Ocena stanu bezpieczeństwa i budżet

Ocena stanu bezpieczeństwa w 2012 roku na terenie województwa opolskiego

 

 

 

Ocena stanu bezpieczeństwa w województwie opolskim w 2012 r.

– roczne sprawozdanie z działalności

Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

 

 

I. ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM w 2012 r.

1. Dane ogólne

Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w województwie opolskim uwzględniając dane statystyczne i wyniki opinii społecznej należy ocenić dobrze.

Wyniki statystyczne przedstawiały się następująco: w 2012 r. stwierdzono 29909 przestępstw, wykrywając 71,0 % sprawców (w 2011 r. – 31355, przy czym sprawców wykryto w 73,5% przypadków). Liczba przestępstw spadła o 4,6 %.

Skalę i strukturę przestępczości oraz poziom wykrywalności w latach 2011 - 2012 ilustruje poniższe zestawienie:

 

Przestępstwa

Dochodzenia i śledztwa wszczęte

Przestępstwa stwierdzone

Przestępstwa wykryte

Wykrywalność

%

 

2011

2012

Dynamika

w %

2011

2012

Dynamika w %

2011

2012

2011

2012

Ogółem

25937

25877

99,8

31355

29909

95,4

23401

21421

73,5

71,0

Kryminalne

17316

17505

101,1

19433

19588

100,8

11769

11508

59,1

58,0

Gospodarcze

1687

1714

101,6

5149

3653

70,9

4997

3441

96,9

93,8

Drogowe

5708

5606

98,2

5565

5477

98,4

5531

5454

99,3

99,5

Inne

1226

1052

85,8

1208

1191

98,6

1104

1018

91,4

85,5

                       

 

Policjanci w 2012 r. zakończyli 27457 postępowań przygotowawczych (śledztw i dochodzeń). Z tego 139 trwało powyżej 6 miesięcy. Były to z reguły skomplikowane sprawy wielowątkowe, wieloczynowe z dużą liczbą podejrzanych. Pozostałe postępowania kończono najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od momentu wszczęcia. Dobra jakość pracy dochodzeniowo-śledczej przekładała się na dobre efekty wykrywcze.

Najlepszą skuteczność policjanci osiągnęli w ściganiu sprawców przestępstw skierowanych przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej, narkotykowych, drogowych i gospodarczych. Najsłabszą skuteczność zanotowano w ściganiu sprawców przestępstw kryminalnych skierowanych przeciwko mieniu.

W zakończonych postępowaniach przygotowawczych ustalono 14355 osób podejrzanych (o 3,1 % mniej niż w 2011 r.), z czego1176 to kobiety (w 2011 r. – 1179). Struktura wiekowa podejrzanych:

-         do 16 lat                – 1007, w tym 117 kobiet,

-         od 17 do 20 lat               – 1801 podejrzanych, w tym 110 kobiet,

-         od 21 do 24 lat               – 1757 podejrzanych, w tym 126 kobiet,

-         od 25 lat do 29 lat       – 1871 podejrzanych, w tym 173 kobiety,

-         od 30 do 49 lat               – 5100 podejrzanych w tym 441 kobiet,

-         50 i więcej lat         – 2819 podejrzanych, w tym 209 kobiet.

Wobec 12764 podejrzanych (w 2011 r. – 13157) wystąpiono z wnioskiem o sporządzenie aktu oskarżenia.. Z ogółu podejrzanych 44,1% stanowiły osoby uprzednio karane sądownie. W ogólnej liczbie ustalonych podejrzanych m.in.:

-         12,9% stanowili uczniowie i studenci (2011 r. – 13,4%),

-         35,0% - pracujący (2011 r. - 35,7%),

-         37,1% - bezrobotni (2011 r. - 35,1%),

-         9,8% - niepracujący i nieposzukujący pracy (2011 r. – 9,8%),

-         5,5% % - renciści i emeryci (2011 r. - 6,0%).

Wzrosła ilość sprawców przestępstw dokonywanych przez osoby bez pracy o 2,0%. Bezrobocie jest nadal jednym z najistotniejszych czynników kryminogennych.

Znikomy wpływ na przestępczość mieli cudzoziemcy. Obywatele innych państw byli podejrzanymi o dokonanie 26 przestępstw (tj. 0,09% ogółu przestępstw), w tym 15 drogowych. W 2 przypadkach stali się pokrzywdzonymi w wyniku przestępstwa. Wśród sprawców przestępstw dominowali obywatele: Niemiec (5), Czech (5).

.          Z ogółu stwierdzonych w województwie przestępstw 30,3% (9067) popełniono na terenach wiejskich. Zdecydowanie najczęściej miejscem przestępstwa było miasto Opole, gdzie stwierdzono 18,5% ogółu przestępstw (5547).

2. Przestępczość kryminalna

W uznawanej za najbardziej dokuczliwą społecznie przestępczości kryminalnej odnotowano spadek dynamiki przestępstw stwierdzonych – 95.4%.

