Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2013 roku przez Wydział Kontroli KWP w Opolu - Kontrole - KWP w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2013 roku przez Wydział Kontroli KWP w Opolu

 

Sprawozdanie z działalności kontrolnej

Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w 2013 r.

 

Niniejsze sprawozdanie z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu jest realizacją nałożonego na Naczelnika Wydziału Kontroli KWP w Opolu zadania, określonego w § 51 ust. 1 decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW z 2012r. poz. 43) w związku z decyzją Nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 r. w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 55).

Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie wystąpień pokontrolnych oraz sprawozdań z kontroli uproszczonych. W poniższym opracowaniu, nie zostały uwzględnione dane przedstawione w wystąpieniach kontrolnych objętych klauzulą „zastrzeżone”.

 

 1. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli.

W 2013 r. Wydział Kontroli KWP w Opolu realizował kontrole zgodnie z trybem i zasadami określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185 poz. 1092). Tematykę kontroli regulują dodatkowo decyzją Nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 r. w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 55) oraz decyzja Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW z 2012 r. poz. 43).

 

 1. Organizacja Wydziału Kontroli KWP w Opolu realizującego czynności kontrolne oraz wprowadzone w nim zmiany w 2013 roku.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu komórką wyznaczoną do przeprowadzania kontroli w jednostkach i komórkach organizacyjnych podległych Opolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji, jest Wydział Kontroli.

Wydział Kontroli KWP w Opolu podlega bezpośrednio Opolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji. W 2013 roku Wydział Kontroli realizował zadania określone w § 26 regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z dnia 29 września 2010 r. (OIK-P-0221-8/201/2010) z późniejszymi zmianami.

Wydział Kontroli KWP w Opolu składa się z 15 etatów, z tego 8 etatów policyjnych i 7 korpusu służby cywilnej (KSC).

Czynności kontrolne realizują wszystkie osoby zatrudnione na etatach policyjnych, oraz 4 osoby korpusu służby cywilnej.

Stan etatowy Wydziału Kontroli KWP w Opolu na dzień 31.12.2013 r., w tym osoby realizujące czynności kontrolne w 2013 roku.

 

Jednostka

Stan

etatowy

Stan zatrudnienia

Liczba osób realizujących czynności kontrolne

Wakaty

Wydział Kontroli KWP w Opolu

15

15

12

0

 

Z dniem 01 stycznia 2013r. w celu umożliwienia szybkiej reakcji na zmiany sytuacji kadrowej wydziału rozwiązano funkcjonujące zespoły zadaniowe.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. w Wydziale Kontroli nie ma wakatów, natomiast 3 funkcjonariuszy pełni obowiązki na innych stanowiskach służbowych.

Z uwagi na braki kadrowe oraz różnorodność tematów kontroli tworzone są mieszane zespoły kontrolne, w których skład wchodzą specjaliści z zakresu kontroli oraz osoby zapewniające wiedzę ekspercką dotyczącą kontrolowanego zagadnienia. Posiłkowanie się kadrą ekspercką służy podnoszeniu jakości merytorycznej realizowanych zadań, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązujących standardów kontroli.

W 2013 r. na 2976 funkcjonariuszy i pracowników garnizonu opolskiego przypadało 12 osób przeprowadzających kontrole, co stanowiło 0,37% stanu osobowego.

Wydział Kontroli KWP w Opolu w 2013 r. podejmował czynności kontrolne wobec następujących jednostek i komórek organizacyjnych Policji garnizonu opolskiego:

 • Komenda Powiatowa Policji w Brzegu – 7 kontroli;
 • Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie – 3 kontrole;
 • Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku – 5 kontroli;
 • Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie – 5 kontrole;
 • Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich – 6 kontroli;
 • Powiatowa Policji w Kędzierzynie-Koźlu – 3 kontrole;
 • Komenda Powiatowa Policji w Głubczycach – 7 kontroli;
 • Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach – 6 kontroli;
 • Komenda Powiatowa Policji w Prudniku – 4 kontrole;
 • Komenda Powiatowa Policji w Nysie – 4 kontrole;
 • Komenda Miejska Policji w Opolu – 5 kontroli;
 • II Komisariat Policji w Opolu – 2 kontrole;
 • Komisariat Policji w Niemodlinie – 1 kontrola.

 

Średni czas trwania kontroli realizowanych przez Wydział Kontroli KWP w Opolu.

