZNA NA TLE KRAJU

Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w województwie opolskim, uwzględniając dane statystyczne i wyniki badań opinii społecznej należy ocenić dobrze.

Dobre efekty w walce z przestępczością przekładają się na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Z VI edycji Polskich Badań Przestępczości przeprowadzonych w okresie I – II.2013 r. wynika, że Policja na Opolszczyźnie cieszy się wysokim zaufaniem społecznym – 67,1 % respondentów uważa, że opolska Policja jest skuteczna w walce z przestępczością. Dobre oceny pracy Policji wystawiło 69,6 % ankietowanych. „Poczucie bezpieczeństwa po zmroku w okolicy miejsca zamieszkania” deklaruje 79,1 % mieszkańców Opolszczyzny. Wyrażone przez uczestników badania oceny plasowały województwo opolskie w czołówce krajowej i były podobne do wyników badań przeprowadzonych w latach poprzednich. Policja postrzegana jest jako formacja skuteczna, dobrze realizująca swoje zadania, zarówno w wymiarze ogólnym, jak i ściśle lokalnym. Duża w tym zasługa samorządów, z którymi współpraca układa się bardzo dobrze.

 

Wykrywalność sprawców przestępstw na Opolszczyźnie i w kraju w 2013 r.

 

 

Przestępstwa

Opolszczyzna

dane w %

Polska

dane w %

Miejsce

w kraju*

Ogółem, w tym:

70,0

66,9

VII

kryminalne, w tym:

56,0

55,2

XI

bójki i pobicia

78,2

79,8

XII

rozboje

73,0

77,6

XII

kradzieże

35,6

31,8

VII

kradzieże samochodów

24,7

24,3

VIII

włamania

33,2

32,3

VII

*Miejsce spośród 17 Komend Wojewódzkich Policji, gdyż Komenda Stołeczna Policji obsługująca stolicę

 i przyległe powiaty działa na prawach KWP

 

 

VIII. REALIZACJA BUDŻETU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W OPOLU W

 2013 ROKU I PLANOWANE ZADANIA NA 2014 ROK.

 

            W porównaniu do roku ubiegłego, budżet garnizonu opolskiego w podziale na poszczególne grupy wydatków przedstawia się następująco (w złotych):

 

Grupa wydatków

 Plan finansowy w 2012 roku

 Plan finansowy w 2013 roku

 % planu 2013/2012

Projekt planu finansowego na 2014r.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

6 787 175

7 024 746

103,50

7 615 000

Wydatki płacowe

151 599 237

153 465 383

101,23

154 477 000

Wydatki rzeczowe

26 237 425

28 207 852 

107,51

25 682 000

Wydatki majątkowe

5 767 203

2 137 955

37,07

4 263 000

Razem

190 391 040

190 835 936

100,23

192 037 000

 

1.      Inwestycje

Przyznane środki w 2013 r. w wysokości 1 552 510zł pozwoliły na kontynuację dwóch zadań inwestycyjnych i rozpoczęcie nowej inwestycji, a to :

- KP w Głogówku – budowa nowej siedziby w latach 2008-2013 – osiągnięto efekt rzeczowy i przekazano komisariat do użytku,

- KWP w Opolu – budowa strzelnicy w podziemiach siedziby w latach 2008-2013 – osiągnięto efekt rzeczowy i przekazano komisariat do użytku.

Wprowadzono nowe zadanie – KPP Brzeg – rozbudowa istniejącej siedziby z limitem 15 000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja zadania w latach 2013-2015 będzie finansowana ze środków rezerwy celowej.

 

2.      Remonty

W ramach przyznanych środków wysokości 3 110 652 zł realizowano 19 zamierzeń w dużych i mniejszych jednostkach do wysokości przyznanych limitów w zakresie :

- remont kompleksowy Sali konferencyjnej KWP, nowe wyposażenie kwaterunkowe i audiowizualne,

- remont PDOZ,

- remont nawierzchni placu manewrowego z odwodnieniem, remonty pokryć dachowych, instalacji hydrantowej, sanitariatów i pomieszczeń biurowych, docieplenia ścian stropodachu, wymiany instalacji c.o., wod.-kan., elektrycznej, ogrodzeń, węzła cieplnego, wykonanie przyłącza wody oraz kanalizacji w budynkach: KPP Kędzierzyn-Koźle, KP Kędzierzyn-Koźle, KPP Kluczbork, KP Lewin Brzeski, KP Niemodlin, KP Kietrz, KPP Strzelce Opolskie, KPP Nysa, I KP Opole, II KP Opole, KP Grodków, KP Zdzieszowice, KPP Olesno, KMP Opole, KPP Prudnik.

