Rejestry, Ewidencje i Archiwa - Ewidencje i rejestry - KWP w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Rejestry, Ewidencje i Archiwa

REJESTRY

Policja funkcjonuje w jednolitym systemie pracy kancelaryjnej ustalonym Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

Prowadzone są następujące rejestry kancelaryjne:

1.      rejestrskarg i wniosków,

2.      rejestraktów prawnych kierownika jednostki Policji,

3.      rejestraktów wewnętrznych kierownika jednostki Policji,

4.      rejestrteczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych,

5.      osób zobowiązanych do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wydanych w tych sprawach decyzji na podstawie ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 1650 z poźn.zm)

W niektórych komórkach organizacyjnych KWP prowadzone są rejestry śledztw i dochodzeń.

Na podstawie art.36a ust.2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 - tekst jednolity) w KWP w Opolu prowadzony jest jawny rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji. Przedmiotowy rejestr dostępny jest do wglądu w recepcji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, ul. Korfantego 2.

 

EWIDENCJA BRONI

W Wydziale Postępowań Administracyjnych prowadzona jest ewidencja broni, na którą wydano pozwolenia prowadzona na podstawie ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 576 z późn. zm.).

 

EWIDENCJA KIERUJĄCYCH NARUSZAJĄCYCH ZASADY PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

Ewidencja kierujących naruszających zasady porządku i bezpieczeństwa w ruchu drogowym prowadzona jest przez Wydział Ruchu Drogowego KWP w Opolu. Informacje o stanie punktów karnych można uzyskać każdego dnia w godzinach pracy w Wydziale Ruchu Drogowego KWP w Opolu.

 

EWIDENCJA ARCHIWALNA - ARCHIWUM KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W OPOLU

Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu powołane jest do przejmowania, przechowywania, opracowywania i udostępniania dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej do czasu przekazania jej do jednostki nadrzędnej lub właściwego archiwum państwowego, sprawuje nadzór w zakresie kształtowania narastającego zasobu archiwalnego w jednostkach organizacyjnych Policji województwa.

Zasady działalności Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji określone są  Zarządzeniem nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji. (Dz.Urz. KGP nr 16, poz. 95 z 28 września 2008 r.)

Do zakresu działania archiwum należy:

1) przejmowanie akt z komórek (jednostek) organizacyjnych,

2) przechowywanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej,

3) opracowanie (ewidencjonowanie i porządkowanie) akt zgodnie z zasadami archiwistyki,

4) udostępnianie akt podmiotom zainteesowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom,

5) udzielanie informacji na podstawie posiadanych akt, wykonywanie fotokopii (kserokopii) dokumentów, wydawanie zaświadczeń oraz uwierzytelnianie odpisów z posiadanej dokumentacji,

6) brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,

7) zabezpieczanie przed zniszczeniem i konserwacja posiadanych akt,

9) prowadzenie innych prac wynikających z zadań poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Ewidencję archiwalną stanowią:
1) rejestr spisów akt przekazanych do archiwum lub składnicy akt Policji;
2) spisy akt przekazanych i aneksy do spisów;
3) inwentarze akt;
4) inwentarze dla zespołów akt;
5) rejestr protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” i „BE” archiwum lub składnicy akt Policji;
6) protokoły brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” i „BE”;
7) spisy akt przekazanych do innych archiwów;
8) ewidencja akt zagubionych.

Metryczka

Data publikacji : 20.03.2007
Data modyfikacji : 07.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Brzezińska
do góry