Sytuację w przestępczości kryminalnej przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj

przestępstwa

Dochodzenia i śledztwa wszczęte

Przestępstwa

stwierdzone

Dochodzenia i śledztwa zakończone

Przestępstwa

wykryte

2011

2012

wsk.dyn.

2011

2012

wsk.dyn.

2011

2012

wsk.dyn.

2011

wsk.wyk.

2012

wsk.wyk

Zabójstwo

14

14

100,0

10

17

170,0

11

19

172,7

10

100,0

16

88,9

Uszczerb. na zdrow.

464

505

108,8

426

445

104,5

597

598

100,2

385

90,2

401

90,1

Bójka lub pobicie

308

280

90,9

316

264

83,5

365

368

100,8

249

78,8

200

75,5

Zgwałcenia

50

47

94,0

38

24

63,2

70

52

74,3

31

81,6

19

79,2

Ustawa o przeciwdziałaniunarkom.

498

499

100,2

1624

1049

113,9

642

673

104,8

1555

95,8

1779

96,2

Rozbój i wymusz. rozbójnicze

258

226

87,6

340

271

79,7

315

281

89,2

266

77,6

223

81,1

Kradzież z włamaniem

3147

3023

96,1

3770

3801

100,8

3234

3085

95,4

1462

37,1

1528

39,1

Kradzież cudz. rzeczy

5346

5744

107,7

5850

6426

109,8

5470

5951

108,8

2515

41,2

2665

40,8

w tym samochodów

233

187

80,3

234

381

162,8

237

184

77,6

64

27,1

240

62,8

Oszust. o char. krym.

686

646

94,2

601

580

96,5

621

648

104,3

403

66,6

434

73,1

Fałsz. o char. krym.

501

491

98,0

644

596

92,5

592

579

97,8

443

68,3

414

69,2

 

W grupie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu nastąpił spadek dynamiki przestępstw stwierdzonych o 6,6%, przy niewielkim spadku wykrywalności do 84,7% (w 2011 r. – 85,6 %).

Liczba zabójstw wzrosła (do17), wskaźnik wykrywalności wyniósł 88,9 %.

W przypadku zgwałcenia stwierdzono niższą o 36,8% dynamikę przestępstw stwierdzonych, przy spadku wykrywalności o 2,4% (79,2%).

W grupie bójka lub pobicie odnotowano spadek przestępstw stwierdzonych (83,5 %), przy spadku wykrywalności o 3,3 % do poziomu 75,5 %.

            W grupie przestępstw kryminalnych przeciwko mieniu odnotowano spadeki o 1,2% przestępstw stwierdzonych, przy niewielkim spadku wykrywalności o 1,6 % do poziomu 51,3 %.

Stwierdzono o 20,3 % mniej rozbojów i wymuszeń rozbójniczych, przy wzroście ich wykrywalności o 3,5 % do poziomu 81,1 %.

Głównym przedmiotem przestępstwa w przypadku rozboju, wymuszenia i kradzieży rozbójniczej najczęściej były: pieniądze (143 przypadki), telefony komórkowe (54).Miejsca lub obiekty najbardziej zagrożone rozbojem, wymuszeniem i kradzieżą rozbójniczą to: ulica, droga, (113), szkoła, internat, akademik (26).

W kategorii kradzieży z włamaniem – nieznacznie wzrosła ilość przestępstw stwierdzonych o 0,8%, przy wzroście wykrywalności o 2,0% do poziomu 39,1%.

Głównym przedmiotem przestępstwa w przypadku kradzieży z włamaniem były najczęściej: sprzęt rtv i agd (445), pieniądze (303), artykuły budowlane (302), paliwo (237), metale kolorowe (180).

Miejsca i obiekty najbardziej zagrożone kradzieżami z włamaniem to: budynki mieszkalne, w tym piwnice, komórki i strychy (1286), obiekty handlowe (363), samochody (359).

W odniesieniu do kradzieży cudzej rzeczy nieznacznie spadła wykrywalność o 0,4% (40,8%), przy wzroście ilości przestępstw stwierdzonych (dynamika 109,8%).W tej kategorii 51,1% ogółu spraw zakończonych stanowiły drobne kradzieże, o stratach jednostkowych do 1000 zł.

Ich masowość wynika przede wszystkim z faktu umożliwiania potencjalnym sprawcom łatwego dostępu do mienia. Sprawcy kradzieży niejednokrotnie wykorzystują niedbalstwo, lekkomyślność czy roztargnienie właściciela rzeczy.

Głównym przedmiotem przestępstwa w przypadku kradzieży były najczęściej: pieniądze (820), telefony komórkowe (676), rowery (455).

Miejsca lub obiekty najbardziej zagrożone kradzieżami to: budynki mieszkalne (1046), ulica, droga, park, las (982), obiekty handlowe (950).

W 2012 r. nastąpił wzrost przestępstw stwierdzonych kradzieży samochodów o 62,8%, przy wzroście wykrywalności o 35,7% do poziomu 62,8%.

