Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2015 roku przez Wydział Kontroli KWP w Opolu - Kontrole - KWP w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2015 roku przez Wydział Kontroli KWP w Opolu

Sprawozdanie z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w 2015 r.

Niniejsze sprawozdanie z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu jest realizacją nałożonego na Naczelnika Wydziału Kontroli KWP w Opolu zadania, określonego w § 51 ust. 1 decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych
w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub
w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW z 2012 r. poz. 43, z póź. zm.), w związku z decyzją Nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 r. w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGP z 2012r. poz. 55).

Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie wystąpień pokontrolnych oraz sprawozdań z kontroli uproszczonych. W poniższym opracowaniu, w ogólnych obliczeniach zostały uwzględnione dane przedstawione w wystąpieniach pokontrolnych objętych klauzulą „Poufne”, natomiast nie zostały opisane, w pkt. 9 niniejszego sprawozdania, zgodnie
z założeniami określonymi w piśmie nr Ia-4075/4067/2015/AB z dnia 11.12.2015 r.

 

1. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli.

W 2015 r. Wydział Kontroli KWP w Opolu realizował kontrole, zgodnie z trybem
i zasadami określonymi w Ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185 poz. 1092). Tematykę kontroli regulują dodatkowo: Decyzja Nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 r. w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 55) oraz Decyzja Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych
w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub
w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW z 2012 r. poz. 43, z późn. zm), a także Standardy kontroli w administracji rządowej z dnia 10 lutego 2012 r.

 

2. Organizacja Wydziału Kontroli KWP w Opolu realizującego czynności kontrolne oraz wprowadzone w nim zmiany w 2015 roku.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu komórką wyznaczoną do przeprowadzania kontroli w jednostkach i komórkach organizacyjnych podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji jest Wydział Kontroli.

Wydział Kontroli KWP w Opolu podlega bezpośrednio Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Opolu. W 2015 roku Wydział Kontroli realizował zadania określone w § 28 regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z dnia 1 lipca 2014 r. (WS-P.0221.12.188.2014). Ostatnia zmiana Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji
w Opolu nastąpiła, w dniu 4 listopada 2015 r. (WS-P.0221.20.279.2015).

Wydział Kontroli KWP w Opolu składa się z 15 etatów, z tego 10 etatów policyjnych i 5 etatów w korpusie służby cywilnej (KSC).

Stanowiska policyjne:

 • 1 stanowisko naczelnika wydziału;
 • 4 stanowiska ekspertów;
 • 3 stanowiska specjalistów;
 • 2 stanowiska asystentów;

Stanowiska KSC:

 • 3 stanowiska starszego specjalisty;
 • 1 stanowisko referenta
 • 1 stanowisko specjalisty – wakat od 03.11.2015 r.

Czynności kontrolne realizują wszystkie osoby (poza naczelnikiem) zatrudnione na etatach policyjnych, oraz 3 osoby z korpusu służby cywilnej.

Stan etatowy Wydziału Kontroli KWP w Opolu na dzień 31.12.2015 r., w tym osoby realizujące czynności kontrolne w 2015 r.:

Jednostka  

Stan

etatowy

Stan zatrudnienia

 Liczba osób realizujących czynności kontrolne

Wakaty

Wydział Kontroli KWP w Opolu

15

14

12

1*

Stan na 31.12.2015 r. (do 03.11.2015 r. wykonywał czynności kontrolne).

 

Fluktuacja kadry kontrolerów:

Na dzień 31 grudnia 2015 r. w Wydziale Kontroli był 1 wakat. Co więcej, począwszy od 1 listopada 2014 r. do 1 kwietna 2015 r. do wydziału kontroli zostało przyjętych 4 nowych funkcjonariuszy, którzy sukcesywnie zdobywają doświadczenie w metodyce kontrolerskiej, także przy pomocy doświadczonych kontrolerów.

Nie mniej jednak rotacja wśród kontrolerów spowodowała spowolnienie
w czynnościach kontrolnych, ze względu na większą ilość zadań.

 

Z uwagi na ruchy kadrowe w trakcie roku 2015, jak i w latach wcześniejszych oraz różnorodność tematów kontroli tworzone są mieszane zespoły kontrolne w skład, których wchodzą specjaliści z zakresu kontroli oraz osoby zapewniające wiedzę ekspercką dotyczącą kontrolowanego zagadnienia. Posiłkowanie się kadrą ekspercką służy podnoszeniu, jakości merytorycznej realizowanych zadań, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązujących standardów kontroli.

W 2015 r. na 2989 funkcjonariuszy i pracowników garnizonu opolskiego przypadało
11 osób przeprowadzających kontrole, co stanowiło 0, 37% stanu osobowego.

 

Wydział Kontroli KWP w Opolu w 2015 r. podejmował czynności kontrolne wobec następujących jednostek i komórek organizacyjnych Policji garnizonu opolskiego:

 • Komenda Wojewódzka Policji w Opolu - 2 kontrole tj.:
 • Wydział Wywiadu Kryminalnego -1 kontrola;
 • Wydział Łączności i Informatyki  - 1 kontrola;

 

 • SPPP w Opolu – 1 kontrola;
 • Komenda Powiatowa Policji w Brzegu – 3 kontrole;
 • Komenda Powiatowa Policji w Głubczycach – 2 kontrole;
 • Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku – 5 kontroli;
 • Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie-Koźlu – 2 kontrole;
 • Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach – 4 kontrole;
 • Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie – 2 kontrola;
 • Komenda Powiatowa Policji w Nysie – 4 kontrole;
 • Komenda Miejska Policji w Opolu – 3 kontrole;
 • Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie – 1 kontrola;
 • Komenda Powiatowa Policji w Prudniku – 2 kontrole;
 • Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich – 2 kontrole;

Ponadto, w 1 przypadku kontrola uproszczona była przeprowadzona w stosunku do 4 podmiotów tj.:

 • KPP w Strzelcach Op.,
 • KPP w Krapkowicach,
 • KPP w Namysłowie,
 • KMP w Opolu.

(nie ujęto tych kontroli w powyższych wyliczeniach).

 

Średni czas trwania kontroli realizowanych przez Wydział Kontroli KWP w Opolu.

