Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2011 roku przez Wydział Kontroli KWP w Opolu - Kontrole - KWP w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

S P R A W O Z D A N I E

Z  DZIAŁALNOŚCI  KONTROLNEJ WYDZIAŁU KONTROLI

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W OPOLU  W  2011  ROKU

 

 

1. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli.

Zasady i tryb przeprowadzania kontroli w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu w 2011 roku określały następujące akty prawne :

  1. Zarządzeniu nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  2. Wytyczne Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie kontroli w administracji rządowej z dnia 14 lipca 2009 roku.

2. Organizacja Wydziału Kontroli realizującego czynności kontrolne oraz wprowadzone w nim zmiany w 2011r.

W 2011 roku Wydział Kontroli realizował zadania wynikające z regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z dnia 29.09.2010 r. ( OIK-P-0221-8/201/2010),  zm. Regulaminem z dnia 8.11.2011 r. ( OIK-P. 0221-40.216.2011),  funkcjonując w następującej strukturze:

  • Naczelnik 1 etat (mł. insp.),
  • Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej – 4 etaty (1 etat radcy, 2 etaty eksperta, 1 etat specjalisty),        
  • Zespół Kontroli Finansowo- Gospodarczej – 2 etaty starszego specjalisty  (KSC),
  • Zespół Audytu i Analiz – 1 etat specjalisty, 1 etat starszego specjalisty (KSC),
  • Zespół  Ochrony Pracy – 1 etat starszego specjalisty (wakat), 1 etat inspektora (od dnia 1.10.2011 r.  pracownik oddelegowany do Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Opolu) (KSC),
  • Zespół Skarg i Wniosków – 2 etaty eksperta, 1 etat asystenta (wakat),
  • Sekretariat – 1 etat (KSC).

Z powyższych danych wynika, że w Wydziale Kontroli zatrudnionych jest łącznie 15 osób, z tego 8 na etatach policyjnych i 7 na etatach KSC.  Czynności kontrolne realizują wszystkie osoby zatrudnione na etatach policyjnych, jak też na etatach KSC (oprócz osoby obsługującej sekretariat).

3. Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez Wydział Kontrol.

Działalność kontrolna Wydziału Kontroli w 2011 roku koncentrowała się na wykonaniu zatwierdzonego przez Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji Planu Kontroli Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na 2011 rok ( I- 090-1/2010). Poza badaniem zagadnień ujętych w planie, prowadzono także kontrolę uproszczoną, podjętą na polecenie kierownictwa wydziału, w związku z koniecznością wyjaśnienia zarzutów skargowych.

W ocenianym okresie Wydział Kontroli przeprowadził 30 kontroli problemowych, 1 kontrolę sprawdzającą i 1 kontrolę w trybie uproszczonym. Zaplanowanymi i zrealizowanymi kontrolami objęto wszystkie Komendy Powiatowe, Miejską Policji, nadzorowane przez Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. W trakcie powyższych kontroli łącznie skontrolowano 32 podmioty.

W trybie koordynowanym przeprowadzano 4 kontrole problemowe. Kontrola była prowadzona przez Komendę Główną Policji, a wykonana przez służby kontrolne podległe Opolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w zakresie „Terminowości wprowadzania danych dotyczących wszczęcia i zakończenia postępowania przygotowawczego do Policyjnego Systemu Statystyki Przestępczości TEMIDA oraz Krajowego Systemu Informacyjnego Policji KSIP, w świetle zarządzenia nr 350 KGP z dnia 1 lipca 2003 roku w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowania danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia oraz Decyzji Komendanta Głównego Policji z dnia 19.03.2008 roku w sprawie funkcjonowania zestawu centralnych zbiorów informacji tworzących KSIP”.

Wydział Kontroli zrealizował wszystkie kontrole zaplanowane na 2011 rok ujęte w Planie Kontroli.