            Osobnego omówienia wymagają przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Charakteryzują się one tym, iż ich wykrycie to efekt praktycznie wyłącznie inicjatywy policjantów, gdyż nie ma tutaj klasycznego zawiadomienia o przestępstwie, a diler i jego klient nie są zainteresowani ujawnieniem procederu. W 2012 r. stwierdzono 1849 (2011 r. – 1624) – dynamika 113,9%.

3. Przestępczość gospodarcza

            W ocenianym okresie jednostki organizacyjne Policji województwa opolskiego wszczęły 1714 postępowań o przestępstwa gospodarcze (dynamika 101,6%), ujawniając 3653 przestępstw tj. o 29,1% mniej (2011r. – 5149). Wskaźnik wykrywalności wyniósł 93,8 %.

Działania pionu do zwalczania przestępczości gospodarczej ukierunkowane były przede wszystkim na ujawnianie przestępstw:

-        korupcyjnych w sferze gospodarczej i urzędniczej,

-        naruszeń praw autorskich i znaków towarowych,

-        komputerowych, w tym w związku z funkcjonowaniem systemów bankowych kart płatniczych,

-        oszustw i wyłudzeń w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym, obrocie leasingowym i na szkodę państwowych funduszy celowych,

-        wyłudzeń zwrotu podatku VAT,

-        nielegalnego obrotu towarami objętymi podatkiem akcyzowym,

-        nielegalnego wytwarzania i rozprowadzania paliw płynnych.

W odniesieniu do podstawowych kategorii sytuacja przedstawia się następująco:

-        przestępstwaprzeciwko obrotowi gospodarczemu – dynamika wszczęć 90,4%, dynamika przestępstw stwierdzonych 79,0 %, wykrywalność 92,1 %,

-        przestępstwa z kodeksu karnego skarbowego– dynamika wszczęć 20,0%, dynamika przestępstw stwierdzonych 37,5 %, wykrywalność 100,0 %,

-        oszustwo o charakterze gospodarczym– dynamika wszczęć 121,4%, dynamika przestępstw stwierdzonych 82,4 %, wykrywalność 90,8 %,

-        fałszerstwo o charakterze gospodarczym– dynamika wszczęć 82,7%, dynamika przestępstw stwierdzonych 49,7 %, wykrywalność 97,8 %.

W ubiegłym roku wszczęto 87 postępowań o przestępstwa korupcyjne (dynamika 72,5%), w wyniku których stwierdzono 137 przestępstw (dynamika 44,8%), przy wykrywalności sprawców – 100,0%.

.

II. BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

 

W zeszłym roku stwierdzono 5477 przestępstw drogowych, z czego 5018 to prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym, czyli przestępstwo z art. 178a kk. W 2011 r. ujawniono 5091 nietrzeźwych kierujących. Te liczby nie zawierają osób, które prowadziły pojazd w stanie po użyciu alkoholu (do 0,5 promila alkoholu we krwi), gdyż takie zachowanie jest wykroczeniem z art. 87 kw, a nie przestępstwem. Wykrywalność przestępstw drogowych wyniosła 99,5 %.

W wyniku prowadzonych działań policjanci zatrzymali ogółem 4702 (2011 r. - 5141) kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości (art. 178a § l i 2 kk) i 958 (w 2010 r. - 972) w stanie po użyciu alkoholu (art. 87 § l i 2 kw). Ponadto policjanci ruchu drogowego przepracowali:

-         16133 godziny przy obsłudze zdarzeń drogowych,

-         2111,5 godziny przy zabezpieczeniu imprez,

-         892,5 godzin przy wykonywaniu pilotaży i innych zdarzeniach specjalnych,

-         355 godzin w ramach spotkań dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W czasie wykonywanych służb policjanci ruchu drogowego oprócz ujawnionych wykroczeń:

-         zatrzymali 1197 praw jazdy (mniej o 127),

-         zatrzymali 9774 dowody rejestracyjne (mniej o 1434),

-         ujawnili 5 poszukiwanych pojazdów (mniej o 1),

-         ujawnili 83 poszukiwane osoby (mniej o 11),

-         zatrzymali 123 sprawców przestępstw na gorącym uczynku (mniej o 73),

-         skierowali 245 wniosków w sprawie miejsc niebezpiecznych na drogach (mniej o 18).

 

Główne problemy w ruchu drogowym wiążą się ze stale wzrastającą liczbą pojazdów i słabą infrastrukturą drogową. Policja nie ma wpływu na stan i gęstość dróg, jednakże inspiruje zarządców dróg do wprowadzania konkretnych rozwiązań komunikacyjnych w miejscach uznanych za najbardziej zagrożone. Nieprzerwanie prowadzona jest wśród dzieci i młodzieży edukacja z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach. W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach Policja, poza kontrolami, w pełni wykorzystuje posiadany sprzęt do pomiaru prędkości (radary ręczne, fotoradary, wideorejestratory), inspiruje władze samorządowe do instalowania masztów fotoradarowych, organizuje wzmożone działania na terenie kolejnych powiatów, ukierunkowane na ujawnianie kierujących niestosujących się do ograniczeń prędkości. Podjęto działania aktywizujące policjantów do ujawniania wykroczeń polegających na niestosowaniu pasów bezpieczeństwa oraz przeprowadzono w tym celu kampanię medialną, propagującą ich stosowanie.

