Ocena stanu bezpieczeństwa i budżet

Realizacja budżetu i sytuacja kadrowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w 2012 r.

 

REALIZACJA BUDŻETU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W OPOLU W

 2011 ROKU I PLANOWANE ZADANIA NA 2012 ROK.

 

            W porównaniu do roku ubiegłego, budżet garnizonu opolskiego w podziale na poszczególne grupy wydatków przedstawia się następująco (w złotych):

 

Grupa wydatków

 Plan finansowy w 2011 roku

 Plan finansowy w 2012 roku

 % planu 2010/2011

Projekt planu finansowego na 2013 r.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

6160000,00

6495000,00

105,4

7296000,00

Wydatki płacowe

140046000,00

143326000,00

102,3

146663000,00

Wydatki rzeczowe

20426000,00

19604000,00

96,0

22826000,00

Wydatki majątkowe

4250000,00

2000,00

0,05

4579000,00

Razem

170882000,00

169427000,00

99,1

181364000,00

 

 

1.      Inwestycje

Przyznane środki w 2012 r. w wysokości 5 190 845 zł pozwoliły na kontynuację trzech zadań inwestycyjnych a to :

- KP Dobrodzień – budowa nowej siedziby w latach 20008-2012- osiągnięto efekt rzeczowy i przekazano komisariat do użytkowania.

- KP w Głogówku – budowa nowej siedziby w latach 2008-2013- zgodnie z umową przekazanie komisariatu do użytkowania winno nastąpić w terminie do 31.05.2013 r

KWP w Opolu – budowa strzelnicy w podziemiach siedziby zgodnie z umową przekazania do użytkowania nastąpi w terminie do 31.05.2013 r.

W roku bieżącym KGP zagwarantowała środki na zakończenie powyższych zamierzeń inwestycyjnych w wysokości 1 471 000 zł.

2.      Remonty

W ramach przyznanych środków wysokości 2 062 000 zł realizowano osiem zamierzeń w dużych i mniejszych jednostkach do wysokości przyznanych limitów w zakresie :

- remont kompleksowy budynku, remont ogrodzenia frontowego, remont pokryć dachowych, termomodernizacja budynku, zakup wyposażenia dyżurki oraz dla pomieszczeń socjalnych dyżurnego w budynkach jn..

- KP K-Koźle

- KPP Brzeg

- KP Korfantów

-KMP Opole/KWP Opole

- KPP Kluczbork.

Ponadto w ubiegłym roku KWP otrzymała środki pozabudżetowe w wysokości 50 000 zł od Starostwa Powiatowego w K-Kożlu z przeznaczeniem na remont i malowanie ciągów komunikacyjnych w KPP K-Koźlu. Należy również zaznaczyć, że przydzielone środki w latach 2010-2012 na działalność inwestycyjno-remontową ze względu na ograniczenia finansowe są nie wystarczające w stosunku do zgłaszanych potrzeb przez naszą jednostkę.

3.      Doposażono w sprzęt specjalistyczny jednostki policji i policjantów na poziomie 40%zgłaszanych potrzeb. Jednak poziom doposażenia uzależniony jest od dostaw centralnych bądż środków własnych, które zazwyczaj są niewystarczające.

4.      W 2012 r. z ZFŚŚ wydatkowano ogółem kwotę 1 048 404,52 zł dla 658 osób z przeznaczeniem na :zapomogi, wczasy pod gruszą , wypoczynek dla dzieci, wycieczki, paczki dla dzieci oraz pożyczki.

Z funduszu zapomogowego udzielono zapomogi dla 16 policjantów na kwotę 32 600 zł natomiast z funduszu dla emerytów i rencistów policyjnych i innych osób uprawnionych wydatkowano łączną kwotę 977 620 zł dla 494 osób na pomoc finansową. Na dopłatę do wypoczynku dla policjantów wydatkowano kwotę 484 413 zł ( 415 osób).

Z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie S.A. przyznano pomoc finansową dla 107 osób na łączną kwotę 126 300 zł. Należy zaznaczyć, że ww. funduszem od listopada 2012 r. dysponuje NSZZP w Opolu.

Wydział uczestniczy w organizacji uroczystości z szerokim udziałem policjantów i pracowników, np. Święta Policji, imprez sportowych i kulturalnych itp. Zabezpiecza również pod kątem logistycznym. Dokonano również zmiany do Regulaminu ZFŚS z 2012r , który obowiązuje od 01.01.2013 r. a które to umożliwiają ich dofinansowanie.

 

Podsumowanie prac KWP w Opolu w zakresie transportu w 2012 r.

            W minionym roku Komenda Wojewódzka Policji w Opolu pozyskała 15 pojazdów:

–      13 szt. furgon „Wypadowy” marki Mercedes Sprinter 316 CDI (zakup przez KGP),

–      1 szt. furgon sanitarny marki VW Ceafter (zakup przez KGP),

–      1 szt. samochód osobowy „OP” marki Skoda Octavia zakupiony w ramach sposoringo za połączone środki finansowe 50/50% przez KWP i samorząd gminy w Dobrzeniu Wielkim – łączny koszt pojazdu 60000 zł.