Jednostka

Od dnia podpisania upoważnienia przez zarządzającego kontrolę do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej.

Od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego.

 
 

Wydział Kontroli

KWP w Opolu

51,24

18,73

 

 

 

3. Struktura zatrudnienia Wydziału Kontroli KWP Opole.

 

Liczba osób posiadających ogólny staż pracy

Liczba osób posiadających staż pracy w kontroli i/lub audycie

…. do 2 lat

-

5

…. od 2 do 5 lat

-

4

…. od 5 do 10 lat

1

4

…. powyżej 10 lat

13

1

 

 

4. Ogólne koszty (planowane i poniesione) na kontrole planowe i pozaplanowe.

Wydział Kontroli nie planował środków finansowych na realizację czynności kontrolnych.

Kwalifikacje kadry kontrolerskiej oraz osób biorących udział w zespołach kontrolnych powodował brak potrzeby korzystania z dodatkowych źródeł informacji. W ramach prowadzonych kontroli nie powoływano biegłych i nie zasięgano ich opinii, dlatego nie ponoszono tego typu kosztów.

Kontrolerzy nie rozliczali również delegacji służbowych, gdyż czynności kontrolne
w jednostkach kontrolowanych (wraz z przejazdem) nie przekraczały 8 godzin.

 

Wydział Kontroli KWP w Opolu

Wydział Kontroli KWP w Opolu

Razem

Liczba kontroli, która generowała koszty

0

0

0

KOSZTY

Koszty

planowane

poniesione

planowane

poniesione

poniesione

Delegacje

0

0

0

0

0

Opinie biegłych

0

0

0

0

0

Inne**

0

0

0

0

0

Razem:

0

0

0

0

0

** np.: programy komputerowe, pomoce naukowe itp.

 

 

5. Sposób planowania kontroli.

Obowiązek planowania kontroli na 2015 rok, wynikał z art. 12 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185 poz. 1092) oraz § 46 decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW z 2012 r. poz. 43, z późn. zm.),
w związku z decyzją Nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 r.
w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli
w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 55,
z późn. zm.).

Proces przygotowania Planu kontroli obejmował czynności w zakresie uzyskania, opracowania i przeanalizowania danych oraz informacji na podstawie, których zdefiniowane zostały tematy przedsięwzięć kontrolnych i ich liczba, a także podmioty do kontroli.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy Planu kontroli zdefiniowany został również na podstawie:

 1. Wyników wcześniejszych kontroli, audytów wewnętrznych;
 2. Czynników ryzyka mających wpływ na działalność podmiotu kontrolowanego;
 3. Propozycji tematów kontrolnych wniesionych przez kierowników jednostek powiatowych/ miejskiej Policji i kierowników komórek organizacyjnych KWP;
 4. Informacji pochodzących od organów państwowych, samorządowych oraz organizacji
  i stowarzyszeń pozarządowych, a także ze środków masowego przekazu;
 5. Informacji dotyczących działalności podmiotu kontrolowanego;
 6. Wyników badań i analiz obszarów tematycznych wynikających między innymi z: badań i sprawdzeń prowadzonych przez wydziały merytoryczne KWP, nadsyłanych skarg i wniosków; monitorowania i oceny wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników Policji lub nieprawidłowości ujawnionych w wyniku własnych czynności kontrolnych;
 7. Wymagań wynikających z przepisów obligujących do przeprowadzenia kontroli.

 

W procesie planowania czynności kontrolnych, przy identyfikowaniu i formułowaniu tematów przedsięwzięć nie stosowano formalnie ustanowionej odrębnej procedury analizy ryzyka.

Plan kontroli Wydziału Kontroli KWP w Opolu na 2015 r. został zatwierdzony
3 grudnia 2014 r. przez Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Irenę Doroszkiewicz. Plan ten zakładał realizację 29 kontroli planowych.

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Opolu mł. insp. Urszula Grzybowska-Kuriata
w dniu 8 października 2015 r. wystąpiła do Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
o zmianę planu kontroli na 2015 r. poprzez wykreślenie 3 kontroli. Zmiana planu kontroli uzasadniona była realizacją innych obowiązków służbowych wynikających z potrzeby służby m.in. przeprowadzenia w danym okresie czasu 5 kontroli uproszczonych oraz 30 czynności służbowych związanych z wydarzeniami nadzwyczajnymi z udziałem 30 policjantów (pracowników Policji). W większości zdarzenia odbywały się poza godzinami pracy i wiązały się wyjazdami służbowymi (KP/KPP/KMP woj. opolskiego) w porach popołudniowych
i nocnych, co dodatkowo generowało nadgodziny.

W sumie na dzień 31.12.2015 r. funkcjonariusze Wydziału Kontroli przeprowadzili
35 czynności służbowe w kwestii wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów.

 

6. Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez poszczególne komórki organizacyjne.

 

Kontrole z zakresu: Kontrole finansowo-gospodarcze

 

Liczba kontroli

  Wydział Kontroli KWP Opole

Ogółem

 Tryb zwykły

 (podstawowy)

   Tryb uproszczony 

   Kontrole planowe

   Kontrole

 poza planem

problemowa

sprawdzająca

kompleksowa

problemowa

sprawdzająca

kompleksowa

problemowa

sprawdzająca

kompleksowa

problemowa

sprawdzająca

kompleksowa

przeprowadzonych kontroli

6

 

 

1

 

 

6

 

 

1

 

 

7

skontrolowanych podmiotów

6

 

 

1

 

 

6

 

 

1

 

 

7

w wyniku kontroli:

wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym[1]

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2015r.

1

 

 

-

 

 

1

 

 

-

 

 

1

przeciętny okres objęty kontrolą (podany w miesiącach)

8

 

 

1

 

 

-

 

 

-

 

 

5

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

Kontrole z zakresu:

Polityki kadrowej

 

 

Liczba kontroli

 Wydział Kontroli KWP Opole

Ogółem

Tryb zwykły

(podstawowy)

Tryb uproszczony

Kontrole planowe

Kontrole

 poza planem

problemowa

sprawdzająca

kompleksowa

problemowa

sprawdzająca

kompleksowa

problemowa

sprawdzająca

kompleksowa

problemowa

sprawdzająca

kompleksowa

przeprowadzonych kontroli

-

 

 

2

 

 

-

 

 

2

 

 

2

skontrolowanych podmiotów

-

 

 

2

 

 

-

 

 

2

 

 

2

w wyniku kontroli:

wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym[2]

-

 

 

1

 

 

-

 

 

1

 

 

1

niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2015 r.

