Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2014 roku przez Wydział Kontroli KWP w Opolu - Kontrole - KWP w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2014 roku przez Wydział Kontroli KWP w Opolu

Sprawozdanie z działalności kontrolnej

Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w 2014 r.

 

Niniejsze sprawozdanie z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu jest realizacją nałożonego na Naczelnika Wydziału Kontroli KWP w Opolu zadania, określonego w § 51 ust. 1 decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych
w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub
w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW z 2012 r. poz. 43) , w związku z decyzją Nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 r. w sprawie stosowania wytycznych
w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub
w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGP z 2012r. poz. 55).

Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie wystąpień pokontrolnych oraz sprawozdań z kontroli uproszczonych. W poniższym opracowaniu, w ogólnych obliczeniach zostały uwzględnione dane przedstawione w wystąpieniach pokontrolnych objętych klauzulą „Poufne”, natomiast nie zostały opisane, w pkt. 9 niniejszego sprawozdania, zgodnie
z założeniami określonymi w piśmie nr Ia-3720/3703/2014/AB z dnia 15.12.2014 r.

 

1. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli.

 

W 2014 r. Wydział Kontroli KWP w Opolu realizował kontrole zgodnie z trybem
i zasadami określonymi w Ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185 poz. 1092). Tematykę kontroli regulują dodatkowo: Decyzja Nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 r. w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 55) oraz Decyzja Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych
w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub
w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW z 2012 r. Poz.  43).

 

2. Organizacja Wydziału Kontroli KWP w Opolu realizującego czynności kontrolne oraz wprowadzone w nim zmiany w 2014 roku.

 

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu komórką wyznaczoną do przeprowadzania kontroli w jednostkach i komórkach organizacyjnych podległych Opolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji jest Wydział Kontroli.

Wydział Kontroli KWP w Opolu podlega bezpośrednio Opolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji. W 2014 roku Wydział Kontroli realizował zadania określone w § 26 regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z dnia 29 września 2010 r. (OIK-P-0221-8/201/2010) z późniejszymi zmianami oraz w § 28 regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z dnia 17 września 2014 r. (WS-P.0221.14.224.2014).

Wydział Kontroli KWP w Opolu składa się z 15 etatów, z tego 8 etatów policyjnych i 7 korpusu służby cywilnej (KSC).

Czynności kontrolne realizują wszystkie osoby (poza naczelnikiem) zatrudnione na etatach policyjnych, oraz 4 osoby korpusu służby cywilnej.

Stan etatowy Wydziału Kontroli KWP w Opolu na dzień 31.12.2014 r., w tym osoby realizujące czynności kontrolne w 2014 roku.

 

Jednostka  

Stan

etatowy

Stan zatrudnienia

Liczba osób realizujących czynności kontrolne

Wakaty

Wydział Kontroli KWP w Opolu

15

15

11

0

 

Fluktuacja kadry kontrolerów:

 • Od 5 grudnia 2013 do 1 czerwca 2014 r. mł. insp. Sebastian Maj pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich. Od 1 czerwca 2014 r. do 15 czerwca 2014 r. mł. insp. Sebastian Maj Naczelnik Wydziału – Radca Prawny Wydziału Kontroli KWP w Opolu został wzięty do dyspozycji Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, natomiast od 16 czerwca 2014 r. został mianowany na stanowisko Radcy Prawnego Zespołu Prawnego KWP
  w Opolu.
 • Z dniem 16 czerwca 2014 r. podinsp. Urszula Grzybowska-Kuriata ekspert Wydziału Kontroli KWP w Opolu, została mianowana na stanowisko Naczelnika Wydziału Kontroli KWP w Opolu. Z kolei od 05.12.2013 r. do 15.06.2014 r. pełniła obowiązki Naczelnika Wydziału Kontroli KWP w Opolu.
 • Z dniem 16 lipca 2014 r. do wydziału kontroli został włączony 1 etat asystenta, natomiast 1 etat eksperta został wyłączony.
 • Z dniem 1 października 2014 r. do wydziału kontroli został włączony 1 etat specjalisty, natomiast 1 etat asystenta został wyłączony.

