Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2016 roku przez Wydział Kontroli KWP w Opolu - Kontrole - KWP w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2016 roku przez Wydział Kontroli KWP w Opolu

Sprawozdanie z działalności kontrolnej

za 2016 r. Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

 

Niniejsze sprawozdanie z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu jest realizacją nałożonego na Naczelnika Wydziału Kontroli KWP w Opolu zadania, określonego w § 51 ust. 1 decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych
w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub
w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych
(Dz. Urz. MSW z 2012 r. poz. 43, z póź. zm.), w związku z decyzją Nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 r. w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGP z 2012r. poz. 55).

Sprawozdanie zostało opracowane zgodnie z wytycznym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ujętymi w piśmie DKSiW-KKN-0334-5/2016.

W poniższym opracowaniu, w ogólnych obliczeniach zostały uwzględnione dane przedstawione w wystąpieniach pokontrolnych objętych klauzulą „Poufne”, natomiast nie zostały opisane, w pkt. 6 niniejszego sprawozdania, zgodnie z założeniami określonymi
w piśmie nr DKSiW-KKN-0334-5/2016 z dnia 21.12.2016 r.

 

1.Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli.

 

W 2016 r. Wydział Kontroli KWP w Opolu realizował kontrole, zgodnie z trybem
i zasadami określonymi w Ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185 poz. 1092). Tematykę kontroli regulują dodatkowo: Decyzja Nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 r. w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 55) oraz Decyzja Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych
w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub
w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW z 2012 r. poz.  43, z późn. zm). Dodatkowo Standardy kontroli w administracji rządowej z dnia 10 lutego 2012 r.

 

2.Organizacja Wydziału Kontroli KWP w Opolu realizującego czynności kontrolne oraz wprowadzone w nim zmiany w 2016 r.

 

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu komórką wyznaczoną do przeprowadzania kontroli w jednostkach i komórkach organizacyjnych podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji jest Wydział Kontroli.

Wydział Kontroli KWP w Opolu podlega bezpośrednio Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Opolu. W 2016 r. Wydział Kontroli realizował zadania określone w § 28 regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z dnia 1 lipca 2014 r. (WS-P.0221.12.188.2014). Ostatnia zmiana Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji
w Opolu nastąpiła, w dniu 15 grudnia 2016 r. (WS-P.0221.12.288.2016).

Wydział Kontroli KWP w Opolu składa się z 15 etatów, z tego 11 etatów policyjnych
i 4 etaty w korpusie służby cywilnej (KSC).

Stanowiska policyjne:

 • 1 stanowisko naczelnika wydziału;
 • 5 stanowisk ekspertów;
 • 2 stanowiska specjalistów;
 • 3 stanowiska asystentów;

Stanowiska KSC:

 • 3 stanowiska starszego specjalisty;
 • 1 stanowisko referenta

 

Czynności kontrolne realizują wszystkie osoby (poza naczelnikiem) zatrudnione na etatach policyjnych, oraz 3 osoby z korpusu służby cywilnej.

Stan etatowy Wydziału Kontroli KWP w Opolu na dzień 31.12.2016 r., w tym osoby realizujące czynności kontrolne w 2016 r.:

 

Jednostka  

Stan

etatowy

Stan zatrudnienia

Liczba osób realizujących czynności kontrolne

Wydział Kontroli KWP w Opolu

15

15

13

Stan na 31.12.2016 r. wg informacji z Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Opolu.

 

Ruchy kadrowe w Wydziale Kontroli w 2016 r. miały wpływ na realizację wykonywanych zadań przez kontrolerów.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. w Wydziale Kontroli był 1 wakat. W lutym odszedł na emeryturę bardzo doświadczony kontroler, a od  1 kwietnia 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. do wydziału kontroli zostało przyjętych 3 nowych funkcjonariuszy, którzy sukcesywnie zdobywają doświadczenie w metodyce kontrolerskiej, także przy pomocy doświadczonych kontrolerów.

W efekcie rotacja wśród kontrolerów spowodowała spowolnienie
w czynnościach kontrolnych, ze względu na większą ilość zadań i konieczności zdobywania doświadczenia.