 

Jednostka

Od dnia podpisania upoważnienia przez zarządzającego kontrolę do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej.

Od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego.

 
 

Wydział Kontroli

KWP w Opolu

51 dni roboczych

14 dni roboczych

 
 1. Struktura zatrudnienia Wydziału Kontroli KWP Opole.

 

 

Liczba osób posiadających ogólny staż pracy

Liczba osób posiadających staż pracy w kontroli i/lub audycie

…. do 2 lat

0

1

…. od 2 do 5 lat

0

7

…. od 5 do 10 lat

3

7

…. powyżej 10 lat

12

0

 

 

 1. Ogólne koszty (planowane i poniesione) na kontrole planowe i pozaplanowe.

Wydział Kontroli nie planował środków finansowych na realizację czynności kontrolnych.

Kwalifikacje kadry kontrolerskiej oraz osób biorących udział w zespołach kontrolnych powodował brak potrzeby korzystania z dodatkowych źródeł informacji. W ramach prowadzonych kontroli nie powoływano biegłych i nie zasięgano ich opinii, dlatego nie ponoszono tego typu kosztów.

Kontrolerzy nie rozliczali również delegacji służbowych, gdyż czynności kontrolne w jednostkach kontrolowanych (wraz z przejazdem) nie przekraczał 8 godzin.

 

 

Wydział Kontroli KWP w Opolu

Wydział Kontroli KWP w Opolu

Razem

Liczba kontroli, która generowała koszty

0

0

0

KOSZTY

Koszty

planowane

poniesione

planowane

poniesione

poniesione

Delegacje

0

0

0

0

0

Opinie biegłych

0

0

0

0

0

Inne**

0

0

0

0

0

Razem:

0

0

0

0

0

** np.: programy komputerowe, pomoce naukowe itp.

 

 

 1. Sposób planowania kontroli.

Obowiązek planowania kontroli na 2013 rok, wynikał z art. 12 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185 poz. 1092) oraz § 46 decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW z 2012r. poz. 43) w związku z decyzją Nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 r. w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGP z 2012r. poz. 55).

Proces przygotowania Planu kontroli obejmował czynności w zakresie uzyskania, opracowania i przeanalizowania danych oraz informacji, na podstawie których zidentyfikowane zostały tematy przedsięwzięć kontrolnych i ich liczba, a także podmioty do kontroli.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy Planu kontroli zdefiniowany został również na podstawie:

 1. wyników wcześniejszych kontroli i audytów,
 2. wyników badań i analiz określonych problemów oraz skarg i wniosków,
 3. czynników ryzyka mających wpływ na działalność podmiotu kontrolowanego;
 4. informacje dotyczące działalności podmiotu kontrolowanego;
 5. przepisów prawa zobowiązujących do okresowej kontroli zagadnienia.

W procesie planowania czynności kontrolnych, przy identyfikowaniu i formułowaniu tematów przedsięwzięć nie stosowano formalnie ustanowionej odrębnej procedury analizy ryzyka.

Plan kontroli Wydziału Kontroli KWP w Opolu na 2013 r. został zatwierdzony 04 grudnia 2012 r. przez Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Plan ten zakładał realizację 48 kontroli planowych.

Naczelnik Wydziału – Radca Prawny Wydziału Kontroli KWP w Opolu mł. insp. Sebastian Maj w dniu 21 października 2013 r. wystąpił do Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji o zmianę planu kontroli na 2013 r. poprzez wykreślenie 14 kontroli. Zmiana planu kontroli uzasadniona była sytuacją kadrową wydziału oraz realizacją innych obowiązków służbowych wynikłych potrzebą służby.

 

 1. Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez poszczególne komórki organizacyjne.

 

Rodzaj kontroli:

 

kontrole finansowo-gospodarcze

Liczba kontroli

Wydział Kontroli KWP Opole

Ogółem

Tryb zwykły

podstawowy

Tryb uproszczony

Kontrole planowe

Kontrole

 poza planem

przeprowadzonych kontroli

3

1

3

1

4

skontrolowanych podmiotów

3

1

3

1

4

w wyniku kontroli:

wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych

1

 

1

 

1

wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego

1

 

1

 

1

skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

 

 

 

 

 

kontroli rozpoczętych a niezakończonych

w okresie sprawozdawczym

 

 

 

 

 

niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2013r.