4. Kryteria kontroli najczęściej wykorzystywane do oceny działalności kontrolowanego podmiotu.

W ramach prowadzonych czynności dokonywane są także kontrole obejmujące aktualny stan realizacji bieżących zadań.
Kryteriami kontroli najczęściej wykorzystywanymi do oceny funkcjonowania kontrolowanego podmiotu oraz badania zgodności stanu faktycznego ze stanem postulowanym były:
- legalności,
- celowości,
- rzetelności,
- gospodarności.

Nie przeprowadzano kontroli, w których jedynym zastosowanym kryterium było kryterium legalności.

W analizowanym okresie przeprowadzano kontrole, które obejmowały obszar tematyczny z zakresu kontroli finansowo – gospodarczych i realizacji zadań regulaminowych/ ustawowych.
Nie przeprowadzano kontroli, w których kontrolowany obszar tematyczny dotyczyłby polityki kadrowej.

5. Wnioski i zalecenia sformułowane w wyniku przeprowadzenia kontroli.

W wyniku przeprowadzonych kontroli najczęściej formułowano następujące wnioski i zalecenia :
I. W przypadku kontroli w zakresie finansowo - gospodarczym:
1. Zdyscyplinować do sprawowania bieżącego nadzoru nad pojazdami służbowymi.
2. Wdrożyć stosowne procedury organizacyjno - nadzorcze zmierzające do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie organizacji gospodarki transportowej i użytkowania sprzętu transportowego .
3. Ugruntować poprzez szkolenie zawodowe wiedzę policjantów w zakresie zasad gospodarki transportowej i użytkowania służbowego sprzętu transportowego.
4. Zobowiązać pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę transportową do prawidłowej realizacji zadań określonych w kartach opisu stanowiska pracy.
5. Wzmóc nadzór w zakresie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Policji województwa opolskiego.

Wnioski sformułowane w wyniku przeprowadzonej kontroli są w trakcie realizacji.

II. w przypadku kontroli dotyczących realizacji zadań regulaminowych/ustawowych najczęściej formułowano wnioski i zalecenia dotyczące:
- dokonania zmian w karcie opisu stanowiska pracy,
- uaktualnienia decyzji,
- zaplanowania odprawy szkoleniowej w zakresie w którym stwierdzono uchybienia, nieprawidłowości,
- zobowiązania merytorycznych policjantów i pracowników do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie objętym kontrolą,
- opracowania wytycznych w celu ujednolicenia procedur,
- zwiększenia nadzoru funkcjonalnego nad prawidłowością obiegu dokumentów,
- przeprowadzenia rozmowy instruktażowej z odpowiedzialnym pracownikiem w zakresie prawidłowej realizacji czynności służbowych w zakresie objętym kontrolą.

Wszystkie wnioski i zalecenia sformułowane w wyniku przeprowadzonych kontroli dotyczących realizacji zadań regulaminowych/ ustawowych zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji.


6. Uzyskane efekty z kontroli zrealizowanych przez Wydział Kontroli.

Do efektów uzyskanych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli KWP zaliczyć należy:
- zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- usprawnienie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w kontrolowanych jednostkach,
- zapewnienie skuteczności funkcjonowania struktur organizacyjnych, form i metod zarządzania oraz nadzoru służbowego,
- usprawnienie obowiązujących procedur,
- poprawa organizacji pracy w jednostkach objętych kontrolą,
- zapewnienie wiarygodności sprawozdań w zakresie przyjętych priorytetów KGP i przypisanych im mierników ocennych,
- poprawa zabezpieczenia mienia (w szczególności takiego jak broń, sprzęt informatyczny, sprzęt łączności)
- poprawa komunikacji wewnętrznej w kontrolowanych jednostkach,
- ustalenie zasięgu i przyczyn rozbieżności pomiędzy stanem istniejącym a stanem postulowanym.
 

Metryczka

Data publikacji : 10.02.2012
Data modyfikacji : 13.02.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Kontroli
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Mękal - Wnuk Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Mękal - Wnuk
do góry