Z uwagi na ruchy kadrowe w trakcie roku 2016, jak i w latach wcześniejszych oraz różnorodność tematów kontroli tworzone są mieszane zespoły kontrolne w skład, których wchodzą specjaliści z zakresu kontroli oraz osoby zapewniające wiedzę ekspercką dotyczącą kontrolowanego zagadnienia. Posiłkowanie się kadrą ekspercką służy podnoszeniu, jakości merytorycznej realizowanych zadań, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązujących standardów kontroli.

 

Liczba osób posiadających ogólny staż pracy

Liczba osób posiadających staż pracy w kontroli i/lub audycie

…. do 2 lat

-

5

…. od 2 do 5 lat

-

4

…. od 5 do 10 lat

2

2

…. powyżej 10 lat

13

3

 

 1. Liczby kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez wszystkie komórki organizacyjne i liczby skierowanych zawiadomień wg tabeli.

                    Kontrole

Liczba

Kontrole

Ogółem

Tryb zwykły

Tryb

uproszczony

Planowe

Poza planem

przeprowadzonych kontroli

24

9

25

8

33

skontrolowanych podmiotów

24

9

25

8

33

Skierowanych w wyniku kontroli:

wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego

-

--

-

-

-

wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych

-

-

-

-

-

zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

-

-

-

-

-

innych zawiadomień (np. do CBA)

-

 

-

-

-

kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2016 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)

9

1

9

1

10

niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2016 r.

-

-

-

-

-

średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych[1]

 

32

 

52

33

51

42

 

Wydział Kontroli KWP w Opolu w 2016 r. podejmował czynności kontrolne wobec następujących jednostek i komórek organizacyjnych Policji garnizonu opolskiego:

 • Komenda Wojewódzka Policji w Opolu - 1 kontrola tj.:
 • Wydział Kadr i Szkolenia -1 kontrola;
 • Komenda Powiatowa Policji w Brzegu – 2 kontrole;
 • Komenda Powiatowa Policji w Głubczycach – 4 kontrole;
 • Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku – 5 kontroli;
 • Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie-Koźlu – 2 kontrole;
 • Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach – 5 kontroli;
 • Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie – 3 kontrole;
 • Komenda Powiatowa Policji w Nysie – 1 kontrola;
 • Komenda Miejska Policji w Opolu – 3 kontrole;
 • Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie – 5 kontroli;
 • Komenda Powiatowa Policji w Prudniku – 2 kontrole;
 • Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich – 1 kontrola;
 • Komenda Miejska Policji w Opolu – 2 kontrole.

 

Działalność kontrolna Wydziału Kontroli w 2016 r. koncentrowała się na realizacji kontroli ujętych w zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu
w Planie Kontroli Wydziału Kontroli KWP w Opolu na 2016 r.

Równolegle realizowano kontrole uproszczone (nieujęte w planie kontroli), które wykonywano na polecenie kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu,
w związku z koniecznością pilnego przeprowadzenia czynności kontrolnych lub ze względu na charakter sprawy.

Na 2016 rok zaplanowano przeprowadzenie 32 kontroli. Po dokonaniu korekty w dniu 27 października 2016 r. poprzez wykreślenie 4 kontroli z planu, ostatecznie plan zawierał 28 kontroli do realizacji.

Dodatkowo z polecenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu przeprowadzono 6 kontroli w trybie uproszczonym

Definitywnie na dzień 31.12.2016 r. zrealizowano 33 kontrole,

W skład 33 kontroli wchodzi:

- 19 kontroli z planu kontroli 2016 r.

- 6 kontroli w trybie uproszczonym spoza planu 2016 r.;

- 8 kontroli rozpoczętych w 2015 r., a zakończonych w 2016 r., w tym:

 • 6 z planu kontroli KWP 2015 r.
 • 2 kontrole w trybie uproszczonym spoza planu 2015 r.

 

Kontrole przeprowadzone w trybie zwykłym i zakończone w 2016 r.