 

 

 

 

 

przeciętny okres objęty kontrolą (podany w miesiącach)

6

8

6

8

6

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

Rodzaj kontroli:

 

realizacja zadań regulaminowych / ustawowych

Liczba kontroli

Wydział Kontroli KWP Opole

Ogółem

Tryb zwykły

podstawowy

Tryb uproszczony

Kontrole planowe

Kontrole

 poza planem

przeprowadzonych kontroli

29

5

28

6

34

skontrolowanych podmiotów

29

5

28

6

34

w wyniku kontroli:

wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych

1

 

 

1

1

wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego

1

 

 

1

1

skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

 

 

 

 

 

kontroli rozpoczętych a niezakończonych

w okresie sprawozdawczym

4

2

4

2

6

niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2013r.

 

 

 

 

 

przeciętny okres objęty kontrolą (podany w miesiącach)

12

10

12

9

10

* niepotrzebne skreślić

 

 

Rodzaj kontroli:

 

polityka kadrowa

 

Liczba kontroli

Wydział Kontroli KWP Opole

Ogółem

Tryb zwykły

(podstawowy)

Tryb uproszczony

Kontrole planowe

Kontrole

 poza planem

przeprowadzonych kontroli

1

6

1

6

7

skontrolowanych podmiotów

1

16

1

16

17

w wyniku kontroli:

wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych

 

 

 

 

 

wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego

 

 

 

 

 

skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

 

 

 

 

 

kontroli rozpoczętych a niezakończonych

w okresie sprawozdawczym

1

 

1

 

1

niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2013r.

 

 

 

 

 

przeciętny okres objęty kontrolą (podany w miesiącach)

60

4

60

4

11

* niepotrzebne skreślić

 

Lp.

Jednostka

% kontroli obejmujących swoim zakresem przedmiotowym rok 2013

% kontroli obejmujących

swoim zakresem przedmiotowym lata 2012 - 2013

1

2

3

4

 

Wydział Kontroli

KWP Opole

36%

64%

(w tym 1 kontrola dot. okresu 2008-2013 i 1 kontrola dot. okresu 2011-2013)

Działalność kontrolna Wydziału Kontroli w 2013 roku koncentrowała się na realizacji kontroli ujętych w zatwierdzonym przez Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji Planie Kontroli Wydziału Kontroli KWP w Opolu na 2013 r.

Równolegle realizowano kontrole uproszczone (nie ujęte w planie kontroli), które wykonywano na polecenie kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, w związku z koniecznością pilnego przeprowadzenia czynności kontrolnych lub charakterem sprawy.

Na 2013 rok zaplanowano przeprowadzenie 34 kontroli (po zmianie planu kontroli), zrealizowano 32 kontroli planowych (w tym nie zakończone kontrole ujęte w planie na 2012 r.) i 13 pozaplanowych – dodatkowych w tym w 1 przypadku odstąpiono od realizacji kontroli. W 7 przypadkach czynności kontrolne nie zostały zakończone.

W trybie koordynowanym nie realizowano kontroli.

 

 1. Kryteria kontroli najczęściej wykorzystywane do oceny działalności kontrolowanego podmiotu.

 

Zakres przedmiotowy kontroli

Komórka

KRYTERIA*

legalność

celowość

rzetelność

gospodarność

efektywność

inne

Wydział realizujący czynności kontrolne

kontrole finansowo-gospodarcze

4

4

4

3

-

-

polityka kadrowa

6

6

6

6

-

-

realizacja zadań regulaminowych/ustawowych

34

23

34

13

1

-

inne**

-

-

-

-

-

-

Razem

44

33

44

22

1

0

 

W ramach prowadzonych czynności dokonywane są kontrole obejmujące aktualny stan realizacji bieżących zadań.

Nie przeprowadzano kontroli, w których wykorzystano jedynie jedno spośród w/w kryterii.