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

przeciętny okres objęty kontrolą (podany w miesiącach)

-

 

 

12

 

 

-

 

 

-

 

 

12

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

Kontrole z zakresu: 

 

Realizacji zadań regulaminowych / ustawowych

 

Liczba kontroli

Wydział Kontroli KWP Opole

Ogółem

Tryb zwykły

(podstawowy)

Tryb uproszczony

Kontrole planowe

Kontrole

 poza planem

problemowa

sprawdzająca

kompleksowa

problemowa

sprawdzająca

kompleksowa

problemowa

sprawdzająca

kompleksowa

problemowa

sprawdzająca

kompleksowa

przeprowadzonych kontroli

20

 

 

5

 

 

20

 

 

5

 

 

25

skontrolowanych podmiotów

20

 

 

8

 

 

20

 

 

8

 

 

28

w wyniku kontroli:

wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym[3]

6

 

 

-

 

 

6

 

 

-

 

 

6

niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2015 r.

2

 

 

-

 

 

2

 

 

-

 

 

2

przeciętny okres objęty kontrolą (podany w miesiącach)

14

 

 

11

 

 

-

 

 

-

 

 

12

* niepotrzebne skreślić

 

Lp.

Jednostka

% kontroli obejmujących swoim zakresem przedmiotowym rok 2015

% kontroli obejmujących

swoim zakresem przedmiotowym lata 2014- 2015

1

2

3

4

 

Wydział Kontroli

KWP Opole

34%

66%

( w tym po 1 kontroli za okresy:
 08.01.2010 r. – 10.06.2015 r.;
29.12.2010 r. – 31.03.2015 r.

01.01.2012 r. -31.03.2015 r.)

 

Działalność kontrolna Wydziału Kontroli w 2015 roku koncentrowała się na realizacji kontroli ujętych w zatwierdzonym przez Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji Planie Kontroli Wydziału Kontroli KWP w Opolu na 2015 r.

Równolegle realizowano kontrole uproszczone (nieujęte w planie kontroli), które wykonywano na polecenie kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu,
w związku z koniecznością pilnego przeprowadzenia czynności kontrolnych lub ze względu na charakter sprawy.

Na 2015 rok zaplanowano przeprowadzenie 29 kontroli. Po dokonaniu korekty planu ostatecznie, zrealizowano 26 kontroli planowych, w tym 7 kontroli zostało rozpoczętych, ale czynności kontrolne nie zostały zakończone.

Dodatkowo przeprowadzono 8 kontroli pozaplanowych, w tym 2 czynności kontrolne nie zostały zakończone. W sumie w 2015 r. przeprowadzono 34 kontroli.

Poza tym w 12 jednostkach garnizonu opolskiego, w tym kilkukrotnie w jednym
z wydziałów KWP w Opolu realizowane były czynności sprawdzająco-wyjaśniające
w związku z otrzymanymi skargami, informacjami z instytucji zewnętrznych, potrzebami kierownictwa służbowego – celem zweryfikowania wiarygodności uzyskanych (otrzymanych) sygnałów, pod kątem zasadności ewentualnego ich badania w ramach kontroli uproszczonych lub odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów. W sumie przeprowadzono 123 tego rodzaju czynności. Poszczególne czynności realizowane były, m. in. w związku ze:

 • skargą na sposób realizacji czynności służbowych;
 • zdarzeniami nadzwyczajnymi z udziałem policjantów;
 • możliwością stosowania mobbingu;
 • naruszeniem dyscypliny służbowej.

W trybie koordynowanym nie realizowano kontroli.

 

 

7. Kryteria kontroli najczęściej wykorzystywane do oceny działalności kontrolowanego podmiotu.

Zakres przedmiotowy kontroli

 

Komórka

KRYTERIA*

legalność

celowość

rzetelność

gospodarność

efektywność

inne

Wydział realizujący czynności kontrolne

kontrole finansowo-gospodarcze

7

6

6

6

-

-

polityka kadrowa

2

2

2

2

 

 

realizacja zadań regulaminowych/ustawowych

25

23

26

19

4

-

inne**

-

-

-

-

-

-

Razem

34

31

34

27

4

-

* zgodnie ze stosowanymi kryteriami,

** chodzi o zakres przedmiotowy.

W ramach prowadzonych czynności dokonywane były kontrole obejmujące aktualny stan realizacji bieżących zadań.

Nie przeprowadzano kontroli, w których wykorzystano jedynie jedno spośród w/w kryteriów.

 

 

8. Oceny formułowane na podstawie ustaleń z kontroli.

Zakres przedmiotowy kontroli

 

Komórka Wydział Kontroli
KWP w Opolu

OCENA*

pozytywna

pozytywna z uchybieniami

pozytywna z nieprawidłowościami

negatywna

Wydział realizujący czynności kontrolne

kontrole finansowo-gospodarcze

-

3

2

-

polityka kadrowa

-

1

-

-

realizacja zadań regulaminowych/ustawowych

1

6

10

2

inne**

-

-

-

-

Razem

1

10

12

2

* zgodnie ze stosowaną skalą ocen,

** chodzi o zakres przedmiotowy.

 

9. Nieprawidłowości (uchybienia) stwierdzone oraz wnioski i zalecenia formułowane
w wyniku przeprowadzenia kontroli.

 

KONTROLE FINANSOWO-GOSPODARCZE.

 

1) Temat kontroli: Prawidłowość rozliczania należności za dojazdy do miejsca pełnienia służby.