 

 

III. PRZESTĘPCZOŚĆ W POWIATACH

 

Poszczególne komendy powiatowe i miejska Policji osiągnęły wyniki zbliżone do osiągniętych w 2011 r.. Wzrost skuteczności pracy Policji odnotowano w 7 jednostkach terenowych.

Szczegółowo przestępczość i wykrywalność ogólną w poszczególnych powiatach obrazuje poniższa tabela:

 

 

Nazwa

Doch. i Śledztwa

Przestępstwa

Wykrywalność

Lp.

jednostki

wszczęte

stwierdzone

wykryte

% wykrycia

 

Policji

2011

2012

wsk.dyn.

2011

2012

wsk.dyn.

2011

2012

2011

2012

1.      

KPP Brzeg

2470

2453

99,3

3281

2873

87,6

2646

2254

81,0

77,3

2.      

KPP Głubczyce

1128

1017

90,2

1215

1050

86,4

992

800

80,1

75,3

3.      

KPP K-Koźle

2554

2539

99,4

3089

2856

92,5

1988

1769

64,0

61,3

4.      

KPP Kluczbork

1742

1656

95,1

1815

1906

105,0

1442

1575

79,0

81,9

5.      

KPP Krapkowice

1252

1258

100,5

1833

1730

94,4

1548

1431

83,6

82,2

6.      

KPP Namysłów

1100

1021

92,8

1592

1044

65,6

1410

826

87,3

79,0

7.      

KPP Nysa

4154

3906

94,0

5265

4372

83,0

4121

3250

77,1

73,5

8.      

KPP Olesno

1405

1301

92,6

2320

2603

112,2

2077

2341

88,6

89,6

9.      

KMP Opole

7368

7972

108,2

7639

8196

107,3

4503

4553

57,1

55,0

10. 

KPP Prudnik

1181

1228

104,0

1338

1494

111,7

1112

1231

82,4

81,8

11. 

KPP Strzelce Op.

1537

1481

96,4

1968

1785

90,7

1532

1391

77,6

77,2

                         

 

 

IV. WYKROCZENIA

Policjanci garnizonu opolskiego ujawnili ogółem 264086 wykroczeń, przy 273416 ujawnionych w 2011 r. (spadek o 3,4 % ), z czego:

-     wobec sprawców wykroczeń zastosowano środki oddziaływania pozakarnego tzw. pouczenie w 2012 roku – 101308 (w 2011 r.- 113700, spadek o 10,8 % ),

-     w postępowaniu mandatowym ukarali w 2012 roku - 146990 sprawców wykroczeń (w 2011 r.- 143908, wzrost o 2,1% ),

-     skierowali do sądów wniosków o ukaranie w 2012 roku - 7987 (w 2011 r –8688 , spadek o 8,1 % ).

Z ujawnionych wykroczeń:

-     183200 to czyny skierowane przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym ( 2011 roku - 205181, spadek o 10,7 %),

-     13079 to czyny skierowane przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu ( 2011 roku – 13950, spadek o 6,2 %),

-     10682 to czyny skierowane przeciwko mieniu (2011 r. – 12458 ), spadek o 14,2 %),

-     9626 to czyny skierowane przeciwko urządzeniom użytku publicznego (2011 r. 9839 ), spadek o 2,2 %).

 

 

V. ZAPOBIEGANIE PRZESTĘPCZOŚCI I WYKROCZENIOM

1. Zapobieganie przestępczości kryminalnej.

Jednym z głównych zadań stawianych przed Policją jest inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym przy współdziałaniu w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. Działania realizowano w ramach następujących programów:

-           Narodowy program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2011 – 2015,

-           Krajowy program przeciwdziałania narkomanii na lata 2011-2016,

-           Krajowy plan działań przeciwko handlowi ludźmi na lata 2011-2012,

-           Krajowy program zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV na lata 2012-2016,

-           Krajowy program zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży,

-           Krajowy Program na Rzecz Ofiar Przestępstw na lata 2009 – 2013

-           Narodowy plan działań na rzecz dzieci i młodzieży 2004-2012 „Polska dla dzieci”,

-           Program „ Razem Bezpieczniej”, w tym panele dotyczące:

·        Bezpieczeństwa w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania,

·        Przemocy w rodzinie,

·        Bezpieczeństwa w szkole,

·        Bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej,

·        Bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

·        Bezpieczeństwa w działalności gospodarczej,

·        Ochrony dziedzictwa narodowego.