Równolegle wyłączane były z eksploatacji pojazdy spełniające kryterium wieku i przebiegu:

–      3 pojazdy powypadkowe przekazano do kasacji,

–      17 przewidzianych jest do zbycia.

W kategorii pojazdów podstawowych – oznakowane osobowe grupy A – osiągnięto założony próg 87% należności. Najstarsze pojazdy w tej kategorii są zroku 2004.

Działania powyższe poprawiły środowisko pracy funkcjonariuszy Policji oraz wpłynęły na większą mobilność.

Darowizny na Fundusz Wsparcia Policji oraz w postaci rzeczowej - na zakup paliwa do pojazdów na kwotę 19000,00 pozwoliły na zwiększenie planu kilometrów o 31,95 tys. km.

Wdrożony w 2009 roku i kontynuowany program racjonalizacji kosztów transportu pozwolił na osiągnięcie, założonego przez KGP, kosztu przejechania jednego kilometra na poziomie 0,88 zł na koniec 2012r.

 

Podsumowanie prac KWP w Opolu w zakresie łączności i informatyki w 2012 r.

 

–      zrealizowano w założonym przez KGP zakresie system e-posterunek dla służb kryminalnych,

–      zrealizowano w całości rozbudowę systemu OST112,

–      zakończono projekt modernizacji sieci radiowych i uruchomiono sieć retransmisyjną we wszystkich jednostkach,

–      uruchomiono cyfrowy system łączności DMR dla WTO,

–      uruchomiono system poczty elektronicznej Lotus, F-K oraz CEP-S

–      wymieniono przestarzałe urządzenia łączności i informatyki oraz doposażono jednostki w sprzęt w zakresie na jaki pozwalały posiadane środki finansowe.

 

 

Sytuacja kadrowa

Policja składa się z 3 rodzajów służby: prewencyjnej, kryminalnej, wspomagającej. Szczegółowe rozmieszczenie etatów policyjnych w poszczególnych służbach obrazuje poniższa tabela:

 

służba

 

jednostka

Kryminalna

Prewencyjna

Wspomagająca

Ogółem

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

KWP*

157

158

262

261

65

65

484

484

KP/M/P

698

698

1262

1262

15

15

1975

1975

Ogółem

855

34,7%

856

34,7%

1524

61,9%

1523

61,9%

80

3,2%

80

3,2

2459

 

2459

* z Samodzielnym Pododdziałem Prewencji Policji

 

Policjantów wspomaga 601 pracowników cywilnych, w tym 288 na stanowiskach w korpusie służby cywilnej.

Przewidywana w 2013r. ilość przyjęć – 175 osób.

 

 

IX. PODSUMOWANIE

 

Uwzględniając całokształt dokonań policjantów i pracowników z jednostek organizacyjnych Policji w województwie opolskim można stwierdzić, że osiągnięte wyniki są dobre. Stan bezpieczeństwa i porządku w regionie jest na satysfakcjonującym poziomie. Co istotne dobre wyniki osiągnięto przy dwóch istotnych przeszkodach: niedofinansowaniu Policji i związaną z tym koniecznością wdrożenia programów racjonalizujących wydatki oraz rosnącej liczbie wakatów.

Osiągnięcie dobrych efektów w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nie byłoby możliwe bez współpracy szeregu podmiotów, to jest terenowej administracji rządowej, samorządu województwa i lokalnych władz samorządowych oraz wymienionych już służb, straży, inspekcji, Fundacji Pro-Lege oraz innych instytucji. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi układała się w sposób zadawalający. Zdecydowana większość samorządów lokalnych przekonała się, że warto inwestować w bezpieczeństwo. W szczególności wyraża się to przez finansowanie dodatkowych etatów policyjnych, zakup samochodów, paliwa, wyposażenia biurowego, sprzętu informatycznego, remontów obiektów policyjnych oraz poprzez czynienie innych nakładów na poprawę bezpieczeństwa, takich jak choćby monitoring wizyjny.

W 2012 r. podpisano z samorządami 38 porozumień na wypłatę kompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 Ustawy o Policji na kwotę 460500,00 zł (w 2011 – 37 porozumień na kwotę 885120,00 zł.).

Na konto Funduszu Wsparcia Policji wpłynęło 459400,00 zł., niewykorzystane środki będą rozliczone w 2013 roku. W tym czasie na dodatkowe służby wydatkowano kwotę 457880,00 zł., co pozwoliło na poważne wzmocnienie służb patrolowo-obchodowych i było wyjściem naprzeciw oczekiwaniom lokalnych społeczności.