 1. Jednostka/komórka objęta kontrolą: Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie.
 2. Ocena kontrolowanego podmiotu: Pozytywna z nieprawidłowościami.
 3. Zakres przedmiotowy:
 • Organizacja zadań w jednostce kontrolowanej dotycząca zakresu kontroli.
 • Prawidłowość wypełniania przez policjantów druków rozliczenia kosztów dojazdu oraz zasadność dokonywania zwrotu kosztów za dojazdy do miejsca pełnienia służby.
 • Prawidłowość sporządzania dokumentacji księgowej – listy dodatkowych należności w zakresie wypłat zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby.
 • Nadzór funkcjonalny w zakresie objętym tematem kontroli.
 • d.  Efekty kontroli:
 • Poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu;
 • Oszczędności finansowe;
 • Usprawnienie procedur i realizacji zadań w zakresie objętym kontrolą.

 

2) Temat kontroli: Prawidłowość rozliczania należności za dojazdy do miejsca pełnienia służby.

 1. Jednostka/komórka objęta kontrolą: Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich.
 2. Ocena kontrolowanego podmiotu: Pozytywna z nieprawidłowościami.
 3. Zakres przedmiotowy:
 • Organizacja zadań w jednostce kontrolowanej dotycząca zakresu kontroli.
 • Prawidłowość wypełniania przez policjantów druków rozliczenia kosztów dojazdu oraz zasadność dokonywania zwrotu kosztów za dojazdy do miejsca pełnienia służby.
 • Prawidłowość sporządzania dokumentacji księgowej – listy dodatkowych należności w zakresie wypłat zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby.
 • Nadzór funkcjonalny w zakresie objętym tematem kontroli.
  1. d. Efekty kontroli:
  2. Poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu;
  3. Oszczędności finansowe;
  4. Usprawnienie procedur i realizacji zadań w zakresie objętym kontrolą
  5.  
  6. 3) Temat kontroli: Ewidencjonowanie, przekazywanie do użytkowania sprzętu łączności i informatyki.
   1. Jednostka/komórka objęta kontrolą: Komenda Powiatowa Policji w Nysie.
   2. Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z uchybieniami.
   3. Zakres przedmiotowy:
   4. Prawidłowość dokumentowania, ewidencjonowania oraz przekazywania sprzętu łączności, w szczególności radiotelefonów oraz sprzętu informatyki: laptopów, mobilnych terminali.
   5. Sposób użytkowania, przechowywania, ocena stanu technicznego oraz porównanie stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym radiotelefonów, laptopów oraz mobilnych terminali.
   6. Sprawowanie nadzoru nad przedmiotowym zagadnieniem.
 • d) Efekty kontroli:
 • Przestrzeganie przepisów w obowiązującym zakresie;
 • Poprawa, jakości wykonywania czynności służbowych;
 • Doskonalenie wewnętrznego procesu dydaktycznego.

 

 1. Temat kontroli: Prowadzenie gospodarki transportowej – zarządzanie kartami paliwowymi ,,Flota”.
  1. Jednostka/komórka objęta kontrolą: Komenda Powiatowa Policji w Głubczycach.
  2. Ocena kontrolowanego podmiotu: Pozytywna z uchybieniami.
  3. Zakres przedmiotowy:

Prawidłowość dokumentowania, rozliczania zużycia materiałów pędnych i smarów, zarządzanie kartami paliwowymi ,,Flota” w okresie rozliczeniowym w tym:

 • sporządzanie dokumentów materiałowych,
 • wprowadzanie zmian w ewidencji związanej z wydaniem i przyjęciem materiałów pędnych i smarów na stan magazynu.
 • prawidłowość prowadzenia ewidencji sprzętu transportowego.
 • sprawdzenie zgodności stanów faktycznych sprzętu warsztatowego, rozlewczego ze stanami ewidencyjnymi.
 • sprawowanie nadzoru nad przedmiotowym zagadnieniem.
 • d. Efekty kontroli:
 • Doskonalenie wewnętrznego procesu dydaktycznego.
 • Zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.

POLITYKA KADROWA

 1. Temat kontroli: Sprawdzenie informacji zawartych w anonimowym piśmie dotyczącym nieprawidłowości w KPP w Krapkowicach.
  1. Jednostka/komórka objęta kontrolą: Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach.
  2. Ocena kontrolowanego podmiotu: Pozytywna z uchybieniami.
  3. Zakres przedmiotowy: Ustalenie prawidłowości wykonywania obowiązków służbowych przez Z-cę Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP
   w Krapkowicach; Prowadzenie polityki kadrowej w zespole patrolowo
   –interwencyjnym Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Krapkowicach; Przestrzeganie czasu służby przez policjantów Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Krapkowicach.
  4. Efekty kontroli: Wszystkie informacje zawarte w anonimowym piśmie zostały wyjaśnione.

 

REALIZACJA ZADAŃ REGULAMINOWYCH/USTAWOWYCH.

 1. Temat kontroli: Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych związanych
  z wyposażeniem obiektów w urządzenia przeciwpożarowe oraz sprzęt gaśniczy, a także warunki techniczne i ewakuacyjne w kontrolowanych obiektach.
  1. Jednostka/komórka objęta kontrolą: Komenda Powiatowej Policji w Kędzierzynie
   - Koźlu.
  2. Ocena kontrolowanego podmiotu: Pozytywna z nieprawidłowościami.
  3. Zakres przedmiotowy:
 • Sposób wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.
 • Sposób zorganizowania przez kierownictwo jednostki służby ds. ochrony przeciwpożarowej.
 • Spełnienie wymagań technicznych w użytkowanych obiektach i budynkach.
 •  Wyposażenie budynków w podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe.
 • Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych, zapoznanie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi pracowników i policjantów zatrudnionych w KPP.
 • Przeprowadzenie próbnej ewakuacji w budynku KPP.
 • Weryfikacja dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej, sporządzanej
  i prowadzonej przez inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej.
 • Realizacja okresowych badań, przeglądów instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się obiekcie.
  1. d. Efekty kontroli:
  2. Usprawnienie procedur;
  3. Doposażenie obiektów w brakujące elementy związane z przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.   
  4. Poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu.