Ukierunkowane one były na przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii, przemocy w rodzinie, subkulturom młodzieżowym, bezdomności, żebractwu, przemocy wobec dzieci i młodzieży, przemocy rówieśniczej.

Policjanci na bieżąco podejmowali działania prewencyjne i profilaktyczne, szczególnie w ramach wojewódzkiego programu „Bezpieczne dziś – bezpieczne jutro”, realizowali działania mające na celu zapobieganie patologii i demoralizacji, zapobieganie przestępczości i demoralizacji wśród dzieci i młodzieży, a także działania skierowane do osób dorosłych, w tym szczególnie do seniorów. W tym zakresie wydane zostały przez Wydział Prewencji liczne publikacje profilaktyczne, skierowane do dzieci i młodzieży, dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Dzięki środkom finansowym pozyskanym z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu ( 38 000 zł) oraz we współpracy z Fundacją Pro Lege opublikowano i rozkolportowano książeczki adresowane do dzieci, młodzieży oraz dorosłych dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa: „Pierwszaki” – 10 000 egzemplarzy, „Bezpieczny przedszkolak” – 11 000 egzemplarzy, „Dziewiątka” – 10 000 egzemplarzy, „Bezpieczny rowerzysta” – 3000 egzemplarzy. W ramach wsparcia finansowego z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu zakupiono 150 sztuk policyjnych maskotek „Policuś” oraz 11 sztuk alkogoogli, które otrzymały wszystkie komendy powiatowe Policji województwa opolskiego z przeznaczeniem do prowadzenia działań profilaktycznych z młodzieżą i dorosłymi. Książeczki i materiały profilaktyczne do szkół trafiają za pośrednictwem policjantów, głównie dzielnicowych, specjalistów ds. nieletnich i prewencji kryminalnej oraz funkcjonariuszy ruchu drogowego, którzy wykorzystują je w trakcie spotkań z dziećmi, organizowanych w szkołach i świetlicach szkolnych, dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Często wykorzystywane są także przez wychowawców i nauczycieli, a także rodziców w codziennej edukacji dzieci.

.

 

W ramach programu Opolskiego Zintegrowanego Systemu Działań Profilaktycznych Skierowanych do Dzieci Młodzieży „Bezpieczne dziś – bezpieczne jutro” jednostki garnizonu opolskiego realizują następujące akcje profilaktyczne: „Bezpieczny Przedszkolak”, „Dziewiątka”, „Bezpieczny Rowerzysta”, „Pierwszaki”, „Bezpieczny Senior”. Zrealizowano akcje ogólnokrajowe „Bezpieczne ferie”, „Dzień wagarowicza”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczna droga do szkoły”, a z informacji przekazanych po ich zakończeniu przez komendy powiatowe/miejską Policji wynika, że były ukierunkowane na zapobieganie zagrożeniom występującym na lokalnym terenie i dostosowane do potrzeb społecznych. Ponadto prowadzono spotkania z dziećmi i młodzieżą pod kątem cyberprzestępczości i bezpieczeństwa w sieci.

.

Wydział Prewencji KWP w Opolu wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Ostrawie i Urzędem Marszałkowskim w Opolu, przygotował i zrealizował projekt pn. „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości narkotykowej – współpraca transgraniczna”, w ramach środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Głównym celem projektu była poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym młodzieży i małoletnich na pograniczu Euroregionu Pradziad, wzmocnienie współpracy Policji polskiej i czeskiej w zakresie zapobiegania zjawisku narkomanii, zwalczanie przestępczości związanej z używaniem i handlem narkotykami, przeciwdziałanie nowym „trendom” w przestępczości narkotykowej związanym z produkcją i wytwarzaniem narkotyków oraz zwiększającą się „turystyką narkotykową”, a także zawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami, które w praktyce zajmują się problematyką uzależnień i ich skutkami. W dwudniowym seminarium i warsztatach udział wzięli policjanci zajmujący się problematyką przestępczości narkotykowej zarówno po stronie polskiej jak i czeskiej oraz pracownicy i wolontariusze z organizacji pozarządowych pracujący na co dzień z osobami, które miały kontakt z narkotykami (łącznie 74 osoby).

 

Rok 2012 był kolejnym już rokiem kontynuacji Rządowego programu “Bezpieczna i przyjazna szkoła” wdrożonym na lata 2008-2013, w ramach którego Komenda Wojewódzka Policji w Opolu wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu w okresie X - XII 2012 r. zrealizowała na terenie województwa opolskiego projekt pn. „ Reaguj i żyj bezpiecznie”. Miał on między innymi na celu budowanie świadomości społecznej w zakresie współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa publicznego oraz promowanie i wdrażanie rozwiązań, narzędzi zwiększających bezpieczeństwo przestrzeni publicznych, w którym priorytetowym zadaniem jest osiągnięcie rzeczywistej poprawy stanu bezpieczeństwa uczniów w szkołach i ograniczenia zjawisk patologicznych.