Z przedstawionych zmian kadrowych wynika, że w 2014 r. nastąpiły znaczne ruchy kadrowe kontrolerów.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w Wydziale Kontroli nie było wakatów, natomiast
1 funkcjonariusz został oddelegowany na kurs oficerski do Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie, w tym 3 nowych kontrolerów zostało przyjętych do wydziału.

Z uwagi na występujące braki i ruchy kadrowe w trakcie roku 2014 r. oraz różnorodność tematów kontroli tworzone są mieszane zespoły kontrolne, w których skład wchodzą specjaliści z zakresu kontroli oraz osoby zapewniające wiedzę ekspercką dotyczącą kontrolowanego zagadnienia. Posiłkowanie się kadrą ekspercką służy podnoszeniu, jakości merytorycznej realizowanych zadań, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązujących standardów kontroli.

 

W 2014 r. na 2991 funkcjonariuszy i pracowników garnizonu opolskiego przypadało 11 osób przeprowadzających kontrole, co stanowiło 0, 37% stanu osobowego.

Wydział Kontroli KWP w Opolu w 2014 r. podejmował czynności kontrolne wobec następujących jednostek i komórek organizacyjnych Policji garnizonu opolskiego:

 • Komenda Wojewódzka Policji w Opolu - 5 kontroli tj.:
 • Wydział do Walki z Korupcją – 1 kontrola,
 • Wydział Techniki Operacyjnej – 2 kontrole,
 • Wydział Kryminalny -1 kontrola,
 • Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą – 1 kontrola;    
 • Komenda Powiatowa Policji w Brzegu – 3 kontrole;
 • Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie – 3 kontrole;
 • Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku – 3 kontrole;
 • Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich – 5 kontroli;
 • Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie-Koźlu – 2 kontrole;
 • Komenda Powiatowa Policji w Głubczycach – 4 kontrole;
 • Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach – 3 kontrole;
 • Komenda Powiatowa Policji w Prudniku – 2 kontrole;
 • Komenda Powiatowa Policji w Nysie – 4 kontrole;
 • Komenda Miejska Policji w Opolu – 3 kontrole;

 

Średni czas trwania kontroli realizowanych przez Wydział Kontroli KWP w Opolu.

Jednostka

Od dnia podpisania upoważnienia przez zarządzającego kontrolę do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej.

Od dnia przekazania projektu     wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego.

 
 

Wydział Kontroli

KWP w Opolu

41,33

20,95

 

 

 

3. Struktura zatrudnienia Wydziału Kontroli KWP Opole.

 

 

Liczba osób posiadających ogólny staż pracy

Liczba osób posiadających staż pracy w kontroli i/lub audycie

…. do 2 lat

0

3

…. od 2 do 5 lat

0

5

…. od 5 do 10 lat

1

7

…. powyżej 10 lat

14

0

 

4. Ogólne koszty (planowane i poniesione) na kontrole planowe i pozaplanowe.

 

Wydział Kontroli nie planował środków finansowych na realizację czynności kontrolnych.

Kwalifikacje kadry kontrolerskiej oraz osób biorących udział w zespołach kontrolnych powodował brak potrzeby korzystania z dodatkowych źródeł informacji. W ramach prowadzonych kontroli nie powoływano biegłych i nie zasięgano ich opinii, dlatego nie ponoszono tego typu kosztów.

Kontrolerzy nie rozliczali również delegacji służbowych, gdyż czynności kontrolne
w jednostkach kontrolowanych (wraz z przejazdem) nie przekraczał 8 godzin.

 

 

Wydział Kontroli KWP w Opolu

Wydział Kontroli KWP w Opolu

Razem

Liczba kontroli, która generowała koszty

0

0

0

KOSZTY

Koszty

planowane

poniesione

planowane

poniesione

poniesione

Delegacje

0

0

0

0

0

Opinie biegłych

0

0

0

0

0

Inne**

0

0

0

0

0

Razem:

0

0

0

0

0

** np.: programy komputerowe, pomoce naukowe itp.

 

5. Sposób planowania kontroli.

 

Obowiązek planowania kontroli na 2014 rok, wynikał z art. 12 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185 poz. 1092) oraz § 46 decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW z 2012r. poz. 43), w związku z decyzją Nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 r. w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGP z 2012r. poz. 55).