 

 1. Temat kontroli: Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych związanych
  z wyposażeniem obiektów w urządzenia przeciwpożarowe oraz sprzęt gaśniczy, a także warunki techniczne i ewakuacyjne w kontrolowanych obiektach.
 1. Jednostka/komórka objęta kontrolą: Komenda Miejska Policji w Opolu.
 2. Ocena kontrolowanego podmiotu: Pozytywna z nieprawidłowościami.
 3. Zakres przedmiotowy:
 • Sposób wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.
 • Sposób zorganizowania przez kierownictwo jednostki służby ds. ochrony przeciwpożarowej.
 • Spełnienie wymagań technicznych w użytkowanych obiektach i budynkach.
 • Wyposażenie budynków w podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe.
 • Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych, zapoznanie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi pracowników i policjantów zatrudnionych w KPP.
 • Przeprowadzenie próbnej ewakuacji w budynku KPP.
 • Weryfikacja dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej, sporządzanej
  i prowadzonej przez inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej.
 • Realizacja okresowych badań, przeglądów instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się w obiekcie.
 • d. Efekty kontroli:
 • Usprawnienie procedur;
 • Doposażenie obiektów w brakujące elementy związane z przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych;   
 • Poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu.

 

8) Temat kontroli: Bezpieczeństwo i higiena pracy- badania profilaktyczne policjantów
i pracowników Policji.

 1. Jednostka/komórka objęta kontrolą: Komenda Powiatowa Policji w Prudniku.
 2. Ocena kontrolowanego podmiotu: Pozytywna z nieprawidłowościami.
 3. Zakres przedmiotowy:
 • Zapoznanie przez pracowników na kartach zapoznania z wybranymi aktami prawnymi regulującymi zagadnienia kontrolne.
 • Badania profilaktyczne.
 • Nadzór funkcjonalny w zakresie objętym tematem kontroli
 • d. Efekty kontroli
 • Poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu.
 • Doskonalenie wewnętrznego procesu dydaktycznego.
 • Poprawa, jakości wykonywania czynności służbowych.
 • Przestrzeganie przepisów dotyczących badanej problematyki.
 • Zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.

 

 1. Temat kontroli: Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg
  i wniosków
 2. a. Jednostka/komórka objęta kontrolą: Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach;

            b. Ocena kontrolowanego podmiotu: Pozytywna z uchybieniami;

           c.Zakres przedmiotowy:

 • Zgodność przyjętych w jednostce rozwiązań organizacyjnych z uregulowaniami art. 253 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 267 z późn. zm.) zwanej dalej k.p.a;
 • Poprawność formalnego umocowania osoby odpowiedzialnej lub komórki organizacyjnej w zakresie koordynowania i rozpatrywania skarg i wniosków, w oparciu o § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U.
  z 2002 roku Nr 5, poz. 46);
 • Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków zgodnie z art. 253 kpa oraz poprawność sposobu dokumentowania spotkania ze skarżącym;
 • Zgodność rejestracji i przekazywania skarg i wniosków z postanowieniami art. 254 kpa;
 • Zgodność kwalifikacji oraz rejestracji dokumentacji dotyczącej skarg i wniosków przekazanych oraz załatwionych we własnym zakresie przez organ
  z Zarządzeniem nr 93 MSWiA z 17.12.2007 roku w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji;
 • Korelacja skarg i wniosków wykazanych w analizie za rok ubiegły z ustalonym w trakcie kontroli stanem faktycznym;
 • Właściwe kwalifikowanie zarzutów zawartych w skardze;
 • Zgodność przyjętego trybu rozpatrzenia skargi z obowiązującymi przepisami;
 • Rzetelność w wyjaśnieniu wszystkich zarzutów wniesionych w skardze;
 • Wskazywanie uzasadnienia faktycznego i prawnego oraz pouczenia o treści art. 239 kpa w przypadku zawiadomienia o odmownym załatwieniu skargi;
 • Jakość sprawowania i dokumentowania nadzoru służbowego nad powyższą problematyką;
 • Zwieranie w treści sprawozdania wniosków o charakterze karnym lub dyscyplinarnym w przypadku, potwierdzenia wniesionego zarzutu lub zarzutów
 • Sposób załatwiania skarg ponownych;
 • Informowanie skarżącego o przekazaniu skargi lub wniosku zgodnie z właściwością;
 • Sposób wykorzystania ustaleń z postępowań skargowych i kompletność dokumentacji w tym zakresie;
 • Terminowość przekazywania skargi art. 231 kpa lub wniosku art. 243 kpa;
 • Udzielanie skarżącemu odpowiedzi na złożoną skargę lub wniosek;
 • Terminowość załatwienia skargi lub wniosku art. 237 kpa;
 • d. Efekty kontroli:
 • poprawa rzetelności w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg
  i wniosków.

 

 1. Temat kontroli: Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg
  i wniosków.
 1. Jednostka/komórka objęta kontrolą: Komenda Powiatowa Policji w Nysie.
 2. Ocena kontrolowanego podmiotu: Pozytywna z uchybieniami.
 3. Zakres przedmiotowy:
 • Zgodność przyjętych w jednostce rozwiązań organizacyjnych z uregulowaniami art. 253 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 267 z późn. zm.) zwanej dalej k.p.a;
 • Poprawność formalnego umocowania osoby odpowiedzialnej lub komórki organizacyjnej w zakresie koordynowania i rozpatrywania skarg i wniosków, w oparciu o § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U.
  z 2002 roku Nr 5, poz. 46);
 • Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków zgodnie z art. 253 kpa oraz poprawność sposobu dokumentowania spotkania ze skarżącym;
 • Zgodność rejestracji i przekazywania skarg i wniosków z postanowieniami art. 254 kpa;
 • Zgodność kwalifikacji oraz rejestracji dokumentacji dotyczącej skarg i wniosków przekazanych oraz załatwionych we własnym zakresie przez organ
  z Zarządzeniem nr 93 MSWiA z 17.12.2007 roku w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji;
 • Korelacja skarg i wniosków wykazanych w analizie za rok ubiegły z ustalonym w trakcie kontroli stanem faktycznym;
 • Właściwe kwalifikowanie zarzutów zawartych w skardze;
 • Zgodność przyjętego trybu rozpatrzenia skargi z obowiązującymi przepisami;
 • Rzetelność w wyjaśnieniu wszystkich zarzutów wniesionych w skardze;
 • Wskazywanie uzasadnienia faktycznego i prawnego oraz pouczenia o treści art. 239 kpa w przypadku zawiadomienia o odmownym załatwieniu skargi;
 • Jakość sprawowania i dokumentowania nadzoru służbowego nad powyższą problematyką;
 • Zwieranie w treści sprawozdania wniosków o charakterze karnym lub dyscyplinarnym w przypadku, potwierdzenia wniesionego zarzutu lub zarzutów;
 • Sposób załatwiania skarg ponownych;
 • Informowanie skarżącego o przekazaniu skargi lub wniosku zgodnie z właściwością;
 • Sposób wykorzystania ustaleń z postępowań skargowych i kompletność dokumentacji w tym zakresie;
 • Terminowość przekazywania skargi art. 231 kpa lub wniosku art. 243 kpa;
 • Udzielanie skarżącemu odpowiedzi na złożoną skargę lub wniosek;
 • Terminowość załatwienia skargi lub wniosku art. 237 kpa.
 •  
 • d. Efekty kontroli:
 • Poprawa rzetelności w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg
  i wniosków.

