Archiwa - Dostęp do zasobów archiwalnych - KWP w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Archiwa

DOSTĘP DO ZASOBÓW ARCHIWALNYCH  KWP W OPOLU

 

ARCHIWUM KWP w Opolu


Wydziału do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu


45-077 Opole,  ul. Korfantego 2
tel. (0-77) 422-27-22   fax (0-77) 422-27-24

e-mail: oin@opolska.policja.gov.pl

 

DOSTĘP DO ZASOBU

Zasób archiwalny:

Archiwum działa w ramach Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu przy ul. Korfantego 2

Działalność archiwalna w garnizonie opolskiej Policji kształtowana jest w oparciu o zbiór akt wytworzonych przez Milicję Obywatelską oraz od 1990 r. przez Policję.

Dokumentacja wytworzona przez byłą Służbę Bezpieczeństwa została przekazana do Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu.

 

Wnioski o udostępnienie akt z zasobu archiwum należy kierować na adres:

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu

45-077 Opole

ul. Korfantego 2

Informacje w zakresie udostępnienia można uzyskać pod numerami:

tel. (077) 422 2722  lub fax (077) 422 2724

  

Akta udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku podmiotu zainteresowanego, który powinien  zawierać:

- imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji - jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel,

- nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały - jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

- wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą,

- określenie celu  i proponowany sposób wykorzystania udostępnionych materiałów.

 

Udostępnianie akt dokumentacji niearchiwalnej następuje poprzez:

Dokumentacja niearchiwalna – to dokumentacja o czasowym znaczeniu praktycznym, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlega brakowaniu (zniszczeniu).

- umożliwienie zainteresowanym lub ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami,

- przekazanie zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie,

- przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt,

- wypożyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części.

Udostępnianie materiałów archiwalnych następuje poprzez:

Materiały archiwalne – to materiały posiadające znaczenie historyczne, które przechowywane są trwale i nie podlegają brakowaniu (zniszczeniu).

- umożliwienie zainteresowanym lub ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami, w siedzibie KWP,

- przekazanie zainteresowanym informacji zawartych w materiałach archiwalnych w postaci reprodukcji tych materiałów albo w postaci pisemnej odpowiedzi na zapytanie.

- w przypadku ponoszenia przez archiwum kosztów związanych z udostępnieniem oraz za sporządzenie reprodukcji materiałów (kserokopii) – zainteresowany wnosi opłatę zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. Nr 196, poz.1161).

 

Podstawa prawna w zakresie udostępniania akt:

- Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz.173, z późn. zm.),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. Nr 196, poz.1161),

- Zarządzenie Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP Nr16, poz.95, z późn. zm.).

Udostępnianie akt:

- zawierających informacje publiczne – następuje zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej,

- zawierających informacje niejawne – następuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych,

- zawierających dane osobowe  – następuje zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Ograniczenia stosowania RODO

Zgodnie z art. 22b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.)** ogranicza się stosowanie art. 16, 18 ust. 1 lit. a i b oraz 15 ust. 1 i 3 RODO:

1. Prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne,

2. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych,

3. Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – do zakresu, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

 

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

** zmiany do ustawy zostały wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw  w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie  o ochronie danych (Dz. U. z 2019 r. poz. 730).

Metryczka

Data publikacji : 20.03.2007
Data modyfikacji : 23.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Opolu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Ochrony Informacji Niejawnych
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Obacz Wydział Prezydialny i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Obacz
do góry