Z przyznanych środków na remonty zostały wydzielone środki standaryzacyjne w wysokości 157 017 zł na realizację dwóch zadań: KPP Nysa z terminem realizacji 2015 r. oraz I KP Opole z terminem realizacji 2014 r.

Środki z Funduszu Dobrego Gospodarza w wysokości 1 127 525 zł na realizację trzech zadań: KPP Kluczbork – zadanie ukończone, II KP Opole – zadanie ukończone, KPP Strzelce Op. z terminem realizacji 2014 r.

Należy również zaznaczyć, że przydzielone środki w 2013 r. na działalność inwestycyjno-remontową ze względu na ograniczenia finansowe są niewystarczające w stosunku do zgłaszanych potrzeb przez naszą jednostkę.

W 2013 r. samorządy lokalne przekazały w formie darowizny rzeczowej dla jednostek terenowych materiały i sprzęt na kwotę 22 843,70 zł dla jednostek: KPP Brzeg, KPP Kędzierzyn-Koźle, KPP Namysłów, KP Dobrodzień, KP Niemodlin, KPP Prudnik, KMP Opole, KPP Olesno.

Na fundusz Wsparcia Policji wpłynęła kwota 17 500 zł na zakup i dofinansowanie psów służbowych dla jednostek: KPP Kędzierzyn-Koźle, KPP Prudnik, KPP Brzeg, KPP Głubczyce.

Na zakup sprzętu sportowego i wyposażenia kwaterunkowego dla KPP Nysa i KPP Kędzierzyn-Koźle pozyskano kwotę 19 213 zł.

Na materiały biurowe i do utrzymania czystości dla KPP Kędzierzyn-Koźle pozyskano kwotę 6 298 zł.

Na remonty pomieszczeń biurowych w KPP Kędzierzyn-Koźle i KP Dobrzeń Wielki pozyskano środki w wysokości 65 975 zł.

 

3.      Doposażono w sprzęt specjalistyczny jednostki Policji i policjantów na poziomie 60% zgłaszanych potrzeb. Jednak poziom doposażenia uzależniony jest od dostaw centralnych bądź środków własnych, które zazwyczaj są niewystarczające.

4.      W 2013 r. z ZFŚS wydatkowano ogółem kwotę 983 046,89 zł, przy 1149 złożonych wnioskach, z przeznaczeniem na :zapomogi, wczasy pod gruszą , wypoczynek dla dzieci, wycieczki, paczki dla dzieci oraz pożyczki.

Z funduszu zapomogowego udzielono zapomogi dla 11 policjantów na kwotę 13 700 zł, natomiast z funduszu dla emerytów, rencistów policyjnych i innych osób uprawnionych wydatkowano łączną kwotę 907 069 zł dla 531 osób na pomoc finansową.

Na dopłatę do wypoczynku dla policjantów wydatkowano kwotę 192 156 zł ( 478 osób).

Wydział uczestniczy w organizacji uroczystości z szerokim udziałem policjantów i pracowników, np. Święta Policji, imprez sportowych i kulturalnych itp. Zabezpiecza je również pod kątem logistycznym.

 

Podsumowanie prac KWP w Opolu w zakresie transportu w 2013 r.

 

            W minionym roku Komenda Wojewódzka Policji w Opolu pozyskała 13 pojazdów:

   1 samochód ciężarowy DAV FALV z automatyczną windą i 1 szt. samochód osobowo-terenowy FORD RANGER dla Sekcji AT łącznej wartości 431 747,22 za środków KWP,

   2 samochody osobowe nieoznakowane OPEL INSIGNIA z wideorejestratorami, przekazane przez KGP dla KMP Opole i KPP Nysa,

   4 samochody osobowe nieoznakowane, przekazane bezpłatnie przez instytucje państwowe,

   1 samochód osobowy nieoznakowany, - Darowizna Rzeczowa dla KWP z Urzędu Miasta Opola,

   3 samochody osobowe nieoznakowane CITROEN C-Elysse, w ramach tzw. „sponsoringu” za połączone środki finansowe 50/50% jednostek samorządowych i KGP dla KP Niemodlin, Praszka i Dobrodzień – łączny koszt pojazdów 120 000 zł.,

   1 samochód osobowy nieoznakowany SKODA SUPERB do obsługi kierownictwa KWP, nabyty w trybie podpisanej przez KGP umowy najmu.