 

 1. Temat kontroli: Zasadność, legalność i prawidłowość stosowania instytucji zatrzymania osób oraz doprowadzenia w celu wytrzeźwienia.

a. Jednostka/komórka objęta kontrolą: Komenda Powiatowa Policji w Brzegu.

b. Ocena kontrolowanego podmiotu: Pozytywna z nieprawidłowościami.

                 c.Zakres przedmiotowy:

 • Przyjęte przez jednostkę rozwiązania organizacyjne w zakresie stosowania instytucji pozbawienia wolności.
 • Podstawa faktyczna i prawna zatrzymania osób oraz doprowadzenia osób w celu wytrzeźwienia.
 • Realizacja praw osób pozbawionych wolności.
 • Przestrzeganie obowiązku badania lekarskiego osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia podlegających takiemu obowiązkowi.
 • Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z pozbawieniem wolności.
 • Nadzór służbowy w zakresie objętym tematem kontroli.
 • d. Efekty kontroli:
 • Usprawnienie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej
  w kontrolowanych jednostkach;
 • Poprawa, jakości wykonywania czynności służbowych;
 • Usprawnienie właściwych procedur i algorytmów postępowania;
 • Przestrzeganie przepisów dotyczących badanej problematyki;
 • Doskonalenie wewnętrznego procesu dydaktycznego.

                                                  

 1. Temat kontroli: Zasadność, legalność i prawidłowość stosowania instytucji zatrzymania osób oraz doprowadzenia w celu wytrzeźwienia.
 2. Jednostka/komórka objęta kontrolą: Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich.
 3. Ocena kontrolowanego podmiotu: Pozytywna z uchybieniami.
 4. Zakres przedmiotowy:
 • Prawidłowość stosowania podstawy zatrzymania lub doprowadzenia osób
  w celu wytrzeźwienia.
 • Prawidłowość przeprowadzenia zatrzymania lub doprowadzenia osób w celu wytrzeźwienia.
 • Pełnienie i dokumentowanie służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
 • Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań związanych ze stosowaniem instytucji zatrzymania osób oraz doprowadzenia osób w celu wytrzeźwienia.
 • d. Efekty kontroli:
 • Usprawnienie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w kontrolowanych jednostkach;
 • Poprawa, jakości wykonywania czynności służbowych;
 • Usprawnienie właściwych procedur i algorytmów postępowania;
 • Przestrzeganie przepisów dotyczących badanej problematyki;
 • Doskonalenie wewnętrznego procesu dydaktycznego.

 

 1. Temat kontroli: Sprawdzenie prawidłowość planowania i pełnienia służb ponadnormatywnych przez funkcjonariuszy posiadających dodatek funkcyjny zgodnie
  z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami prawnymi.
 1. Jednostka/komórka objęta kontrolą:

a.1.Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach,

a.2.Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich,

a.3.Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie,

a.4.Komenda Miejska Policji w Opolu.

 1. Ocena kontrolowanego podmiotu:

b.1.negatywna,

b.2. negatywna,

b.3. pozytywnie z nieprawidłowościami,

b.4. pozytywna z uchybieniami.

Zagadnienie oceniono negatywnie.

 1. Zakres przedmiotowy:
  • Dokumentowanie służb ponadnormatywnych w notatniku służbowym zgodnie
   § 25 ust. 9 Zarządzenia nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym,
  • Dokonywanie oceny realizacji zadań przez policjantów i efektów służby przez bezpośredniego przełożonego zgodnie z § 38 ust. 6 Zarządzenia nr 768 (...),
  • Prowadzenie notatników służbowych zgodnie z Wytycznymi Nr 2/2007  Komendanta Głównego Policji z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych,
  • Przeprowadzenie odprawy do służby zgodnie z § 25 i 26 Zarządzenia nr 768 (...),
  • Sporządzanie grafików służby patrolowej (ponadnormatywnych) zgodnie z § 5 ust. 4  Zarządzenia nr 768 w sprawie (…),
  • Planowanie służb ponadnormatywnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów z późń. zm.,
  • Wprowadzenie danych odnośnie służb ponadnormatywnych do Systemu Elektronicznej Sprawozdawczości Policji zgodnie z § 21 ust. 3 Zarządzenia nr 71 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości oraz systemu kontroli zarządczej
    w Policji,
  • Zgodność pełnienia służb ponadnormatywnych z wewnętrznymi uregulowaniami
   w poszczególnych jednostkach.
 2. Efekty kontroli:
 • Poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanych podmiotów.
 • Przestrzeganie przepisów dotyczących badanej problematyki
 • Oszczędności finansowe.

 

14) Temat kontroli: Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzanych interwencji policyjnych pod (…) adresem, w świetle obowiązujących przepisów, w tym Procedury Niebieskiej Karty.

 1. Jednostka/komórka objęta kontrolą: Komenda Powiatowa Policji w Nysie.
 2. Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.
 3. Zakres przedmiotowy: Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzanych interwencji policyjnych pod (…) adresem, w świetle obowiązujących przepisów,
  w tym Procedury Niebieskiej Karty.
 4. Efekty kontroli:
  • Poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu;
  • Zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
  • Przestrzeganie przepisów dotyczących badanej problematyki;
  • Doskonalenie wewnętrznego procesu dydaktycznego;
  • Przestrzeganie przepisów w obowiązującej problematyce.

