Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2012 roku przez Wydział Kontroli KWP w Opolu - Kontrole - KWP w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2012 roku przez Wydział Kontroli KWP w Opolu

 

 

Sprawozdanie z działalności kontrolnej

Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w 2012r.

 

 

Niniejsze sprawozdanie z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu jest realizacją nałożonego na Naczelnika Wydziału Kontroli KWP w Opolu zadania, określonego w § 51 ust. 1 decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW z 2012r. poz.  43) w związku z decyzją Nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012r. w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGP z 2012r. poz. 55).

Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie wystąpień pokontrolnych oraz sprawozdań z kontroli uproszczonych.

 

1.      Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli.

W 2012 r. Wydział Kontroli KWP w Opolu realizował kontrole zgodnie z trybem i zasadami określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185 poz. 1092).

 

2.      Organizacja Wydziału Kontroli KWP w Opolu realizującego czynności kontrolne oraz wprowadzone w nim zmiany w 2012 roku.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu komórką wyznaczoną do przeprowadzania kontroli w jednostkach i komórkach organizacyjnych podległych Opolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji, jest Wydział Kontroli.

Wydział Kontroli KWP w Opolu podlega bezpośrednio Opolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji. W 2012 roku Wydział Kontroli realizował zadania określone w § 26 regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z dnia 29 września 2010r. (OIK-P-0221-8/201/2010) zmieniany regulaminem z dnia 08 listopada 2011 r. (OIK-P.0221-40.216.2011), regulaminem z dnia 19 czerwca 2012r. (WS-P.0221.3.162.2012), regulaminem z dnia 12 listopada 2012 r. (WS-P.0221.15.274.2012).

Wydział Kontroli KWP w Opolu składa się z 15 etatów, z tego 8 etatów policyjnych i 7 korpusu służby cywilnej (KSC).

Czynności kontrolne realizują wszystkie osoby zatrudnione na etatach policyjnych, jak też na etatach KSC (oprócz obsługi sekretariatu).

 

Wydział Kontroli KWP Opole

Naczelnik

Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej

Zespół Kontroli Finansowo- Gospodarczej

Zespół Audytu i Analiz

Zespół Ochrony Pracy

Zespół Skarg i Wniosków

Sekretariat

4 etaty policyjne

2 etaty (KSC)

2 etaty (KSC)

2 etaty (KSC)

4 etaty policyjne

1 etat (KSC)

 

Z dniem 15 grudnia 2012 r. w celu umożliwienia szybkiej reakcji na zmiany sytuacji kadrowej wydziału rozwiązano funkcjonujące zespoły zadaniowe.

Z dniem 7 lutego 2012 r. odszedł na emeryturę Naczelnik Wydziału mł. insp. Zenon Knapik, a na jego miejsce 5 marca 2012 r. został powołany podinsp. Sebastian Maj.

W 2012 r. nastąpiła znaczna fluktuacja kadry kontrolerów w Wydziale Kontroli.

Na dzień 31 grudnia 2012r. w wydziale był jeden wakat na stanowisku starszego specjalisty.

Z uwagi na braki kadrowe oraz różnorodność tematów kontroli często tworzone są mieszane zespoły kontrolne, w których skład wchodzą specjaliści z zakresu kontroli oraz osoby zapewniające wiedzę ekspercką dotyczącą kontrolowanego zagadnienia. Posiłkowanie się kadrą ekspercką służy podnoszeniu jakości merytorycznej realizowanych zadań, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązujących standardów kontroli.

W 2012 r. na 2904 funkcjonariuszy i pracowników garnizonu opolskiego przypadało 14 osób przeprowadzających kontrole, co stanowiło 0,48% stanu osobowego.

Kontrole zrealizowane przez Wydział Kontroli KWP w Opolu trwały średnio:

·                    40 dni od dnia podpisania upoważnienia do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej,

·                    15 dni od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego.

