Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2009 roku przez Wydział Kontroli KWP w Opolu - Kontrole - KWP w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2009 roku przez Wydział Kontroli KWP w Opolu

I. Organizacja Wydziału Kontroli KWP w Opolu oraz wprowadzone w nim zmiany w 2009 roku.

Wydział Kontroli KWP w Opolu liczy 16 etatów, w tym 8 etatów policyjnych i 8 etatów KSC.
Struktura organizacyjna Wydziału Kontroli KWP w Opolu przedstawiała się następująco:
• Naczelnik – 1 policjant (mł. inspektor)
• Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej - 5 etatów (1 etat radcy, 3 etaty eksperta, 1 etat specjalisty),
• Zespół Kontroli Finansowo- Gospodarczej – 2 etaty (KSC),
• Zespół Audytu i Analiz – 3 etaty (1 etat specjalisty, 2 etaty KSC) ,
• Zespół Ochrony Pracy – 2 etaty (KSC),
• Zespół Skarg i Wniosków - 2 etaty (1 etat eksperta, 1 etat KSC ),
• Sekretariat – 1 etat ( KSC ).

W dniu 16 września 2009 roku wzmocniono Zespół Audytu i Analiz, zasilając go dodatkowo 1 etatem pracownika korpusu służby cywilnej. Natomiast z dniem 1 października 2009 roku wyłączono z Zespołu Ochrony Pracy 2 etaty (KSC) i włączono je do struktury Wydziału Kadr i Szkolenia.

II. Liczba kontroli przeprowadzonych w 2009 roku z podziałem na kontrole kompleksowe, problemowe, sprawdzające, doraźne i uproszczone.
Działalność kontrolna Wydziału Kontroli w 2009 roku koncentrowała się na wykonaniu zatwierdzonego przez Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji Planu Kontroli Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na 2009 rok. Poza badaniem zagadnień ujętych w planie, prowadzono także kontrole uproszczone i czynności sprawdzająco - wyjaśniające podejmowane na polecenie kierownika jednostki, w związku z uzyskiwaniem informacji o nieprawidłowościach lub wydarzeniach nadzwyczajnych.
W ocenianym okresie Wydział Kontroli przeprowadził 43 kontrole problemowe i 5 kontroli uproszczonych. Zaplanowanymi i zrealizowanymi kontrolami objęto wszystkie komendy powiatowe/miejską Policji, nadzorowane przez Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, łącznie skontrolowano 58 podmiotów.

Dane liczbowe dotyczące kontroli przeprowadzonych w 2009 r. przez Wydział Kontroli KWP w Opolu oraz wybranych skutków tych kontroli.

 
 
                     Rodzaj Kontroli
Komple-ksowa
Proble-mowa
Spraw-dza-jąca
Do-raźna
Upro-szczona
Ogółem
Czynności sprawdza-jąco-wyja-śniające
przeprowadzonych kontroli
-
43
-
-
5
48
8
skontrolowanych podmiotów
-
43
-
-
15
58
 
w wyniku
kontroli:
wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych
-
1
-
-
-
1
 
wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego
-
-
-
-
-
-
-
wysłanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
-
-
-
-
-
-
-
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2009 r.
-
1
-
-
-
-
 

W analizowanym okresie przeprowadzono łącznie 6 kontroli finansowo-gospodarczych, z tego 5 kontroli problemowych i 1 kontrolę uproszczoną.