 

Ponadto policjanci są członkami komisji ds. bezpieczeństwa. W oparciu o zawarte porozumienia, prowadzone kampanie z lokalnymi samorządami, współpracowano ze strażami gminnymi i miejskimi, SOK-iem (w zakresie bezpieczeństwa na obszarach kolejowych), Kuratorium Oświaty w Opolu, Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim, Fundacją Pro Lege oraz innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

Dzielnicowi prowadzili spotkania z księżmi, podczas których m.in. propagowali nowoczesne środki monitoringu, wspólnie dokonywali lustracji obiektów sakralnych, wskazując słabe punkty np. wadliwie zamontowane zabezpieczenia, zbyt gęsto posadzona roślinność (iglaki, drzewa) ułatwiające ewentualnym przestępcom działanie.

 

2. Zapobieganie przestępczości i demoralizacji nieletnich oraz przemocy w rodzinie.

W roku 2012 r. ujawniono 436 nieletnich pod wpływem alkoholu (2011 roku – 371), a 14 pod wpływem narkotyków (2011 roku – 29). Nieletnich sprawców czynów karalnych odnotowano 1007 ( w 2011 roku-1141), a czynów karalnych 1346 ( w 2011 roku -1472).

W chwili popełnienia przestępstwa 60 nieletnich było w stanie nietrzeźwym (2011 roku – 83), natomiast nie ujawniono nieletnich w stanie po użyciu narkotyków ( 2011 roku - 0). W Policyjnej Izbie Dziecka KMP w Opolu zatrzymano 220 nieletnich. (W 2011 roku-117 nieletnich)

Działania profilaktyczne w stosunku do dzieci i młodzieży realizowane były głównie w formie pogadanek i spotkań oraz spotkań z gronem pedagogicznym, rodzicami i opiekunami. Organizowano festyny i konkursy. W rejonach szkół i lokali rozrywkowych prowadzono działania prewencyjne.

W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowano procedurę „Niebieskiej Karty”. Liczba wypełnionych formularzy „ Niebieska Karta A” – 1466 ( 2011 rok – 2054 ). Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą – 1955 ( 2011 rok – 2943 ). Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie – 1482 ( 2011 rok – 2078 ). Liczba zatrzymanych osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie 565 ( 2011 rok – 902 ). Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie będących pod wpływem alkoholu- 877 ( 2011 rok -1269 ).

 

3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach realizacji programu „Razem Bezpieczniej", Wydział Ruchu Drogowego KWP w Opolu w 2012 roku zrealizował następujące przedsięwzięcia:

 

„Zwiększenie liczby i aktywności patroli policyjnych na drogach".

W każdym miesiącu organizowano wzmożone działania policjantów ukierunkowane na:

–      ujawnianie kierujących przekraczających dozwolone prędkości jazdy - akcja „PRĘDKOŚĆ",

–      przestrzegano zakazu kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu - działania „ALKOHOL I NARKOTYKI", „NARKOTYKI", „TRZEŹWY PORANEK", „DYSKOTEKA",

–      egzekwowano od pieszych i rowerzystów znajomość przepisów ruchu drogowego oraz właściwych relacji pomiędzy nimi, a kierującymi pojazdami silnikowymi – działania „NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO",

–      w działaniach organizowanych na terenie podległych KPP uczestniczyli policjanci ruchu drogowego wspierani policjantami z SPPP KWP Opole oraz Wydziału Konwojowego KWP Opole.

–      w ramach „DYNAMICZNEGO NADZORU NAD RUCHEM DROGOWYM" policjanci pełnili służbę pojazdami wyposażonymi w wideo rejestratory, poruszali się na wyznaczonych trasach przebiegających przez tereny sąsiadujących jednostek policji. Harmonogram pracy uwzględniał zapewnienie nadzoru na ruchem oraz wymuszoną obecność na głównych ciągach komunikacyjnych województwa.

–      w okresach wzmożonego ruchu na drogach prowadzono działania zmierzające do eliminowania zachowań patologicznych w ruchu drogowym - działania „BEZPIECZNY WEEKEND", „BEZPIECZNE FERIE", „BEZPIECZNE WAKACJE", „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY", „BEZPIECZNA TRASA".

 

„Usprawnienie działań z zakresu kontroli technicznej pojazdów", „ Intensyfikacja kontroli przewoźników".

–      cyklicznie prowadzono działania pn. „BUS", których celem było ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości występujących w przewozie osób, szczególnie dzieci i młodzieży,

–      cyklicznie prowadzono działania pn. „TRUCK", których celem było ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości związanych z wykonywaniem transportu drogowego osób i rzeczy,

 

 

„Edukacja w celu kształtowania świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego".

 

Policjanci ruchu drogowego wspierani policjantami prewencji prowadzili na terenach szkół podstawowych oraz przedszkoli przy współpracy z dyrektorami i pedagogami szeroko pojętą edukację na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym najmłodszych.( nadzór nad konkursami BRD).