 

3.      Struktura zatrudnienia Wydziału Kontroli KWP Opole.

 

Liczba osób posiadających ogólny staż pracy

Liczba osób posiadających  staż pracy w kontroli i/lub audycie

…. do 2 lat

0

4

…. od 2 do 5 lat

0

2

…. od 5 do 10 lat

2

8

…. powyżej 10 lat

12

0

 

4.      Ogólne koszty (planowane i poniesione) na kontrole planowe i pozaplanowe.

Wydział Kontroli nie planował środków finansowych na realizację czynności kontrolnych.

Kwalifikacje kadry kontrolerskiej i brak potrzeby korzystania z dodatkowych źródeł informacji. W ramach prowadzonych kontroli nie powoływano biegłych i nie zasięgano ich opinii, dlatego nie ponoszono tego typu kosztów.

Kontrolerzy nie rozliczali również delegacji służbowych, gdyż czynności kontrolne w jednostkach kontrolowanych (wraz z przejazdem) nie przekraczał 8 godzin.

 

 

Wydział Kontroli KWP Opole

Razem

Liczba kontroli, która generowała koszty

0

0

KOSZTY

Koszty

planowane

poniesione

poniesione

Delegacje

0

0

0

Opinie biegłych

0

0

0

Inne**

0

0

0

Razem:

0

0

0

 

5.      Sposób planowania kontroli.

Obowiązek planowania kontroli na 2012 rok, wynikał z postanowień § 13 Zarządzenia nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Proces przygotowania Planu kontroli obejmował czynności w zakresie uzyskania, opracowania i przeanalizowania danych oraz informacji, na podstawie których zidentyfikowane zostały tematy przedsięwzięć kontrolnych i ich liczba, a także podmioty do kontroli.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy Planu kontroli zdefiniowany został również na podstawie:

1.      wyników wcześniejszych kontroli i audytów,

2.      wyników badań i analiz określonych problemów oraz skarg i wniosków,

3.      informacje dotyczące działalności podmiotu kontrolowanego;

4.      wyników badań i analiz określonych problemów oraz skarg i wniosków;

5.      przepisów prawa zobowiązujących do okresowej kontroli zagadnienia.

W procesie planowania czynności kontrolnych, przy identyfikowaniu i formułowaniu tematów przedsięwzięć nie stosowano formalnie ustanowionej odrębnej procedury analizy ryzyka.

 

6.      Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez poszczególne komórki organizacyjne.

Kontrole finansowo gospodarcze.

Rodzaj kontroli

 

Liczba

Wydział Kontroli

Wydział Kontroli

Ogółem

Planowe

Doraźne

Tryb podstawowy

Tryb uproszczony

Problemowa

Sprawdzająca

Kompleksowa

Problemowa

Sprawdzająca

Kompleksowa

Problemowa

Sprawdzająca

Kompleksowa

Problemowa

Sprawdzająca

Kompleksowa

Przeprowadzonych kontroli

6

1

-

-

-

-

6

-

-

-

1

-

7

Skontrolowanych podmiotów

6

1

-

-

-

-

6

-

-

-

1

-

7

W wyniku kontroli:

Wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Skierowanych zawiadomień o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (kontrole, w których na dzień 31.12.2012r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

Niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2012 r.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Przeciętny okres objęty kontrolą.

10m

9m

-

-

-

-

10m

-

-

-

9m

-

 

 

Kontrole dot. realizacji zadań regulaminowych/ustawowych.

Rodzaj kontroli

 

Liczba

Wydział Kontroli

Wydział Kontroli

Ogółem

Planowe

Doraźne

Tryb podstawowy

Tryb uproszczony

Problemowa

Sprawdzająca

Kompleksowa

Problemowa

Sprawdzająca

Kompleksowa

Problemowa

Sprawdzająca

Kompleksowa

Problemowa

Sprawdzająca

Kompleksowa

Przeprowadzonych kontroli

23

-

-

3

-

-

23

-

-

3

-

-

26

Skontrolowanych podmiotów

26

-

-

3

-

-

26

-

-

3

-

-

29

W wyniku kontroli:

Wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Skierowanych zawiadomień o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (kontrole, w których na dzień 31.12.2012r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)

12

-

-

-

-

-

12

-

-

-

-

-

12

Niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2012 r.

