Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2010 roku przez Wydział Kontroli KWP w Opolu - Kontrole - KWP w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2010 roku przez Wydział Kontroli KWP w Opolu

I. Organizacja Wydziału Kontroli KWP w Opolu oraz wprowadzone w nim zmiany w 2010 roku.

Wydział Kontroli KWP w Opolu liczy 14 etatów, z tego 8 policyjnych i 6 z Korpusu Służby Cywilnej. Struktura organizacyjna Wydziału Kontroli KWP w Opolu przedstawiała się następująco:

• Naczelnik – 1 etat ( mł. inspektor),
• Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej - 4 etaty ( 1 etat radcy, 2 etaty eksperta, 1 etat specjalisty),
• Zespół Kontroli Finansowo- Gospodarczej – 2 etaty starszego specjalisty (KSC),
• Zespół Audytu i Analiz – 1 etat specjalisty, 1 etat starszego inspektora (KSC) ,
• Jednoosobowe Stanowisko do spraw Ochrony Pracy – 1 etat starszego specjalisty (KSC),
• Zespół Skarg i Wniosków - 2 etaty eksperta, 1 etat specjalisty,
• Sekretariat – 1 etat ( KSC ).

 II. Liczba kontroli przeprowadzonych w 2010 roku z podziałem na kontrole finansowe i pozostałe.

 Działalność kontrolna Wydziału Kontroli w 2010 roku koncentrowała się na wykonaniu zatwierdzonego przez Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji Planu Kontroli Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na 2010 rok ( I- 090-1/200).  Poza badaniem zagadnień ujętych w planie, prowadzono także kontrole doraźne.

Przeprowadzono 3 kontrole finansowe, były to kontrole problemowe, obejmujące następujące zagadnienia:

 - Ocena realizacji zadań w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki mandatowej, obiegu dokumentów związanych z rejestrowaniem, dokumentowaniem i rozliczaniem grzywien nałożonych w formie mandatu karnego przez policjantów.   Kontrolę  przeprowadzono w KPP w Namysłowie i w KPP w Strzelcach Opolskich.

 - Zasady przechowywania, ewidencjonowania oraz przekazywania do użytkowania sprzętu i materiałów w magazynach Wydziału Zaopatrzenia KWP w Opolu.   

 

III. Dane liczbowe dotyczące kontroli ( finansowe i pozostałe)  przeprowadzonych w 2010r. przez Wydział Kontroli KWP w Opolu oraz wybranych skutków tych kontroli. 

 

 

                                                                             

                               Rodzaj Kontroli

                                          

                               

                                              

 

 

        Liczba

 

Komple-ksowa

Proble-mowa

Spraw-dzająca

Do-raźna

Upro-szczona

Ogółem

 

przeprowadzonych kontroli

-

35

2

2

-

39

 

skontrolowanych podmiotów

-

35

2

2

-

39

w wyniku  kontroli:

wniosków o wszczęcie

postępowań dyscyplinarnych

-

-

-

5

-

5

wniosków skierowanych do

prokuratury w celu wszczęcia

postępowania przygotowawczego

-

-

-

-

-

-

wysłanych zawiadomień o naruszeniu

dyscypliny finansów publicznych

-

-

-

-

-

-

 

niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2010r.

 

-

 

-

-

-

 

Wydział Kontroli zrealizował wszystkie kontrole zaplanowane na 2010 rok.

W ramach prowadzonych czynności dokonywane są  kontrole obejmujące aktualny stan realizacji bieżących zadań.

 

1. Kryteriami kontroli najczęściej wykorzystywanymi do oceny funkcjonowania kontrolowanego podmiotu były kryteria:

- legalności,

- celowości,

- rzetelności,

- gospodarności.

 

 IV. W wyniku przeprowadzonych kontroli najczęściej formułowano wnioski  i zalecenia dotyczące:

-   dokonania zmian w karcie opisu stanowiska pracy,

-   uaktualnienia decyzji,

-   zaplanowania odprawy szkoleniowej w zakresie, w którym stwierdzono uchybienia, nieprawidłowości,  

-   zobowiązania merytorycznych policjantów i pracowników do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie objętym kontrolą,

-   opracowania wytycznych w celu ujednolicenia procedur,

-   zwiększenia nadzoru funkcjonalnego nad prawidłowością obiegu dokumentów,

-   przeprowadzenia rozmowy instruktażowej z odpowiedzialnym pracownikiem w zakresie prawidłowej realizacji czynności służbowych w zakresie objętym kontrolą.

  

V. Uzyskane efekty z kontroli zrealizowanych przez Wydział Kontroli.

Do efektów uzyskanych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli KWP zaliczyć należy:

- zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

- usprawnienie funkcjonowania  systemu kontroli wewnętrznej w  kontrolowanych jednostkach,

- usprawnienie obowiązujących procedur,

- poprawa organizacji pracy w jednostkach objętych kontrolą,

- zapewnienie wiarygodności sprawozdań w zakresie przyjętych priorytetów KGP i przypisanych im mierników ocennych,

- poprawa zabezpieczenia mienia  (w szczególności takiego jak broń, sprzęt informatyczny, sprzęt łączności),

- poprawa komunikacji wewnętrznej w kontrolowanych jednostkach.

 

VI. Przykłady wzorowej realizacji zadań wraz z opisem stosowanych dobrych praktyk przez podmiot kontrolowany, które mogą być wykorzystane w celu usprawnienia działań i nadzoru w innych podmiotach.

W wyniku  kontroli w zakresie prawidłowości dokumentowania i zasadności wydatkowania środków z funduszu operacyjnego, przeprowadzonej w Komendzie Miejskiej Policji w Opolu i podległych komisariatach,  wystąpiono z wnioskiem o rozważenie możliwości wyróżnienia:

- Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komisariatu II Policji w Opolu oraz Kierownika Ogniwa Prezydialnego KMP w Opolu, za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych związanych z kontrolowaną problematyką.

Metryczka

Data publikacji : 04.02.2011
Data modyfikacji : 04.02.2011
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Kontroli KWP w Opolu
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Mękal - Wnuk Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Mękal - Wnuk
do góry