 

 1. Temat kontroli: Prawidłowości podejmowanych działań policyjnych w stosunku do zdarzeń związanych z nielegalnym wycinaniem drzew na terenach podległych KPP
  w Kluczborku i podpaleniami na szkodę firmy „PROMEX”.
 1. Jednostka/komórka objęta kontrolą: KPP Kluczbork, PP Wołczyn, Wydział Kryminalny KWP w Opolu;
 2. Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.
 3. Zakres przedmiotowy:
 1. Prawidłowość wykonywania czynności dochodzeniowo - śledczych
  w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych związanych
  z nielegalnym wycinaniem drzew na terenach podległych KPP w Kluczborku:
 • RSD-W-116/14 – dochodzenie, następnie śledztwo, o czyn z art. 187 § 2 kk. RSD–W-175/14 – dochodzenie, o czyn z art. 277 kk.
 • RSD-861/14 – dochodzenie, o czyn z art. 187 § 1 kk.
 • RSD-27/15 – dochodzenie, o czyn z art. 288 § 1 kk.
 • RSD-59/15 – dochodzenie, o czyn z art. 288 § 1 kk.
 • RSD-60/15 – dochodzenie, o czyn z art. 288 § 1 kk.
 1. Prawidłowość wykonywania czynności dochodzeniowo - śledczych
  w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych związanych podpaleniami na szkodę firmy „PROMEX”( w tym także budynków A.U.);
 • RSD – 844/14; 1Ds.1355/14 
 • RSD-437/15; 1Ds.577/15.
 •  RSD-391/15; 1Ds. 573/15
 • RSD-475/15; 1Ds. 634/15.
 • RSD-601/15; 1Ds. 789/15.
 1. Czynności operacyjno – rozpoznawcze przeprowadzone przez funkcjonariuszy na rzecz zdarzeń mający związek z ścinaniem drzew i podpaleniami na terenie powiatu kluczborskiego.
 2. Wykorzystanie sił i środków z ramienia służb prewencyjnych, w celu wykrycia sprawców przestępstw podpaleń.
 1. Efekty kontroli:
 • Poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu;
 • Poprawa, jakości wykonywania czynności służbowych.

 

 1. Temat kontroli: Prawidłowość prowadzenia gospodarki mandatowej oraz poprawność wypełniania formularzy mandatowych przez policjantów.
 1. Jednostka/komórka objęta kontrolą: Samodzielny Pododdział Prewencji Policji
  w Opolu.
 2. Ocena kontrolowanego podmiotu: Pozytywna z nieprawidłowościami.
 3. Zakres przedmiotowy:
 • Organizacja zadań oraz sposób obiegu dokumentacji dotyczącej zakresu kontroli
  w SPPP w Opolu.
 • Sposób zaopatrywania, prowadzenia ewidencji oraz rozliczania się z bloczków mandatowych pomiędzy SPPP w Opolu a Opolskim Urzędem Wojewódzkim.
 • Pobieranie bloczków mandatowych, rozliczanie z odcinków „D” nałożonych mandatów karnych kredytowych, gotówkowych i zaocznych oraz ze środków finansowych uzyskanych z tytułu nałożonych mandatów karnych gotówkowych  przez policjantów.
 • Poprawność wypełniania formularzy mandatowych przez policjantów.
 • Utrzymanie zgodności stanów faktycznych bloczków mandatowych ze stanem ewidencyjnym.
 • Tryb postępowania z niewykorzystanymi (anulowanymi) formularzami mandatów karnych.
 • Nadzór funkcjonalny w zakresie objętym tematem kontroli.
 •  
 • d. Efekty kontroli
 • Poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu.
 • Usprawnienie procedur;
 • Poprawa, jakości wykonywania czynności służbowych.

 

 1. Temat kontroli: Prawidłowość ewidencjonowania, przekazywania do użytkowania
  i przechowywania służbowej broni palnej, w tym broni przyjętej w depozyt w KPP Brzeg.
 1. Jednostka/komórka objęta kontrolą: Komenda Powiatowa Policji w Brzegu.
 2. Ocena kontrolowanego podmiotu: Pozytywna z uchybieniami.
 3. Zakres przedmiotowy:
 1. Prawidłowość ewidencjonowania i przechowywania służbowej broni palnej w:
  • pomieszczeniach  zajmowanych  przez dyżurnego,
  • wyznaczonych i przystosowanych do tego celu pomieszczeniach komórek organizacyjnych Policji,
  • pomieszczeniach służbowych policjantów (indywidualnie użytkowane szafy metalowe),
  • w  miejscu zamieszkania policjantów.
 1. Prawidłowość dokumentowania wydania i przyjęcia broni palnej (książka broni, książka kontroli broni, książka służby – w przypadku dyżurnego, książka depozytu broni osobistej policjantów).
 2. Zgodność stanów faktycznych broni ze stanami ewidencyjnymi.
 3. Realizacja nadzoru i kontrola przełożonych w zakresie ewidencjonowania, przekazywania do użytkowania i przechowywania służbowej broni palnej, w tym broni zdanej do depozytu.
 • d. Efekty kontroli:
 • Przestrzeganie przepisów w obowiązującym zakresie;
 • Poprawa zabezpieczenia mienia.
 •  
 1. Przedmiot kontroli: Reakcja służby dyżurnej na zgłoszenia o wydarzeniach
  w szczególności realizacja zadań dotyczących miernika „czas reakcji na zdarzenie”.
 2. Jednostki/komórki objęte kontrolą: Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie.
 3. Ocena kontrolowanego podmiotu: pozytywna z nieprawidłowościami.
 4. Zakres przedmiotowy:
 • osiągnięcie przez kontrolowaną jednostkę zakładanych progów satysfakcji
  w zakresie czasu reakcji na zdarzenie,
 • realizacji przez dyżurnego jednostki kontrolowanej zadań wynikających
  z Zarządzenia nr 1173 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji
  (w tym zwłaszcza zapewnienie natychmiastowej reakcji Policji na zgłoszone wydarzenie),
 • rzetelność i systematyczność wprowadzanie danych do Systemu Wspomagania Dowodzenia,
 • zgodność informacji zapisanych w SWD z zapisami w notatnikach służbowych funkcjonariuszy przeprowadzających interwencje.

