Niepodatkowe należności o charakterze publiczno-prawnym - KWP w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Niepodatkowe należności o charakterze publiczno-prawnym

„Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności o charakterze publiczno- prawnym

Zgodnie z art. 36 ust. 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Komenda Wojewódzka Policji w Opolu informuje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno- prawnym……(wskazanie udzielonych umorzeń - informacja co kwartał będzie aktualizowana).

Udzielanie ulg w spłacie niepodatkowych należności o charakterze publiczno- prawnym

Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), organem pierwszej instancji właściwymi do przeprowadzania postępowania administracyjnego i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie udzielenia ulgi w spłacie niepodatkowych należności o charakterze publiczno- prawnym jest Komendant Wojewódzki Policji w Opolu.

Wnioski o udzielenie ulgi w spłacie niepodatkowych należności o charakterze publiczno- prawnym należy składać osobiście bądź listownie na adres:

 

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

ul. Korfantego 2

45-077 Opole

 

Wniosek powinien zawierać:

-  Imię i  nazwisko wnioskodawcy (dłużnika)

- Adres jego zamieszkania

- Wskazanie kwoty zobowiązania i z jakiego tytułu powstało

-  Określenie wnioskowanej formy ulgi (częściowe lub w całości umorzenie/odroczenie spłaty/ rozłożenie należności na raty)

-  Uzasadnienie wniosku

-  Własnoręczny podpis wnioskodawcy

-  Wskazanie adresata (Komendant Wojewódzki Policji w Opolu) 

 

Jeżeli dłużnik działa przez pełnomocnika, należy wskazać go we wniosku, przygotować pełnomocnictwo (oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo potwierdzony jego odpis przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego).

Opłata Skarbowa 

Za czynność urzędową polegającą na wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie udzielenia ulgi w spłacie niepodatkowych należności o charakterze publiczno- prawnym wymagana jest opłata skarbowa w kwocie   

10,00 zł, którą należy uiścić w dniu złożenia wniosku a jej dowód dołączyć do wniosku.

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miasta Opola:

Nr rachunku bankowego Bank Millenium SA 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 – rachunek opłaty skarbowej

z tytułem „Wydanie Decyzji KWP w Opolu”, natomiast w rubryce nazwa odbiorcy należy podać „ Urząd Miasta w Opolu”.

W/w opłatę skarbową należy także uiścić od udzielonego pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł, opłatę taką należy uiścić na rachunek Urzędu Miasta w Opolu, w tytule należy wskazać iż, jest to opłata skarbowa od pełnomocnictwa.

 

Uwaga! Numer rachunku bankowego Urzędu Miasta w Opolu należy uprzednio zweryfikować na stronie internetowej : bip.um.opole.pl 

 

Informujemy, iż można skorzystać z ustawowego zwolnienia z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji w sprawie udzielenia ulgi w spłacie niepodatkowych należności o charakterze publiczno- prawnym, jeżeli do wniosku dołączy się zaświadczenie wydane przez właściwy miejscowo ośrodek pomocy społecznej, o  korzystaniu z jego świadczeń z powodu „ubóstwa”.

Nadto dłużnik może się zwrócić odrębnym pismem do Urzędu Miasta w Opolu o umorzenie opłaty skarbowej, zaś o złożeniu takiego wniosku powinien poinformować organ prowadzący postępowania administracyjne tj. Komendę Wojewódzką Policji w Opolu.

 

Oświadczenie o sytuacji finansowej i stanie majątkowym dłużnika

Organ wydający decyzję o udzieleniu ulgi w spłacie niepodatkowych należności o charakterze publiczno- prawnym będzie opierał się na materiale dowodowym przedstawionym przez dłużnika. W celu udokumentowania obecnej sytuacji życiowej (majątkowej, finansowej, rodzinnej i zdrowotnej) można skorzystać z załączonego formularza „Oświadczenie o sytuacji finansowej i stanie majątkowym dłużnika”, który powinien być rzetelnie wypełniony i podpisany, a następnie odesłany do tut. organu wraz z materiałem dowodowym. Na wyszczególnione w załączonym formularzu pytania, należy podać jednoznaczną odpowiedź, wpisując we właściwe pole np. : „nie posiadam nieruchomości”  lub „posiadam nieruchomość w postaci domu mieszkalnego”, bądź „posiadam dom, działkę budowlaną”. Zaznaczamy, że wpisanie wyrazów „nie dotyczy”, „nie” lub pozostawienie pustego pola, bądź postawienie kreski, będzie uznane jako odmowa złożenia oświadczenia w tym zakresie.

Odesłanie wypełnionego formularza „Oświadczenie o sytuacji finansowej i stanie majątkowym dłużnika”, nie zwalnia dłużnika z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej.

Formularz „Oświadczenie o sytuacji finansowej i stanie majątkowym dłużnika” – do pobrania.

 

Podstawa prawna:

- art. 60 pkt 7, art. 61 ust. 1 pkt 1, art. 64 ust. 1 pkt 2 lit a i b, art. 66, art. 67  Ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870
z późn. zm.) 

- art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 i 4, oraz ust. 2, art. 7 pkt 5, art. 8 ust. 1, art. 12, Część I, pkt 53 i Część IV, poz. 1 załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016 r. poz. 23. z późn. zm.)

-Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2017 r. poz. 201,z późn. zm.) -  odpowiednie stosowanie przepisów Działu III

 

Metryczka

Data publikacji : 26.07.2017
Data modyfikacji : 17.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Finansów KWP w Opolu
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Obacz Wydział Prezydialny i Komunikacji Społecznej KWP w Opolu
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Obacz
do góry