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Przeciętny okres objęty kontrolą.

8m

-

-

6m

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Działalność kontrolna Wydziału Kontroli w 2012 roku koncentrowała się na realizacji kontroli ujętych w zatwierdzonym przez Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji Planie Kontroli Wydziału Kontroli KWP w Opolu na 2012 r.

Równolegle realizowano kontrole uproszczone (nie ujęte w planie kontroli), które wykonywano na polecenie kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, w związku z koniecznością pilnego przeprowadzenia czynności kontrolnych lub charakterem sprawy.

Na 2012 rok zaplanowano przeprowadzenie 44 kontroli, zrealizowano 30 kontroli planowych i 3 pozaplanowe. W 12 przypadkach trwają czynności kontrolne, a w 2 przypadkach odstąpiono od realizacji kontroli.

W trybie koordynowanym nie realizowano kontroli.

Przeprowadzone kontrole obejmowały swoim zakresem:

▪         rok 2012 – 51,5%,

▪         lata 2011 – 2012 – 48,5%.

 

7.       Kryteria kontroli najczęściej wykorzystywane do oceny działalności kontrolowanego podmiotu.

Kontrolowany obszar tematyczny

 

Komórka

KRYTERIA

legalność

celowość

rzetelność

Oszczędność/

gospodarność

efektywność

inne

Wydział Kontroli KWP Opole

kontrole finansowo-gospodarcze

7

7

7

7

-

-

polityka kadrowa

-

-

-

-

-

-

realizacja zadań regulaminowych / ustawowych

26

2

26

2

2

3

inne

-

-

-

-

-

-

RAZEM

33

9

33

9

2

3

 

W ramach prowadzonych czynności dokonywane są kontrole obejmujące aktualny stan realizacji bieżących zadań.

Nie przeprowadzano kontroli, w których wykorzystano jedynie jedno spośród w/w kryterii.

 

8.      Oceny formułowane na podstawie ustaleń z kontroli.

 

Zakres przedmiotowy kontroli

 

Komórka

OCENA

pozytywna

pozytywna z uchybieniami

pozytywna z nieprawidłowościami

negatywna

Wydział Kontroli KWP Opole

kontrole finansowo-gospodarcze

3

3

-

1

polityka kadrowa

-

-

-

-

realizacja zadań regulaminowych / ustawowych

2

16

5

3

inne

-

-

-

-

RAZEM

5

19

5

4

 

 

9.      CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCO-WYJAŚNIAJĄCE

Czynności sprawdzająco-wyjaśniające realizowane były w 8 jednostkach, w związku z otrzymanymi skargami, informacjami z instytucji zewnętrznych, potrzebami kierownictwa służbowego – celem zweryfikowania wiarygodności uzyskanych (otrzymanych) sygnałów, pod kątem zasadności ewentualnego ich badania w ramach kontroli doraźnych lub odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów. W sumie przeprowadzono 8 tego rodzaju czynności. Poszczególne czynności realizowane były, w związku z:

·        użyciem broni przez policjantów;

·        skargą na sposób realizacji czynności służbowych;

·        zdarzeniami nadzwyczajnymi z udziałem policjantów.