Proces przygotowania Planu kontroli obejmował czynności w zakresie uzyskania, opracowania i przeanalizowania danych oraz informacji na podstawie, których zidentyfikowane zostały tematy przedsięwzięć kontrolnych i ich liczba, a także podmioty do kontroli.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy Planu kontroli zdefiniowany został również na podstawie:

 1. Wyników wcześniejszych kontroli i audytów,
 2. Wyników badań i analiz określonych problemów oraz skarg i wniosków,
 3. Czynników ryzyka mających wpływ na działalność podmiotu kontrolowanego;
 4. Informacji dotyczących działalności podmiotu kontrolowanego;
 5. Przepisów prawa zobowiązujących do okresowej kontroli zagadnienia.
 6. Wyników analiz działania jednostek, zrealizowanych m.in. przez Wydział Prewencji KWP w Opolu, jak również wyników sprawdzeń zrealizowanych przez funkcjonariuszy realizujących patrole oficerskie.
 7. Identyfikacja potrzeb w zakresie kontroli zgłaszane przez komórki i jednostki garnizonu opolskiego.

 

W procesie planowania czynności kontrolnych, przy identyfikowaniu i formułowaniu tematów przedsięwzięć nie stosowano formalnie ustanowionej odrębnej procedury analizy ryzyka.

Plan kontroli Wydziału Kontroli KWP w Opolu na 2014 r. został zatwierdzony
4 grudnia 2013 r. przez Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Plan ten zakładał realizację 29 kontroli planowych.

Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Opolu podinsp. Urszula Grzybowska-Kuriata
w dniu 23 lipca 2014 r. wystąpiła do Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
o zmianę planu kontroli na 2014 r. poprzez wykreślenie 2 kontroli. Z kolejnym wnioskiem
o zmianę planu Pani Naczelnik wystąpiła w dniu 12 listopada 2014 r. poprzez wykreślenie kolejnych 2 kontroli. Zmiany planu kontroli uzasadniane były sytuacją kadrową wydziału oraz realizacją innych obowiązków służbowych wynikających z potrzeby służby m.in. przeprowadzenia w sumie dodatkowo 12 kontroli uproszczonych.

 

 

 

6. Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez poszczególne komórki organizacyjne.

 

 

Kontrole z zakresu:

             Kontrole finansowo-gospodarcze

 

Liczba kontroli

Wydział Kontroli KWP Opole

Ogółem

Tryb zwykły

(podstawowy)

Tryb uproszczony

Kontrole planowe

Kontrole

 poza planem

problemowa

sprawdzająca

kompleksowa

problemowa

sprawdzająca

kompleksowa

problemowa

sprawdzająca

kompleksowa

problemowa

sprawdzająca

kompleksowa

przeprowadzonych kontroli

2

 

 

1

 

 

2

 

 

1

 

 

3

skontrolowanych podmiotów

2

 

 

1

 

 

2

 

 

1

 

 

3

w wyniku kontroli:

wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2014r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przeciętny okres objęty kontrolą (podany w miesiącach)

11

 

 

36

 

 

11

 

 

 

 

 

19

* niepotrzebne skreślić

 

 

Kontrole z zakresu:

             Polityki kadrowej

 

 

Liczba kontroli

Wydział Kontroli KWP Opole

Ogółem

Tryb zwykły

(podstawowy)

Tryb uproszczony

Kontrole planowe

Kontrole

 poza planem

problemowa

sprawdzająca

kompleksowa

problemowa

sprawdzająca

kompleksowa

problemowa

sprawdzająca

kompleksowa

problemowa

sprawdzająca

kompleksowa

przeprowadzonych kontroli

 

 

 

3

 

 

 

 

 

3

 

 

3

skontrolowanych podmiotów

 

 

 

3

 

 

 

 

 

3

 

 

3

w wyniku kontroli:

wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym[2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2014r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przeciętny okres objęty kontrolą (podany w miesiącach)