III. Problematyka kontroli przeprowadzonych w 2009 roku.
W 2009 roku przeprowadzono następujące kontrole problemowe, które obejmowały wybrane zagadnienia z działalności podmiotu kontrolowanego:
1. Funkcjonowanie depozytu broni w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu.
2. Zasadność, legalność i prawidłowość stosowania instytucji zatrzymania oraz doprowadzenia do wytrzeźwienia, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw prawnych oraz realizacji uprawnień przysługujących zatrzymanym, doprowadzonym do wytrzeźwienia.
Kontrole przeprowadzono w KPP w Namysłowie i w Oleśnie.
3. Prawidłowość rejestrowania i przechowywania dowodów rzeczowych w magazynie.
Kontrolę przeprowadzono w KPP w Krapkowicach i w Kluczborku.
4. Prawidłowość wydawania opinii służbowych i okresowych ocen funkcjonariuszy Policji.
Kontrolę przeprowadzono w KMP w Opolu, w KPP w Oleśnie oraz w Kędzierzynie - Koźlu.
5. Poprawność, terminowość dokonywanych sprawdzeń, rejestracji procesowych i statystycznych w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych.
Kontrolę przeprowadzono w KPP w Kędzierzynie-Koźlu i w Krapkowicach.
6. Przestrzeganie czasu służby policjantów.
Kontrolę przeprowadzono w KPP w Prudniku i w Głubczycach.
7. Efektywność poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
Kontrolę przeprowadzono w KPP w Brzegu i w Nysie.
8. Zabezpieczenia pojazdów na parkingach strzeżonych na koszt właściciela.
Kontrolę przeprowadzono w KPP w Strzelcach Opolskich i w KMP w Opolu.
9. Zabezpieczenie pojazdów na parkingach strzeżonych na koszt właściciela.
Kontrolę przeprowadzono w KMP w Opolu.
10. Ocena prawidłowości dokumentowania i zasadności wydatkowania środków z funduszu operacyjnego.
Kontrolę przeprowadzono w KPP w Nysie.
11. Prawidłowość dokumentowania i zasadność wydatkowania środków z funduszu operacyjnego.
Kontrolę przeprowadzono w Wydziale do walki z Korupcją KWP w Opolu, w KPP w Strzelcach Opolskich, Kędzierzynie – Koźlu i Brzegu.
12. Ocena zasadności wydatkowania środków z funduszu operacyjnego.
Kontrolę przeprowadzono w Wydziale dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Opolu.
13. Jakość uzyskiwanych informacji oraz efektywność ich wykorzystywania w prowadzonych formach pracy operacyjnej.
Kontrolę przeprowadzono w KPP w Prudniku i w Głubczycach.
14. Zgodność przechowywania, ewidencjonowania i przekazywania do użytkowania służbowej broni palnej.
Kontrolę przeprowadzono w KPP w Kluczborku.
15. Prawidłowość funkcjonowania magazynu dowodów rzeczowych środków odurzających i substancji psychotropowych.
Kontrolę przeprowadzono w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym KWP w Opolu.
16. Prawidłowość prowadzenia gospodarki mandatowej.
Kontrolę przeprowadzono w KPP w Krapkowicach.
17. Rejestracja i wydatkowanie bloczków na posiłki profilaktyczne.
Kontrolę przeprowadzono w KPP w Głubczycach.
18. Poprawność rozliczania delegacji służbowych.
Kontrolę przeprowadzono w KPP w Prudniku.
19. Efektywność funkcjonowania policyjnej Stacji Obsługi Pojazdów w Wydziale Transportu KWP w Opolu.
20. Poprawność naliczeń należności za obsługę codzienną pojazdów służbowych oraz prowadzenie gospodarki sprzętem transportowym.
Kontrolę przeprowadzono w KPP w Oleśnie.
21. Poprawność naliczeń za obsługę codzienną pojazdów służbowych oraz prowadzenie gospodarki sprzętem transportowym.
Kontrolę przeprowadzono w KPP w Kędzierzynie-Koźlu oraz w Nysie.
22. Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
Kontrolę przeprowadzono w KPP w Kluczborku, Głubczycach i Krapkowicach.
23. Przestrzeganie przepisów związanych z ochroną przeciwpożarową.
Kontrolę przeprowadzono w KPP w Namysłowie, Strzelcach Opolskich, Brzegu oraz w KMP w Opolu.
24. Prawidłowość prowadzenia postępowań powypadkowych.
Kontrolę przeprowadzono w KPP w Nysie, Kędzierzynie – Koźlu oraz w Kluczborku.

II. Kontrole sprawdzające.
W 2009 rok nie ujęto i nie przeprowadzano kontroli sprawdzających.

III. Kontrole doraźne zrealizowane przez Wydział Kontroli KWP w Opolu.
W 2009roku nie przeprowadzano kontroli doraźnych.

IV. Kontrole uproszczone.
1.
Dokumentowanie i rozliczanie zużytej amunicji i łusek w Komendzie Powiatowej Policji w Kędzierzynie - Koźlu.
2. Prawidłowość przechowywania, ewidencjonowania i przekazywania do użytkowania służbowych radiotelefonów w KP II w Opolu..
3. Prawidłowość rejestrowania i przechowywania dowodów rzeczowych w magazynie dowodów rzeczowych w Komisariacie Policji w Lewinie Brzeskim.
4. Czas reakcji dyżurnego na zgłoszenie na telefon pogotowia policyjnego „ 997” i „112”.
    Kontrolę przeprowadzono w Komendach Powiatowych/Miejskiej Policji województwa opolskiego. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w zakresie czasu reakcji dyżurnego na zgłoszenie na telefon pogotowia policyjnego „ 997” i „112”.
5. Ocena efektywności działań prowadzonych przez Zespół Werbunkowy.
    W wyniku kontroli przeprowadzonej w Zespole Werbunkowym Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Opolu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
 

Wykaz czynności sprawdzająco - wyjaśniających przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w 2009 roku.

1) Wydarzenie nadzwyczajne z udziałem zatrzymanego – samookaleczenie w pomieszczeniu tzw. przejściowym w KPP w Kędzierzynie- Koźlu.
2) Wyjaśnienie okoliczności przedstawionych w artykule prasowym pt: „Zagrodzą wjazd na herb”, który ukazał się w dn. 24.02.2009 roku w dzienniku Gazeta Wyborcza.
3) Uszkodzenie samochodu obywateli Niemiec w trakcie zatrzymania w Turawie w dniu 11.02.2009 roku przez funkcjonariuszy z SAT KWP w Opolu.
4) Ustosunkowanie się do artykułu prasowego pt: „ Koźle broni Policji” opublikowanego w dniu 5.11.2009 roku w dzienniku „Gazeta Wyborcza„.
5) Wydarzenie nadzwyczajne w pomieszczeniach dla zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Brzegu.
6) Nieprawidłowości w postępowaniu policjantów z Komendy Powiatowej Policji
     w Kędzierzynie- Koźlu i w Strzelcach Opolskich w związku z kradzieżą sieci trakcyjnej.
7) Wyjaśnienie okoliczności zamieszczonych w artykule prasowym pt:”Z kłopotem. To do kolegi„ umieszczonym w dniu 14 maja 2009r. w Nowej Trybunie Opolskiej.
8) Wydarzenie nadzwyczajne zaistniałe w dniu 3 listopada 2009 r. w trakcie doprowadzania oskarżonego do Sądu Okręgowego w Opolu przez policjantów Wydziału Konwojowego i Policji Sądowej KWP w  Katowicach.
 

Metryczka

Data publikacji : 17.02.2010
Data modyfikacji : 17.02.2010
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Kontroli KWP w Opolu
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Mękal - Wnuk Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Mękal - Wnuk
do góry