 

10.  Uzyskane efekty z kontroli zrealizowanych przez Wydział Kontroli.

Przeprowadzone kontrole wpłynęły w głównej mierze na podniesienie poziomu wykonywanych zadań. Wnioski pokontrolne kierowane do kierowników skontrolowanych podmiotów dot. wprowadzenia zmian koniecznych dla usprawnienia funkcjonowania jednostek oraz przepisów, były realizowane na bieżąco. Przedsięwzięcia wymagające działań długookresowych lub znacznych nakładów finansowych są realizowane sukcesywnie. Do efektów uzyskanych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli KWP zaliczyć należy:

·        zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

·        usprawnienie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w kontrolowanych jednostkach,

·        zapewnienie skuteczności funkcjonowania struktur organizacyjnych, form i metod zarządzania oraz nadzoru służbowego,

·        usprawnienie wadliwych procedur i algorytmów postępowania,

·        poprawa organizacji pracy w jednostkach objętych kontrolą,

·        zapewnienie wiarygodności sprawozdań w zakresie przyjętych priorytetów KGP i przypisanych im mierników ocennych,

·        poprawa zabezpieczenia mienia (w szczególności takiego jak broń, sprzęt informatyczny, sprzęt łączności);

·        poprawa komunikacji wewnętrznej w kontrolowanych jednostkach,

·        ustalenie zasięgu i przyczyn rozbieżności pomiędzy stanem istniejącym a stanem postulowanym;

·        poprawę jakości wykonywanych czynności służbowych;

·        oszczędności finansowe;

·        uporządkowanie sytuacji kadrowej,

·        uzupełnienie danych znajdujących się w bazach KSIP;

·        zmianę struktury organizacyjnej;

·        poprawę dyscypliny służbowej;

·        uporządkowanie obiegu dokumentacji służbowej;

·        doposażenie w brakujący sprzęt oraz środki wyposażenia indywidualnego;

·        szkolenie i instruktaż w obszarach wymagających działań naprawczych;

·        dostosowanie obiektów do wymagań przepisów dot. ochrony ppoż.;

·        podniesienie zadowolenia ze służby i pracy;

·        kreowanie właściwego wizerunku Policji.

 

11.  Realizacja zadań przez podmioty kontrolowane, które mogą być wykorzystane w celu usprawnienia nadzoru w innych podmiotach.

Nie stwierdzono wprowadzania zmian, które ze względu na swój charakter mogłyby być zastosowane w innych jednostkach Policji.

 

12.  Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykłady dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym.

W oparciu o cytowaną ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej opracowano i wprowadzono do stosowania ujednolicone wzory dokumentów niezbędnych podczas przygotowywania jak i prowadzenia czynności kontrolnych.

 

13.  Szkolenia kadry kontrolerskiej, stan realizacji i potrzeby.

Standardy kontroli wymagają, żeby kontroler posiadał wysokie kompetencje w zakresie technik i metod kontroli oraz szeroką wiedzę specjalistyczną dotyczącą zarówno procesu kontroli, jak i zagadnień merytorycznych.

W Wydziale Kontroli na bieżąco realizowane są zajęcia w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego. W 2012 roku w ramach tych zajęć przeprowadzono 13 szkoleń o łącznym czasie 20 godzin, doskonalenie dot. następujących tematów:

·        Zasady kancelaryjne i archiwizacyjne w resorcie Spraw Wewnętrznych -1h (12 osób);

·        Prowadzenie rozmowy z osobą zgłaszającą skargę na policjanta. Postępowanie z osobami z zaburzeniami psychicznymi -4h (13 osób);

·        Zatrzymanie osoby, użycie środków przymusu bezpośredniego - 2h (12 osób);

·        Zasady kwalifikowania imprez masowych. Standardy kontroli w administracji rządowej -  2h (10 osób);

·        BHP w Policji – 2h (13 osób);

·        Ochrona p. poż. i postępowanie w razie pożaru – 2h (11 osób);

·        Skargi i wnioski w prokuraturze oraz w sądach – 1,5h (9 osób);

·        Przyjmowanie skarg i wniosków w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu – 0,5h (8 osób);

·        Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – 40 minut (10 osób);

·        Działalność prasowo - informacyjna w Policji – 45 minut (11 osób);

·        Zarządzenie nr 124 KGP z dn. 04-06-2012 r. W sprawie prowadzenia poszukiwań osób zaginionych, formy pracy operacyjnej – definicje, cele i zasady – 1,5h (12 osób);

·        Zasady Korzystania z Elektronicznej Książki Służby Dyżurnej – 1h (11 osób);

·        Postępowanie dyscyplinarne wobec policjantów – 1h (9 osób).