 

 

 

13

 

 

 

 

 

13

 

 

13

* niepotrzebne skreślić

 

 

Kontrole z zakresu: 

 

Realizacji zadań regulaminowych / ustawowych

 

Liczba kontroli

Wydział Kontroli KWP Opole

Ogółem

Tryb zwykły

(podstawowy)

Tryb uproszczony

Kontrole planowe

Kontrole

 poza planem

problemowa

sprawdzająca

kompleksowa

problemowa

sprawdzająca

kompleksowa

problemowa

sprawdzająca

kompleksowa

problemowa

sprawdzająca

kompleksowa

przeprowadzonych kontroli

18

1

 

7

 

 

18

1

 

8

 

 

26

skontrolowanych podmiotów

18

1

 

7

 

 

18

1

 

8

 

 

26

w wyniku kontroli:

wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym[3]

4

 

 

1

 

 

4

 

 

1

 

 

5

niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2014r.

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

przeciętny okres objęty kontrolą (podany w miesiącach)

12

2

 

17

 

 

12

2

 

17

 

 

13

* niepotrzebne skreślić

 

Lp.

Jednostka

% kontroli obejmujących swoim zakresem przedmiotowym rok 2014

% kontroli obejmujących

swoim zakresem przedmiotowym lata 2013- 2014

1

2

3

4

 

Wydział Kontroli

KWP Opole

31%

 

69%

(w tym 1 kontrola dot. okresu 2008-2010, 1 kontrola 2010 -2014, 1 kontrola 2012 – 2013 oraz 5 kontroli 2012 -2014)

 

Działalność kontrolna Wydziału Kontroli w 2014 roku koncentrowała się na realizacji kontroli ujętych w zatwierdzonym przez Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji Planie Kontroli Wydziału Kontroli KWP w Opolu na 2014 r.

Równolegle realizowano kontrole uproszczone (nieujęte w planie kontroli), które wykonywano na polecenie kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu,
w związku z koniecznością pilnego przeprowadzenia czynności kontrolnych lub charakterem sprawy.

Na 2014 rok zaplanowano przeprowadzenie 29 kontroli. Po dokonaniu korekty planu ostatecznie, zrealizowano 25 kontroli planowych, w tym 4 kontrole zostały rozpoczęte, ale czynności kontrolne nie zostały zakończone.

Dodatkowo przeprowadzono 12 kontroli pozaplanowych, w tym 1 czynności kontrolne nie zostały zakończone.

Poza tym w 12 jednostkach garnizonu opolskiego, realizowane były czynności sprawdzająco-wyjaśniające w związku z otrzymanymi skargami, informacjami z instytucji zewnętrznych, potrzebami kierownictwa służbowego – celem zweryfikowania wiarygodności uzyskanych (otrzymanych) sygnałów, pod kątem zasadności ewentualnego ich badania
w ramach kontroli doraźnych lub odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów. W sumie przeprowadzono 36 tego rodzaju czynności. Poszczególne czynności realizowane były,
w związku z:

 • użyciem broni przez policjantów;
 • skargą na sposób realizacji czynności służbowych;
 • zdarzeniami nadzwyczajnymi z udziałem policjantów.
 • naruszeniem dyscypliny służbowej.

W trybie koordynowanym nie realizowano kontroli.

 

7. Kryteria kontroli najczęściej wykorzystywane do oceny działalności kontrolowanego podmiotu.

Zakres przedmiotowy kontroli

 

Komórka

KRYTERIA*

legalność

celowość

rzetelność

gospodarność

efektywność

inne

Wydział realizujący czynności kontrolne

kontrole finansowo-gospodarcze

3

3

3

3

1

 

polityka kadrowa

3

3

3

3

2

 

realizacja zadań regulaminowych/ustawowych

26

25

26

19

5

 

inne**

 

 

 

 

 

 

Razem

32

31

32

25

8

 

* zgodnie ze stosowanymi kryteriami,

** chodzi o zakres przedmiotowy.

W ramach prowadzonych czynności dokonywane są kontrole obejmujące aktualny stan realizacji bieżących zadań.