Równolegle wyłączano z eksploatacji 20 pojazdów spełniających kryterium wieku i przebiegu:

   3 samochody osobowe powypadkowe przekazano do kasacji,

   2 samochody ciężarowe specjalne TO/LTO i RSD przekazano nieodpłatnie do Muzeum Techniki w Szczecinie,

   1 motocykl HONDA 750 odebrała nieodpłatnie KWP w Gorzowie Wielkopolskim,

   14 wycofanych z eksploatacji przewidzianych jest do zbycia.

W kategorii pojazdów podstawowych – oznakowane osobowe grupy A – osiągnięto założony próg 86% należności. Najstarsze pojazdy w tej kategorii są z roku 2004.

Działania powyższe poprawiły środowisko pracy funkcjonariuszy Policji oraz wpłynęły na większą mobilność.

Darowizny na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 4 000,00 zł., z przeznaczeniem na zakup paliwa, pozwolił y na zwiększenie planu kilometrów o 7 280 km.

Wdrożony w 2009 r. program racjonalizacji kosztów transportu pozwolił na osiągnięcie, założonego przez KGP na koniec 2013 r., kosztu jednego kilometra na poziomie 0,90 zł.

 

 

Podsumowanie prac KWP w Opolu w zakresie łączności i informatyki w 2013 r.

 

   zrealizowano w założonym przez KGP zakresie system e-posterunek dla służb kryminalnych,

   zrealizowano w całości rozbudowę systemu OST 112,

   kontynuowano wdrażanie telefonii IP,

   uruchomiono i wyposażono w nowy sprzęt teleinformatyczny siedzibę KP w Głogówku,

   wdrożono Uniwersalny Moduł mapowy na stacjach dostępowych Policji garnizonu opolskiego,

   uruchomiono system poczty elektronicznej Lotus,

   zakupiono urządzenie typu UTM do zabezpieczenia dostępu do sieci internetowej z jednostek KWP/KMP/KPP,

   świadczono usługi na rzecz jednostek i instytucji pozaresortowych w zakresie przewożenia i ochrony materiałów niejawnych,

   zapewniono obrót korespondencji między jednostkami Policji,

   wymieniono przestarzałe urządzenia łączności i informatyki oraz doposażono jednostki w sprzęt w zakresie na jaki pozwalały posiadane środki finansowe.

 

 

Sytuacja kadrowa

 

Policja składa się z 3 rodzajów służby: prewencyjnej, kryminalnej, wspomagającej. Szczegółowe rozmieszczenie etatów policyjnych w poszczególnych służbach obrazuje poniższa tabela:

 

służba

 

jednostka

Kryminalna

Prewencyjna

Wspomagająca

Ogółem

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

KWP*

158

153

261

279

65

62

484

494

KP/M/P

698

693

1262

1259

15

16

1975

1968

Ogółem

856

34,7%

846

34,36%

1523

61,9%

1538

62,46%

80

3,2

78

3,16%

2459

2462

* z Samodzielnym Pododdziałem Prewencji Policji

 

Policjantów wspomaga 601 pracowników cywilnych, w tym 288 na stanowiskach w korpusie służby cywilnej.

Przewidywana w 2014 r. ilość przyjęć – 127 osób.

 

 

IX. PODSUMOWANIE

 

Uwzględniając całokształt dokonań policjantów i pracowników z jednostek organizacyjnych Policji w województwie opolskim można stwierdzić, że osiągnięte wyniki są dobre. Stan bezpieczeństwa i porządku w regionie jest na satysfakcjonującym poziomie. Co istotne dobre wyniki osiągnięto przy dwóch istotnych przeszkodach: niedofinansowaniu Policji i związaną z tym koniecznością wdrożenia programów racjonalizujących wydatki.

Osiągnięcie dobrych efektów w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nie byłoby możliwe bez współpracy szeregu podmiotów, to jest terenowej administracji rządowej, samorządu województwa i lokalnych władz samorządowych oraz wymienionych już służb, straży, inspekcji, Fundacji Pro-Lege oraz innych instytucji. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi układała się w sposób zadawalający. Zdecydowana większość samorządów lokalnych przekonała się, że warto inwestować w bezpieczeństwo. W szczególności wyraża się to przez finansowanie dodatkowych ponadnormatywnych służb, zakup samochodów, paliwa, wyposażenia biurowego, sprzętu informatycznego, remontów obiektów policyjnych oraz poprzez czynienie innych nakładów na poprawę bezpieczeństwa, takich jak choćby monitoring wizyjny.

W 2013 r. podpisano z samorządami 42 porozumienia na wypłatę rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 Ustawy o Policji na kwotę 546320,00zł (w 2012 – 38 porozumień na kwotę 460500,00 zł).