(przeprowadzone na podstawie Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli):

 

L p

Temat kontroli

Nazwa podmiotu kontrolowanego

Ocena kontrolowanego podmiotu

1. 

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg
i wniosków.

KPP w Oleśnie

Pozytywna z uchybieniami

2. 

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg
i wniosków.

KPP w Głubczycach

Pozytywna z uchybieniami

3. 

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg
i wniosków.

KPP w Kluczborku

Pozytywna z nieprawidłowościami

4. 

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg
i wniosków.

KPP

K- Koźlu

Pozytywna z uchybieniami

5. 

Dokumentacja oraz rozwiązania przyjęte w zakresie przygotowań obronnych Policji.

KPP Głubczycach

Pozytywna z uchybieniami

6. 

Dokumentacja oraz rozwiązania przyjęte w zakresie przygotowań obronnych Policji.

KPP w Namysłów

Pozytywna z uchybieniami

7. 

Dojazdy do miejsca pełnienia służby – naliczenia.

KPP w Krapkowicach

 

Negatywna

8. 

Prawidłowość zmniejszania uposażenia policjanta przebywającego na zwolnieniu lekarskim i rozdziału środków finansowych uzyskanych
z tego tytułu.

KPP w Oleśnie

 

 

Pozytywna

9. 

Czas reakcji na zdarzenie.

KPP w Strzelcach Op.

Pozytywna z nieprawidłowościami

10. 

Prawidłowość prowadzenia gospodarki mandatowej oraz poprawność wypełniania formularzy mandatowych przez policjantów.

KPP w Prudniku

 

Pozytywna z nieprawidłowościami

11. 

Prawidłowość prowadzenia gospodarki mandatowej oraz poprawność wypełniania formularzy mandatowych przez policjantów.

KPP Namysłowie

 

Pozytywna z nieprawidłowościami

12. 

Badania profilaktyczne policjantów oraz pracowników Policji.

KPP w Oleśnie

 

Negatywna

13. 

Zarządzanie Wydziałem Kryminalnym
w KPP w Nysie przez kierownictwo szczebla średniego oraz wywiązywanie się z obowiązków służbowych z racji zajmowanego stanowiska.

KPP w Nysie

 

 

Negatywna

14. 

Poprawność działań podejmowanych przez policjantów w zakresie procedury „Niebieskiej Karty”.

KPP w Prudniku

Pozytywna z uchybieniami

15. 

Prawidłowość ewidencjonowania, przekazywania do użytkowania i przechowywania służbowej broni palnej, w tym przyjętej
w depozyt.

KPP w Oleśnie

Pozytywna z uchybieniami

16. 

Rejestracja, przetwarzanie i sprawdzanie danych w systemie KSIP.

KPP w Kluczborku

Pozytywna z uchybieniami

17. 

Zasadność sporządzania, rejestracja, dokumentowanie, obieg i realizacja meldunków informacyjnych.

KPP w Krapkowicach

 

Pozytywna z uchybieniami

18. 

Prawidłowość gospodarowania przyznanym sprzętem transportowym.

KPP w K- Koźlu

Pozytywna z uchybieniami

19. 

Badania profilaktyczne policjantów oraz pracowników Policji

Wydział Kadr
i Szkolenia

KWP w Opolu

Pozytywna z nieprawidłowościami

 

Kontrole uproszczone przeprowadzone w 2016 r.:

L p

Temat kontroli

Nazwa podmiotu kontrolowanego

Ocena kontrolowanego podmiotu

1. 

Kontrola przeprowadzona w związku z otrzymanym anonimem

KPP w Krapkowice

Pozytywna

2. 

Kontrola przeprowadzona w związku z otrzymanym anonimem

KPP w Głubczycach

Pozytywna z nieprawidłowościami

3. 

Zarządzanie jednostką oraz podległymi komisariatami

 

KPP w Brzegu

Negatywna

4. 

Sprawdzenie obowiązku zapoznania policjantów z przepisami oraz poleceniami regulującymi kwestie doprowadzeń i konwojów oraz ich praktyczne zastosowanie w służbie.

KPP w Krapkowicach

 

 

Pozytywna z nieprawidłowościami

5. 