Nie przeprowadzano kontroli, w których wykorzystano jedynie jedno spośród w/w kryteriów.

8. Oceny formułowane na podstawie ustaleń z kontroli.

 

Zakres przedmiotowy kontroli

 

Komórka Wydział Kontroli
KWP w Opolu

OCENA*

pozytywna

pozytywna z uchybieniami

pozytywna z nieprawidłowościami

negatywna

Wydział realizujący czynności kontrolne

kontrole finansowo-gospodarcze

1

1

0

1

polityka kadrowa

2

0

1

0

realizacja zadań regulaminowych/ustawowych

2

11

12

1

inne**

0

0

0

0

Razem

5

12

13

2

* zgodnie ze stosowaną skalą ocen,

** chodzi o zakres przedmiotowy.

 

 

9. Realizacja zadań przez podmioty kontrolowane, które mogą być wykorzystane
w celu usprawnienia nadzoru w innych podmiotach.

 

Nie stwierdzono wprowadzania zmian, które ze względu na swój charakter mogłyby być zastosowane w innych jednostkach Policji.

 

10. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykłady dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym.

 

W oparciu o cytowaną ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej opracowano i wprowadzono do stosowania ujednolicone wzory dokumentów niezbędnych podczas przygotowywania, jak i prowadzenia czynności kontrolnych, sposobu sprawowania nadzoru oraz czynności sprawozdawczych.

 

11. Szkolenia kadry kontrolerskiej, stan realizacji i potrzeby.

 

Standardy kontroli wymagają, żeby kontroler posiadał wysokie kompetencje w zakresie technik i metod kontroli oraz szeroką wiedzę specjalistyczną dotyczącą zarówno procesu kontroli, jak i zagadnień merytorycznych.

W Wydziale Kontroli na bieżąco realizowane są zajęcia w ramach wewnątrz wydziałowego doskonalenia zawodowego. W 2014 roku w ramach tych zajęć przeprowadzono 16 szkoleń o łącznym czasie 26,5 godziny, doskonalenie dot. następujących tematów:

 • Kryteria kontroli, mierniki oraz ocena na podstawie Standardów kontroli
  w administracji rządowej;
 • Przemoc w rodzinie program przeciwdziałania przemocy w rodzinach policyjnych;
 • Czynności kontrolne przeprowadzane na podstawie Decyzji Nr 65 MSW z dnia 31.05.2012 r.;
 • Zasady funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji;
 • Dostęp do informacji publicznej – przepisy i orzecznictwo;
 • Szkolenie z zakresu zmiany ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z dnia 04.01.2014 r. poz. 1563);
 • Zasady przeprowadzania czynności kontrolnych na podstawie kursu specjalistycznego dla osób realizujących zadania w komórkach właściwych do spraw kontroli w Policji w WSPol w Szczytnie;
 • Prawa i obowiązki pracowników na podstawie ustawy o służbie cywilnej;
 • Analiza dot. skali przyczyn zagrożenia przestępczością w Policji;
 • Program ograniczenia zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce;
 • Polityka bezpieczeństwa KSI/KSIP;
 • Informacja pozaskargowa na podstawie Decyzji nr 95/2014 MSW;
 • Informacja skargowa na podstawie Decyzji nr 95/2014 MSW;
 • Omówienie analizy wystąpień pokontrolnych z wybranych zagadnień skontrolowanych w 2013 r. przez komórki ds. kontroli KWP/KSP oraz Szkoły Policji;
 •  Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego MSW w sprawie wprowadzenia dodatkowego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego;
 • Szkolenie dla koordynatorów skargowych w zakresie prowadzenia postępowań skargowych;
 • Dodatkowo kontrolerzy uczestniczyli w szkoleniach resortowych:
 • Szkoła Policji w Słupsku – szkolenie w zakresie prowadzenia postępowań dyscyplinarnych;
 • WSPol Szczytno – kurs specjalistyczny dla osób realizujących zadania w komórkach właściwych do spraw kontroli w Policji;
 • Odprawa szkoleniowa wojewódzkich koordynatorów skargowych;
 • Ponadto, policjanci i pracownicy Wydziału Kontroli KWP w Opolu systematycznie uczestniczą w szkoleniach lokalnych organizowanych przez Wydziały Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Wydział Kontroli rozpoznając potrzeby szkoleniowe kadry kontrolerskiej ponownie zgłosił zapotrzebowanie na kursy specjalistyczne dla funkcjonariuszy i pracowników
w następujących zagadnieniach:

 • Realizacja czynności w postępowaniu administracyjnym.
 • Prowadzenie postępowań dyscyplinarnych.
 • Kurs specjalistyczny dla osób realizujących zadania w komórkach właściwych

      do spraw kontroli w Policji.

 

12. Upublicznianie wyników kontroli w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Dane dotyczące kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli w formie sprawozdania umieszczane są na stronie internetowej BIP KWP Opole.

Informacje te są zamieszczane przez Wydział Komunikacji Społecznej, przy założeniu, że z uwagi na szczególny charakter kontroli i ochronę informacji niejawnych nie podaje się wszystkich informacji poszczególnych kontroli.  

 

13. Koordynacja zadań z zakresu kontroli zarządczej.

 

W strukturze organizacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu odpowiedzialność za koordynację zadań z zakresu kontroli zarządczej ponosi Naczelnik Wydziału Komunikacji.

Zgodnie z decyzją nr 229 Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia
25-10-2012r. w sprawie powołania zespołu i wprowadzenia procedur kontroli zarządczej

w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji województwa opolskiego w celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu powołano nieetatowy zespół ds. koordynacji kontroli zarządczej.  Określono również „Procedury Kontroli Zarządczej w KWP w Opolu”, które stanowią załącznik do w/w decyzji.

Do zadań i obowiązków członków Zespołu należy w szczególności:

 • Opracowywanie, gromadzenie i analizowanie dokumentacji dotyczącej funkcjonowania kontroli zarządczej;
 • Przedkładanie Opolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji niezbędnych informacji z zakresu funkcjonowania kontroli zarządczej, w tym samooceny kontroli zarządczej oraz projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej;
 • Pokonywanie przeglądu istniejącego stanu udokumentowania różnych aspektów działalności KWP pod kątem wymogów kontroli zarządczej;
 • Opracowanie narzędzi wspomagających sprawowanie kontroli zarządczej
  i opracowywanie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej oraz ich wdrożenie
  i promowanie.
 • Kierownicy komórek organizacyjnych KWP w Opolu, Dowódca SPPP w Opolu oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Policji garnizonu opolskiego zobowiązani są m. in. do:
  • Monitorowania poprawności realizacji procesów kontroli zarządczej na poziomie komórki organizacyjnej w ramach przeprowadzanej kontroli funkcjonalnej;
  • Udzielania wszelkiej pomocy w wykonywaniu zadań określonych niniejszą decyzją;
  • Przekazywania niezbędnych informacji i dokumentów w zakresie sprawowania kontroli zarządczej;
  • Umożliwienia podległym funkcjonariuszom i pracownikom wzięcia udziału
   w spotkaniach Zespołu;
  • Informowania Zespołu o zauważonych nieprawidłowościach i wadach przyjętych rozwiązań w zakresie realizacji procesów kontroli zarządczej.

 

Informacje z realizacji w/w zadań wraz z propozycjami dotyczącymi usprawnienia systemu kontroli zarządczej, Zespół przedstawia Opolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji każdego roku, w terminie do dnia 20 lutego, za rok poprzedni.

 


[1] Są to kontrole, w których na dzień 31.12.2014r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji lub dokumentacja pokontrolna była w trakcie opracowywania.

[2]Są to kontrole, w których na dzień 31.12.2014r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji lub dokumentacja pokontrolna była w trakcie opracowywania.

[3]Są to kontrole, w których na dzień 31.12.2014r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji lub dokumentacja pokontrolna była w trakcie opracowywania.

Metryczka

Data publikacji : 17.02.2015
Data modyfikacji : 18.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Mękal
Osoba udostępniająca informację:
Hubert Adamek Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Dryszcz
do góry