Od reformy administracyjnej państwa w 1999 r. struktury policyjne szczebla powiatowego w naszym województwie funkcjonują w niezmienionym kształcie. Taka stabilność pozytywnie wpływa na uzyskiwanie dobrych efektów. Policjanci z województwa opolskiego zawsze wyróżniali się skutecznością. Sukcesywnym zmianom ulegają rozwiązania organizacyjne w poszczególnych jednostkach Policji z uwagi na rozwój ilościowy i jakościowy przestępczości oraz przypisywanie nowych zadań. W tym przypadku każdy komendant dysponuje uprawnieniami do takiego ukształtowania struktury, aby odpowiadała aktualnym potrzebom i sprzyjała najbardziej efektywnemu wykorzystaniu posiadanych sił i środków.

W dalszym ciągu problemem jest niedostosowanie zasięgu terytorialnego sądów i prokuratur do podziału administracyjnego, który dotyczy 5 powiatów na Opolszczyźnie. Nieduży Komisariat Policji w Dobrzeniu Wielkim musi współpracować aż z 3 prokuraturami rejonowymi.

Większość niezbędnych zmian usprawniających pracę Policji leży w gestii organów władzy ustawodawczej i wykonawczej czyli:

­       dostosowanie podziału administracyjnego sądów i prokuratur do zasadniczego podziału administracyjnego państwa,

­       utrzymanie nakładów na wydatki rzeczowe w Policji po zakończeniu działania ustawy o modernizacji Policji – pozwolą na dalszy rozwój informatyzacji, doposażenia w sprzęt oraz realizację zadań inwestycyjno-remontowych, w tym budowę nowych siedzib komisariatów Policji w Głogówku i Dobrodzieniu,

­       uproszczenie postępowania karnego i w sprawach o wykroczenia.

 

X. PROGNOZA ZAGROŻEŃ

 

 Prognoza zagrożeń stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego zakłada:

-         utrzymanie lub nieznaczny wzrost dynamiki przestępczości pospolitej, w tym kradzieży z włamaniem,

-         dominacja kradzieży, skierowanych na przedmioty, na które w danym momencie będzie popyt np. telefony komórkowe, laptopy, rowery itp. Popełniania tego typu przestępstw nie wymaga specjalnych kwalifikacji, wymienione przedmioty mają często znaczną wartość, a dodatkowo często złodzieja czyni przysłowiowa okazja,

-         zwiększenie liczby przypadków kradzieży oraz fałszerstw kart płatniczych i kredytowych to jest tzw. plastikowych pieniędzy oraz oszustw i wyłudzeń popełnianych przy ich użyciu,

-         utrzymanie zagrożenia kradzieżami samochodów w większości dokonywanych przez zorganizowane grupy przestępcze spoza województwa,

-         utrzymanie zagrożenia związanego z kradzieżami metali kolorowych z infrastruktury kolejowej i telekomunikacyjnej,

-         zwiększenie liczby wyłudzeń i oszustw związanych z usługami kredytowymi, obsługą wszelkiego rodzaju funduszy, dotacji itp.,

-         wzrost zagrożenia przestępstwami popełnianymi na szkodę sektora ubezpieczeniowego oraz Skarbu Państwa, zwłaszcza wyłudzeń zwrotu podatków,

-         utrzymanie zagrożenia przestępczością korupcyjną we wszystkich sferach życia publicznego oraz na styku interesów prywatnych i państwowych,

-         wzrost zagrożenia przestępstwami dokonywanymi przy użyciu technologii informatycznych oraz za pośrednictwem sieci elektronicznych i Internetu, w tym pornografią dziecięcą,

-         wzrost liczby ujawnianych przestępstw narkotykowych i ogólny rozwój tego typu przestępczości,

-         utrzymanie zagrożenia w produkcji i obrocie paliwami i biopaliwami,

-         wzrost zagrożenia przestępczością przeciwko środowisku (otwarcie granic i wwóz odpadów),

-         wzrost liczby zdarzeń drogowych spowodowany zwiększającą się liczbą uczestników ruchu drogowego i pojazdów,

-         utrzymanie niekorzystnej sytuacji w zakresie nieletnich popełniających czyny karalne, zagrożenia młodzieży patologią, przemocy w rodzinie.

Ponadto mogą nastąpić mało znaczące przesunięcia w strukturze czy geografii przestępczości. Poprawy efektywności wymagać będzie ujawnianie i ściganie przestępstw gospodarczych, korupcyjnych, narkotykowych, związanych z handlem ludźmi, neutralizacją zachowańpseudokibiców. Zmian jakościowych wymaga skuteczność poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Osiągnięcie tych celów możliwe będzie poprzez zaktywizowanie rozpoznania operacyjnego. Oczekiwany jest też wzrost wskaźnika skuteczności rewindykacji mienia.

            Trafność prognozy uzależniona będzie od wielu czynników, przede wszystkim społecznych i ekonomicznych oraz obowiązującego stanu prawnego.

             Utrzymanie w 2012 r. i latach następnych właściwego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w województwie uzależnione będzie od dużej aktywności służb policyjnych i wspierania jej w różnych aspektach przez podmioty pozapolicyjne. 

Metryczka

Data publikacji : 27.03.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jarosław Dryszcz
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Dryszcz Wydział Komunikacji Społecznej
do góry