 

 1. Oceny formułowane na podstawie ustaleń z kontroli.

 

Zakres przedmiotowy kontroli

 

Komórka

OCENA*

pozytywna

pozytywna z uchybieniami

pozytywna z nieprawidłowościami

negatywna

Wydział realizujący czynności kontrolne

kontrole finansowo-gospodarcze

-

3

1

0

polityka kadrowa

4

1

1

0

realizacja zadań regulaminowych/ustawowych

6

13

12

3

inne**

-

-

-

-

Razem

10

17

14

3

 

 

 1. CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCO-WYJAŚNIAJĄCE

Czynności sprawdzająco-wyjaśniające realizowane były w 12 jednostkach, w związku z otrzymanymi skargami, informacjami z instytucji zewnętrznych, potrzebami kierownictwa służbowego – celem zweryfikowania wiarygodności uzyskanych (otrzymanych) sygnałów, pod kątem zasadności ewentualnego ich badania w ramach kontroli doraźnych lub odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów. W sumie przeprowadzono 8 tego rodzaju czynności. Poszczególne czynności realizowane były, w związku z:

 • użyciem broni przez policjantów;
 • skargą na sposób realizacji czynności służbowych;
 • zdarzeniami nadzwyczajnymi z udziałem policjantów.

 

 1. Uzyskane efekty z kontroli zrealizowanych przez Wydział Kontroli.

Przeprowadzone kontrole wpłynęły w głównej mierze na podniesienie poziomu wykonywanych zadań. Wnioski pokontrolne kierowane do kierowników skontrolowanych podmiotów dot. wprowadzenia zmian koniecznych dla usprawnienia funkcjonowania jednostek oraz przepisów, były realizowane na bieżąco. Przedsięwzięcia wymagające działań długookresowych lub znacznych nakładów finansowych są realizowane sukcesywnie. Do efektów uzyskanych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli KWP zaliczyć należy:

 • zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 • usprawnienie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w kontrolowanych jednostkach,
 • zapewnienie skuteczności funkcjonowania struktur organizacyjnych, form i metod zarządzania oraz nadzoru służbowego,
 • usprawnienie wadliwych procedur i algorytmów postępowania,
 • poprawa organizacji pracy w jednostkach objętych kontrolą,
 • zapewnienie wiarygodności sprawozdań w zakresie przyjętych priorytetów KGP i przypisanych im mierników ocennych,
 • poprawa zabezpieczenia mienia (w szczególności takiego jak broń, sprzęt informatyczny, sprzęt łączności);
 • poprawa komunikacji wewnętrznej w kontrolowanych jednostkach,
 • ustalenie zasięgu i przyczyn rozbieżności pomiędzy stanem istniejącym a stanem postulowanym;
 • poprawę jakości wykonywanych czynności służbowych;
 • oszczędności finansowe;
 • uporządkowanie sytuacji kadrowej,
 • uzupełnienie danych znajdujących się w bazach KSIP;
 • zmianę struktury organizacyjnej;
 • poprawę dyscypliny służbowej;
 • uporządkowanie obiegu dokumentacji służbowej;
 • doposażenie w brakujący sprzęt oraz środki wyposażenia indywidualnego;
 • szkolenie i instruktaż w obszarach wymagających działań naprawczych;
 • dostosowanie obiektów do wymagań przepisów dot. ochrony ppoż.;
 • podniesienie zadowolenia ze służby i pracy;
 • kreowanie właściwego wizerunku Policji.
 1. Realizacja zadań przez podmioty kontrolowane, które mogą być wykorzystane w celu usprawnienia nadzoru w innych podmiotach.

Nie stwierdzono wprowadzania zmian, które ze względu na swój charakter mogłyby być zastosowane w innych jednostkach Policji.

 

 1. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykłady dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym.

W oparciu o cytowaną ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej opracowano i wprowadzono do stosowania ujednolicone wzory dokumentów niezbędnych podczas przygotowywania jak i prowadzenia czynności kontrolnych.

 

 1. Szkolenia kadry kontrolerskiej, stan realizacji i potrzeby.

Standardy kontroli wymagają, żeby kontroler posiadał wysokie kompetencje w zakresie technik i metod kontroli oraz szeroką wiedzę specjalistyczną dotyczącą zarówno procesu kontroli, jak i zagadnień merytorycznych.