Na konto Funduszu Wsparcia Policji wpłynęło 54 6120,00 zł. Środki te wydano w całości, co pozwoliło na poważne wzmocnienie służb patrolowo-obchodowych i było wyjściem naprzeciw oczekiwaniom lokalnych społeczności.

Od reformy administracyjnej państwa w 1999 r. struktury policyjne szczebla powiatowego w naszym województwie funkcjonują w niezmienionym kształcie. Taka stabilność pozytywnie wpływa na uzyskiwanie dobrych efektów. Policjanci z województwa opolskiego zawsze wyróżniali się skutecznością. Sukcesywnym zmianom ulegają rozwiązania organizacyjne w poszczególnych jednostkach Policji z uwagi na rozwój ilościowy i jakościowy przestępczości oraz przypisywanie nowych zadań. W tym przypadku każdy komendant dysponuje uprawnieniami do takiego ukształtowania struktury, aby odpowiadała aktualnym potrzebom i sprzyjała najbardziej efektywnemu wykorzystaniu posiadanych sił i środków.

 

X. PROGNOZA ZAGROŻEŃ

 

 Prognoza zagrożeń stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego zakłada:

-          utrzymanie lub nieznaczny wzrost dynamiki przestępczości pospolitej, w tym kradzieży z włamaniem,

-          dominacja kradzieży, skierowanych na przedmioty, na które w danym momencie będzie popyt np. telefony komórkowe, laptopy, rowery itp. Popełnianie tego typu przestępstw nie wymaga specjalnych kwalifikacji, wymienione przedmioty mają często znaczną wartość, a dodatkowo często złodzieja czyni przysłowiowa okazja,

-          zwiększenie liczby przypadków kradzieży oraz fałszerstw kart płatniczych i kredytowych to jest tzw. plastikowych pieniędzy oraz oszustw i wyłudzeń popełnianych przy ich użyciu,

-          utrzymanie zagrożenia kradzieżami samochodów w większości dokonywanych przez zorganizowane grupy przestępcze spoza województwa,

-          utrzymanie zagrożenia związanego z kradzieżami metali kolorowych z infrastruktury kolejowej i telekomunikacyjnej,

-          zwiększenie liczby wyłudzeń i oszustw związanych z usługami kredytowymi, obsługą wszelkiego rodzaju funduszy, dotacji itp.,

-          wzrost zagrożenia przestępstwami popełnianymi na szkodę sektora ubezpieczeniowego oraz Skarbu Państwa, zwłaszcza wyłudzeń zwrotu podatków,

-          utrzymanie zagrożenia przestępczością korupcyjną we wszystkich sferach życia publicznego oraz na styku interesów prywatnych i państwowych,

-          wzrost zagrożenia przestępstwami dokonywanymi przy użyciu technologii informatycznych oraz za pośrednictwem sieci elektronicznych i Internetu, w tym pornografią dziecięcą,

-          wzrost liczby ujawnianych przestępstw narkotykowych i ogólny rozwój tego typu przestępczości,

-          utrzymanie zagrożenia w produkcji i obrocie paliwami i biopaliwami,

-          wzrost zagrożenia przestępczością przeciwko środowisku (otwarcie granic i wwóz odpadów),

-          utrzymanie poziomu liczby zdarzeń drogowych spowodowany zwiększającą się liczbą uczestników ruchu drogowego i pojazdów,

-          utrzymanie niekorzystnej sytuacji w zakresie nieletnich popełniających czyny karalne, zagrożenia młodzieży patologią, przemocy w rodzinie.

Ponadto mogą nastąpić mało znaczące przesunięcia w strukturze czy geografii przestępczości. Poprawy efektywności wymagać będzie ujawnianie i ściganie przestępstw gospodarczych, korupcyjnych, narkotykowych, związanych z handlem ludźmi, neutralizacją zachowań pseudokibiców. Zmian jakościowych wymaga skuteczność poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Osiągnięcie tych celów możliwe będzie poprzez zaktywizowanie rozpoznania operacyjnego. Oczekiwany jest też wzrost wskaźnika skuteczności rewindykacji mienia.

            Trafność prognozy uzależniona będzie od wielu czynników, przede wszystkim społecznych i ekonomicznych oraz obowiązującego stanu prawnego.

            Utrzymanie w 2014 r. i latach następnych właściwego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w województwie uzależnione będzie od dużej aktywności służb policyjnych i wspierania jej w różnych aspektach przez podmioty pozapolicyjne.

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 06.03.2014
Data modyfikacji : 06.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jarosław Dryszcz
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Dryszcz Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Dryszcz
do góry