Realizacja zadań w ruchu drogowym w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa użytkowników dróg.

KPP w Namysłowie

 

Pozytywna z nieprawidłowościami

6. 

Sprawdzenie stanu faktycznego amunicji

KPP w Kluczborku

Pozytywna z uchybieniami

 

 

Kontrole przeprowadzone w trybie zwykłym rozpoczęte w 2015 r., a zakończone w 2016 r.:

 

L p

Temat kontroli

Nazwa podmiotu kontrolowanego

Ocena kontrolowanego podmiotu

1. 

Prawidłowość rozliczania zużycia materiałów pędnych i smarów, gospodarka sprzętem transportowym

KPP w Kluczborku

 

Pozytywna z uchybieniami

2. 

Gospodarowanie funduszem operacyjnym Policji

KPP w Oleśnie

Pozytywna z nieprawidłowościami

3. 

Gospodarowanie funduszem operacyjnym Policji

KPP w Krapkowice

Pozytywna z nieprawidłowościami

4. 

Gospodarowanie funduszem operacyjnym Policji

KPP w Brzeg

Pozytywna z nieprawidłowościami

5. 

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg
i wniosków.

KMP w Opolu

Pozytywna z uchybieniami

6. 

Magazyn dowodów rzeczowych, warunki przechowywania i postępowania z dowodami rzeczowymi

KPP w Głubczycach

 

Pozytywna z uchybieniami

 

Kontrole uproszczone przeprowadzone w 2016 r.:

L p

Temat kontroli

Nazwa podmiotu kontrolowanego

Ocena kontrolowanego podmiotu

1. 

Kontrola przeprowadzona w związku z otrzymanym anonimem

KPP w Kluczbork

Pozytywna z nieprawidłowościami

7. 

Sprawdzenie stanu faktycznego amunicji

KMP w Opolu

Pozytywna z uchybieniami

 

Poza tym, w 11 podległych KWP w Opolu jednostkach realizowane były czynności sprawdzająco-wyjaśniające, w związku wydarzeniami nadzwyczajnymi z udziałem policjantów lub pracowników Policji oraz z wybranymi wydarzeniami na podstawie poleceń wydanych przez kierownictwo KWP w Opolu oraz organów zewnętrznych.

W sumie przeprowadzono 69 tego rodzaju czynności, w tym 26 połączonych
z wyjazdami służbowymi (KP/KPP/KMP woj. opolskiego) funkcjonariuszy wydziału kontroli.

Wydział Kontroli KWP w Opolu nie realizował kontroli w trybie koordynowanym.

 

 1. Wyniki kontroli zakończonych w 2016 r.

Wyniki kontroli

Liczba zakończonych kontroli

Pozytywna

2

Pozytywna z uchybieniami

15

Pozytywna z nieprawidłowościami

12

Negatywna

4

 

 1. Efekty przeprowadzonych kontroli, w szczególności:
 • rezultaty finansowe w związku z realizacją wniosków pokontrolnych o przeprowadzenie analizy dotyczącej prawidłowości: zasadności wypłaty zwrotu kosztów dojazdu do służby,  wykazania przez policjantów we wszystkich złożonych wnioskach rozliczenia kosztów dojazdu cen biletów miesięcznych oraz rozliczenia czasu służby,  naliczenia faktycznej kwoty do zwrotu zgodnej w składanych przez policjantów we wnioskach rozliczenia kosztów dojazdu oraz przeprowadzenie postępowań szkodowych;
 • poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanych podmiotów;
 • poprawa, jakości wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy;
 • usprawnienie nadzoru;
 • zmiany organizacyjne w jednostkach objętych kontrolą;
 • postulaty dotyczące zmiany lub opracowanie przepisów wewnętrznych;

–doskonalenie wewnętrznego procesu dydaktycznego;

–zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;

–wskazanie konkretnych dziedzin wymagających przeszkolenia.

 

 1. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykłady dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym.

 

Nie przedkłada się wniosków ani uwag dotyczących organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykładów dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym.

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 01.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Mękal
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Obacz
do góry