 

10. Realizacja zadań przez podmioty kontrolowane, które mogą być wykorzystane
w celu usprawnienia nadzoru w innych podmiotach.

Nie stwierdzono wprowadzania zmian, które ze względu na swój charakter mogłyby być zastosowane w innych jednostkach Policji.

 

11. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykłady dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym.

W oparciu o cytowaną ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej oraz decyzję Nr 319 KGP Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 r. w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych opracowano i wprowadzono do stosowania ujednolicone wzory dokumentów niezbędnych podczas przygotowywania, jak
i prowadzenia czynności kontrolnych, sposobu sprawowania nadzoru oraz czynności sprawozdawczych.

W 2015 r. dokonano modyfikacji w Programie Zapewniania Jakości Wydziału Kontroli KWP W Opolu.

Modyfikacja dotyczyła procedur tj.:

 • Rocznego Planu Kontroli dla Wydziału Kontroli KWP w Opolu”,
 • Realizacji kontroli w trybie zwykłym w oparciu o przepisy ustawy
  o kontroli,
 • Realizacji kontroli w trybie uproszczonym w oparciu o przepisy ustawy
  o kontroli,
 • Realizacji kontroli w trybie zwykłym w oparciu o przepisy ustawy
  o kontroli,
 • Realizacji kontroli w trybie uproszczonym na podstawie wytycznych MSW.
 •  

12. Szkolenia kadry kontrolerskiej, stan realizacji i potrzeby.

Standardy kontroli wymagają, żeby kontroler posiadał wysokie kompetencje w zakresie technik i metod kontroli oraz szeroką wiedzę specjalistyczną dotyczącą zarówno procesu kontroli, jak i zagadnień merytorycznych.

W Wydziale Kontroli na bieżąco realizowane są zajęcia w ramach wewnątrz wydziałowego doskonalenia zawodowego. W 2015 roku w ramach tych zajęć przeprowadzono 20 szkoleń o łącznym czasie 24 godzin.

Dodatkowo kontrolerzy uczestniczyli w szkoleniach resortowych: w sumie 344 godz. 40 minut.

Ponadto, policjanci i pracownicy Wydziału Kontroli KWP w Opolu systematycznie uczestniczą w szkoleniach lokalnych organizowanych przez Wydziały Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, jako uczestnicy i prelegenci.

Wydział Kontroli rozpoznając potrzeby szkoleniowe kadry kontrolerskiej ponownie zgłosił zapotrzebowanie na kursy specjalistyczne dla funkcjonariuszy i pracowników
w następujących zagadnieniach:

 • Realizacja czynności w postępowaniu administracyjnym.
 • Prowadzenie postępowań dyscyplinarnych.
 • Kurs specjalistyczny dla osób realizujących zadania w komórkach właściwych do spraw kontroli w Policji.
 • Kurs specjalistyczny dla policjantów służby kryminalnej w zakresie sprawowania nadzoru nad prowadzeniem pracy operacyjnej.

Dodatkowo szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych dla jednego funkcjonariusza.

 

13. Upublicznianie wyników kontroli w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dane dotyczące kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli w formie sprawozdania umieszczane są na stronie internetowej BIP KWP Opole.

Informacje te są zamieszczane przez Wydział Komunikacji Społecznej, przy założeniu, że z uwagi na szczególny charakter kontroli i ochronę informacji niejawnych nie podaje się wszystkich informacji poszczególnych kontroli.  

 

14. Koordynacja zadań z zakresu kontroli zarządczej.

W strukturze organizacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu odpowiedzialność za koordynację zadań z zakresu kontroli zarządczej ponosi Naczelnik Wydziału Komunikacji.

Zgodnie z decyzją nr 7/2015 Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia
14.01.2015 r. w sprawie powołania zespołu i wprowadzenia procedur kontroli zarządczej
w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji województwa opolskiego w celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu powołano nieetatowy zespół ds. koordynacji kontroli zarządczej.  Określono również „Procedury Kontroli Zarządczej w KWP w Opolu”, które stanowią załącznik do w/w decyzji.

Do zadań i obowiązków członków Zespołu należy w szczególności:

 • Opracowywanie, gromadzenie i analizowanie dokumentacji dotyczącej funkcjonowania kontroli zarządczej;
 • Przedkładanie Opolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji niezbędnych informacji z zakresu funkcjonowania kontroli zarządczej, w tym samooceny kontroli zarządczej oraz projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej;
 • Dokonywanie przeglądu istniejącego stanu udokumentowania różnych aspektów działalności KWP pod kątem wymogów kontroli zarządczej;
 • Opracowanie narzędzi wspomagających sprawowanie kontroli zarządczej
  i opracowywanie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej oraz ich wdrożenie
  i promowanie.
 • Kierownicy komórek organizacyjnych KWP w Opolu, Dowódca SPPP w Opolu oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Policji garnizonu opolskiego zobowiązani są m. in. do:
  • Monitorowania poprawności realizacji procesów kontroli zarządczej na poziomie komórki organizacyjnej w ramach przeprowadzanej kontroli funkcjonalnej;
  • Udzielania wszelkiej pomocy w wykonywaniu zadań określonych niniejszą decyzją;
  • Przekazywania niezbędnych informacji i dokumentów w zakresie sprawowania kontroli zarządczej;
  • Umożliwienia podległym funkcjonariuszom i pracownikom wzięcia udziału
   w spotkaniach Zespołu;
  • Informowania Zespołu o zauważonych nieprawidłowościach i wadach przyjętych rozwiązań w zakresie realizacji procesów kontroli zarządczej.

 

 

 

 

[1] Są to kontrole, w których na dzień 31.12.2015 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji lub dokumentacja pokontrolna była w trakcie opracowywania.

[2]Są to kontrole, w których na dzień 31.12.2015 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji lub dokumentacja pokontrolna była w trakcie opracowywania.

[3]Są to kontrole, w których na dzień 31.12.2015 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji lub dokumentacja pokontrolna była w trakcie opracowywania.

Metryczka

Data publikacji : 04.02.2016
Data modyfikacji : 04.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Mękal
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Brzezińska Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Brzezińska
do góry