W ramach akcji „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY" policjanci ruchu drogowego przeprowadzali kontrole właściwego oznakowania przejść dla pieszych, kontrolę respektowania zasad i przepisów ruchu drogowego przez kierujących i pieszych w rejonach szkół i przedszkoli. Uczestniczyli w spotkaniach profilaktycznych z uczniami młodszych klas i ich rodzicami.

Policjanci ruchu drogowego przy współpracy ze Strażą Ochrony Kolei uczestniczyli w działaniach, na rzecz poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych w ramach kampanii „BEZPIECZNY PRZE JAZD. ZATRZYMA J SIĘ I ŻYJ" .

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w 2012 roku, wziął czynny udział przy organizacji kolejnego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz Turnieju Motoryzacyjnego.

Wydział promował również bezpieczeństwo wśród młodzieży wiejskiej, poprzez udział w turnieju wiedzy o BHP w rolnictwie.

Przeprowadzono działanie we współpracy ze:

1.    Statoil Polska pod hasłem „Bezpieczeństwo dziecka na drodze". Działania te miały na celu propagowanie zasad bezpiecznego poruszania się dzieci po drogach i noszenia przez nie elementów odblaskowych (KPP Kluczbork, KPP Prudnik, KMP Opole),

2.    Spółką PKP Polskie Linie Kolejowe przy współpracy z Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz z Strażą Ochrony Kolei w Opolu, pn. BEZPIECZNY PRZEJAZD - „Zatrzymaj się i żyj” (KPP Strzelce Opolskie, KMP Opole, KPP Namysłów, KPP Nysa, KPP Kluczbork),

3.    Spółką PKP Polskie Linie Kolejowe, Biurem Ruchu Drogowego KGP działania profilaktyczno-edukacyjne pn. „BEZPIECZNY PONIEDZIAŁEK’. Celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w rejonach przejazdów kolejowych.

4.    Publicznym Gimnazjum w Białej w dniu 19.05.2012 r. XXXIV Wojewódzki Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

.

 

VI. INNE DZIAŁANIA SŁUŻB POLICYJNYCH

 

W zakresie prewencji szczególną uwagę przywiązywano do zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez o charakterze masowym. Zabezpieczono 205 imprez masowych, 60 zgromadzeń publicznych. W roku 2012 Sztab Policji nadzorował zabezpieczenie ogółem 205 imprez (w formie operacji lub akcji policyjnej), w tym:

–      120 o charakterze sportowym

–      85 o charakterze muzycznym i kulturalnym

W czasie ich trwania nie odnotowano zbiorowych zakłóceń porządku publicznego. Jednakże w trakcie przemieszczania się kibiców pociągiem rejsowym w dniu 28.08.2012 r., w obrębie Zdzieszowic, po zatrzymaniu pociągu grupa kibiców Górnika Zabrze usiłowała doprowadzić do bijatyki z kibicami Piasta Gliwice jadącymi na mecz do Swinoujścia. Kibice Piasta opuścili pociąg i obrzucili policjantów SPPP w Opolu kamieniami. W wyniku właściwej postawy policjantów i oddaniu salwy z broni gładkolufowej udaremniono ustawkę.

W analizowanym okresie odnotowano 8 fałszywych informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego oraz ujawniono łącznie 332 niewybuchy.

 

Policja wykonała 4013 konwojów (2011 r. – 3503), w trakcie których konwojowano 5095 osób (2011 r. – 4689). Podczas realizacji konwojów przejechano 382052 km.(w 2011 r. - 369007 km.). Nie wykonano 857 (w 2011 r. – 797) konwojów z przyczyn niezależnych od Policji. Policjanci Wydziału konwojowego KWP przepracowali 3682 godzin w służbach patrolowych ( w 2011 r. – 3193).

 

W zakresie działania służby prewencyjnej pozostaje także zapewnienie bezpieczeństwa na wodach powszechnie dostępnych. W tym celu powoływano w okresie letnim sezonowe ogniwa służby wodnej nad największymi zbiornikami wodnymi (Jeziora: Turawskie, Otmuchowskie, Nyskie).

 

Na Opolszczyźnie funkcjonuje Laboratorium Kryminalistyczne oraz komórki techniki kryminalistycznej. Służący w nich policjanci odpowiedzialni są za zabezpieczanie śladów kryminalistycznych i wydawanie ekspertyz, wymagających wiedzy specjalistycznej. W 2012 r. wykonano 1392 (2011 r. - 1644) ekspertyzy kryminalistyczne oraz 457 (2011 r. – 550) sprawdzeń śladów linii papilarnych w systemie AFIS.

W zakresie poszukiwań i identyfikacji w 2012 r. policjanci zatrzymali lub ustalili miejsce pobytu 1688 osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, rejestrując 2212 osób poszukiwanych. Odnaleźli 653 osoby zaginione. Zidentyfikowali 4 osoby oraz 12 zwłok o nieustalonej tożsamości.