 

Wydział Kontroli rozpoznając potrzeby szkoleniowe kadry kontrolerskiej zgłosił zapotrzebowanie na kursy specjalistyczne dla funkcjonariuszy i pracowników w następujących zagadnieniach:

·        realizacja czynności w postępowaniu administracyjnym;

·        prowadzenie postępowań dyscyplinarnych;

·        nadzór służby kryminalnej nad prowadzeniem pracy operacyjnej;

·        organizacja lokalnego doskonalenia zawodowego;

·        współpraca z osobowymi źródłami informacji;

·        zarządzanie zasobami ludzkimi.

Wydział Kontroli KWP w Opolu w 2013 roku planuje organizację „strefowego” szkolenia dla funkcjonariuszy i pracowników Wydziałów Kontroli z terenu województw śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

 

14.  Upublicznianie wyników kontroli w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dane dotyczące kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli w formie sprawozdania umieszczane są na stronie internetowej BIP KWP Opole.

Informacje te są zamieszczane przez Wydział Komunikacji Społecznej, przy założeniu, że z uwagi na szczególny charakter kontroli i ochronę informacji niejawnych nie podaje się wszystkich informacji poszczególnych kontroli.  

 

15.  Koordynacja zadań z zakresu kontroli zarządczej.

Zgodnie z decyzją nr 229 Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 25-10-2012 r. w sprawie powołania zespołu i wprowadzenia procedur kontroli zarządczej w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji województwa opolskiego w celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu powołano nieetatowy zespół ds. koordynacji kontroli zarządczej.  Określono również „Procedury Kontroli Zarządczej w KWP w Opolu”, które stanowią załącznik do w/w decyzji.

Do zadań i obowiązków członków Zespołu należy w szczególności:

·        opracowywanie, gromadzenie i analizowanie dokumentacji dotyczącej funkcjonowania kontroli zarządczej;

·        przedkładanie Opolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji niezbędnych informacji z zakresu funkcjonowania kontroli zarządczej, w tym samooceny kontroli zarządczej oraz projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej;

·        dokonywanie przeglądu istniejącego stanu udokumentowania różnych aspektów działalności KWP pod kątem wymogów kontroli zarządczej;

·        opracowanie narzędzi wspomagających sprawowanie kontroli zarządczej i opracowywanie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej oraz ich wdrożenie i promowanie.

Kierownicy komórek organizacyjnych KWP w Opolu, Dowódca SPPP w Opolu oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Policji garnizonu opolskiego zobowiązani są m. in. do:

·        monitorowania poprawności realizacji procesów kontroli zarządczej na poziomie komórki organizacyjnej w ramach przeprowadzanej kontroli funkcjonalnej;

·        udzielania wszelkiej pomocy w wykonywaniu zadań określonych niniejszą decyzją;

·        przekazywania niezbędnych informacji i dokumentów w zakresie sprawowania kontroli zarządczej;

·        umożliwienia podległym funkcjonariuszom i pracownikom wzięcia udziału w spotkaniach Zespołu;

·        informowania Zespołu o zauważonych nieprawidłowościach i wadach przyjętych rozwiązań w zakresie realizacji procesów kontroli zarządczej.

Informacje z realizacji w/w zadań wraz z propozycjami dotyczącymi usprawnienia systemu kontroli zarządczej, Zespół przedstawia Opolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji każdego roku, w terminie do dnia 20 lutego, za rok poprzedni. 

Metryczka

Data publikacji : 27.03.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Mękal-Wnuk - Wydział Kontroli KWP w Opolu
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Dryszcz Wydział Komunikacji Społecznej
do góry