W Wydziale Kontroli na bieżąco realizowane są zajęcia w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego. W 2013 roku w ramach tych zajęć przeprowadzono 18 szkoleń o łącznym czasie 19 godzin, doskonalenie dot. następujących tematów:

 • Fundusz operacyjny Policji – zasady gospodarowania,
 • Porwanie rodzicielskie,
 • Użycie broni palnej przez policjantów,
 • Funkcjonowanie systemu SESPOL,
 • Prawa i obowiązki świadka w aspekcie przepisów kpk, kpa, kpow,
 • Możliwości pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi,
 • Funkcjonowanie Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Opolu,
 • Funkcjonowanie systemu SESPOL (część prewencyjna),
 • Regulamin musztry w Policji,
 • Kulturalny policjant i pracownik korpusu służby cywilnej w aspekcie przyjmowania interesantów,
 • Wyjaśnianie spraw z zarzutami mobbingu w Policji,
 • Funkcjonowanie Systemu Informacji Operacyjnej,
 • Uprawnienia funkcjonariusza Policji w zakresie użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej,
 • Rozpatrywanie skarg i podejmowane działania przez Policję w związku z konfliktami rodzinnymi dot. opieki nad dziećmi,
 • Gospodarowanie składnikami majątku ruchomego powierzonego KWP w Opolu,
 • Zasady użytkowania służbowego sprzętu transportowego w Policji,
 • Naczelne organy władzy państwowej (polecenie KGP z pisma GP-1451/2013 z dnia 23-09-2013r.),
 • Badanie stosowania broni palnej – rozwiązanie kazusu.

 

Wydział Kontroli rozpoznając potrzeby szkoleniowe kadry kontrolerskiej zgłosił zapotrzebowanie na kursy specjalistyczne dla funkcjonariuszy i pracowników w następujących zagadnieniach:

 • realizacja czynności w postępowaniu administracyjnym;
 • prowadzenie postępowań dyscyplinarnych;
 • nadzór służby kryminalnej nad prowadzeniem pracy operacyjnej;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

 1. Upublicznianie wyników kontroli w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dane dotyczące kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli w formie sprawozdania umieszczane są na stronie internetowej BIP KWP Opole.

Informacje te są zamieszczane przez Wydział Komunikacji Społecznej, przy założeniu, że z uwagi na szczególny charakter kontroli i ochronę informacji niejawnych nie podaje się wszystkich informacji poszczególnych kontroli.

 

 1. Koordynacja zadań z zakresu kontroli zarządczej.

Zgodnie z decyzją nr 229 Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 25-10-2012 r. w sprawie powołania zespołu i wprowadzenia procedur kontroli zarządczej w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji województwa opolskiego w celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu powołano nieetatowy zespół ds. koordynacji kontroli zarządczej. Określono również „Procedury Kontroli Zarządczej w KWP w Opolu”, które stanowią załącznik do w/w decyzji.

Do zadań i obowiązków członków Zespołu należy w szczególności:

 • opracowywanie, gromadzenie i analizowanie dokumentacji dotyczącej funkcjonowania kontroli zarządczej;
 • przedkładanie Opolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji niezbędnych informacji z zakresu funkcjonowania kontroli zarządczej, w tym samooceny kontroli zarządczej oraz projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej;
 • dokonywanie przeglądu istniejącego stanu udokumentowania różnych aspektów działalności KWP pod kątem wymogów kontroli zarządczej;
 • opracowanie narzędzi wspomagających sprawowanie kontroli zarządczej i opracowywanie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej oraz ich wdrożenie i promowanie.

Kierownicy komórek organizacyjnych KWP w Opolu, Dowódca SPPP w Opolu oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Policji garnizonu opolskiego zobowiązani są m. in. do:

 • monitorowania poprawności realizacji procesów kontroli zarządczej na poziomie komórki organizacyjnej w ramach przeprowadzanej kontroli funkcjonalnej;
 • udzielania wszelkiej pomocy w wykonywaniu zadań określonych niniejszą decyzją;
 • przekazywania niezbędnych informacji i dokumentów w zakresie sprawowania kontroli zarządczej;
 • umożliwienia podległym funkcjonariuszom i pracownikom wzięcia udziału w spotkaniach Zespołu;
 • informowania Zespołu o zauważonych nieprawidłowościach i wadach przyjętych rozwiązań w zakresie realizacji procesów kontroli zarządczej.

Informacje z realizacji w/w zadań wraz z propozycjami dotyczącymi usprawnienia systemu kontroli zarządczej, Zespół przedstawia Opolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji każdego roku, w terminie do dnia 20 lutego, za rok poprzedni.

Metryczka

Data publikacji : 06.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Mekal-Wnuk Wydział Kontroli KWP w Opolu
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Dryszcz Wydział Komunikacji Społecznej
do góry