 

Komendant Wojewódzki Policji jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych oraz postanowień na mocy licznych ustaw np. o broni i amunicji, o ochronie osób i mienia, o usługach detektywistycznych, o cudzoziemcach, o obywatelstwie polskim, o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Niezależnie od wydawania decyzji Komendant Wojewódzki Policji sprawuje nadzór

i kontrolę nad szeregiem podmiotów gospodarczych - świadczących usługi w zakresie ochrony osób i mienia, formacjami ochronnymi, strażą ochrony kolei, strażą leśną, łowiecką itp. - w szczególności w zakresie uzbrojenia tych formacji. Prowadzi również nadzór w zakresie ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie, znajdujących się w ewidencji prowadzonej przez Wojewodę. Zadania z tego zakresu dla Komendanta Wojewódzkiego Policji określone są w ponad 20 ustawach.

Na podstawie przepisów o ochronie osób i mienia: wydano 366 decyzji ( w tym: wydanie licencji pracownika ochrony 101, odmowa wydania licencji - 75 inne decyzje - 190).

Przeprowadzono 4 egzaminy dla ubiegających się o licencję pracownika ochrony pierwszego i drugiego stopnia- w których uczestniczyło 176 osób.

W ramach nadzoru przeprowadzono 8 kontroli koncesjonowanych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie ochrony osób i mienia oraz wewnętrznych służb ochrony oraz 12 obiektów, obszarów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.

Nie przeprowadzono kontroli podmiotów posiadających broń. Zrealizowano 18 kontroli magazynów broni w podmiotach świadczących usługi w zakresie ochrony osób i mienia.

W 2012 r. Policja nie wydalała cudzoziemców. Sporządzono 511 opinii o cudzoziemcach ubiegających się o zezwolenie na zamieszkanie w RP na pobyt czasowy, 51 opinii o cudzoziemcach ubiegających się o zezwolenie na osiedlenie się, 17 opinii w sprawie pobytu rezydenta długoterminowego, 55 opinii w sprawie zarejestrowania pobytu cudzoziemca na terenie RP, 45 opinii w sprawie nadania obywatelstwa polskiego, 0 opinii w sprawie zmiany zrzeczenia się obywatelstwa polskiego.

Na podstawie przepisów o broni: wydano 179 decyzji zezwalających na posiadanie broni myśliwskiej oraz 5 decyzje zezwalające na posiadanie broni palnej bojowej wydano 72 decyzji cofających pozwolenie na broń myśliwską, oraz 44 decyzji cofających pozwolenie na broń gazową oraz 2 decyzji cofających pozwolenie na broń bojową, wydano 12. decyzji zezwalających na posiadanie broni sportowej oraz 9 decyzji cofających pozwolenie na broń sportową, przyjęto do depozytu 114 szt. broni, wydano 676 zaświadczeń uprawniających do zakupu broni.

 

VII. OPOLSZCZYZNA NA TLE KRAJU

Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w województwie opolskim, uwzględniając dane statystyczne i wyniki badań opinii społecznej należy ocenić dobrze.

Dobre efekty w walce z przestępczością przekładają się na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Z V edycji Polskich Badań Przestępczości przeprowadzonych przez firmę 4P Research Mix wynika, że Policja na Opolszczyźnie cieszy się wysokim zaufaniem społecznym – 77,7% respondentów uważa, że opolska Policja jest skuteczna w walce z przestępczością. Dobre oceny pracy Policji wystawiło 77,3% ankietowanych. „Poczucie bezpieczeństwa po zmroku w okolicy miejsca zamieszkania” deklaruje 87,7 % mieszkańców Opolszczyzny. Wyrażone przez uczestników badania oceny plasowały województwo opolskie w czołówce krajowej i były podobne do wyników badań przeprowadzonych w latach poprzednich. Policja postrzegana jest jako formacja skuteczna, dobrze realizująca swoje zadania, zarówno w wymiarze ogólnym, jak i ściśle lokalnym. Duża w tym zasługa samorządów, z którymi współpraca układa się bardzo dobrze.

 

Wykrywalność sprawców przestępstw na Opolszczyźnie i w kraju w 2012 r.

 

 

Przestępstwa

Opolszczyzna

dane w %

Polska

dane w %

Miejsce

w kraju*

Ogółem, w tym:

71,0

67,8

VII

kryminalne, w tym:

58,0

56,5

X

bójki i pobicia

75,5

81,5

XV

rozboje

81,1

78,9

VII

kradzieże

40,8

33,5

III

kradzieże samochodów

62,8

24,2

I

włamania

39,1

33,9

VI

*Miejsce spośród 17 Komend Wojewódzkich Policji, gdyż Komenda Stołeczna Policji obsługująca stolicę

 i przyległe powiaty działa na prawach KWP

 

 

Metryczka

Data publikacji : 27.03.2013
Data modyfikacji : 31.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Henryk Głąb Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Opolu
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Dryszcz Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Brzezińska
do góry